Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WILCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Mortality study of workers compensated for asbestosis in Poland, 1970-1997.
Autorzy: Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Wilczyńska Urszula, Szymczak Wiesław, Strzelecka Alicja
Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.267-278, tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura GBL: 306,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the risk of asbestos-related malignancies among persons with diagnosed asbestosis. The study covered a cohort composed of 907 men and 490 women afficted by asbestosis, diagnosed in 1970-1997. The follow-up of the cohort continued until 31 December 1999. In all, 421 deaths were registered and causes of death were retrieved for 93.3 p.c. of the deceased. A significantly increased mortality was observed both in the male (300 deaths; SMR = 127; 95 p.c. CI: 113-142) and female (121 deaths, SMR = 150; 95 p.c. CI: 124-179) cohorts. The elevated number of deaths in the male and female cohorts were noted mainly due to respiratory diseases (men: 42 deaths; SMR = 344; 95 p.c. CI: 248-465 women: 20 deaths, SMR = 789; 95 p.c. CI: 482-1219) malignant neoplasms (men: 91 deaths, SMR = 146; 95 p.c. CI: 118-179; women: 34 deaths, SMR = 159; 95 p.c. CI: 110-222), including lung cancer (men: 39 deaths, SMR = 168; 95 p.c. CI: 119-230; women: 13 deaths, SMR = 621; 95 p.c. CI: 331-1062) and pleural mesothelioma (men: 3 deaths, SMR = 2680; 95 p.c. CI: 553-7832; women: 3 deaths, SMR - 7207; 95 p.c. CI: 1031-14612). Taking into account a cumulative dose of fibres, it was found that a significantly increased mortality from lung cancer and pleural mesothelioma applied to persons exposed to a dose above 25 f-y/ml. The results indicate that persons with asbestosis are at higher risk of developing malignant neoplasms, especially lung cancer and mesothelioma.


  2/12

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja chorych do koronarografii.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.50, 52-53
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego.
  Tytuł angielski: The effect of indomethacin on cerebral haemodynamics in preterm infants treated for patent ductus arteriosus.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Chudzik Anita, Stefańska Małgorzata, Wilczyńska Małgorzata, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedyskutowano problemy patofizjologiczne i farmakologiczne związane z oddziaływaniem indometacyny na krążenie mózgowe wcześniaka oraz przeprowadzono pomiary prędkości przepływu mózgowego u 30 przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych indometacyną z powodu przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow velocity was assessed during infusion of indomethacin over 30 minutes in 30 preterm infants with symptomatic patent ductus aterious. Indomethacin infusion was associated with a significant reduction at the middle cerebral artery flow velocity. There was no correlaction of reduction in cerebral blood flow with the development of intraventricular haemorrhage. We speculate that, the 30 p.c. reduction in cerebral blod flow velocity could have a beneficial effects that contributies to the protection against intraventricular haemorrhage.


  4/12

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  5/12

  Tytuł oryginału: Występowanie pylicy azbestowej w Polsce.
  Tytuł angielski: The incidence of asbestosis in Poland.
  Autorzy: Wilczyńska Urszula, Szeszenia-Dąbrowska Neonila
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.375-379, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania azbestozy stwierdzanej jako choroba zawodowa. Podstawą analizy były wszystkie przypadki tej choroby, jakie zgłoszono do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w latach 1970-2001. Zostały one scharakteryzowane pod względem płci i wieku osób chorych, ich miejsca pracy, okresu i wielkości narażenia na pył azbestu. Ogółem odnotowano 1779 przypadków azbestozy, w tym 1200 u mężczyzn. W omawianym okresie zaznaczyła się rosnąca tendencja liczby rozpoznawanych przypadków, od kilku rocznie na początku lat siedemdziesiątych do kilkudziesięciu w latach dziewięćdziesiątych. Przeciętna zapadalność w okresie 32-letnim wynosiła 0,5 na 100 tys. zatrudnionych, a udział azbestozy wśród wszystkich pylic zawodowych wynosił 5,4 proc. Większość rozpoznań dotyczyła pracowników zakładów przetwórstwa azbestu, w tym różnych wyrobów azbestowych (38,3 proc.) i materiałów azbestowo-cementowych (30,0 proc.), a następnie hut (13,1 proc.) i stoczni (10,5 proc.). Przeciętny wiek pacjenta, u którego stwierdzano azbestozę wynosił 55 lat, a przeciętny okres zatrudniernia w ekspozycji na azbest około 21 lat. Na podstawie danych z kart stwierdzenia choroby zawodowej wynika, że stężenie pyłu azbestu na stanowiskach pracy zawierało się w granicach 1,4 - 38,3 mg/m3, a jego mediana wynosiłą 3,8 mg/m3. Na najwyższe stężenia narażeń byli stoczniowcy (Me = 8,0 mg/m3), a na najniższe pracowniocy zajkładów azbestowo-cementowych (me = 2,8 mg/m3).


  6/12

  Tytuł oryginału: Podstawy epidemiologii : podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego
  Autorzy: Beaglehole R., Bonita R., Kjellstr”m T.
  Opracowanie edytorskie: Hanke Wojciech (tł.), Starzyński Zygmunt (tł.), Szadkowska-Stańczyk Irena (tł.), Szeszenia-Dąbrowska Neonila (tł.), Wilczyńska Urszula (tł.).; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. IMP 2002, 204 s. : il., tab., bibliogr. s. 199-204, 24 cm. - Tyt. oryg. Basic epidemiology
  Sygnatura GBL: 735,562

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  7/12

  Tytuł oryginału: Materiał złożony SureFil - roczna ocena wypełnień w zębach bocznych.
  Tytuł angielski: Composite packable material SureFil - the one-year assessment of posterior teeth restorations.
  Autorzy: Wilczyńska-Borawska Magdalena, Bagińska Joanna, Błahuszewska Katarzyna, Król Beata, Klimiuk Anna, Stokowska Wanda
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.51-53, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie miało na celu ocenę jakości wypełnień ubytków klasy I i II zębów bocznych, wykonanych z materiału kompozytowego SureFil (Dentsply DeTrey). Tuż po założeniu 113 wypełnień uzyskało ocenę O wg skali Ryge'a uwzględniającej jakość powierzchni wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnień (81 proc. wykonanych). 72 proc. wypełnień uzyskało notę O, a pozostałe 1 wg skali Ryge'a. Te ostatnie wymagały jedynie niewielkich korekt. Podsumowując, SureFil jest właściwym materiałem do wypełniania ubytków w zębach bocznych.


  8/12

  Tytuł oryginału: Polineuropatia w cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Polyneuropathy in diabetes type 1.
  Autorzy: Wilczyńska Małgorzata
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.93-96, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa oznacza zespoły uszkodzenia obwodowego układu newrowego w cukrzycy. Przyczyną tego powikłania jest hiperglikemia, powodująca zwiększenie aktywności szlaku poliolowego, wzrost stresu oksydacyjnego oraz zmiany w naczyniach śródneuronalnych, a także uszkodzenie osłonek mielinowych nerwów obwodowych. Najczęstszym zespołem jest bolesna obwodowa polineuropatia cukrzycowa, powodująca zniesienie czucia bólu, temperatury, dotyku i wibracji w zakresie kończyn górnych i dolnych. Zmiany mogą także dotyczyć nerwów czaszkowych (III, IV, VI, VII), nerwów międzyżebrowych oraz nerwów kończyny górnej i dolnej (zespół Garlanda i Tavemera). Neuropatia autonomiczna dotyczy uszkodzenia funkcji wielu układów, m.in. sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innych. Leczenie: należy przede wszystkim dobrze wyrównać metabolicznie cukrzycę. Niesterydowe leki przeciwzapalne skutecznie łagodzą ból. Najczęściej stosowaną grupą leków pozostają trójpierścieniowe leki antydepresyjne powodujace poprawe, w okresie około 6 tygodni. Mogą one jednak powodować wiele objawów ubocznych - hipotonię ortostatyczną, zaburzenia rytmu serca, zaparcia, co jest szczególnie niekorzystne dla pacjentów z chorobą niedokrwienną mięśnia serca. Jeżeli ból utrzymuje się mimo powyższego leczenia, można zastosować leki przeciwpadaczkowe lub miejscowo krem z kapsaicyną.

  Streszczenie angielskie: Diabetic neuropathy is a clinical state of nerve damage caused by hyperglicaemia, raised activation of polyol pathway, oxydative stress, changes in endoneurial arteries and myelinated fibres. Patient complains of pain and paresthesiae in hands and limbs. The feelings of pain, temperature, touch, vibartion are significantly reduced. The changes may also concernn cranial nerves (III, IV, VI, VII), intracostal nerves, hands and lmbs (Garland and Tavemer syndrome). Autonomic neuropathy concerns the impairment of autonomic functions of cardio-vascular, gastro-intestinal, uro-genital and other systems. The treatment concerns the improvement of diabetes metabolic control. Antiinflammatory antisteroid drugs are widely used but their usefulness is limited. Antidepressive drugs are the most often used group. The improvement is observed after 6 months of treatment. The side effects - orthostatic hypotension, heart rhythm distrurbation and obstipation are harmful for the patients with coronary heart disease. in the cases of persistent pain the oral antiepileptic drugs may be used or cream with capsaicin for skin surface.


  9/12

  Tytuł oryginału: Edukacja chorych na cukrzycę.
  Autorzy: Wierusz-Wysocka Bogna, Wilczyńska Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.125-126, 128, 130-132, 135-136, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia


  10/12

  Tytuł oryginału: Wczesna strategia inwazyjna - argumenty "za" z dużych badań klinicznych: perspektywa roku 2002.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.111-112, 114-123, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostry zespół wieńcowy (OZW) spowodowany jest pęknięciem lub owrzodzeniem blaszki miażdżycowej. Powstający na uszkodzonej powierzchni zakrzep zamyka (OZW z przetrwałym uniesieniem odcinka ST) lub istotne zwęża światło naczynia (OZW bez przetrwałego uniesienia odcinka ST). Celem leczenia jest jak najszybsze przywrócenie przepływu przez tętnicę wieńcową. U chorych z OZW z przetrwałym uniesieniem ST do tego celu wykorzystuje się leczenie fibrynolityczne lub pierwotną angioplastykę. U chorych z OZW bez przetrwałego uniesienia ST - strategię zachowawczą lub inwazyjną. Artykuł jest próbą przedstawienia argumentów przemawiających za wczesnym leczeniem inwazyjnym wszystkich chorych, którzy mogą odnieść z niego korzyści.


  11/12

  Tytuł oryginału: Zmiany graniczne.
  Autorzy: Kochman Janusz, Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz Jan, Huczek Zenon
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.81-84, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  12/12

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of the effects of continuous and multiple infusions of indomethacin therapy for patent ductus arteriosus closure in preterm infants.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Wilczyńska Małgorzata, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.31-33, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow (CBF) velocity wa assessed during 30 minutes multiple and continuous (36 hours) infusion of indomethacin in 39 premature neonates. The rapid infusion was associated with a significant reduction in blood flow velocity in the right middle cerebral artery (MCA). These changes were not observed in the group treated with continuous infusion, but the method reduced significant efficacy of closing the PDA. Indomethacin remains a useful and effective treatment for PDA in preterm infants, but should continue to be used with caution as we found that administration by 30 minutes infusion does produce haemodynamic alterations to the cerebral circulation.

  stosując format: