Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WISZNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Obraz rezonansu magnetycznego w nowotworowym zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem sutka.
Tytuł angielski: MR image of meningeal metastases in patients with breast cancer.
Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Wiszniewska-Rawlik Dorota, Pałucki Jakub
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie charakterystycznego obrazu RM w przypadkach nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych oraz ocena wartości badania RM w diagnostyce przerzutów nowotowrowych do opon mózgowo-rdzeniowych. Na podstawie badań RM mózgu wykonanych u 13 chorych z rakiem sutka opracowano symptomatologię nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Najczęściej obserwowanymi objawami były: rozlane pogrubienie, ze wzmocnieniem po podaniu środka kontrastowego, opony miękkiej i przestrzeni podpajęczej dotyczące tylnego dołu czaszki oraz opony twardej i pajęczynówki głównie w zakresie płatów czołowych, skroniowych, sierpu i namiotu móżdżka. Często obserwowanym objawem towarzyszącym było poszerzenie układu komorowego. Czułość metody w wykrywaniu przerzutów do opn mózgowo-rdzeniowych wynosiła 85 proc.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was establishing of characteristic MR image of meningeal metastases and assessing the diagnostic value of MR examination of neoplastic involvement of meninges. On the basis of performed MR examinations of the brain in 13 patients with breast cancer, the symptomatology of meningeal metastases was worked out. The common findings observed in MR examinations were: diffuse thickening and enhancement of pia-subarachnoid space localized in posterior cranial fossa and dura-arachnoid space enhancement and thickening in frontal and temporal lobe, cerebral falx and cerebellar tentorium. Very often hydrocephalus was observed as associated finding. Sensitivity of the method in detection of meningeal metastases was 85 p.c.


  2/7

  Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne w ostrym okresie krwotoku mózgowego.
  Tytuł angielski: Prognostic factors in acute phase of haemorrhagic stroke.
  Autorzy: Wiszniewska Małgorzata, Mendel Tadeusz, Członkowska Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.647-656, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie jakie parametry kliniczne i labaoratoryjne mają istotne znaczenie prognostyczne w ostrym okresie (do 30 dnia) krwotoku mózgowego (KM). Grupę badaną stanowiło 110 pacjentów z KM leczonych w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Oddziale Neurologicznym Szpitala Specjalistycznego w Pile w latach 1997 - 1999. KM potwierdzony był za pomocą tomografii komputerowej (CT) lub autopsyjnie. Na podstawie wywiadu ustalono czynniki ryzyka oraz sprawność pacjentów przed zachorowaniem. W pierwszej dobie KM oceniano: świadomość, objawy pniowe, wymioty, typ udaru w oparciu o stan kliniczny (wg klasyfikacji oxfordzkiej OCSP), wartość ciśnienia krwi, ciepłotę ciała, nasilenie objawów neurologicznych w skali skandynawskiej (SSS). We krwi oznaczano poziom glukozy, fibrynogenu, leukocytów i OB. W pierwszym tygodniu oceniano stan świadomości, ciśnienie krwi oraz kontrolowanie mikcji. Wykazano, że poważne zaburzenia świadomości, udar typu TACS, POCS i ciężki niesklasyfikowany, obecność objawów pniowych, niska punktacja w skali SSS, podwyższenie ciepłoty ciała, leukocytów i glukozy we krwi występowały częściej u chorych, którzy zmarli do 30-tego dnia. Ważne znaczenie rokownicze miały także: niestabilność ciśnienia krwi i nietrzymanie moczu w pierwszym tygodniu choroby. Wszystkie obserwacje kliniczne i badania laboratoryjne mające znaczenie rokownicze w ostrym okresie KM mogą być wykonane w każdych warunkach szpitalnych.


  3/7

  Tytuł oryginału: Hormony najądrza.
  Tytuł angielski: Epididymal hormones.
  Autorzy: Wiszniewska Barbara, Marchlewicz Mariola
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.13-24, il., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Streszczenie polskie: Plemniki po opuszczeniu jądra nie są jeszcze w pełni dojrzałe. W najądrzu przechodzą szereg przemian morfologicznych, biochemicznych i funkcjonalnych. Ich efektem jest osiągnięcie przez plemniki zdolności do ruchu postępowego, przeżywania w męskich i żeńskich drogach płciowych, kapacytacji, przeprowadzania reakcji akrosomalnej i zapłodnienia komórki jajowej. Specyficzne środowisko, w którym plemniki dojrzewają i utrzymywane są w żywotności, tworzone jest przez komórki nabłonkowe wyścielające przewód najądrza. Komórki te syntetyzują i uwalniają do światła białka, glikoproteiny, glikolipidy, fosfolipidy, niezbędne na każdym etapie dojrzewania i magazynowania plemników. Procesy sekrecyjne, a także resorbcyjne komórek nabłonkowych regulowane są głównie przez androgeny. Komórki nabłonkowe najądrza szczura wykazują cechy komórek steroidogennych, a w warunkach in vitro syntetyzują androgeny, które aromatyzowane są przez te komórki do 17á-estradiolu. Komórki nabłonkowe najądrza są źródłem jeszcze innych hormonów, takich jak: proopiomelanokortyna, proenkefalina czy oksytocyna. Dlatego też najądrza rozpatrywać należy również jako obwodowy gruczoł wydzielania wewnętrznego.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wpływ fluorku sodu (NaF) na układ krwiotwórczy oraz wybrane linie ludzkich komórek białaczkowych : praca doktorska
  Autorzy: Machalińska Anna, Wiszniewska Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Patologii Ogólnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 68 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  5/7

  Tytuł oryginału: Różnice i podobieństwa u pacjentów z udarem mózgu w zależności od płci.
  Autorzy: Wiszniewska Małgorzata, Kobayashi Adam, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.183-190, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie różnic i podobieństw w rozpowszechnianiu czynników ryzyka, stanu funkcjonalnego i warunków socjalno-ekonomicznych przed udarem mózgu (UM), a także przebiegu udaru w ostrym okresie i wczesnych następstw w zależności od płci. Do analizy statystycznej wykorzystywano program Stat tm przyjmując za poziom istotności p 0,05. Grupę badaną stanowiło 816 pacjentów, z UM, leczonych w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawieee (608 osób) i w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile (208 osób). Kobiety stanowiły 52,7 proc., mężczyźni 47,3 proc. Średni wiek kobiet był istotnie wyższy niż mężczyzn (73,1 lat vs 66,2 lat, p 0,0001). Przed udarem więcej mężczyzn pracowało zawodowo i częściej byli niezależni w czynnościach dnia codziennego (p 0,001). Najczęstszym czynnikiem ryzyka wśród mężczyzn i kobiet było nadciśnienie tętnicze z istotną przewagą u kobiet. U kobiet częstszym czynnikiem ryzyka było migotanie przedsionków (AF) i niewydolność krążenia, natomiast u mężczyzn - palenie papierosów, zawał serca i nadmierne spożywanie alkoholu (p 0,01). U kobiet istotnie częściej występowały poważne zaburzenia świadomości (p=0,003), coraz cięższy był stan neurologiczny (p=0,00020. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn częściej występował udar niedokrwienny. Wczesny zgon wystąpił u większego odsetka kobiet w porównaniu z mężczyznami, nie osiągając znamienności statystycznej (p 0,05). Po 3 miesiącu więcej mężczyzn było w dobrym ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish gender-linked differences and similarities in the distribution of stroke risk factors, functional status and socioeconomic status prior to onset, clinical course in the acute stage and early outcome. The analysis was performed using Stat tm programme. We have accepted p 0.05 as statistically significant. We have reviewed data of 816 stroke patients treated in the the 2nd Dept. of Neurobiology of the Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland (608 patients) and the Dept. of Neurology of the District Specialist Hospital, Pila, Poland (208 patients). 52.7 p.c. of patients were female and 47.3 male. The average age of women was higher than men, 73,1 and 66.2 respectively (p 0.0001) and were more frequently independent in everyday life functioning and professionally active (p 0,001). Hypertension was the most frequent risk factor for both but occurred statistically more often in females. Women also suffered more frequently of atrial fibrillation and heart failure. Men more frequently smoked and drank exercise amounts of alcohol (p 0,01). Women tended to have consciousness disturbances (p=0,003) and more severe neurological symptoms (p=0,0002). There was not difference in the occurrence of ischemic and haemorrrhagic stroke. Early case faataality affected female more often without statistical significance (p 0,05). In the 3 month follow up male patients were in a better functional state (p=0,0002). Stroke recurrence was ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Lustrzany zawał wzgórza jako przyczyna przetrwałej apatii i zaburzeń gałkoruchowych - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Bilateral thalamic infarction as a reason for persistent apathy and ocular movement disturbances - report on two cases.
  Autorzy: Wiszniewska Małgorzata, Chmielecki Andrzej, Maciejewska-Piwar Iwona
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.301-305, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Izolowany obustronny zawał wzgórza należy do rzadkich udarów niedorkwiennych i krwotocznych mózgu. W zawale obejmującym jądra przyśrodkowe wzgórza obserwuje się utratę aktywności psychicznej i nadmierną senność. Mogą występować także zaburzenia ruchomości gałek ocznych typowe dla zespołu śródmózgowiowego. W pracy przedstawiono dwie pacjentki z izolowanym lustrzanym zawałem niedokrwiennym wzgórza w obszarze jąder przyśrodkowych. U obu pacjentek w początkowym okresie udaru występowała śpiączka. Po kilku dniach po odzyskaniu przytomności u obu stwierdzano znacznie nasiloną apatię, hipersomnię i obniżony nastrój. Występowały także zaburzenia ruchomości gałek ocznych typowe dla zespołu śródmózgowiowego (bez widocznych zmian niedokrwiennych w śródmózgowiu w TK). Mimo farmakoterapii i rehabilitacji, po pół roku od zachorowania apatia i zaburzenia ruchomości gałek ocznych nie uległy poprawie.

  Streszczenie angielskie: Isolated bilateral thalamic infarction is a rare type of cerebral ischaemic stroke. The predominant symptoms in infarction involving the nucleus medialis thalami bilaterally are: prominent loss of psychic self-activation, apathy, hypersomnia. There may also be disturbance of the eye movements without evidence of midbrain involvement on the CT. The authors observed two patients with ischaemic strokes in both paramedian thalamic regions. The initial state of the stroke was serious in both patients (they demonstrated cerebral coma). Within a few days of recovering consciousness these patients were apathetic with hypersomnia without psychic self-activation. They presented depression and symptoms including vertical gaze palsies which are typical of the midbrain syndrome. Despite pharmacotherapy and rehabilitation the apathy and the disturbances of eye movement did not improve after half a year.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zasady diagnostyki molekularnej w przypadkach klinicznego podejrzenia prelingwalnej izolowanej postaci głuchoty.
  Tytuł angielski: The principles of molecular diagnosis of recessive forms of prelingual non-syndromic hearing loss.
  Autorzy: Wiszniewska Joanna, Wiszniewski Wojciech, Bal Jerzy
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.309-318, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie genu GJB2 jest najczęstszą przyczyną prelingwalnej, izolowanej postaci niedosłuchu dziedziczonego w sposób autosomalny recesywny (DFNB1). Analiza genu GJB2 przeprowadzona u chorych z tą postacią utraty słuchu wykazała wysoki (88 proc.) udział jednej mutacji - 35delG wśród zmutowanych alleli. Druga co do częstości występowania mutacja 313del14 występowała w 7 proc. uszkodzonych alleli. Pozostałe mutacje genu GJB2 stwierdzane były w pojedynczych rodzinach. Na podstawie wyników analizy rozkładu mutacji w genie GJB2 w populacji polskiej zaproponowany został schemat postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia DFNB1. Schemat ten zakłada dokonanie wstępnego przesiewu w kierunku mutacji 35delG przy zastosowaniu metody ASO lub multiplex AS-PCR. Stwierdzenie mutacji 35delG w obu allelach genu GJB2 stanowi potwierdzenie rozpoznania klinicznego DFNB1. W przypadku zidentyfikowania genotypu 35delG/- proponujemy poszerzenie diagnostyki molekularnej o identyfikację mutacji 313del14 i sekwencjonowania eksonu 2 genu GJB2. Wobec doniesień o występowaniu niedosłuchu uwarunkowanego jednoczesnym uszkodzeniem genów GJB2 i GJB6, u 17 chorych z genotypem 35delG/- (w locus GJB2) wykonano badanie przesiewowe na obecność najczęstszych mutacji w locus GJB6- delecji 34kb. W badanej grupie nie stwierdzono występowania wspomnianej delecji.

  Streszczenie angielskie: The GJB2 gene defects are the most frequent cause of autosomal recessive non-syndromic hearing loss (DFNB1). Epidemiological data suggest that 35delG is the most prevalent mutation found in 88 p.c. of mutated alleles. Anothr mutation - 313del14 was found in 7 p.c. of mutated alleles. The other mutations were identified only in single families. Following the analysis of distribution of GJB2 mutations in the Polish population we propose an algorythm for molecular diagnosis of DFNB1. We propose to scren all patients affected with pelingual non-syndrome deafness for 35delG mutation using ASO or multiplex AS-PCR methods. The presence of 35delG on two alleles confirms DFNB1. The identification of heterozygous 35delG mutation requires additional GJB2 analysis including 313del14 mutation detection and exon 2 direct sequencing. To determine the frequency of digenic (GJB2/GJB6) background of DFNB we screned 17 patients with heterozygous 35delG mutation for deletion of 342 kb in GJB6 gene. No such mutation was detected inthe analyzed group.

  stosując format: