Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WILK
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/29

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna badania biocenozy pochwy ciężarnych a stan okołourodzeniowy noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of cervical swabs in pregnant women and stats of newborns.
  Autorzy: Wilk Krzysztof, Sikora Jerzy, Szymańska-Toczek Zofia, Bakon Igor, Chromy Grzegorz, Magnucki Jacek, Kossowski Piotr
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.595-598, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/29

  Tytuł oryginału: Ocena informacji o aktywności ruchowej płodu w sygnale aktogramu.
  Tytuł angielski: Evaluation of fetal movement activity data in actogram signal.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Jeżewski Janusz, Gacek Adam, Matonia Adam, Sikora Jerzy, Wilk Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.227-233, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  4/29

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia zakrzepicy żył kończyn.
  Tytuł angielski: Current methods of deep vein thrombosis treatment.
  Autorzy: Dul Przemysław, Falkowski Aleksander, Wilk Grażyna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.48-52, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stosowane obecnie metody farmakologicznego i chirurgicznego leczenia zakrzepicy żył głębokich. Omówiono działanie leków przeciwzakrzepowych i fibrynolitycznych oraz wskazania i przeciwskazania w poszczególnych terapiach. Zwrócono uwagę na nowe metody stosowania leków fibrynolitycznych. Przedstawiono metodę leczenia operacyjnego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

  Streszczenie angielskie: Currently applied methods of pharmacological and surgical treatment of deep vein thrombosis are presented. The action of anticoagulative and fibrinolytic medicines as well as indications and contraindications in particular therapies were discussed. The attention was drawn to the new methods of applying fibrinolytic medicines. The method of surgical treatment with regard to the indications and contraindications was presented.


  5/29

  Tytuł oryginału: Częstość występowania wybranych bakteryjnych patogenów dróg oddechowych u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Occurrence of infectious factors in the respiratory tract in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Ekiel Alicja, Friedek Daniela, Szulakowski Patryk, Romanik Małgorzata, Rogala-Zawada Danuta, Wilk Iwona
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.11-18, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłe, bakteryjne zakażenia nasilają reaktywność oskrzeli, pogarszając przebieg i kontrolę astmy. Są przyczyną zaburzeń funkcji i struktury nabłonka oddechowego. Elementy strukturalne bakterii oraz ich toksyny nasilają uwalnianie madiatorów reakcji zapalnej (leukotrienów, histaminy, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). Podjęte przez nas badania mają na celu określenie częstości występowania w drogach oddechowych osób z astmą oskrzelową drobnoustrojów, ktore mogą mieć wpływ na jej przebieg. Najczęściej izolowano szczepy Moraxella catarrhalis (23,7 proc.). Uzyskano pojedyncze izolacje szczepów Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae. Flora bakteryjna górnych dróg oddechowych chorych na astmę oskrzelową była bardziej różnorodna niż mikroflora dróg oddechowych osób zdrowych. Wysoki odsetek izolacji grzybów Candida u chorych na astmę oskrzelową (30 proc. w wydzielinie z drzewa oskrzelowego) stanowi wysokie ryzyko wystąpienia grzybiczych powikłań sterydoterapii wziewnej. U chorych na astmę oskrzelową wydzielina z drzewa oskrzelowego ma większą wartość diagnostyczną niż wymaz z tylnej ściany gardła.

  Streszczenie angielskie: Chronic bacterial infection intensity the reactivity of bronchi and aggravate the course and the control of asthma. They cause the disorders of both function and the structure of respiratory epithelium. Not only structural elements of bacteria but also their toxins intensify the release of mediators of the inflammatory reaction (leucotriens, histamin, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). The aim of our research is to determine the prevalence of microorganisms, which can have an influence on the course of asthma. Moraxella catarrhalis has been the most frequent isolated pathogen (23,7 p.c.) in patients with bronchial asthma. We have received only individual isolations of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae strains. Bacterial flora of the upper respiratory tract in patients with bronchial asthma has been more diverse in comparison with microflora of airways in healthy subjects. The significant percentage of Candida isolation in asthmatics (over 30 p.c. in bronchial tree secretion) poses the high risk of incidence of mycotic complications of inhaled steroids. In patients with asthma bronchial tree secretion is more valuable diagnostic material than pharynheal swab.


  6/29

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności postępowania diagnostycznego i terapeutyczneo u dzieci z ciężkimi pourazowymi zaburzeniami przytomności.
  Tytuł angielski: The assessment of efficiency of diagnostic and therapeutic procedures in children with severe post-traumatic disturbances of consciousness. P. 2: Hospital treatment phase.
  Autorzy: Wilk Jarosław, Jałowiecki Przemysław, Dudek-Dyczkowska Dorota, Dyaczyńska-Herman Anna
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.5-15, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie przydatności rokowniczej wybranych parametrów oceny stanu klinicznego u dzieci z ciężkimi pourazowymi obrażeniami ciała, leczonych na oddziale intensywnej terapii (OIT). Metody: Prospektywne badania objęły 81 chorych poniżej szesnastego roku życia, leczonych na OIT w latach 1990 - 1997, spełniających określone kryteria włączenia do badanej populacji. Wszelkie dane gromadzono na podstawie specjalnie opracowanego protokołu badawczego. Wyniki: U 29,6 proc. badanych, w chwili przyjęcia stwierdzano izolowane urazy czaszkowo-mózgowe, a u pozostałych obrażenia wielonarządowe. Średnia wartość Glasgow Coma Scale (GCS) wynosiła 5,4 ń 1,3. Wyniki leczenia według Glasgow Outcome Scale (GOS), korelowały z wartościami Revised Trauma Score (RTS) i APACHE II (p 0,001). W odniesieniu do Injury Severity Score (ISS) wystąpiła słaba zależność z GOS (; 0,05) i jej brak w odneisieniu do śmiertelności. Lepsze wyniki terapii pozostawały w związku z wyższą wyjściową punktacją GCS (p 0,001). Niedotlenienie, objawy wstrząsu oraz hiperglikemia przy przyjęciu należały do głównych czynników prognostycznie niepomyślnych (p 0,05). Spośród 62 (76,5 proc.) dzieci, które przeżyły, 93,5 proc. odzyskało przytomność, a 6,5 proc. wypisano w stanie wegetatywnym. U 19,8 proc. pacjentów uzyskano pełny powrót do zdrowia (GOS 4 - 5), a u 22,2 proc. stwierdzono ciężkie inwalidztwo. Wnioski: 1. Skale RTS, ISS i APACHE II mogą być przydatne w rokowniczej ocenie szans przeżycia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: To evaluate the prognostic value of selected parameters of clinical condition in paediatric patients with severe post-traumatic injuries, treated in intensive care unit (ICU). Methods: In 1990 - 97 81 ICU patients under 16 year old, who met the inclusion ciriteria, were enrolled into the prospective study. All the data were collected using a specifically developed questionnaire. Results: On admission in 29.6 p.c.of patients isolated head injuries, while in the others multiorgan injuries were found. The average value of Glasgow Coma Scale (GC) was 5.4 ń 1.3. The treatment results accoridng to Glasgow Outcome Scale (GOS) correlated with the values of Revised Trauma Score (RTS) and APACHE II (p 0.001). There were a slight correlation of the Injury Severity Score (ISS) with GOS (p 0.05) and no correlation with mortality. Getter treatment results were connected with higher initial GCS (p 0.001). Hypoxaemia, shock, as well as hyperglycaemia on admission wre the main prognostically unfavourable factors (p 0.05). 93.5 p.c. of the 62 children wo survived regained consciousness, while 6.5 p.c. were discharged from hospital in vegetativ condition. A full recovery was achieved (GOS 4 - 5) in 19.8 p.c. of patients, whereas 22.2 p.c. remained heavily disabled. Conclusions: 1) The RTS, ISS, and APACHE II scales may be of use in predicting the survival in children with multiple post-traumatic injuries, although the ISS has low value in isolated head ...


  7/29

  Tytuł oryginału: Przemijający zespół mieloproliferacyjny u noworodka z zespołem Downa.
  Tytuł angielski: Transient myeloproliferative disorder in a newborn with Down syndrome.
  Autorzy: Sobol Grażyna, Mizia Agnieszka, Wilk-Tyl Joanna, Musialik-Świetlińska Ewa, Woś Halina
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.142-143, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek noworodka z zespołem Downa, który trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach z podejrzeniem infekcji wewnątrzmacicznej. Stan kliniczny oraz przeprowadzone badania przemiawiały za rozpoznaniem białaczki wrodzonej, jednak spontaniczna remisja objawów oraz dodatkowe współistnienie zespołu Downa pozwoliło rozpoznać przemijający zespół mieloproliferacyjny.

  Streszczenie angielskie: We present a case of a newborn with Down syndrome who was admitted to our hospital with suspected intrauterine infection. His clinical condition and results of medical examination suggested that the child suffered from congenital leucaemia. However, spontaneous remission and co-existence with Down syndrome have led to the diagnosis of transient myeloproliferative disorder.


  8/29

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  9/29

  Tytuł oryginału: Ocena zastosowania propolisu w leczeniu schorzeń skóry kikutów u chorych rehabilitowanych po amputacjach kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: An evaluation of the use of propolis in the treatment of skin disorders on the stumps of patients in rehabilitation following lower limb amputations.
  Autorzy: Pąchalski Adam, Frańczuk Bogusław, Wilk Magdalena
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.60-68, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Schorzenia skóry kikutów u chorych rehabilitowanych po amputacjach kończyn dolnych nie tylko utrudniają, ale wręcz uniemożliwiają założenie protezy i poruszanie się w niej, co znacznie dezorganizuje życie chorego i obniża jego jakość życia. Leczenie tych schorzeń jest trudne i często długotrwałe. Do zastosowania propolisu jako sposobu leczenia z wyboru schorzeń i ubytków skóry kikutów skłoniło nas jego działanie bakteriobójcze, przeciwbólowe i pobudzające odnowę zniszczonej tkanki skórnej. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 156 chorych po amputacjach kończyn dolnych, w tym 55 chorych amputowanych w obrębie uda (grupa A) oraz 101 chorych amputowanych w obrębie podudzia (grupa B). U pacjentów, którzy byli zaklasyfikowani do leczenia nakładano na ranę 4 proc. maść propolisową 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez 7 dni, a w przypadku braku zadowalających efektów leczenia terapię przedłużano do 14 dni. Do oceny efektów leczenia zastosowano obserwację, wywiad kliniczny oraz 4-stopniową skalę oceny efektów leczenia. Wyniki. W grupie A, w której znajdowali się chorzy po amputacjach w obrębie uda uzyskano nieco lepsze wyniki leczenia niż w grupie B, w której znajdowali się chorzy po amputacjach w obrębie podudzia. Najlepsze wyniki w obu grupach zanotowano u pacjentów z zakażeniem gronkowcem. Maść propolisowa działając miejscowo na skórę poprawia w niej krążenie, pobudza procesy wewntrzkomórkowej przemiany materii oraz zmienia odczynowość skóry. Działanie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Skin disorders on the stumps of patients with lower limb amputations constitute a hindrance, even a major obstacle to installing and wearing prostheses. This in turn disorganizes the patient's return to normal activity and reduces his quality of life. Treatment of these disorders is difficult and often requires much time. The use of propolis as the treatment method of choice in skin disorders adn deficits on post-amputation stumps in suggeested by its antibacterial, analgesic, and regenerative action on affected tissues. Material and methods. Our research covered 56 lower limb amputees, including 55 upper leg amputees (group A) and 101 lower leg amputees (Group B). Those patients qualified for treatment received 4 p.c. propolis ointment applied to the wound twice daily for 7 days, in the absence of satisfactory results, treatment was prolonged to 14 days. Outcome was evaluated by observation, clinical history, and a 4-point outcome scale. Results. Group A showed somewhat better outcome than gorup B. The best results in both groups were obtained by patients with staphylococcus infections. Propolis ointment acting locally on the skin improves circulation, stimulates intracellular metabolism and changes the reactivity of the skin. Propolis ointment is both mild and effective. No complications were observed. Conclusions. Propolis ointemnt can be used more widely in the treatment of local disturbances of traphicity, as well as skin disorders and deficits on ...


  10/29

  Tytuł oryginału: Statyny w zaburzeniach lipidowych u chorych z zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Statins in lipid abnormalities in patients with nephrotic syndrome treated with Cyclosporin A.
  Autorzy: Ogarek Iwona, Sancewicz-Pach Krystyna, Wierzchowska-Słowiaczek Ewa, Wilkosz Katarzyna, Kwinta-Rybicka Joanna, Stec Zofia, Pogan Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.417-419, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hiperlipidemia w zespole nerczycowym stanowi czynnik ryzyka postępu szkliwienia kłębuszków nerkowych oraz rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena wpływu statyn na stężenie lipidów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym i przewlekłą hipercholesterolemią leczonych cyklosporyną A (CsA). Badaniem objęto 20 dzieci w wieku 3,5 - 14,5 lat (śr. 8,3 ń 3,5 lat). Statyny podawano w jednej dawce wieczornej. Średnie stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów, wynoszące na początku leczenia 14,6 ń 6,6 mmol/l, 10,2 ń 1,6 mmol/l i 6,4 ń 3,5 mmol/l, uległo obniżeniu odpowiednio o 23,38 i 38 proc. po miesiącu terapii (p 0,01). Po zakończeniu leczenia średnie stężenie cholesterolu, LDL i trójglicerdów zmniejszyło się do 8,4 ń 4,1 mmol/l, 4,9 ń 2,2 mmol/l i 3,6 ń 2,4 mmol/l (p 0.01). Stężenie białka całkowitego i białkomocz nie uległy zmianie po miesiącu terapii, natomiast stężenie białka wzrosło o 10 proc., a białkomocz zmalał o 42 proc. po zakończeniu leczenia (p 0.01). W badanej grupie nie obserwowano istotnych klinicznych i biochemicznych skutków ubocznych stosowanego leczenia. Remisję całkowitą uzyskano u 11 z 20 chorych. Leczenia statynami powoduje obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym. Równoczesne stosowanie CsA i statyn u chorych z utrzymującą się hiperlipidemią jest stosunkowo bezpieczne i może ułatwić uzyskanie remisji.

  Streszczenie angielskie: Hyperlipidemia in nephrotic syndrome is a risk factor contributing to the progression of focal glomerulosclerosis as well as atherosclerosis. The aim of this study was to evaluate the effect of statins on lipids level in children with steroid-resistant nephrotic syndrome and persistent hypercholesterolaemia treated with Cyclosporin A. Twenty children aged 3.5 - 14.5 (mean 8.3 ń 3.5 years) were studied. All patients were treated with statins at a single daily (evening) dose Mean cholesterol, LDL and trigliceride concentration at baseline were 14.6 ń 6.6 mmol/l and 6.4 ń 3.5 mmol/l and decreased by 23 p.c., 38 and 39 p.c. respectively after one month of treatment (p 0.01). After discontinuation of therapy, mean cholesterol, LDL and trigliceride concentrations decreased to 8.4 ń 4.1 mmol/l, 4.9 ń 2.2 mmol/l and to 3.6 ń 2.4 mmol/l respectively (p 0.01). Serum protein and proteinuria remained unchanged after one month of therapy, but serum protein increased by 10 p.c. and protienuria decreased by 42 p.c. after treatment (p 0.01). The drug was well tolerated with no clinical and essential biochemical side effects. Eleven of the twenty patients developed complete remission. Statins are effective at lowering total cholesterol, LDL and triglyceride levels. CsA and statins treatment in patients with steroid-resistant NS and persistent hyperlipidaemia appears to be relatively safe and could facilitate induction of remission; effectiveness oflong-term therapy still needs to be evaluated.


  11/29

  Tytuł oryginału: Ocena zależności między stężeniami estrogenów, progesteronu, testosteronu całkowitego, androstendionu i naskórkowego czynnika wzrostu w surowicy i płynie torbieli gruczołów piersiowych kobiet.
  Tytuł angielski: Relationships between oestrogens, progesterons testosterone total, androstendiones and epidermal growth factor in blood and breast cyst fluid.
  Autorzy: Stanosz Stanisław, Blicharczyk-Zalewska Barbara, Wilk Grażyna, Kubisa Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.523-528, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania biochemiczne u 50 kobiet ze zmianami torbielowatymi i włóknistotorbielowatymi gruczołów piersiowych wykazały znamiennie wyższe zawartości estrognów, progesteronu, testoseronu całkowitego i naskórkowego czynnika wzrostu w płynie torbieli w porównaniu z wartościami w surowicy. Stężenia estrogenów, progesteronu, testosteronu całkowitego oraz naskórkowego czynnika wzrostu były znamiennie wyższe w płynie torbieli ze wskaźnikiem potasowosodowym powyżej 1,0. Wartości estronu i progesteronu były wyższe w płynie torbieli.

  Streszczenie angielskie: In breast cyst fluid obtained from 50 patietns age (47.1 ń 2.3) sodium, potassium, oestron (E1), oestradiol (E2) androgens, progesterone, (P) and Epidermal Growth Factor- EGF were determined. Markedly higher oestrogens, progesterone, testosterone, and EGF - levels were detected in cyst fluid than in blood. These data have confirmed previous results and have clearly shown that breast cyst fluid with high potassium (ratio K/Na 1.0) contains more oestrogens, progesterone, testosterone, androstendione and EGF than the group with low electrolyte ratio. This finding might be put in correlation with the fact that patietns with high ratio K/Na may a higher risk of breast cancer than those with low electrolyte ratio.


  12/29

  Tytuł oryginału: Left atrial function in patients with renal transplantation.
  Autorzy: Rysz Jacek, Goch Aleksander, Wilk Radosław, Grycewicz Tomasz, Luciak Marek, Goch Jan Henryk
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR508-CR511, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Chronic renal failure leads to structural changes and cardiac functional abnormalities known as uremic cardiomyopathy. Eliminating excess water and improving the composition of the inner environment leads to at least partial cardiac function improvement, which is reflected primarily in favorable changes in left ventricular indices. The aim of our study was to evaluate left atrial function in patients after renal transplantation and compare them with clinically healthy subjects. Material/Methods: 10 renal transplant patients (2 women, 8 men; mean age 47.8 ń 6.4 years), treated before transplantation with repeated hemodialysis, were subjected to standard transthoracic echocardiographic examination. Atrial function was evaluated in M-mode and 2D projections and by cross-sectional Doppler echocardiography. The results obtained were compared with 16 healthy controls (9 women, 7 men; mean age 39.7 ń 9.4 years). Results: Maximal left atrial dimension (LAmax), left atrial dimension obtained in M-mode of the long axis in parasternal projection (LAa), ejection time (ETlp) and pre-ejection period (PEPlp) were significantly higher in renal transplant patietns than in healthy subjects. In both investigated groups there were no differences in minimal left atrial dimensions (LAmin), PEPlp/Etlp ratio, P wave time (P), left atrial fiber shortening fraction (FS p.c.lp), passive evacuate fraction (FBOlp), total left atrial fraction (FClp), or IElp ratio. Conclusion: Abnormal function of the left atrium in the course of uremia treated with repeated hemodialysis is not fully corrected after renal transplantation despite the elimination of many cardiovascular complciations observed in chronic renal disease.


  13/29

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu różnych form treningu wytrzymałościowego połączonego z farmakoterapią na tolerancję wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
  Autorzy: Wilk Małgorzata, Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Rychlewski Tadeusz, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.5-16, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań będących przedmiotem niniejszej pracy było porównanie efektów fizjologicznych różnych form treningu wytrzymałościowego. Analizowano również wpływ treningu na wysiłkowe parametry fizjologiczne w zależności od stosowanej farmakoterapii (leki á-adrenergiczne i ACE-inhibitory). Badaniami objęto 155 mężczyzn w wieku 33-68 lat, w okresie 1,5-6 miesięcy po pełnościennym zawale serca. Stwierdzono, że trzytygodniowa stacjonarna rehabilitacja chorych po zawale serca, obejmująca 15 sesji 30- do 40-minutowego treningu wytrzymałościowego typu ciągłego lub interwałowego powoduje istotną poprawę tolerancji wysiłku. Trening wytrzymałościowy o charakterze ciągłym, dawkowany na podstawie pomiaru progu wentylacyjnego, wykazuje jednak pewną przewagę nad metodą interwałową wyrażoną korzystniejszym wpływem na wysiłkową częstotliwość rytmu serca oraz wysiłkowe parametry równowagi kwasowo-zasadowej. Zastosowanie leków á-adrenergicznych lub ACE-inhibitorów w grupie chorych o dobowej wyjściowej tolerancji wysiłku nie prowadzi do istotnego zwiększenia korzystnego wpływu treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku.


  14/29

  Tytuł oryginału: Wpływ trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
  Autorzy: Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz, Wilk Małgorzata
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.17-26, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego o charakterze ciągłym, zastosowanego u chorych rehabilitowanych stacjonarnie po zawale serca na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej takie jak: hiperlipidemia, hiperinsulinemia i insulinooporność. Ponadto oceniono wpływ zwiększenia wydatku energetycznego poprzez wydłużenie czasu trwania jednostki treningowej na wyżej wymienione parametry. Badania przeprowadzono u 60 mężczyzn, w okresie 1,5-3 miesięcy po niepowikłanym zawale serca, których losowwo podzielono na trzy grupy: dwie ćwiczące z 30- i 40-minutową jednostką treningową i grupę kontrolną nie poddaną treningowi. W obu grupach ćwiczących uzyskano korzystną modyfikację parametrów insulinooporności - zwłaszcza u osób z nasiloną patologią, a przy zwiększeniu wydatku energetycznego lepszą korektę parametrów profilu lipidowego. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych korzystnych zmian w zakresie analizowanych parametrów. Przeprowadzone badania dostarczają nowych istotnych argumentów wskazujących na korzystną rolę krótkoterminowej stacjonarnej rehabilitacji po zawale serca.


  15/29

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych form treningu wytrzymałościowego na efekty rehabilitacji chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Autorzy: Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Przywarska Izabela, Dylewicz Piotr, Wilk Małgorzata, Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.27-37, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu różnych modeli treningu rehabiltacyjnego na tolerancję wysiłku, parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej u chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego. Badanie było przeprowadzone w grupie 50 chorych płci męskiej (33 do 68 lat), w okresie średnio 3,8 miesiąca po zabiegu. Pacjenci byli losowo przydzieleni do dwóch grup treningowych (po 20 osób każda) i grupy kontrolnej (10 osób). Obie grupy treningowe zostały poddane 3-tygodniowemu treningowi na cykloergometrze (metoda ciągła lub interwałowa) codziennie przez 5 dni w tygodniu, natomist grupę kontrolną zwolniono do domu. Przed i po rehabilitacji wykonano badanie spiroergometryczne z oznaczeniem wysiłkowego stężenia kwasu mlekowego i gazometrii krwi. Oznaczono także spoczynkowe stężenie glukozy insuliny, C-peptydu we krwi, wiązanie i degradację 125I-insuliny przez receptory erytrocytów, a także profil lipidowy krwi. Wykazano, że już 3-tygodniowa stacjonarna rerhabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym pozwala na uzyskanie istotnego wzrostu tolerancji wysiłku. Lepszą adaptację do wysiłku zaobserwowano u chorych poddanych treningowi ciągłemu. Trening ciągły prowadzi także do korzystniejszej poprawy parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej.


  16/29

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 78. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
  Tytuł angielski: 78th Congress of the European Ortodontic Society - report.
  Autorzy: Wilk Mariusz
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (3) s.79-80, il. - 78 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego Sorrento 04-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne

  Streszczenie polskie: W dniach 4-8.06.2002 w Sorrento we Włoszech odbył się 78. Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, w którym wzięło udział około półtora tysiąca uczestników z całego świata. Przeważali Europejczycy, wśród których była kilkudziesięcioosobowa grupa lekarzy z Polski (brawo koleżanki i koledzy!), ale nie zabrakło ortodontów z bardziej odległych zakątków świata, m. in. z USA, Republiki Południowej Afryki, Nowej Zelandii i Chin.


  17/29

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  18/29

  Tytuł oryginału: Określenie zależności między obecnością zmutowanych genów BRCA 1 a utkaniem gruczołów sutkowych.
  Tytuł angielski: Correlation between the presence of mutant BRCA 1 gene and architecture of mammary gland.
  Autorzy: Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Gronwald Jacek, Tołoczko Aleksandra, Huzarski Tomasz, Lubiński Jan
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.72-74, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Genes BRCA1 and BRCA2 genetically determine hereditary occurrence of breast cancer. Mutations within these genes increase substantially the risk of disease development. The purpose of the study was to evaluate whether the presence of mutant BRCA1 gene had an influence on the architecture ob breast gland. Studies were performed in a control group of 82 females (M age 20 - 60 years) who had mammography and/or ultrasonography examination performed after 1996. The mutations within the BRCA1 gene were found in all patients. Fibro-adenous structure of breast glands was found in 46 p.c. patients, lipo-adenous structure in 22 p.c., 18 p.c. had adipose and lipo-fibrous structure. Mastectomy was performed in 14 p.c. of patients. There was no correlation found between the presence of BRCA1 gene and the architecture of mammary glands. Majority of the fibro-adenous type was asscoiated with young age of the patients.


  19/29

  Tytuł oryginału: Dojrzałość płytek krwi w zależności od stopnia dojrzałości noworodka.
  Tytuł angielski: Maturity of blood platelets depending on maturity of newborn.
  Autorzy: Chudzik Anita, Watała Cezary, Strzałko-Głoskowska Barbara, Stefańska Małgorzata, Wilkowski Jarosław, Banasik Małgorzata, Gwoździński Krzysztof
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.320-324, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Układ hemostazy noworodka w momencie jego narodzin nie jest jeszcze w pełni dojrzałym funkcjonalnie układem w porównaniu do stanu jaki stwierdza się w grupie osób dorosłych. Pomimo to sprawność jego funkcjonowania jest wystarczająca dla zapewnienia fizjologiczncyh warunków krążenia krwi w grupie noworodków zdrowych. W grupie noworodków chorych, których liczną grupę stanowią noworodki przedwcześnie urodzone, równowaga ta, z powodu istnienia małych rezerw składników układu hemostazy oraz zmienionej w związku z tym równowagi między nimi, szybko ulega załamaniu i dochodzi do pojawienia się zaburzeń hemostazy. Celem pracy była ocena zdolności płytek krwi (PLT) do aktywacji pod wpływem fizjologicznych agonistów w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych oraz noworodków donoszonych w porównaniu do płytek osób dorosłych. Do badań wykorzystano metodę cytometrii przepływowej z trójkolorowym znakowaniem. Reaktywność płytek receptora dla fibrynogenu PAC-1 m markerów aktywacji płytek. Wykazano obniżoną zdolność płytek krwi do aktywacji w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych w porównaniu do noworodków donoszonych oraz w grupie noworodków donoszonych w porównaniu do osób dorosłych.


  20/29

  Tytuł oryginału: Zaburzenia oddychania w czasie snu a leczenie aparatami repozycyjnymi. Przegląd metod postępowania.
  Tytuł angielski: Breathing disorders during sleep - treatment with mandibular advancing devices. A review of treatment methods.
  Autorzy: Wilk Krzysztof, Lenkiewicz Renata
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.207-212, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddychania w czasie snu są chorobą coraz częściej spotykaną w praktyce klinicznej. W łagodniejszych jej postaciach występuje chrapanie i zespół wzmożonej oporności górnych dróg oddechowych. W bardziej zaawansowanych postaciach choroby występuje obturacyjny bezdech senny OBS, w przebiegu którego dochodzi wielokrotnie do powtarzających się bezdechów spowodowanych okresowym blokowaniem drożności górnych dróg oddechowych. Poszukując rozwiazań terapeutycznych współczesna medycyna proponuje stosunkowo proste metody leczenia, jak zmiana trybu życia, zmniejszenie masy ciała, leczenie farmakologiczne oraz szereg metod chirurgicznych i zachowawczych. Znaczącą rolę w leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu odgrywają aparaty repozycyjne, które stanowią skuteczne uzupełnienie innych stosowanych metod. Pamiętać należy jednak o tym, że każde takie leczenie powinno być poprzedzone pełną diagnostyką i konsultacjami interdyscyplinarnymi.


  21/29

  Tytuł oryginału: Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych i stentów implantowanych do tętnic wieńcowych metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w porównaniu z angiografią.
  Tytuł angielski: Assessment of the patency of coronary artery bypass grafts and stents using multislice spiral computed tomography.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Przewłocki Tadeusz, Żmudka Krzysztof, Konieczyńska Małgorzata, Krochin Marek, Kozanecki Artur, Wilkołek Piotr, Sadowski Jerzy, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.616-619, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych i stentów metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w porównaniu z koronarografią. Celem pracy była ocena przydatności metody wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej -MSCT (Somatom Plus 4 Volume ZOom, Siemens) do nieinwazyjnej oceny drożności pomostów aortalno-wieńcowych żylnych i tętniczych oraz stentów. Metoda: Badanie wykonano metodą MSCT z zastosowanie oprogramowania Heart View, a retrospektywnym bramkowaniem elektrokardiograficznym. Do zakontrastowania tętnic wieńcowych i pomostów stosuje się kontrast niejonowy, niskoosmolarny podawany do żyły obwodowej. U wszystkich chorych wykonano ze wskazań klinicznych angiografię tętnic wieńcowych i pomostów. Materiał: Ocenie poddano dwie grupy chorych (łącznie 82 osoby), po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (I grupa I - 57 chorych w tym 40 mężczyzn i 17 kobiet) i po implantacji stentów (grupa II - 25 chorych w tym 19 mężczyzn i 6 kobiet). Byli to pacjenci kierowani do diagnostyki inwazyjnej z powodu nawrotu lub nasilenia dolegliwości klinicznych. Wyniki: W grupie I oceniono drożność łącznie 187 pomostów (21 tętniczych i 166 żylnych). W badaniu MSCT stwierdzono drożność łącznie 131 pomostów w tym 114 żylnych i 17 tętniczych; 56 pomostów w tym 52 żylne i 4 tętnicze było niedrożnych. W wykonanej bypassografii niedrożnicy było 53 pomostów w tym 50 pomostów żylnych i 3 tętnicze, dożylnych było 134 pomostów w tym 116 żylnych i 18 tętniczych. W ocenie drożności pomostów metodą MSCT w porównaniu z koronarografią uzyskano swoistość 94,7 proc. i czułość 92,4 proc. W grupie II...


  22/29

  Tytuł oryginału: Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego.
  Autorzy: Wilkos Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.16, 18, 20, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etiopatogeneza śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego jest nieznana, prawdopodobnie jest ona wieloskładnikowa. Schorzenie rozpoznaje sie przez wykluczenie. Natomiast leczenie jest objawowe - standardem są leki dopęcherzowe.


  23/29

  Tytuł oryginału: Problematyka uzależnień w poglądach studentów I roku w szkołach wyższych Trójmiasta.
  Autorzy: Lisicki Tomasz, Wilk Barbara
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.12-17, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/29

  Tytuł oryginału: Terapia monitorowana depresji - nowe perspektywy.
  Tytuł angielski: Therapeutic drug monitoring in depression - new perspectives.
  Autorzy: Radziwoń-Zaleska Maria, Matsumoto Halina, Skalski Michał, Dziklińska Anna, Androsiuk Wojciech, Wakarow Andrzej, Wilkowska Joanna, Matoszko Daria, Kuczyńska Julita, Goluch Justyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.71-80, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 34 patients with diagnosis of depressive episode (ICD-10) were treated for 8 weeks with tricyclic antidepressants (TCA) 22 patients were treated with clomipramine 75-175 mg daily, 11 with imipramine 75-150 mg and 1 with amitryptyline 150 mg. Following parameters were analysed: plasma concentration (FPIA, HPLC), pharmaco-EEG (spectrum power for delta, theta, alfa 1, 2, beta 1, 2, 3 by the use of FFT), clinical improvement (HAMD, HARS, SGI, SERS). 50 p.c. reduction in HAMD was regarded as improvement. Results: no relationship between mental state and plasma concentration of TCA was found, initial results in SERS were prognostic for the course of treatment, pharmaco-EEG was typical for antidepressants after two weeks of treatment and reflects clinical improvement and stabilization of plasma concentration. Comparing the plasma concentration of TCA measured by the use of FPIA and HPLC method may be useful for the implementation of monitoring therapy.


  25/29

  Tytuł oryginału: Hospitalizacja domowa pacjentów ze schizofrenią.
  Autorzy: Wilk Wiesława
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.4-7, 9, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/29

  Tytuł oryginału: Erysipelothrix rhusiopathiae: charakterystyka mikrobiologiczna, patogeneza i diagnostyka różycy.
  Tytuł angielski: Erysipelothrix rhusiopathiae: microbiological characteristic, pathogenicity and diagnostics of erysipelas/erysipeloid.
  Autorzy: Wilk Iwona, Grzesiowski Paweł
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.8-13, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Od wielu lat Erysipelothrix rhusiopathiae jest znany jako czynnik etiologiczny różycy u świń i ludzi. Obecnie rodzaj Erysipelothrix obejmuje dwa gatunki: Erysipelothrix rhusiopathiae i Erysipelothrix tonsillarum. Te bakterie występują u wielu dzikich i domowych zwierząt na świecie. U ludzi zakażenie ma charakter zawodowy, który powstaje podczas kontaktu ze zwierzętami, ich produktami i zanieczyszczeniami. Choroba u ludzi może przebiegać pod trzema postaciami: najczęstszej, miejscowej postaci skórnej, rozlanej postaci skórnej i uogólnionej o ciężkim przebiegu z bakteriemią i zapaleniem wsierdzia. Jeżeli różyca nie zostanie rozpoznana na podstawie objawów klinicznych, to jej diagnostyka laboratoryjna jest dość trudna, ponieważ bakterie występują głęboko w skórze, badania bakteriologiczne trwają długo, a wygląd kolonii jest niecharakterystyczny. Wybarwienie w metodzie Grama, morfologia kolonii i brak wytwarzania katalazy mogą sugerować zakażenie wywołane przez bardziej pospolite bakterie: Streptococcus spp. czy Lactobacillus. Zmiany technologiczne w przetwórstwie mięsnym i rybnym i większe przestrzeganie przepisów sanitarnych, efektywnie redukują zakażenia u ludzi i zwierząt.

  Streszczenie angielskie: For many years, Erysipelothrix rhusiopathiae is known to be the causative agent of erysipelas in swine and erysipeloid in humans. Currently, the genus Erysipelothrix is two species, Erysipelothrix rhusiopathiae and Erysipelothrix tonsillarum. There bacteriums have been isolated from many species of wild and domestic animals in most parts of the world. Infection in man is occupationally related, occuring principally as a result of contact with animals, their products or wastes. Human infection can take one of three forms: a cotaneous infection known as erysipeloid, diffuse cotaneus form and a serious although rare systemic complication with septicaemia and endocarditis. Diagnosis of erysipeloid can be difficult if not recognised clinically, as culture is lenghty and the organism resides deep in the skin, and also because of its cultural characteristic. Gram stain, morphology colony and negative catalase results might have suggested Streptococcus and Lactobacillus, which are common laboratory isolates. However containment and control procedures are far more effective ways to reduce infection in men and animals.


  27/29

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia operacyjnego na wybrane parametry badań spirometrycznych i gazometrii krwi tętniczej u chorych z różnego stopnia zwężeniem tchawicy w przebiegu wola : praca doktorska
  Autorzy: Wilk Violetta, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie, Wojewódzki Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział Wewnętrzny w Radomiu
  Źródło: 2002, 107, 14 k. : il., tab., bibliogr. 252 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20871

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/29

  Tytuł oryginału: Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego.
  Autorzy: Wilkos Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.12-13
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/29

  Tytuł oryginału: Wpływ reformy systemu ochrony zdrowia na pozycję pielęgniarek zatrudnionych w różnych formach organizacyjnych opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The effect of health care system reform on the position of nurses employed in different organisational forms of health care.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Binkowska-Bury Monika, Wilk Iwona, Wdowiak Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.145-151, il., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W nowym systemie ochrony zdrowia pielęgniarki są nie tylko wykonującymi zalecenia partnerami lekarza rodzinnego, ale mogą także podejmować profesjonalne działania, sprawując w sposób samodzielny i pełny opiekę nad rodzinami lub poszczególnymi ich członkami w miejscu ich zamieszkania, w razie choroby, niepełnosprawności lub konieczności zapewnienia opieki terminalnej. Badanie, którego celem było określenie pozycji zawodowej pielęgniarek w nowej, wynikającej z reformy systemu ochrony zdrowia, sytuacji związanej ze zmianą pracy z systemu etatowego na kontraktowy, zostało przeprowadzone w miesiącach wrzesień-listopad 2001 r. wśród pielęgniarek zamieszkałych w siedmiu gminach powiatu kozienickiego i realizujących różne zakresy świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wśród pacjentów korzystających ze świadczeń pielęgniarskich na terenie badanych gmin. Do rozwiązania podjętych w niniejszej pracy problemów badawczych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Badanie, przeprowadzone wśród 95 pielęgniarek i 112 pacjentów wykazało, że wprowadzenie kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, związanego z większą samodzielnością zawodową, możliwością organizowania wolnego czasu pracy i wzrostem odpowiedzialności pozwoliło na zwiększenie liczby i jakości oferowanych usług oraz, że kontraktowane usługi pielęgniarskie przyczyniły się do podniesienia prestiżu zawodowego oraz zwiększenia satysfakcji pielęgniarek.

  Streszczenie angielskie: In the new system of health care nurses are not only doctors' partners carrying out doing their orders in the therapeutic process, but can also take up professional actions providing independently, totally and permanently, nursing care for the family and its individual members in their own environment, in the situation of health, illness, disability as well as home hospitalization and terminal care. The study whose aim was to determine the professional position of nurses resulting from the change of work from time-based to contract task-based in connection with health care system reform was performed from September to November 2001 among nurses living in seven country communes of Kozienice county rendering different ranges of services in basic health care and among patients under nursing care communes under study. To solve research problems of the study the method of diagnostic survey was used with the technique of questionnaire. The study comprising 95 nurses and 112 patients has shown that introduction of contracting nursing services, connected with greater professional independence, possibility of organising own working time and increase of responsibility for performed tasks has increased the number and quality of offered services and also that contracting nursing services has contributed to an increase of professional prestige and nurses' satisfaction.

  stosując format: