Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERZBOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Euroecho 5 - Nicea 5-8.12.2001 r.
Tytuł angielski: Euroecho 5 Meeting Report - 5th Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography, Nicea 5-8.12.2001.
Autorzy: Wierzbowska Karina, Plewka Michał, Kasprzak Jarosław D.
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.85-86 - 5 Coroczne Spotkanie Echokardiograficznej Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Nicea 05-08.12. 2001
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  2/13

  Tytuł oryginału: Telopeptyd á-CTx w surowicy chorych na szpiczaka mnogiego i u osób z gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS). Nowy wskaźnik prognostyczny w strategii patrz i czekaj, przyjętej dla pacjentów z MGUS?
  Tytuł angielski: Telopeptide á-CTx in multiple meyloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Is it a new prognostic marker in the wait-and see strategy accepted for patietns with MGUS?
  Autorzy: Jarkowska-Kozłowska Jadwiga, Wierzbowska Agnieszka, Janasik Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.128, 130-132, 134-136, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stężenia markera osteolizy - telopeptydu á-CTx oznaczono w surowicy 40 chorych na szpiczaka mnogiego (MM) w różnych stadiach zaawansowania choroby oraz u 19 pacjentów z gammaptią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS) i 20 osób zdrowych. Stężenia telopeptydu porównano ze stężeniami białka C-reaktywnego (CRP) i wapnia całkowitego (Cac.), oznaczonymi w surowicy wszystkich badanych, a u chorych na MM z oznaczonymi ponadto stężeniami II-6 i sII-6R. U 45 proc. chorych na MM stężenia á-CTx były wyższe od najwyższego oznaczonego u osób zdrowych, a różnice statystycznie istotne były pomiędzy stężeniami telopeptydu u chorych na MM i u pacjentów z MGUS (p = 0,035) oraz u chorych na MM i u osób zdrowych (p = 0,0002). U chorych na MM obserwowano dodatnią korelację pomiędzy stężeniami telopeptydu a stadium zaawansowania choroby wg Durie i Salomona oraz kwalifikacją radiologiczną zmian w tkance kostnej, jak również stężeniami CRP, Cac., sII-6R. Podwyższone u 27 proc. chorych na MM stężenia Cac. nie różniły się w sposób istotny od stężeń tego pierwiastka oznaczonych w surowicy osób z MGUS i osób zdrowych. Prawie 2-krotnie większa częstość podwyższonych stężeń á-CTx w stosunku do częstości hiperkalcemii w grupie chorych na MM, jak również prawidłowe poziomy telopeptydu u 5 spośró 6 chorych będących w fazie stabilizacji choroby wskazują, że poziom á-CTx może być czułym wskaźnikiem aktualnej dynamiki procesu degradacji tkanki kostnej.

  Streszczenie angielskie: In case of diagnosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) there is no specific treatment. However, as results from previous retrospective estimations, after different time periods, in about 1/3 persons with MGUS the symptoms typical for proliferation of plasmocytes, are observed. It is still not known however, why in about 30 p.c. of patietns with MGUS deformation in parent cells genom of precursor clon have progressed. Therefore in patietns with MGUS the wait-and-see strategy has been applied. Protein and mineral products of the bone degradation which are excreted into body fluids have mode possible the estimation of increasing osteolysis. Telopeptyde á-CTx - C-end fragment of 1 chain type I collagen with epitope EKAHDGGR is a structurally specific marker of bone resorption. Telopeptyde á-CTx was assayed in the serum of 40 multiple myeloma (MM) patients in different clinical stages, 19 patients with MGUS and 20 healthy individuals. The á-CTx concentrations were compared with CRP and Cac. in all sera examined. Moreover in MM patietns á-CTx concentration levels were compared with II-6 adn sIL-6R. We observed an elevated level of á-CTx above the upper reference limit in 45 p.c. of MM patients. The serum telopeptyde concentrations were significantly higher in MM patients than in MGUS patients (p = 0,035) and in healthy controls (P = 0,002). There was also a significant correlation between the telopeptyde serum concentration in MM patietns and clinical stage of disease according to DurieSalomon and radiological evaluation of bone lesions as well as the serum CRP, Cac. and sII-6R levels...


  3/13

  Tytuł oryginału: Patogeneza i leczenie oftalmopatii Gravesa.
  Tytuł angielski: Patogenesis and management of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Wierzbowska Joanna, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.147-153, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The most recent lypothesis on pathogenesis of Graves' Ophthalmopathy (GO) and short characteristics of the disease was presented. Emphasis was placed on the neccesity of coordinated treatment of the thyroid dysfunction and ophthalmopathy. Management of hyperthyroidism and Graves' ophthalmopathy, including the latest methods was described.


  4/13

  Tytuł oryginału: Dusznica oporna na leczenie - alternatywne metody terapii.
  Tytuł angielski: Chronic refractory angina - alternative therapeutic modalities.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.281-283, sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaawansowana, nie poddająca się leczeniu farmakologicznemu ani rewaskularyzacji choroba wieńcowa, stanowi trudne wyzwanie terapeutyczne, nie znajdujące w chwili obecnej jednoznacznego rozwiązania. Wraz z wydłużeniem się średniej długości życia, stałą poprawą opieki kardiologicznej oraz zwiększającym się odsetkiem wykonywanych zabiegów przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych i operacji pomostowania aortalno-wieńcowego, wzrasta liczba pacjentów nie kwalifikujących się z różnych przyczyn do dalszego klasycznego leczenia. W opracowaniu przedstawiono w zarysie aktualne zalecenia Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczące diagnostyki i postępowania w dusznicy opornej na leczenie oraz przegląd prac prezentującyc winiki kilku alternatywnych metod terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: End-stage coronary artery disease, refractory to medical and invasive treatment is a difficult therapeutic challenge without unequivocal solution nowadays. Despite increasing longevity, improwing of medical care and growing number of percutaneous coronary investigations and coronary artery bypass grafts, the number of patients disquilified from furthen classical treatment is still rising. The authors review the guidelines from Joint Study Group of European Society of Cardiology concerning diagnosis and treatment of refractory angina and some recent studies dedicated to assessment of new therapeutic modalities in this group of patients.


  5/13

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna farmakologicznego testu echokardiograficznego dla wczesnych i odległych powikłań krążeniowych.
  Tytuł angielski: The differential predictive value of stress echocardiography for early and remote cardiac events.
  Autorzy: Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Wierzbowska Karina, Mik Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.646-649, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Farmakologiczna echokardiografia obciążeniowa i obrazowanie radioizotopowe są konkurującymi metodami diagnostycznymi pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, jednak wartość prognostyczna badań izotopowych została dotychczas lepiej określona. Celem pracy była ocena długoterminowej wartości predykcyjnej farmakologicznego testu echokardiograficznego dla przewidywania powikłań krążeniowych. Metody: Echokardiograficznej próbie obciążeniowej poddano 224 pacjentów (62 proc. mężczyzn w wieku 55 ń 10 lat) z chorobą niedokrwienną serca, 26 proc. z dusznica bolesną. 39 proc. z nadciśnieniem, 43 proc. z hipercholesterolemią, 12 proc. osób paliło papierosy, 44 proc. badanych paliło papierosy w przeszłości, 10 proc. chorych leczyło się z powodu cukrzycy. Okres obserwacji obejmował 53 ń 19 miesięcy (12 do 91 miesięcy). Oceniane powikłania krążeniowe obejmowały: zawał mięśnia sercowego, nawroty niestabilnej dusznicy bolesnej, wymagające hospitalizacji, rewaskularyzację naczyń wieńcowych oraz śmiertelność z powodów kardiologicznych. Wyniki: Cechy niedokrwienia podczas farmakologicznej próby echokardiograficznej zaobserwowano u 109 pacjentów (48 proc.). W czasie obserwacji 21 chorych zmarło (9 proc.), a u 132 pacjentów (59 proc.) wystąpiły inne powikłania krążeniowe. Dodatnia wartość predykcyjna (PPV) w badaniu kontrolnym wynosiła 51 proc. (dla zgonu - 8 proc.) dla pierwszego roku obserwacji: 7 - 12 proc. (dla zgonu - 0-4 proc.) w latach 2 - 5. Ujemna wartość predykcyjna (NPV) dla pierwszego roku wynosiła 82 proc. (dla zgonu - 98 proc.) i 79 - 94 proc. (dla zgonu - 99 - 100 proc.) w latach 2 - 5. PPV dla śmiertelności dla pierwszego roku była 8 proc. przy wysokiej NPV wynoszącej 98 proc...


  6/13

  Tytuł oryginału: Clinical application of 3-dimensional echocardiography - a 3-year single center experience.
  Tytuł polski: Zastosowanie klinicznej echokardiografii trówymiarowej - doświadczenia 3-letnie.
  Autorzy: Ciesielczyk Michał, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Plewka Michał, Zwierzak Marcin, Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.658-662, il., bibliogr. 43 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Echokardiografia trójwymiarowa (3DE) jest nową i szybko rozwijającą się techniką echokardiograficzną. Teoretycznie 3DE powinna mieć zastosowanie w trudnych badaniach, gdy w badaniu dwuwymiarowym (2DE) nie można uzyskać oczekiwanych informacji z powodu złożonych zależności przestrzennych w objętym chorobą sercu lub niemożności uzyskania odpowiedniej płaszczyzny przekroju. Dokładna ocena ilościowa stanowi kolejną zaletę zastosowania 3DE. Metody: W badaniu prezentujemy 3-letnie doświadczenie naszego ośrodka w zastosowaniu 3DE. Retrospektywna analiza bazy danych pozwoliła uzyskać dane 204 badań 3DE. Wszystkie badania zostały przeprwoadzone na aparacie Tom-Tecechoscan 3.1 z zastosowaniem rotacyjnej akwizycji danych. Wyniki: Ogółem wykonano 474 akwizycje obrazów trójwymiarowych. Wskazaniem do wykonania badania 3DE były: ocena funkcji lewej komory serca (51); wady zastawkowe (47); ocena aorty piersiowej (36); guzy serca (22). Jakość uzyskanego obrazu 3D była oceniana w trójstopniowej skali; 0 - zła, 1 - dostateczna, 2 - dobra, 3 - optymalna. Średnia jakość rekonststrukcji 3D wynosiła 2,1 ń 0,8 (w 73 proc. badań uzyskano jakość dobrą lub optymalną). W porównaniu z 2DE, dodatkowe informacje jakościowe lub ilościowe uzyskano u 47 proc. pacjentów; w podziale wg wskazań do badania: w 41 proc. badań funkcji lewej komory serca; w 40 proc. badań wad zastawkowych; w 31 proc. badań aorty piersiowej; w 64 proc. badań wad wrodzonych, w 64 proc. badań guzów serca. Wnioski: 3DE może być zastosowane jako wydajne narzędzie rutynowej diagnostyki kardiologicznej. 3DE jest wartościową techniką w klinicznie uzasadnionych przypadkach, wnosząc dodatkową informację jakościową lub ilościową w 47 proc. badań.


  7/13

  Tytuł oryginału: Obraz zatoru tętnicy płucnej w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową - wartość diagnostyczna objawu McConnella.
  Tytuł angielski: The significance of McConnell's sign for the diagnosis of pulmonary embolism by transthoracic echocardiography.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Guzik Przemysław, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.337-342, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zator tętnicy płucnej (ztp) jest często stanem zagrożenia życia wymagającym szybkiej i trafnej diagnozy i leczenia. W ostatnich latach wzrosło znaczenie echokardiografii (również z dostępu przez klatkę piersiową) w rozpoznaniu i stratyfikacji ryzyka w ztp. Objawy przeciążenia ciśnieniowego prawej komory, a także hipokineza jej wolnej ściany (objaw McConnella) wydają się wskazywać na istotny hemodynamicznie ztp, który może wymagać leczenia trombolitycznego. Cel pracy: Celem pracy była charakterystyka parametrów echokardiograficznych u pacjentów z potwierdzonym ztp oraz ocena wartości diagnostycznej objawu McConnella u pacjentów z klinicznym podejrzeniem ztp. Metody: Analizowano wyniki echokardiograficznego badania przez klatkę piersiwoą u 87 pacjentów [średni wiek 61 ń 13 lat; 35 (54 proc.) mężczyzn] ztp potwierdzono za pomocą innego badania (echokardiografia przezprzełykowa, scyntygrafia płuc, angiografia) a u 22 [średni wiek 59 ń 12 lat; 9 (41 proc.) mężczyzn] wykluczono. Wyniki: Wymiary prawej komory i prawego przedsionka były istotnie większe w grupie pacjentów z ztp, obserwowano także wyższe skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej (SPAP) i krótszy czas akceleracji wyrzutu płucnego (AcT). Spośród pacjentów z udokumentowanym ztp u 35 (54 proc.) obserwowano objaw McConnella, nieobecny w grupie osób bez ztp. Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna, ujemna wartość predykcyjna i dokładność objawu McConnella w rozpoznaniu ztp wynosiły odpowiednio: ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Pulmonary embolism (PE) is a life-threatening entity requiring rapid diagnosis and treatment. Recently, transthoracic echocardiography (TTE) has gained important role in the detection and risk stratification of PE. Evidence exists that the right ventricular dysfunction manifesting as cavity enlargement and free wall hypokinesis (McConnell's sign) indicates on hemodynamically significant PE suitable for thrombolysis. Aim of study: The aim of our study was to characterize echocardiographic parameteres in patietns with proved pulmonary emboism and to assess the diagnostic value of McConnell's sign in patients examined by TTE because of clinical suspicion of PE. Methods: We analysed TTE results of 87 patients [mean age 61 ń 13; 44 (51 p.c.) male] with suspected PE. In 65 [mean age 61 ń 13; 35 (54 p.c.) male] PE was proved by other test (transesophageal echocardiography, pulmonary scyntygraphy or angiography) and in 22 [mean age 59 ń 12; 9 (41 p.c.) male] PE was excluded. Results: Right ventricular and right atrium dimensions were higher in patietns with PE, together with higher systolic pulmonary artery pressure and shorter acceleration time of pulmonary ejection. Echocardiographic parameters varied significantly between patietns with PE and control gorup indicating pressure overload of the right-sided cardiac chambers. Among the patients with proved PE McConnell's sign was observed in 35 (54 p.c.), whereas the sign was absent in the patietns without PE. ...


  8/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Berlin, 31.08-04.09.2002 r.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology: echocardiography. Berlin, 31.08-04.09.2002.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.411-412 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  9/13

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfatycznej.
  Tytuł angielski: Stem-cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Wrzesień-Kuś Agata, Wierzbowska Agnieszka
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.153-167, il., tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo istotnego postępu w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej (PBL) choroba pozostaje nieuleczalna po zastosowaniu konwencjonalnej chemioterii. Z tego względu w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie przeszczepianiem komórek krwiotwórczych w leczeniu tej postaci białaczki. Rola przeszczepów komórek macierzystych szpiku w PBL nie została jednak dotychczas określona, a jej stosowanie wciąż jest uznane za ekperymentalne. W ostatnim czasie opublikowano wyniki badń klinicznych II fazy, w których oceniano skuteczność i toksyczność zarówno przeszczepów autologicznych jak i allogenicznych, w tym również przeszczepów z niepełną mieloablacją. Przeszczepy autologiczne wykonano głównie u pacjentów poniżej 60 roku życia, a śmiertelność związana z zabiegiem nie przekraczała 10 proc. Wykazano ponadto, że przeszczepy autologiczne umożliwiają uzyskanie u części chorych remisji molekularnej, a u wielu chorych możliwe jest długotrwałe przeżycie. Jednakże randomizowane badania są niezbędne aby ustalić przewagę autologicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych nad konwencjonalną chemioterapią, zwłaszcza w kontekście czasu przeżycia. Allogeniczne przeszczepy komórek hematopoetycznych umożliwiają uzyskanie fazy plateau u części młodszych chorych, co wskazuje na możliwość ich wyleczenia. Jednak duża toksyczność takiego leczenia i znaczna, związana z przeszczepem, śmiertelność (25-50 p.c.) jest trudna do zaakceptowania. W tym kontekście interesującą opcję terapeutyczną stanowią ...

  Streszczenie angielskie: Despite some progress in therapy, chronic lymphocytic leukemia (CLL) remains incyrable with standard chemotherapy. In the recent years autologous and allogenic steam cell transplantations are increasingly used in the management of patients with this disease. However, the role of transplants in CLL has not been established in clinical trials and still should be considered as experimental. Several phase II studies have demonstrated the feasibility of performing both allogenic and autologous stem-cell transplantations in this disease which have been used mainly in selected patients under the age of 60. Treatment related mortality (TMR) in most series was less than 10 p.c. and molecular remission after such treatment is common. Moreover, in some patients clinical remissions are long-lasting. Moreover, is some patients clinical remission are long-lasting. However, randomized trials are needed to establish the advantage of autologous stem cell tramsnplantation over conventional chemotherapy in the scope of survival time. Allogenic transplantation has produced prolonged remission in younger patients with CLL but has had a considerable treatment related mortality (25-50 p.c.). In this contex an interesting option for patients with CLL is created by non-myeloablative allogenic steam cell transplantation. TMR with this procedure (less than 20 p.c. after 1 year) is significantly lower than after conventional allogenic stem cell transplantation. Hovewer, long-term results are ...


  10/13

  Tytuł oryginału: Angiogeneza i jej znaczenie w biologii ostrej białaczki szpikowej.
  Tytuł angielski: Angiogenesis and its role in the biology of acute myelogenous leukemia.
  Autorzy: Wierzbowska Agnieszka, Wrzesień-Kuś Agata, Robak Tadeusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.5-17, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach potwierdzono istotne znaczenie angiogenezy w patofizjologii ostrej białaczki szpikowej (OBS). Angiogenezą określa się zjawisko tworzenia nowych naczyń krwionośnych z uprzednio już istniejącej sieci naczyniowej. Jest to złożony, wieloetapowy proces obejmujący liczne, auto- i parakrynne mechanizmy regulacyjne zachodzące pomiędzy prawidłowymi komórkami hematopoetycznymi, komórkami białaczkowymi oraz komórkami podścieliska szpiku kostnego. W trepanobioptatach szpiku chorych na OBS stwierdza się znamiennie większą gęstość drobnych naczyń krwionośnych (MVD - microvessel density) w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych. Głównym czynnikiem stymulującym angiogenezę w ostrej białaczce szpikowej jest śródbłonkowo-naczyniowy czynnik wzrostu (vascular endothelial growth factor - VEGF). Stężenie tej cytokiny w surowicy chorych na OBS jest istotnie wyższe niż u osób zdrowych. Głównym źródłem VEGF w OBS są komórki białaczkowe. VEGF aktywuje komórki śródbłonka szpiku kostnego i pobudza je do proliferacji oraz syntezy hemopoetycznych czynników wzrostu m.in. czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytarno-makrofagowych (GM-CSF - granulocyte-macrophage colony stimulating factor), czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytarnych (G-CSF - granulocyte colony stimulating factor), czynnika wzrostowego komórek pnia (SCF - stem cell factor) a także interleukiny-6 (IL-6), które w konsekwencji indukują proliferację komórek białaczkowych. Przypuszczalnie także ...

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis is increasingly recognized as an important factor in the pathogenesis of acute myelogenous leukemia (AML). Angiogenesis is the formation of new blood vessels from an existing vasculature. It is a complicated multistep process, based on several autocrine and paracrine loops between stromal and parenchymal as well as leukemic blasts in the bone marrow. The bone marrow from patients with AML has a markedly greater microvessel density than marrow from normal subjects. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is critical to stimulation of angiogenesis in AML patients. The serum levels of VEGF in AML patients are significantly higher than in healthy controls. The main source of VEGF in AML are leukemic blasts. Endothelial cells activated by the VEGF produce various growth factors (granulocyte-macrophage colony stimulating factor - GM-CSF; granulocyte colony stimulating factor - G-CSF; stem cell factor - SCF and interleukin-6) that in turn have stimulatory effects on the blast population. Presumably the other angiogenic factors such as basic fibroblast growth factor (bFGF) and hepatocyte growth factor (HGF) also play an important role in the biology of AML. The precise determination of the main growth factors and their regulatory mechanisms in AML may be a background for introduction of new and more effectiv methods of treatment. Accumulating evidence and results of the first clinical trials support the nessesity for future invastigation regarding possibility ...


  11/13

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


  12/13

  Tytuł oryginału: Wpływ monitorowania odprowadzenia prawostronnego na wartość diagnostyczną elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Role of the right chest lead in improving the accuracy of myocardial ischemia detection.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kurpesa Małgorzata, Peruga Jan, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.684-686, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znanym ograniczeniem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w wykrywaniu choroby wieńcowej jest jej niska czułość, dotycząca szczególnie zmian w prawej tętnicy wieńcowej. W ostatnio opublikowanych badaniach proponowano wprowadzenie dodatkowych odprowadzeń prawostronnych w celu poprawy wykrywalności niedokrwienia z zakresu unaczynienia prawej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Celem obecnego badania była ocena wpływu zastąpienia standardowego pierwszego odprowadzenia przezsercowego (V1) czwartym odprowadzeniem prawostronnym (V4R) na wartość diagnsotyczną próby wysiłkowej. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 100 pacjentów (78 meżczyzn i 22 kobiety, średni wiek 55 ń 9 lat), u których wykonano elektrokaridiograficzną próbę wysiłkową według protokołu Bruce'a (ExT) oraz badanie koronarograficzne. U 52 pacjentów moniotorowano odprowadzenie V4R (grupa V4R), a pozostałe 48 osób stanowiło grupę kontrolną ze standardowym układem elektrod (grupa V1). Za istotne hemodynamicznie przyjęto zmiany miażdżycowe zawężające światło pnia lewej tętnicy wieńcowej o co najmniej 50 proc. a pozostałych tętnic o co najmniej 70 proc. Wyniki: U 76 spośród 100 pacjentów stwierdzono istotne zmiany miażdżycowe w badaniu koronarograficznym, 81 proc. w grupie V4R i 71 proc. w grupie V1. Czułość (71 proc. grupa V4R vs 79 proc. grupa V1), swoistosć (40 proc. grupa V4R vs 21 proc. grupa V1) oraz dokładnośc (65 proc. grupa V4R vs 63 proc. grupa V1) testu wysiłkowego dla wykrycia istotnej choroby ...

  Streszczenie angielskie: Background: The limitations of exercise electrocardiography in the detection of coronary artery disease includes low sensitivity, especially in isolated right coronary artery (RCA) disease. Recent studies postulated the addition of right precordial leads to the standard exercise ECG (ExT) recording for better detection of right ventricular ischemia. Purpose: We tested the hypothesis that the replacement of the standard first precordial lead (V1) with a fourth right chest lead (V4R) can improve the diagnostic accuracy of ExT. Materials and methods: We studied 100 patients (78 men and 22 women aged 55 ń 9 years (31-71) who underwent treadmill ExT (Bruce protocol) and coronary angiography. 52 patients had the V4R lead (Group V4R) instead of V1. THe control group (Group V1)included 48 patients with the standard 12-lead ECG. Hemodynamically significant lesions were defined as stenosis = 50 p.c. in left main coronary artery or = 70 p.c. in other arteries. Results: 76 out of 100 patients had significant coronary lesions on the arteriogram, 81 p.c. in Group V4R and 71 p.c. in Group V1. Over all senstivity (71 p.c. Group V4R vs 79 p.c.Group V1), specificity (40 p.c. Group V4Rvs 21 p.c. Group V1) and accuracy (65 p.c. Group V4R vs 63 p.c. Group V1) of ExT for detection of significant coronary artery disease was similar in both groups. THere was also no statistical significant difference in the abilit to define an inferior or right ventricle vs. anterolateral ischemia ...


  13/13

  Tytuł oryginału: Jaskra neowaskularna - patogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Neovascular glaucoma - pathogenesis, diagnostics method and treatment.
  Autorzy: Wierzbowska Joanna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.128-133, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis, etiology and diagnostic methods of anterior chamber neovascularization was presented. On the basis of review of available literature medical and surgical management of neovascular glaucoma and treatment algorithm for this disease was described.

  stosując format: