Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERZBICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Successful use of activated recombinant factor VII to control bleeding abnormalities in a patient with a left ventricular assist device.
Autorzy: Ziętkiewicz Mirosław, Garlicki Mirosław, Domagała Jerzy, Wierzbicki Karol, Drwiła Rafał, Pfitzner Roman, Dziatkowiak Antoni
Źródło: J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2002: 123 (2) s.384-385, bibliogr. 5 poz.
Sygnatura GBL: 310,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • komunikat
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  2/24

  Tytuł oryginału: Dziki bez czarny - pozyskiwanie surowca i jego zastosowanie.
  Autorzy: Wierzbicki Adam
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.8-10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/24

  Tytuł oryginału: Left ventricular true aneurysm without coronary artery occlusion - a case study.
  Tytuł polski: Tętniak prawdziwy lewej komory serca bez zmian w naczyniach wieńcowych - opis przypadku.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Wójcik Sławomir, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.190-192, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniak prawdziwy lewej komory serca jest zdefiniowany jako wyodrębniona struktura w obrębie lewej komory serca, w której mięsień serca został zastąpiony tkanką włóknistą, z typową dyskinezą w czasie skurczu. Pełnościenny zawał serca z zamknięciem tętnicy zstępującej przedniej jest najczęstszą przyczyną powstania tętniaka prawdziwego lewej komory serca. Opis przypadku: 51 letni mężczyzna po zawale ściany dolno-bocznej przed 6 laty, został przyjęty w październiku 2001 roku do oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Rejonowym z powodu epizodu zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór w przebiegu powtórnego zawału ściany dolno-bocznej. Po opuszczeniu szpitala pacjent nie powrócił do pracy, odczuwał zmęczenie i duszność przy wysiłku. Wykonana rok później koronarografia (wcześniej chory nie wyrażał zgody na diagnostykę inwazyjną) ujawniła preawidłowy obraz naczyń wieńcowych z recesywną prawą tętnicą wieńcową. Lewa tętnica wieńcowa była szeroka z prawidłowym przepływem kontrastu. W wentrykulografii stwierdzono duży dyskinetyczny tętniak prawdziwy lewej komory serca w okolicy koniuszka wypełniony przyścienną skrzepliną. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła 30 proc. Chory został zakwalifikowany do aneurysmectomii. Śródoperacyjnie stwierdzono duży tętniak (8 cm) okolicy oniuszka, z którego usunięto świeżą skrzeplinę o wadze 9 g. Wykonano aneurysectomię metodą Stoneye'a. W badaniu histopatologicznym wycinka ściany tętniaka stwierdzono typowe włóknienie bez ...

  Streszczenie angielskie: Background: Left ventricular true aneurysm is described as distinct area of the left ventricular wall with systolic dyskinesia where typical myocardial structure is replaced with fibrous tissue. Transmural infarction following occlusion of left anterior descending coronary artery is the most common cause of formation of the left ventricular aneurysm. Case report: A 51-year old white male, with the history of inferolateral wall myocardial infaction 6 years ago was admitted to the emergency department at the local hospital last year because of sudden cardiac arrest due to ventricullar fibrillation in the course of inferolated myocardial infarction. Later on the patient did not come back to work, felt very weak and had dyspnea on mild exertion. Coronary angiogram performed one year later (the patient refused coronary angiography examination at the time of myocardial infarction) showed normal coronary arteries with a recessive right coronary artery. The left coronary artery was wide with normal contrast flow. Ventriculography showed large, true dyskinetic aneurysm with mural thrombus in the apical segment of the left ventricular wall. Left ventricular ejection fraction was 30 p.c. Patient was qualified for the aneurysmectomy. A large dyskinetic aneurysm (8 cm) of the apical and anterolateral segment of the left ventricular wall was detected intraoperatively. A fresh thrombus weighing 9 g was evacuated from the inside of the aneurysm. Stoney's aneurysmectomy was ...


  4/24

  Tytuł oryginału: Wchłanianie witaminy A u pacjentów po zabiegach wytwórczych przełyku z uszypułowanych przeszczepów jelitowych.
  Tytuł angielski: Absorption of vitamin A in patients after esophagus reconstruction using pedunculated intestinal transplants.
  Autorzy: Augof Katarzyna, Grabowski Krzysztof, Wierzbicki Jarosław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.99-104, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych z bliznowym zwężeniem światła przełyku, odżywiających się przez gastrostomię, stwierdzono znaczny niedobór masy ciałą u dorosłych, a u dzieci wystąpiło zahamowanie wzrostu i rozwju fizycznego. Powrót do odżywiania przez usta, po wytworzeniu zastępczego przełyku, przyczynił się do intensywnego wzrostu i rozwoju oraz do przyrostu masy ciała. Związek między rolą, jaką przypisuje się witaminie A w procesie wzrostu i fizjologicznej reprodukcji a stwierdzonymi zaburzeniami, skłonił nas do przebadania wchłaniania witaminy A u chorych po zabiegach wytwórczych przełyku. Materiał i metody: W trzech grupach chorych (40 osób) po plastyce przełyku z jelita czczego, grubego, z jelita krętego i kątnicy oraz w grupie osób zdrowych (14 osób) oznaczano wchłanianie witaminy A, po jej doustnym spożyciu, w dawce 500 IU/kg masy ciała. Krew do badań pobierano na czczo oraz w 2, 4 i 6 godzinie badania. Witaminę A oznaczano metodą mikrofluorymetryczną. Badanych chorych podzielono na dwie podgrupy w zależności od czasu, jaki upłynął od operacji - do 10 lat i powyżej 10 lat. Wyniki: Wchłanianie witaminy A u chorych z przełykiem z jelita czczego w okresie do 10 lat po operacji w 4 i w 6 godzinie badania jest większe niż w grupie kontrolnej, natomiast w okresie odległym natężenie wchłaniania uległo zmniejszeniu. Po plastyce przełyku z jelita grubego przez cały okres pooperacyjny wchłanianie witaminy A ma tendencje spadkowe, co prowadzi do obniżenia jej poziomu na czczo oraz na szczycie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In adult patients with cicatrical stenosis of esophagus who were fed by gastrostomy significant lost of body weight was observed, while in children there was inhibition of gowth and physical development. After reconstruction of the esophagus they came back to oral nutrition what resulted in intensive growth and development and increase of body mass. The connection between the role of vitamin A in the process of growth and development and increase of body mass. the connection between the role of vitamin A in the process of growth and physical reproduction and observed disorders made us examine vitamin A absorption in patients after esophageal reconstructive surgery. Material and methods: In 3 groups of patients (40 people) after esophageal reconstruction made of jejunum, large bowel or ileum with coecum and group of healthy people (14) absorption of vitamin A in the dose of 500 IU/kg of body mass after oral intake was marked. Blood samples for studies were taken on empty stomach and 2, 4 and 6 hours later. Vitamin A was measured with microfluorimetry. Examined patients were divided into 2 subgroups depending on time that passed since operation: up to 10 years and more than 10 years. Results: Absorption of vitamin A in patients with jejunal esophagus created up to 10 years ago is higher in the fourth and sixth hour of examination than in control group. However, in further period since the reconstruction intensity of absorption has tendency to diminish. ...


  5/24

  Tytuł oryginału: Nadczynność tarczycy u biorcy serca.
  Tytuł angielski: Hyperthyreosis in heart recipients.
  Autorzy: Skirzyńska Dorota, Garlicki Mirosław, Plicner Dariusz, Wysocka Teresa, Wierzbicki Karol, Biernat Marta, Sadowski Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.493-495, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 1992 do 2000 roku wśród chorych zakwalifikowanych do przeszczepu serca (HTx), nadczynność tarczycy wywołana podawaniem amiodaronu (AIT) wystąpiła u 5 chorych (czterech mężczyzn i jedna kobieta, średnia wieku 45,5 lat). W tej grupie u 4 pacjentów wykonano ortotopowy przeszczep serca. Przebieg pooperacyjny u chorych będących w momencie zabiegu w stadium eutyreozy był niepowikłany. U jednego pacjenta po HTx doszło do rozwoju przełomu tarczycowego i zgonu.

  Streszczenie angielskie: Between 1992 and 2000 in the group of the patients before heart transplantation, amiodarone indiuced thyreotoxicosis occured in 5 (4 male and 1 female, avreage age 45,5 years) patients. In four of the patients of that group orthotoptic heart transplantation was done. Postoperative period in the patients with euthyreosis was uncomplicated. One patient died after HTx because of thyroid crisis.


  6/24

  Tytuł oryginału: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery.
  Tytuł polski: Ocena typów zespoleń szyjnych w chirurgii wytwórczej przełyku.
  Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Ciesielska Agnieszka, Błaszczuk Jerzy, Wierzbicki Jarosław, Zielony Andrzej, Taboła Renata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.445-450, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wśród wielu czynników mających wpływ na funkcję przełyku zastępczego, właściwa średnica zespolenia szyjnego wydaje się jednym z najważniejszych. Materiał i metody. Artykuł przedstawia wyniki oceny klinicznej 2 typów zespoleń szyjnych: "koniec do końca" i "końcowo-boczno-bocznego". Analizie poddano 25 chorych obojga płci: 15 mężczyzn i 10 kobiet w wieku 24-71 lat po wykonanych operacjach wytwórczych przełyku z różnych uszypułowanych odcinków jelit. Wskazaniami do operacji były: pooparzeniowe bliznowe zwężenia w 7 i rak piersiowego odcinka przełyku w 18 przypadkach. Analiza była oparta na ocenie klinicznej, badaniach radiologicznych oraz endoskopowych. Wyniki. Funkcję zastępczego przełyku oceniono jako bardzo dobrą u 14 chorych z zespoleniem szyjnym typu "końcowo-boczno-bocznym". Średnica tego typu zespoleń wynosiła 13-16 mm. U 10 chorych, z zespoleniem szyjnym "koniec do końca" średnica zespolenia wynosiła 8-10 mm. Chorzy ci mieli niewielkie trudności w połykaniu pokarmów stałych i funkcję tego typu zespoleń oceniono jako satysfakcjonującą. U 80 proc. z nich w okresie pooperacyjnym wystąpiła przetoka zespolenia szyjnego, w wyniku której doszło do zwężenia zespolenia. U 1 chorego z zespoleniem typu "koniec do końca' na skutek pooperacyjnej przetoki zespolenia szyjnego, powstało pełne zwężenie zespolenia szyjnego co całkowicie uniemożliwiło odżywianie się przez usta. Wnioski. W naszej opinii, opartej na prezentowanym materiale chorych, zespolenie typu ...

  Streszczenie angielskie: Background. Among various factors having an influence on normal function of artificial oesophagus proper cervical anastomosis diameter seems to be one of essentials. Material and methods. The paper presents results of clinical evaluation of two types of cervical anastomoses: "end to end" and "end-side to side". We examined 25 patients of both sexes: 15 men and 10 women aged between 24 and 71 after oesophagoplaties created of various pedicle bowel segments. Indications for the operation were: postburning cicatrical stenosis in 7 cases and carcinoma of the thoracic part of oesophagus in 18 cases. Our analysis was based on clinical review, radiological and endoscopic examinations. Results. We evaluated function of the created oesophagus as very good in14 patients with "end-side to side" cervical or pharyngeal anastomoses. Diameter of these kinds of anastomoses measured between 13 and 16 mm in radiological examination. In 10 patients with "end to end" cervical anastomosis the diameter was estimated between 8 and 10 mm. These patients had little difficulties in swallowing solid food and we found the function of this kind of anastomosis satisfactory. Of them 80 p.c. developed leakage of cervical anastomosis after operation what, in our opinion, resulted in stenosis of the junction. One patient because of leakage in "end to end" anastomosis developed its complete stricture and it made oral nutrition impossible. Conclusions. In our opinion, based on presented patients, the ...


  7/24

  Tytuł oryginału: Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej do oceny przetok tętniczo-żylnych w hemodializach. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Spiral computed tomography in evaluation of arteriovenous fistula for hemodialysis. Preliminary report.
  Autorzy: Wierzbicki Przemysław, Zagrodzka Magdalena, Prokopiuk Monika, Kade Grzegorz, Maruszyński Marek, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.368-372, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niewydolność przetoki tętniczo-żylnej (NPTŻ) ciągle pozostaje piętą Achillesa przewlekłego programu hemodializ (HD). Z tego powodu potrzebne są wczesne, potencjalnie nieinwazyjne metody diagnostyczne i następowa korekcja chirurgiczna. W tym celu zastosowano angiografię metodą spiralnej tomografii komputerowej (ASTH) u 19 chorych z popdejrzeniem NPTŻ (10 mężczyzn i 9 kobiet w wieku śr. 58,6 ń 14,6 lat, leczonych hemodializami śr. przez 34,4 ń 29,3 miesiące). ASTK była wykonywana z zastosowaniem stacji roboczej Marconi MX8000 i obejmowała calą PTŻ. Środek cieniujący lomeron 350 (3 ml/s) w objętości 100 ml podawany był przy użyciu strzykawki automatycznej do żyły przeciwległej kończyny górnej. Czas opóźnienia określono za pomocą programu Bolus Time Delay. Rekonstrukcji obrazów TK dokonywano za pomocą technik MIP (ang. maximum intensity projections), 4D-Angio i VE (ang. virtual endoscopy). Obrazy MIP przedstawiają zakontrastowane naczynia i inne tkanki o dużej gęstości, włączając zwapnienia. VE pozwala na niewinwazyjną stymulację procedur endoskopowych i interaktywną nawigację wewnątrz naczynia. Ogółem wykonano 24 ASTK. Stwierdzono prawidłowy obraz PTŻ u 5 chorych. U pozostałych 14 stwierdzono: zwężenie PTŻ w miejscu połączenia tętniczo-żylnego lub w dalszej części żyły odprowadzającej w 6 badaniach, poszerzenia żylne w 7 badaniach, ostrą lub przewlekłą zakrzepicę żylną w 9 badaniach, w tym 2 całkowitą okluzję PTŻ. W 2 przypadkach stwierdzono obecność tętniaka rzekomego PTŻ. W 7 badaniach stwierdzono więcej niż jedną patologię w obrębie PTŻ...


  8/24

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae a inne czynniki ryzyka miażdżycy u chorych przewlekle hemodializowanych. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Antibodies against Chlamydia pneumoniae and other atherosclerosis risk factors in haemodialysed patients. Preliminary report.
  Autorzy: Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław, Kade Grzegorz, Dudko Sławomir, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.380-383, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa się, że zakażenia wirusowe lub bakteryjne mogą wpływać na szybkość rozwoju miażdżycy. Jednym z takich czynników ma być zakażenie Chlamydia pneumaniae, która wywołuje stany zapalne układu oddechowego. Celem pracy było określenie częstości występowania przeciwciał przeciwko Ch. pneumoniae (PPChP) oraz ich związku z biochemicznymi i klinicznymi wykładnikami miażdżycy, w tym choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (ChNMS), u chorych przewlekle hemodializowanych. Grupę badaną stanowiło 38 chorych, 234 mężczyzn i 14 kobiet (śr. wieku 63,3 ń 14,5 lat) leczonych hemodializami średnio przez 30,9 ń 26,1 miesięcy. Oceniano występowanie przebytego zakażenia Ch. pneumoniae na podstawie stężenia PPChP określanego w SIMPLE INDEX w klasie IgA i IgG. Dodatkowo u badanych określano stężenie cholesterolu całkowitego, CRP, iPTH. Obecność przeciwciał przeciwko Ch. pneumaniae wskazującą na przebyte zakażenie stwierdzono u 28 chorych (74 p.c.). Grupę badanych podzielono na grupę: A - z serologicznymi cechami przebytego zakażenia Ch. pneumoniae (n = 28 chorych) i B - bez serologicznych cech zakażenia Ch. pneumoniae (n = 10 chorych). Nie stwiertdzono znamiennych statystycznie różnic wartości bezwzględnych analizowanych danych. Przeprowadzona analiza korelacji miedzy PPChP a badanymi czynnikami ryzyka nie wykazała zależności statystycznie znamiennych. Wstępne wyniki naszych badań wydają się nie potwierdzać prognostycznej wartości występowania PPChP jako czynnika ryzyka miażdżycy u chorych hemodializowanych.


  9/24

  Tytuł oryginału: Tętniak rzekomy przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Pseudoaneurysm of arteriovenous fistula for haemodialysis - case report.
  Autorzy: Kade Grzegorz, Zagrodzka Magda, Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław, Dziekiewicz Mirosław, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.399-402, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przydatność spiralnej tomografii komputerowej w diagnosrtyce tętniaka rzekomego w obrębie przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ na podstawie dwóch przypadków klinicznych.


  10/24

  Tytuł oryginału: Diagnostyka krwinkomoczu w mikroskopie kontrastowo-fazowym - współczesny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Diagnosis of haematuria in phase-contrast microscopy - current state of art.
  Autorzy: Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.428-432, il., tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Krwinkomocz stwierdza sie u około 4 proc. populacji dorosłych. Jest to objaw bardzo niespecyficzny, któremu nie muszą towarzyszyć uchwytne dolegliwości kliniczne. W pracy przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy na temat zastosowania mikroskopii kontrastowofazowej w diagnostyce różnicowej krwinkomoczu.


  11/24

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXXVIII Kongresu ERA-EDTA, Wiedeń, czerwiec 2001.
  Tytuł angielski: Report on the XXXVIII Congress of ERA-EDTA, Vienna, June, 2001.
  Autorzy: Żelichowski Grzegorz, Wierzbicki Przemysław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.443-445, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 38 Kongres Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego Wiedeń 24-27.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wybrane doniesienia z dziedziny nefrologii i dializoterapii, prezentowane na XXXVIII Kongresie Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA) w 2001 r. w Wiedniu. Szczególną uwagę zwrócono na diagnostykę i leczenie niedokrwistości nerkopochodnej, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, chorobę Fabry'ego oraz dostęp naczyniowy u chorych hemodializowanych.


  12/24

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne metody leczenia krańcowej niewydolności krążenia.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of end stage cardiac failure.
  Autorzy: Przybyłowski Piotr, Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.38-43, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: End-stage heart failure is one of the major causes of death in the general population. Despite the challenge in the pharmacological therapy of cardiac failure, surgical treatment should be considered as a bridge to heart transplantation or "destination therapy". The myocardial revascularization, mechanical cilculatory support and left ventricular remodeling procedure including mitral valve repair will be discussed in this article. Heart transplantation is the most efficient method of cardiac failure treatment but due to a shortage of acceptable donors and immunological considerations, the development of alternative surgical methods is still required.


  13/24

  Tytuł oryginału: Rodzaje połączeń przełykowo-jelitowych i ich wpływ na pasaż treści pokarmowej
  Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Ciesielska Agnieszka, Wierzbicki Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.180-187, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/24

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne choroby refluksowej przełyku
  Autorzy: Lewandowski Andrzej, Wierzbicki Jarosław, Geneja Michał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.187-192, il., tab., bibligor. 19 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/24

  Tytuł oryginału: Wskaźniki krążenia płucnego u chorych kwalifikowanych do przeszczepiania serca : praca doktorska
  Autorzy: Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [5], 108 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20442

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/24

  Tytuł oryginału: Intraoperative identification of parathyroid glands with methylene blue in patients operated on for hyperparathyroidism.
  Tytuł polski: Chirurgiczne leczenie nadczynności przytarczyc z ich śródoperacyjną lokalizacją techniką wybarwienia błękitem metylenowym.
  Autorzy: Paszkowski Jacek, Drews Michał, Stawny Bolesław, Banasiewicz Tomasz, Hermann Jacek, Wierzbicki Tomasz, Męczyński Michał
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.279-283, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Błękit metylenowy (MB) jako barwnik tiazydowy jest związkiem o silnych właściwościach redukcyjnych, dzięki czemu znalazł zastosowanie w leczeniu zatruć substancjami methemoglobinotwórczymi. Zdolność do kumulowania przez tkanki gruczołów doktrwnych wykorzystano do wybarwienia i lokalizacji przytraczyc. W Klinice u 14 chorych zastosowano MB w celu śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyć u chorych leczonych z powodu ich nadczynności. Po wprowadzeniu do znieczulenia i intubacji rozpoczynano wlew dożylny 1 proc. BM w roztworze 500 ml 0.9 Nacl w dawce 5 mg/kg m.c. Szybkość podawania dostosowano, tak aby został on przetoczony w ciągu 60 min. W 13 przypadkach wybarwiło się od 1 do 4 przytarczyc, natomiast w jednym przypadku nie stwierdzono zabarwienia przytarczyc. Wybarwienie przytarczyc MB jest techniką łatwą do zastosowania, nie wymagającą dodatkowego sprzętu. Nasze doświadczenia jak doniesienia z liteatury świadczą o tym, że jest to metoda bezpieczna, zarówno u chorych z prawidłową funkcją, jak i pełną niewydolnością nerek. Ani w pierwszym ani w drugim przypadku nie obserwuje się poważniejszych skutków ubocznych wynikających z podawania barwnika.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to introduce the methylene blue technique (MB) for intraoperative identification of parathyroid glands, as well as to show the accuracy of that method in patients operated on for hyperparathyroidism, on the basis of the author's experience and literature. Patients and methods. The MB technique was used in 14 patients, undergoing operations in 2001. Infusion of 500 ml of 1 p.c. MB solution in normal saline was started just after inducton of general anaesthesia and endotracheal intubation and was continued for about 60 min. The recommended dosage of MB was 5 mg/kg b.m. Results. An identification of the parathyroid glands was possible in 13 patients except one. The number of stained glands ranged from 1 to 4. Conclusions. The methylene blue technique is an easy applicable method of identification of parathyroid glands, the method being safe for patients with normal kidney function, as well as for those with renal failure. So far, no severe side effects of intravenous MB administration have been reported.


  17/24

  Tytuł oryginału: Specyficzne problemy psychologiczne dzieci z przeszczepionym sercem.
  Tytuł angielski: Specific psychological problems of heart transplant children.
  Autorzy: Gulla Bożena, Garlicki Mirosław, Wierzbicki Karol, Wysocka Teresa, Rudziński Paweł, Siwińska Jolanta, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.65-69, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę psychologiczną grupy 14 dzieci poddanych transplantacji serca w latach 1988-2000. Średnia wieku dzieci wyniosła 13 lat, wskazaniami do transplatnacji serca była kardiomiopatia lub wrodzona wada serca. Dzieci stanowią specyficzną grupę pacjentów z psychologicznego punktu widzenia, mają odmienne problemy i wymagają szczególnego postępowania. W pracy omówiono taki zagadnienia, jak: możliwość uzyskania ze strony dzieci współpracy w procesie leczenia, reakcje na hospitalizacje, trudności szkolne, obserwowane postawy rodziców. Ważnym problemem jest wpływ życia z przeszczepionym sercem na obraz siebie i samoocenę dzieci. Istnieje ponadto konieczność monitorowania rozwoju psychomotorycznego dzieci w trakcie leczenia.

  Streszczenie angielskie: In this study we discussed psychological problems of the group of 14 transplant children, who were operated between 1988-2000. The average age of children was 13 years. The indications for the heart transplantation were cardiomiopathy or congenital heart disease. Children are a specific group of patients from the psychological point of view. They have different problems and they need special managment. In this study the following problems have been discussed: the possibility of children co-operation in the therapeutic process, reaction to the staying in the hospital, difficulties at school, parents' attitudes in the therapeutic process, the important problem is the influence of life with a transplanted heart on self - image and self - evaluation of the children. There is also a necessity of monitoring the children's psychomotor development during the therapy.


  18/24

  Tytuł oryginału: Udział czynników psychologicznych w przypadkach niepowodzeń w prowadzeniu biorców serca.
  Tytuł angielski: Consequences of psychological factors in the cases of failures of the heart recipients' follow-up.
  Autorzy: Gulla Bożena, Garlicki Mirosław, Wierzbicki Karol, Siwińska Jolanta, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.71-76, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W grupie 358 dokonanych w latach 1988-2000 transplantacji serca przeanalizowano przypadki zgonów i poważnych powikłań w prowadzeniu biorców serca, dopatrując się udziału czynników psychologicznych, takich jak niezadowalająca współpraca ze strony osoby z przeszczepionym sercem w procesie leczenia, brak oparcia w rodzinie, brak psychicznej akceptacji wszczepionego serca, obecność mechanizmów psychologicznych zmniejszających odporność i możliwość zachowania zdrowia. Omawiając powyższe zagadnienia, zwrócono szczególną uwagę na możliwości zapobiegania wpływowi wskazanych czynników dzięki pomocy psychologicznej w procesie leczenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the analysis of the cases of deaths and serious complications in the heart recipients' follow-up, in the group of 358 heart transplant surgeries performed in the years 1988-2000. Psychological factors such as insufficient co-operation of the heart recipients during the therapeutic process, lack of family support, lack of psychological acceptation of the transplanted heart, the presence of the psychological mechanisms decreasing immunity and possibility of preserving good health, have been pointed out. In the discussion of these problems, special attention has been paid to the possibilty of avoiding effects of the above mentioned factors thanks to psychological help in the therapeutic process.


  19/24

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie tętniaków i przetok zatok Valsalvy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of Valsalva sinus aneurysms and fistulas.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Kapelak Bogusław, Wójcik Sławomir, Piątek Jacek, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.957-961, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniaki i przetoki zatok Valsalvy (TZV; PZV) są rzadką wadą serca i stanowią jedynie kilka procent wad lewego ujścia tętniczego. Etiologia TZV i PZV może być wrodzona lub nabyta. Materiał i metoda: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantacji w latach 1978-2002 operowano 40 chorych (27 M; 13 K) z powodu anomalii zatok Valsalvy, co stanowiło 1 proc. wszystkich operacji w krążeniu pozaustrojowym. U 18 chorych rozpoznano tętniak (TZV), a u 22 chorych przetokę (PZV). Etiologię zapalną potwierdzono u 22 chorych. Anomalia dotyczyła głównie prawej bezwieńcowej zatoki Valsalvy - 75 proc. PZV penetrowały u 20 chorych do prawego serca. Wśród wad towarzyszących najczęściej występowała niedomykalność zastawki aortalnej. W przypadku 80 proc. chorych z TZW zastosowano allogenny wszczep, natomiast u 70 proc. chorych z PZV wykonano zeszycie szwami materacowymi na podkładkach. Wady towarzyszące korygowano jednoczasowo. U 9 chorych wszczepiono sztuczną zastawkę aortalną. Wyniki: W badanej grupie chorych stwierdzono 2 zgony wczesne i trzy odległe. Reoperacji (z dobrym wynikiem) wymagało 4 chorych. Po operacji w końcowym okresie obserwacji 1 chory z TZV znajdował się w III klasie NYHA a pozostali pacjenci I/II klasie NYHA (p 0,001). Obiektywna ocena chorych okazała się zgodna z oceną subiektywną. Po operacji 24 chorych (70 proc.) prowadzi życie w pełni normalne. W badaniach echokardiograficznych potwierdzono skuteczność zastosowanych technik operacyjnych. Wnioski: 1. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Valsalva sinus aneurysms and fistulas (ASV; FSV) are rare aortic pathologies and present in only a few percent of patients with aorta and/or left arterial orifice disease. Etiology of ASV and FVS is congenital and acquired. Materials and methods: 40 patients (pts) were operated on in the Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology from 1978 to 2002 due to pathology of Valsalva sinus ( 1 p.c.) of all operations in ECC). 18 pts were diagnosed with Valsalva sinus aneurysm and 22 with its fistula. Inflammatory etiology was confirmed in 22 pts (5 p.c.). Most common pathology was localized in the right and/or coronary lacking Valsalva sinus (30 pts - 75 p.c.). FSV penetrated into the right atrium or ventricle in 20 pts (91 p.c.). Among accompanying pathologies aortic valve insufficiency was most frequently found. In 80 p.c. of pts with ASV aortic allografts were implanted. In 70 p.c. of pts with FSV, fistula was sutured with interrupted pledgeted mattress sutures. Accompanying anomalies were corrected simultaneously. Mechanical aortic valve was implanted in 9 pts. Results: 2 pts died in the early postoperative period and 3 in the follow up. Reoperation (with good results) was performed in 4 pts. At discharege all pts were in NYHA I/II except 1 pt in NYHA III. Objective estiamtion of patient's cardiopulmonary sufficiency did not differ from the subjective one. 24 pts performed normal life activities after operation. The echocardiography ...


  20/24

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym po chirurgicznym usunięciu tętniaka lewej komory metodą klasyczną i zmodyfikowaną.
  Tytuł angielski: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy of classic and modified technique.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wójcik Sławomir, Kapelak Bogusław, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Pietrzyk Edward, Wierzbicki Karol, Moncznik Paweł, Traczyński Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.800-806, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie do 1989 r. tętniaki lewej komory operowano klasyczną metoda Cooley'a z zamknięciem lewej komory na paskach z filcu. Następnie została wprowadzona metoda zmodyfikowana, która odtwarza geometrię lewej komory sposobem Stoney'a, a dodatkowo usuwane jest bliznowato zmienione wsierdzie. Cel pracy: Porównanie wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym chorych operowancyh dwoma metodami: klasyczną (gr. A) i zmodyfikowaną (gr. B). Materiał i metoda: Dokonano retrospektywnej oceny porównwaczej chorych operowanych dwoma metodami w latach 1989 - 2000 r: Gr. A: 74 chorych operowanych metodą klasyczną [63 M (85,1 proc.) i 11 K (14,9 proc.); śr. wieku 52,26 ń 10,35 lat]; Gr. B: 86 chorych operowanych metodą zmodyfikowaną [74 M (86 proc.) 12 K (14 proc.); śr. wieku 55,83 ń 9,3). Wyniki: Grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby zwężonych istotnie tętnic wieńcowych w koronarografii, średniej frakcji wyrzutowej w entrykulografii, wymiarów lewej komory w echokardiografii. W obu rodzajach zabiegów wykonano śr. ilość pomostów przypadającą na 1 chorego 1,55 w grupie A, oraz 1.69 w grupie B z czasami zakleszczeń aorty 48,1 (24 - 77) ń 12,9 grupa A i 50,9 (0 - 91) ń 16,3 grupa B bez istotnie statystycznych różnic. W grupie B zmarło 4 chorych (4,6 proc.), z tego 3 chorych zmarło z powodu zespołu małego rzutu i 1 chory z powodu małego rzutu i zaburzeń rytmu. W grupie A zmarło 11 chorych ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our department left ventricular aneurysmectomy was performed using only classic Cooley technique until 1989. Since then a modified technique was introduced: left ventricular geometry reconstruction modo Stoney simultaneously with the excision of scarred endocardium. Aim: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy using classic (Group A) and modified technique (Group B). Material and methods: Retrospective data analysis of early clinical outcome of patients (pts) operated from 1989 to 2000: classic technique 74 pts [63 M (85.1 p.c.); 11 F (14.9 p.c.); average age 52.26 ń 10.35 years', modified technique 86 pts [74 M (86 p.c.); 12 F (14 p.c.); average age 55.83 ń 9.3]. Results: No statistically significant differences between groups considering number of cirtically stenosed coronary arteires, left ventricular ejection fraction and left ventricular diameters were observed. Mean number of bypass grafts (gr. A 1.55, gr. B 1.69); aortic crossclamping time (gr. A 48.1 (24 - 77) ń 12.9; gr. B 50.9 (0 - 91) ń 16.1) were not significantly different between groups. In gr. A, 11 (14.8 p.c.) pts died: low output syndrome (LOS) 3 pts, LOS and ventricular dysrhythmias (VD) 5 pts, VD 3 pts. In gr. B 4 (4.6 p.c.) pts died: LOS 3 pts; LOS and VD 1 pt. Among other complications LOS and VD occurred significantly more frequently in gr. A. In both groups average postoperative ejection fraction increased; twice higher in gr. B than A. ...


  21/24

  Tytuł oryginału: Patofizjologia i diagnostyka nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.
  Tytuł angielski: Pathophysiology and diagnosis of pulmonary hypertension in patients qualified for orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Wierzbicki Karol, Sobczyk Dorota, Sadowski Jerzy, Przybyłowski Piotr, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.163-168, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie płucne występujące w przebiegu niewydolności lewej komory serca jest czynnikiem w istotny sposób wpływającym na rokowanie. W niniejszej pracy skupiono się na przedstawieniu różnych modeli oceny stopnia zaawansowania i odwracalności nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hypertension in the patients with left ventricular heart failure is a predictor of poor prognosis. In our paper we focused on different diagnostic models for pulmonary hypertension assessment in the patients qualified for orthotopic heart transplantation.


  22/24

  Tytuł oryginału: Waskulopatia w przeszczepionym sercu.
  Tytuł angielski: Heart transplant vasculopathy.
  Autorzy: Starzyk Zbigniew, Sadowski Jerzy, Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Plicner Dariusz, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.169-174, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Waskulopatia jest istotnym czynnikiem pogarszającym odległe wyniki po przeszczepieniu serca. Złożona patogeneza schorzenia powoduje, że brak jednoznacznie skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat mechanizmu powstawania, dostępnych metod diagnostycznych i leczenia waskulopatii seca przeszczepionego.

  Streszczenie angielskie: Cardiac allograft vasculopathy is an important factor limiting long-term survival after heart transplantation. Pathogenesis of the disease is complicated, and prophylaxis and treatment strategies are uneffective. In the present paper we present the recent data about mechanism, diagnostic tools and terapeutic strategies of cardiac allograft vasculopathy.


  23/24

  Tytuł oryginału: Pozasercowe powikłania odległe u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca.
  Tytuł angielski: Non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Sułowicz Władysław, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.175-178, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stosowanie leków immunosupresyjnych, niezbędne dla utrzymania prawidłowej funkcji przeszczepionego serca, wpływa na występowanie licznych powikłań, limitujących odległe przeżycie pacjentów po transplantacji. W niniejszej pracy omówiono najważniejsze i najczęstsze pozasercowe powikłania odległe, występujące u chorych po ortotopowym przeszczepie serca.

  Streszczenie angielskie: Long-term immunosupressive therapy used after heart transplantation contribute to the development of many complications that limit the long-term survival. In our paper we described the most frequent and important non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.


  24/24

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażenia wirusem HIV-1 i HIV-2 wśród pacjentów szpitala misyjnego w Rafai, w Republice Środkowoafrykańskiej.
  Tytuł angielski: The incidence of HIV-1 and HIV-2 infections in patients of the Rifai mission hospital, Central African Republic.
  Autorzy: Drews Michał, Musiał Mikołaj, Banasiewicz Tomasz, Pyda Przemysław, Wierzbicki Tomasz, Meissner Wiktor, Smoliński Szymon, Głyda Michał
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.310-113, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Dane dotyczące częstości występowania wirusa VIV-1 i HIV-2 w Republice Środkowoafrykańskiej są niepełne i ograniczone do stolicy tego kraju. Całkowity odsetek nosicieli wirusa HIV ocenia się na ok. 14 proc., co jest wartością zbliżoną do krajów leżących w pasie Afryki Równikowej. Metodyka. Badania prowadzono w marcu i kwietniu 2002 roku w Republice Środkowoafrykańskiej, w leżącej na wschodzie kraju prowincji Bangassu, w okręgu Rafai. Badania przeprowadzono u 385 osób (232 kobiety i 153 mężczyzn), średnia wieku badanych wynosiła 32,2 lata. Oznaczenia wykonywano przy użyciu analizatora mini Vidas firmy Biomerieux. Używano testu VIDAS HIV DOU (HIV 4) umożliwiającego łączne wykrywanie antygenu p24 wirusa HIV1, immunoglobulin G (IgG) anty-HIV1 i anty-HIV2 w ludzkiej surowicy lub osoczu. Wyniki. W badanej grupie uzyskano dodatni wynik testu u 27 chorych (7 proc. przebadanej populacji). U chorych z wynikiem dodatnim powtarzano badanie pobierając nową próbkę krwi. Wyniki drugiego badania pokrywały się u wszystkich badanych z wynikami pierwszego. Wnioski. Odsetek zakażeń HIV uzyskany w prowadzonych przez nas badaniach jest niższy ponad dwukrotnie od danych epidemiologicznych dla tego regionu Afryki (14-20 proc.). Może to być spowodowane brakiem przemysłu i związanych z tym ruchów migracyjnych ludności oraz sporadycznym występowanie zjawiska prostytucji. Celowym wydaje się jak najszybsze podjęcie działań profilaktycznych w celu niedopuszczenia do wzrostu odsetka ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Data on the incidence and prevalence of HIV-1 and HIV-2 infections in the Central African Republic are incomplete and are limited to the capital of that country. The overall incidence of HIV carriers in the population of the Central African Republic is estimated to be 14 p.c., which is similar to that in other countries of equatorial Africa. Methods. The study was carried out i March and April 2002 in the Central African Republic, in its eastern province of Bangassu, in the Rafai district. Of the 385 individuals studied, 232 were women and 153 were man, with a mean age of 32.2 years. HIV tests were performed using the miniVidas, Biomerieux analyser. The VIDAS HIV DUO (HIV 4) test was used for the detection of HIV-1 antigen p24, immunoglobulin G anti-HIV1 and anti-HIV-2 in human plasma or serum. Results. There were 27 (7 p.c.) HIV positive individuals detected in the group studied. All positive individuals had the test repeated, on another blood sample, to confirm their status and the accuracy of the assay. The results of the second test matched the first in all the cases Conclusion. The incidence of HIV infection, according to the results of our study, is less than half the published epidemiologic data for this part of Africa (14-20 p.c.). This discrepancy may be attributed to the lack of any industry related migration of people and also to minimal prostitution in this rural district. It would seem most appropriate immediately to undertake prophylactic ...

  stosując format: