Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WILLIM
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Czynniki perinatalne a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci - badania pilotowe.
Tytuł angielski: Perinatal factors and severity of children's asthma - the pilot study.
Autorzy: Doniec Zbigniew, Kiełbasa Bogumiła, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.155-159, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W szeregu badań epidemiologicznych wskazywano na związki między wzrostem zachorowań na choroby alergiczne a czynnikami środowiskowymi. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zależnościami między ryzykiem zachorowania na astmę oskrzelową a przebiegiem wczesnego okresu rozwoju dziecka, w tym okresem okołoporodowym. Cel. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybranymi czynnikami perinatalnymi a ciężkością przebiegu klinicznego astmy oskrzelowej u dzieci. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 673 dzieci w wieku 7-16 lat. Stopień ciężkości choroby ustalono zgodnie z ogólnie przyjętymi kryteriami (GINA). Na podstawie szczegółowego kwestionariusza oceniano wybrane czynniki ryzyka rozwoju astmy o ciężkim i umiarkowanym przebiegu. Wyniki. Wykazano, że wczesne wprowadzenie glutenu do diety dziecka wiąże się z cięższym przebiegiem choroby (OR 1,5; 95 proc. PU 1,1-2,2). Istotne dla przebiegu klinicznego astmy wydają się również stan urodzeniowy dziecka oraz karmienie naturalne. Wnioski. Wyniki badań wskazują, że czynniki okresu perinatalnego mogą wiązać się ze wzrostem ryzyka rozwoju ciężkich postaci astmy oskrzelowej. Ich identyfikacja może mieć znaczenie prewencyjne.


  2/5

  Tytuł oryginału: Atopia i jej czynniki ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa.
  Tytuł angielski: Risk factors for atopy in schoolchildren from Cracow.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Wroński Marcin A., Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.417-421, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania atopii i jej czynników ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa. W grupie 223 dzieci (12-14 lat) z trzech dzielnic Krakowa. Cechy atopii stwierdzono u 26,5 proc. dzieci, najczęściej - 34,7 proc., u dzieci mieszkających w dzielnicy Stare Miasto, gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W pozostałych dzielnicach - Prokocim i Nowa Huta odpowiednio 26,1 proc. i 22,1 proc. Ryzyko wystąpienia atopii było istotnie wyższe u dzieci pochodzących z rodzin o bardzo dobrym lub dobrym statusie ekonomicznym. Występowanie atopii wiązało się również z lokalizacją i warunkami zamieszkania oraz zachorowaniami w okresie wczesnego dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess atopy and its risk factors in scholl children from Cracow. A survery of atopy in the 223 children, aged 12-14 years, in relation to developmental, environmental and social factors, was conducted in the three districts of Cracow. Atopic sensitization (SPT 3mm) was more prevalent in children from highly polluted district of the Stare Miasto than in children living in Prokocim and Nowa Huta (34.7 p.c. - 26.1 p.c. - 22.1 p.c.). Good and very good socioeconomical status was an important risk factor for development of atopy. Prevalance of atopy was also related to place of residence, living conditions and diseases in early childhood.


  3/5

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w rejonie nowosądeckim.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in Nowy Sącz region.
  Autorzy: Pisiewicz Krzysztof, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Willim Grzegorz, Sak Iwona
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występownaia chorób alergicznyc u 315 dzieci w wieku 3-16 lat z byłego województwa nowosądeckiego, zbadanych w ramach wieloośrodkowego badania epidemiologii chorób alergicznych w Polsce. Przedstawiono zależność między występowaniem astmy i innych chorób alergicznych a wybranymi czynnikami środowiskowymi. Analiza log-liniowa ujawniła silne związki między występowaniem astmy u dzieci a nasilonym ruchem samochodowym (iloraz szans 16,0 - p = 0,0001) i między zanieczyszczeniami powietrza w mieszkaniach produkatami spalania węgla przy ogrzewaniu i przygotowywaniu posiłków (iloraz szans 17,7 - p = 0,0006). Sezonowe i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa i atopowe zapalenie skóry nie było związane z analizowanymi czynnikami środowiskowymi.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness educational program of inhalation's technique in children suffering from bronchial asthma.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Pisiewicz Krzysztof, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Willim Grzegorz, Widerska-Kurzawa Alicja, Tomalak Waldemar, Waktor Anna, Kiełbasa Bogumiła, Kurzawa Ryszard, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.13-16, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawidłowa technika inhalacji leków wziewnych jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia astmy oskrzelowej. W grupie 274 dzieci w wieku 7-16 lat chorujących na astmę analizowano wpływ programu indywidualnego szkolenia na technikę inhalacji leków wziewnych. Oceniano umiejętności posługiwania się inhalatorem i wykonania manewru inhalacji leku przed i po zakończeniu indywidualnego 7-14 dniowego szkolenia, prowadzonego w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Po zakończeniu programu u wszystkich dzieci, niezależnie od rodzaju stosowanego inhalatora, wykazano istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku. Dzieci prawidłowo posługiwały się inhalatorami ciśnieniowymi ze spejserem, 2,3 proc. z nich nie potrafiło prawidłowo wykonać manewru inhalacji leku. Istotnie zmniejszył się odsetek dzieci, które nieprawidłowo posługiwały się inhalatorami proszkowymi - Turbuhalerem i Dyskiem, podobnie poprawił się sposób inhalacji leków z użyciem tych inhalatorów. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe indywidualne szkolenie dzieci chorych na astmę w zakresie techniki inhalacji leków wziewnych pozwala na istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku, co może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności leczenia choroby.

  Streszczenie angielskie: The correct technique of inhaling drugs is one of the basic elements of efficient asthma treatment. In the group of 274 children aged 7-16 years with asthma the influence of the individual teaching was evaluated. We have assessed the ability to use inhaler and performance of the inhalation manoeuver before and after 7 to 14 days of training held in the Allergology and Pneumonology Clinic of the Institute for TBC and Lung Diseases in Rabka. After termination of the program the significant improvement in ability to use inhalers and to inhale the medicament was seen. The children correctly used pressurized inhalers with spacers, only 23 p.c. of them were unable to correctly perform inhalation. There was significant decrease of the number of children that were not able correctly powder inhalers: Turbuhaler and Disc. Short term individual teaching of the children with asthma results with significant improvement of using inhalers, thus improving treatment efficacy.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry - badanie pilotowe.
  Tytuł angielski: Evaluation of some birth anthropometric parameters in children suffering from atopic dermatitis - the pilot study.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS). W grupie 212 dzieci z atopowym zapaleniem skóry i 212 dzieci populacji ogólnej (porównywalnej pod względem płci i wieku) analizowano urodzeniową wagę i długość ciała. Wykazano częstsze (ale nie istotne statystycznie) występowanie cech dystrofii wewnątrzmacicznej u dzieci z AZS. Wyniki badań wskazują, iż dystrofia wewnątrzmaciczna może być czynnikiem prognostycznym rozwoju atopowego zapalenia skóry u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate some birth anthropometrics parameters in children suffering from atopic dermatitis (AT). In the group of 212 children suffering from AT aged 1-18 yrs, and 212 children of general population (age and sex) birth weight and lenght were analuzed. More frequent (but not statistically important) signs of intrauterine growth retardation in the group of atopic dermatitis was found It seems that the low weight and lenght of body at delivery related to gestation age, could be a risk factor for development of atopic dermatitis in childhood.

  stosując format: