Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERZCHOWSKA-RENKE
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: The effect of metal ions action on volatile oil content and composition in medicinal plants from Umbelliferae family.
Tytuł polski: Wpływ jonów metali na zawartość i skład olejku eterycznego w roślinach leczniczych z rodziny Umbelliferae.
Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Ochocka J. R., Głowniak K[azimierz], Marek D., Jańczyk J.
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.233-241, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono reakcje roślin z rodziny Umbelliferae wywołane przez oddziaływanie na nie jonów Ti, Mn i Cu. Materiałem badanym były: Crithmum maritimum L. - rośliny nawożone dolistnie 0,04 proc. roztworem Tytanitu (Ti stanowi jego główny składnik), Pastinaca sativa L. - stresowany przez 24, 48 i 72 godziny roztworami Cu, mieszaniną roztworów Cu + Mn i tytanitem (0,04 proc. i 0,4 proc.) oraz Peucedanum verticillare Koch, srtresowany roztworami jonów Cu i Cu + Ti (24, 48 i 72 godziny). Stwierdzono, że na zawartość olejku i jego skład w roślinach poddanych działaniu wyżej wymienionych jonów metali wpływa szereg czynników, takich jak stężenie i rodzaj roztworu stresującego, sposób jego podania (np. dolistne), czas ekspozycji oraz wiek roślin narażonych na stres. Reakcja poszczególnych gatunków była odmienna.

  Streszczenie angielskie: We describe the reaction of Umbeliferae family plants caused by Ti, Mn and Cu ions application. The studied material was: Crithmum maritimum L. after fertilization with 0.04 Tytanit (Ti main component) formula on the leaves Pastinaca staiva L. stressed with Cu and Cu + Mn and Tytanit (0.04 p.c. and 0.4 p.c.) for 24, 48 and 72 h, Peucedanum verticillare Koch, stressed with Cu and Cu + Ti (24, 48 and 72 h). The volatile oils content and compositum in plants stressed with metal ions solutions depends on many factoprs. Among them one should mention the method of application (leaves' fertilization, direct effect), their concentrations, the time of exposition and age of plants exposed to the stress. The reaction of particular plant species to the experimental stress varied.


  2/3

  Tytuł oryginału: Centella asiatica (L.) Urban cultured in vitro - the effect of Zn and Ti ions application on growth of plantlets and accumulation of selected elements.
  Tytuł polski: Centella asiatica (L.) Urban w hodowli in vitro - ocena efektu działąnia jonów Zn i Ti na wzrost roślin i gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Guzewska J., Furmanowa M., Ochocka J. R., Oklejak M., Dorosz A., Wróbel M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.261-269, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy omówiono w jaki sposób abiotyczne czynniki stresogenne, takie jak jony Zn i Ti, działają na wzrost Centella asiatica (L.) Urban (Apiaceae) oraz na gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków. Rośliny hodowawano na pożywkach Nitsch i Nitsch (NN) lub Schenk i Hildebrandt (SH) z różnymi regulatorami wzrostu. Jony Zn w postaci ZnSO4 w 4 stężeniach dodawano do pożywki na 3 do 7 tygodni. Jony tytanu zawarte w nawozie dolistnym - Tytanicie, dodawano do pożywki lub rośliny zanurzano w 0,04 proc. roztworze, a następnie płukano lub nie w wodzie. Oznaczano zawartość form "wolnych" (rozpuszczalnych w wodzie) i "związanych" (w strukturach komórkowych) wybranych biopierwiastków: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca and Mg metodą ASA stosując spektrofotometr SP 1900 Pye Unicam. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że podanie jonów cynku i tytanu wpływa nie tylko na wzrost i rozwój C. asiatica w hodowli in vitro, lecz także wywołuje zmiany w jej składzie mineralnym. W badanych próbach stwierdzono znaczne różnice w zawartości oznaczanych pierwiastków (Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Ca). Na poziom ich oddziaływała nie tylko ilość Zn dodanego do pożywki, czy forma podania jonów tytanu, lecz także czas ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to find how the abiotic stress factors, such as Zn and Ti ions, influenced on growth factor and accumulation of some elements in plantlets of C. asiatica (L.) Urban (Apiaceae). Plantlets were cultured on Nitsch and Nitsch (NN) or Schenk and Hildebrandt (SH) modified media with various growth regulators. Zn ions as ZnSO4 were additionaly put into medium in 4 concentrations for 3 to 7 weeks. Ti ions as 0.04 p.c. solution of Tytanit - foliar fertilizer were added into medium or stems of plantlets were soakink in solution only or with subsequent rinsing in sterile water. The concentrations of selected biolelments: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca, and Mg (determined by ASA using Spectrophotometer SP 1900 Pye Unicam in "free" (soluble in water) and "bound" (in cell structure) forms were evaluated. The observations have shown tha Zn and Ti application influenced on the weight and development of Centella asiatica cultured in vitro and caused changes in their mineral composition. Important differences in concentration of evaluated elements were found in studied samples. The content of analysed bioelements was dependent not only on Zn concentration in the medium but also of the form of Ti application or of the duration of the experiment.


  3/3

  Tytuł oryginału: The influence of stress factors on the concentration of radionuclids in some Asteraceae and Apiaceae plants.
  Tytuł polski: Wpływ czynników stresogennych na zawartość radionuklidów w niektórych roślinach z rodziny Asteraceae i Apiaceae.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K., Mysłek-Laurikainen B., Głowniak K., Matul M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.82-88, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W pracy prześledzono wpływ czynników stresogennych, takich jak bliskość ciągów komunikacyjnych o różnym natężeniu ruchu, nawożenie jonami tytanu oraz opanowanie przez mszyce Aphis sp. na zawartość radionuklidów w roślinach leczniczych z rodzin Asteracae i Apiaceae. Stwierdzono, że wszystkie badane rośliny zawierają radionuklidy cezu, radu i potasu. Zawartość radu, podobnie jak cezu, w większości prób była niska. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane rośliny zawierały znaczne ilości radioaktywnego izotopu potasu. Maksymalne zawartości radionuklidów stwierdzono w próbach pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych przy najruchliwszych drogach. Zaobserwowano, że zastosowane nawożenie jonami tytanu wpłynęło nie tylko na wzrost i rozwój roślin lecz także na zawartość w nich radionuklidów. Odmienna była reakcja poszczególnych organów Pastinaca sativa na opanowanie tej rośliny przez mszyce. Liście roślin kontrolnych gromadziły więcej 210Pb niż liście pasternaku na których były mszyce, natomiast korzenie bogatsze były w radioaktywny potas.

  Streszczenie angielskie: The study followed the influence of stress factors - such as growth close to the road, use of fertilization with Ti ions and APhis-infestation on accumulation of radionuclids in medicinal plant species belonging to Asteraceae and Apiaceae family. The analyzed plants contained various radionuclids of caesium, radium an potassium. The contents of radium was - as in the case of caesium - low in the majority of samples. The analysis of plants also revealed important quantities of radioactive potassium isotope 40K. The plants collected from roadsides with high traffic intensity accumulate much more of thoese radionuclids. The fertilization the Ti ions of mentioned plants influenced not only the height and the developement, but resulted in changes of radionuclids content as well. Leaves, fruits and roots of Pastinaca sativa reacted differently to pest treatments. Control plants leaves accumulated more 210Pb than Aphis-infested ones. The roots of control plants were richest in 40K.

  stosując format: