Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERZBICKA-FERSZT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej.
Autorzy: Wierzbicka-Ferszt Anita, Split Wojciech
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.52-57, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania parafunkcji u młodzieży szkolnej oraz określenie ich wpływu na narząd żucia. Badaniom poddano uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w Łodzi, wybranego losowo spośród 9, w których łącznie uczyło się 4662 uczniów. Badaniem objęto 557 uczniów, ukończyło je 444, w tym 232 dziewcząt i 212 chłopców w wieku od 15 do 18 lat; różnica między płacią była nieistotna statystycznie, różnica w poszczególnych przedziałach wieku również nie była istotna statystycznie. Grupę porównawczą stanowiło 80 uczniów bez parafunkcji. Metodykę oparto na badaniu klinicznym. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego SPSS/PC+.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the incidence of parafunction in school attenders and to describe the effects of the parafunction in the masticatory apparatus. Examinations were carried out in pupils attending one of the lyceums in the Lodz district which was selected by lot from among nine schools with a total of 4662 pupils. The study involved 557 pupils, 444 of these enduring the end and this number included 232 girls and 212 boys between the ages of 15-18 years. The gender differences were not statistically significant nor were the differences in age groups. The control group consisted of 80 individuals with no parafunction. The methodology was based on clinical examinations. The results were subjected to statistical analysis using the SPSS/PC+ computer program.


  2/3

  Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych na narząd żucia.
  Tytuł angielski: Influence of occlusal and non-occlusal parafunctions on the masticatory system.
  Autorzy: Wierzbicka-Ferszt Anita, Split Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.594-600, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie wpływu na narząd żucia parafunkcji zwarciowych (PZ) i niezwarciowych (PZN). Zbadano 200 licealistów wybranych losowo spośród 557. Wśród badanych było 100 dziewcząt i 100 chłopców. PZ stwierdzono u 56 osób, PNZ u 144 osób. W badaniu klinicznym oceniano bóle w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) w czasie ruchów żuchwy objawy akustyczne, uczucie drętwienia zębów starcie zębów i ślady przygryzania błony śluzowej jamy ustnej, zakres ruchu opuszczania żuchwy. Cechy dysfunkcji narządu żucia stwierdzono u 31 badanych z PZ (55,4 proc.) i u 41 z PNZ (28,5 proc.) (p=0,005).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estabilish the influence of occlusal and non-occlusal and non-occlusal parafunctions on the masticatory system. Two hundred secondary school students with parafunctions, randomly selected out of 557, were examined. In this group were 100 girls and 100 boys. Occlusal parafunctions were diagnosed in 56 persons; non-occlusal parafunctions were observed in 144 persons. The clinical examination evaluated pain in the region of the temporomandibular joint (TMJ) during movement of the mandible, acustic symptoms, a numb sensation of the teeth, dental attrition and signs of biting the oral mucosa, and the range of movement in lovering the mandible. Features of oromandibular dysfunction were found in 31 subjects with occlusal parafunctions (55.4 p.c.) and in 41 subjects with non-occlusal parafunctions (28.5 p.c.) (p=0.05).

  stosując format: