Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WISŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne.
Tytuł angielski: Left atrium enlargement - electrocardiographic and echocardiographic study.
Autorzy: Stawicki Sławomir, Filipiak Krzysztof J., Wojda Emil, Kowalik Ewa, Wisłowska Aleksandra, Opolski Grzegorz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.17-21, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stwierdzanym w badaniu echokardiograficznym M-mode i 2-D powiększeniem lewego przedsionka (LA)a stosowanymi w praktyce klinicznej kryteriami elektrokardiograficznymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 kolejnych pacjentów (pts): 9 kobiet i 31 mężczyzn w wieku od 39 do 85 lat (średni wiek: 64 ń 9 lat), u których wymiar lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przymostkowej w osi długiej wynosił 4,0 cm. Z badania wyłączono pts z przewlekłym migotaniem przedsionków, z wszczepionym układem stymulującym, z zespołem preekscytacji oraz ze sztuczną zastawką mitralną i aortalną. W badaniu echokardiograficznym oceniano wielkość i objętość LA. W prezentacji M-mode wymiar LA (AP) i objętość LA(V1). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej dwujamowej wymiar mniejszy LA (n1), wymiar większy LA(N2), pole przekroju LA (A1) i objętość LA (V2). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej czterojamowej wymiar górno-dolny LA (M1), wymiar boczno-przyśrodkowy LA (M2), pole przekroju LA (2) i objętość LA (V3). W standardowym badaniu EKG obliczano 3 uznane kryteria powiększenia LA - czas trwania załamka P (TP), wskaźnik Macruza (WMA) i wskaźnik Morrisa (WMO). Wyniki: Znamienną korelację wykazano pomiędzy WMO a ocenianą echokardiogrficznie V1, A2, AP, M1, N2 (odpowiednio wartości r = 0,49, 0,45, 0,41, 0,39, 0,32). Znamienną korelację wykazano również pomięddzy WMA a ocenianą echokardiograficznie V3, M2 (odpowiednio wartości r = ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the dependence between left atrium (LA) enlargement derived from M-mode and 2-D echocardiography and electrocardiographic criteria. Material and methods: The study group comprised 40 consecutive patietns (pts), including 9 women and 31 men, aged between 39 and 85 years (mean age: 64 ń 9 years) and M-mode dimension of the LA measured from the parasternal long-axis view was 4.0 cm. Pts with chronic atrial fibrillation, pacemakers, pre-excitation syndrome, as well as artivicial mitral and aortic valves were excluded from the study. Echocardiography evaluated the dimension and volume of the LA. During the M-mode we determined the LA dimension (AP) and LA volume (V1). During the 2-D echocardiography apical 2-chamber view, we evaluated the small LA dimension (n1), large LA dimension (N2), LA cross-section area (A1) and LA volume (V2). During the apical 4-chamber view we evaluated the LA superior-inferior dimension (M1), lateral-medial LA dimesnion (M2), cross-section area (A2) and LA volume (V3). The standard ECG demonstrated 3 LA enlargement criteria: P-wave duration (TP), Macruz (WMA) and Morris (WMO) indexes. Results: We noted a significant correlation between WMO and echocardiographically evaluated V1, A2, AP, M1, N2 (r = 0.49, 0.45, 0.41, 0.39, 0.32, respectively). A significant correlation was also noted between WMA and echocardiographically evaluated V3, M2 (r = 0.40, 0.32, respectively). No significant correlation was found ...


  2/13

  Tytuł oryginału: Effects of pentylenetetrazol-induced kindling of seizures on rat emotional behavior and brain monoaminergic systems.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Maciejak Piotr, Walkowiak Jerzy, Członkowska Agnieszka I., Sienkiewicz-Jarosz Halina, Wisłowska Aleksandra, Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Bidziński Andrzej, Kostowski Wojciech, Płaźnik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (4) s.851-861, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling of seizures on the rat emotional behaviour, the brain monoamine turnover rate measured in vitro, and correlation between behavioral and biochemical parameters, were examined in rats. The repeated administration of PTZ (35 mg/kg, ip) evoked kindled seizures in rats (Stage 4 or 5 of clonic - tonic convulsions - maximum). PTZ kindling caused selective changes in the rat emotional behavior, present in some models of anxiety only (a decreased freezing time in the conditioned freezing test and a decreased spontaneous and aversively conditioned ultrasonic vocalization). Simultaneously, PTZ kindling decreased the concentration of homovanillic acid (HVA) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the prefrontal cortex, decreased the DA (HVA/DA ratio) turnover rate in the striatum, and inhibited the serotonin (5-HT) metabolism (5-HIAA/5-HT ratio) in the hippocampus and the prefrontal cortex. Correlations between dopamine (DA) or 5-HT regional metabolic rats in brain structures and animal behavior were either abolished or reversed in PTZ-kindled animals. It is concluded that both DA and 5-HT systems contribute to the emotional effects of PTZ-induced kindling of sizures. The hypothesis is put forward that PTZ kindling-induced inhibition of the serotonergic innervation may lead to the compensatory increase in 5-HT1A receptors in the dentate gyrus of the hippocampus, thus evoking the anxiolytic-like changes in animal behavior.


  3/13

  Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na patogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs).
  Autorzy: Wisłowska M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.7-14, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia patogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów. Do powstania choroby mogą przyczyniać się takie czynniki jak infekcje i urazy. Na obraz kliniczny i przebieg choroby wpływają pewne allele molekuły HLA DRB1*04. Komórki T odgrywają priorytetową rolę w rzs. Tworzenie struktur limfatycznych w błonie maziowej, powodujących jej destrukcję zależy od działania pomocniczych komórek T. Rzs charakteryzuje się patologią komórek T, co sugeruje podstawowy defekt homeostazy komórek T. Komórki B, dendrytyczne, aktywowane fibroblasty i komórki śródbłonka biorą także udział w procesie chorobowym. Komórki B produkują przeciwciała, które mogą być patogenne, fibroblasty wydzielają prozapalne cytokiny i metaloproteinazy, wywierające szkodliwy efekt na tkanki, komórki śródbłonka kontrolują napływ zapalnych kmórek do błony maziowej.

  Streszczenie angielskie: This paper reviews the pathogenesis of rheumatoid arthritis. A number of factors, including infections and injury may contribute to the onset of the disease. Distinct allelic variants of HLA-DR B1*04 molecules influence the course of RA and the severity of the clinical symptoms. T- cells play a pivotal role in RA. The formation of lymphoid structures in the synovial membrane, which determines the destructive nature of synovitis, is dependent on T-cell helper function. Ra is characterized by abnormalities in the T-cell pool, suggesting a fundamental defect in T-cell homeostasis. B-cells produce autoantibodies that may be pathogenic, fibroblasts secrete pro-inflammatory cytokines and metalloproteinases that have harmful effects on tissue, and endothelial cells control the influx of inflammatory cells into the synovium.


  4/13

  Tytuł oryginału: Choroby reumatoidalne skojarzone z występowaniem przeciwciał przeciwjądrowych.
  Autorzy: Wisłowska M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.14-18, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA - antinuclear antibodies) jest główną cechą układowych chorób tkanki łącznej. Po raz pierwszy zostały one wykryte metodą immunofluorescencji pośredniej (1) i dotychczas są przedmiotem intensywnych badań, mających na celu wyjaśnienie ich pochodzenia i roli w patogenezie. ANA są przydatne w diagnostyce i rokowaniu u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach kiedy obraz kliniczny choroby takiej jak np. tocznia rumieniowatego układowego jest niepełny. Należy podkreślić jednak, że ANA mogą być wykrywane w różnych jednostkach chorobowych i ich występowanie nie oznacza występowania choroby. Dlatego tak ważne jest aby obecność ANA interpretować w świetle objawów klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The presence of atinuclear antibodies (ANA) is a hallmark of autoimmune rheumatic diseases. Since first being detected by indirect immunofluorecence, ANA have been the subjects of the study to understand their origin and role in pathogenesis ANA are helpfull in diagnosis and prognosis in patients with autoimmune rheumatic diseases. It particular value is in situations where clinical expresion of the disease such as systemic lupus erythematosus is incomplete. However, ANA can be found in a variety of clinical settings and their occurrence does not necessarily indicate the presence of disease. Therefore, it is imperative the ANA tests are interpreted in the light of the clinical findings.


  5/13

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności choroby, stopnia uszkodzenia tkanek oraz utraty funkcji w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego układowego.
  Autorzy: Wisłowska M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.21-26, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ocena aktywności choroby, stopnia uszkodzenia tkanek i utraty funkcji służą do monitorowania leczenia chorych na choroby reumatoidalne. Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs) określa się według kryteriów ARC lub EULAR. Stopień uszkodzenia stawów bada się przy pomocy skali Larsena/Sharpa, a utratę funkcji przy pomocy kwestionariusza HAQ. Aktywność tocznia rumieniowatego układowego (tru) bada się w skali BILAG, SLEDAI i SLAM, uszkodzenie narządów przy pomocy wskaźnika uszkodzenia SLICC, a utratę funkcji przy pomocy skali SF - 36, NHP i WHO/QOL.

  Streszczenie angielskie: Asessment of disease activity, tissue damage index and loss of function is used to monitor treatment of patients with autoimmune rheumatic diseases. Activity of rheumatoid arthritis is measured in ARC or EULAR criteria. Damage index is measured in Larsen/Sharp scale and loss of function is assessed according to HAQ questionaire. Activity of lupus erythematosus is measured in BILAG, SLEDAI and SLAM scale. Damage of organs in SLICC scale and loss of function is assessed according to SF- 36, NHP i WHO/QOL questionaires.


  6/13

  Tytuł oryginału: Kalcytonina w leczeniu osteoporozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Autorzy: Wisłowska M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.27-32, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kalcytonina jest endogennym peptydem składającym się z 32 aminokwasów, hamującym aktywność osteoklastów. Działa ona na nie poprzez specyficzne receptory, powodując, wypłaszczanie rąbka szczoteczkowego tych komórek oraz zmiany w ich cytoplazmie. Hamuje procesy resorpcji kości, natomiast przeciwbólowe działanie kalcytoniny jest wynikem bezpośredniego wpływu na struktury ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialne za przenoszenie bólu. Celem pracy była ocena skuteczności przeciwbólowej kalcytoniny zastosowanej w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów o wysokiej aktywności, leczonych kortykosteroidami oraz lekami podstawowymi jak metotreksat, azatiopryna, cyklofosfamid lub cyklosporyna. W pracy wykazano, że kalcytonina jest efektywnym lekiem w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o wysokiej aktywności, powodującym zmniejszenie używania NLPZ.

  Streszczenie angielskie: Calcitonin is an endogenic peptyde consisting of 32 aminoacids, inhibiting the activity of osteoclasts. It reacts with them through some specific receptors causing flattening of the brush border of these cells as well as some changes in their cytoplasms. It inhibits processes of bone resorbtion, whereas the analgetic reaction of calcitonin is the result of a direct influence on the structure of central nervous system responsible for transferring pain. The aim of this paper has been the evaluation of analgetic efficacy of calcitonin used in treatment of rheumatoid arthritis patients with high activity of the disase, treated with corticosteroids as well as disease modifying antirheumatic drugs: methotrexate, azathioprine, cyclophosphamide or cyclosporin. It has been proved in the paper that calcitonin is an effective drug in the treatment of rheumatoid arthritis with high activity of the disease, diminishing the use of nonsteroid analgetic drugs.


  7/13

  Tytuł oryginału: 22-th European Workshop for Rheumatology Resaearch. Sprawozdanie.
  Autorzy: Wisłowska M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.33-34 - 22 Europejskie Warsztaty Reumatologiczne Leiden 28.02-03.03. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  8/13

  Tytuł oryginału: Kindling jako przedkliniczny model drgawek.
  Tytuł angielski: Kindling as a preclinical model of seizures.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Wisłowska Aleksandra, Członkowska Agnieszka, Maciejak Piotr, Siemiątkowski Marek, Sienkiewicz-Jarosz Halina, Płaźnik Adam
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.97-115, il., tab., bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zjawisko kindling, czyli drgawek rozniecanych, jest uważane za zwierzęcy model padaczki płata skroniowego. Jego istotę stanowi nasilenie gotowości drgawkowej powstające pod wpływem powtarzania podprogowych impulsów elekrtycznych lub podawania substancji prodrgawkowych w dawkach podprogowych. Jest ono szczególnie interesującym modelem, przy pomocy którego można badać następcze zaburzenia emocjonalne i behawioralne, występujące u zwierząt, jak również u chorych na padaczkę ludzi. W pracy przedstawiono przegląd zwierzęcych modeli stosowanych do badania mechanizmów napadów drgawek i działania leków przeciwpadaczkowych. Omowiono także najważniejsze mechanizmy leżące u podłoża zaburzeń drgawkowych, w tym rolę ukladu glutaminergicznego, GABA-ergicznego, rolę neuropeptydu Y i adenozyny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko tzw. długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP). Omówiono także wpływ kindling na zachowanie zwierząt, próbując znaleźć korelacje między zaburzeniami psychicznymi występującymi u osób chorych na padaczkę a zaburzeniami zachowania u zwierząt w modelach epilepsji.


  9/13

  Tytuł oryginału: IOF (International Osteoporosis Fundation). World Congress on Osteoporosis - sprawozdanie.
  Autorzy: Wisłowska M[ałgorzata]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.172-174, tab. - Światowy Kongres nt. osteoporozy Lizbona 10-14.05. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  10/13

  Tytuł oryginału: Zespół antyfosfolipidowy.
  Tytuł angielski: Antiphospholipid syndrome - APS.
  Autorzy: Wisłowska Małgorzata
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.175-179, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół antyfosfolipidowy charakteryzuje się występowaniem przeciwciał wobec anionowych fosfolipidów oraz zakrzepicą (żylną lub tętniczą), samoistnymi poronieniami, trombocytopenią oraz innymi objawami klinicznymi, większość których wiąże się z nadkrzepliwością zamknięciem światła naczyń. W pracy podano nowe kryteria diagnostyczne zespołu antyfosfolipidowego, proponowane mechanizmy działania przeciwciał antyfosfolipidowych oraz aspekty kliniczne i leczenie objawów tego zespołu.

  Streszczenie angielskie: The antiphospholipid syndrome in characterized by the presence of the presence of antibodies to negatively charged phospholipids and by venous and/or arterial thromboses as well as recurrent fetal losses, thrombocytopenia and other clinical symptoms most of which is connected with hypercoagulation and closing lumen of vessels. New diagnostic criteria of antiphospholipid syndrome were presented, as well as clinical aspects and management of symptoms of the syndrome.


  11/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VII Światowego Kongresu Osteoarthritis Research Society International (OARSI) z Sydney.
  Autorzy: Wisłowska M[ałgorzata]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.412-413 - 7 Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Badań Choroby Zwyrodnieniowej Stawów (OARSI) Sydney 22-25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  12/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Annual European Congress of Reumatology, Stockholm, Sweden, 12-15 June 2002.
  Autorzy: Wisłowska M[ałgorzata]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.414-416 - Doroczny Europejski Kongres Reumatologii Sztokholm 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  13/13

  Tytuł oryginału: Przeciwlękowe właściwości SSRI w klinice i badaniach przedklinicznych.
  Autorzy: Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Wisłowska Aleksandra, Taracha Ewa, Płaźnik Adam
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.267-286, bibliogr. 101 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy omówionmo mechanizmy działania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i ich zastosowanie w terapii zaburzeń lękowych. Przedstawiono płynące z badań przedklinicznych i klinicznych wnioski dotyczące wpływu leków na następujące układy neuroprzekaźnikowe mózgu: układ serotoninergiczny, GABAergiczny, oś podwgórze-przysadka-nadnercza, układ peptydergiczny (CCK), układ noradrenergiczny i dopaminergiczny. Opisano ponadto ośrodkową lokalizację działania SSRI z wykorzystaniem techniki oznaczania białka Fos.

  Streszczenie angielskie: In this paper we present the up-to-date knowledge on the mechanisms of action of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and their use in anxiety disorders. Furthermore, we describe changes in serotonergic, GABAergic, peptidergic (CCK), adrenergic and dopaminergic systems along with changes in the HPA axis, observed both in animal and human studies, after the administration of SSRIs. Finally, we discuss the influence of SSRIs on Fos expression in different brain areas.

  stosując format: