Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERZBICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2000
Autorzy: Błaszczyk Jerzy, Pudełko Marek, Cisarż Karol, Dryl Jacek, Hudziec Piotr, Bechtold Magdalena, Chwieralska Elżbieta, Łoboda Helena, Modrzejewska Małgorzata, Polakowska Elżbieta, Wierzbicka Zofia
Źródło: - Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii ; Dolnośląski Rejestr Nowotworów 2002, 19 s. : il., tab., bibliogr. 16 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 661,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/29

  Tytuł oryginału: Możliwości genetyki w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi
  Autorzy: Szyfter Krzysztof, Golusiński Wojciech, Gajęcka Marzena, Gawęcki Wojciech, Jarmuż Małgorzata, Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Szukała Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.24-29, bibliogr. [14] poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/29

  Tytuł oryginału: Badanie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu o standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Wójtowicz Jerzy G., Kuśnierkiewicz Maria, Szyfter Witold
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.62-71, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/29

  Tytuł oryginału: Wpływ ultarasonografii na zmianę postępowania chirurgicznego w leczeniu układu chłonnego szyi i poprawę wyników odległych u chorych z nowotworami krtani.
  Tytuł angielski: The influence of ultrasound neck diagnostics on treatment options and results in patietns operated for larynx cancer.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Kaczmarek Jolanta, Szmeja Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia jest powszechnie znaną i przydatną metoda diagnostyczną stosowaną do oceny układu chłonnego szyi. Jest szeroko stosowana w ocenie przedoperacyjnej i w monitorowaniu po zakończeniu leczenia u chorych z nowotworami głowy i szyi. Celem badania było porównanie chorych z rakiem krtani z dwóch okresów: lat 80. i 90. oraz ocena wpływu diagnostyki ultrasonograficznej na kwalifikowanie i wyniki odległe leczenia chirurgicznego szyi. Spośród chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dobrano 2 grupy: 737 chorych leczonych w latach 1981 - 1985 (przed wprowadzeniem ultrasonografii) i 840 w latach 1991 - 1995 (rutynowo badanych za pomocą ultrasonografii). W obu grpach analizie poddano odsetki przerzutów na szyi przy leczeniu pierwotnym, odsetki wznów węzłowych, stopień ich zaawansowania w chwili rozpoznania i metodę reoperacji szyi. Przeanalizowano czas przeżycia u chorych z wznową w układzie chłonnym szyi. Nie stwierdzono w obu grupach istotnych różnic w danych epidemiologicznych, stopniu zaawansowania nowotworu i w metodzie leczenia krtani. Przerzuty w układzi chłonnym podczas leczenia pierwotnego stwierdzono odpowiednio u 34 proc. i 42 proc. chorych. Odsetki wznów na szyi wynosiły 12,9 proc. i 12,6 proc. Liczba elektywnych zabiegów na szyi zmniejszyła się, radykalnych operacji węzłowych utrzymywała się na stałym poziomie. Liczba reopreacji, które udało się przeprowadzić radykalnie się zwiększyła, a odsetek chorych ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (US) is a well-known and valuable method of detecting lymph nodes in the neck. It is widely used in the properative neck assessment and in follow-up patietns treated for head and neck cancer. The aim of the study was to compare the larynx cancer patients in two decades: the 80-ies and the 90-ies and the influence of a single diagnostic tool, i.e. ultrasonography, on therapeutic decisions and final results. Two groups of patients were selected: 737 patients treated between 1981 - 1985 (before the introduction of US) and 840 patietns treated between 1991 - 1995 (routinely examined with the help of US) in ENT Dept. of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań. We aimed at analysing the percentages of neck metastases at the moment of diagnosis, the frequency of particular types of primary neck treatment, the percentages of neck recurrences, their advancememtn at the time of diagnosis and the methods of secondary treatment. Particular attention to feasibility of salvage was paid. Mean survival time in the group of patietns with recurrence and the overall 5-year-long survival rates were analysed. No marked differences were stated between both groups as to epidemiological data, primary tumor advancement and types of the performed larynx surgery. Neck metastases occured in both groups, 34 p.c. and 42 p.c., respectively. Relapse rates were 12,9 p.c. and 12,6 p.c., respectively. It was found that the number of elective neck dissections over ...


  5/29

  Tytuł oryginału: Anastomozy nerwu twarzowego z nerwem podjęzykowym zmodyfikowaną metodą Maya.
  Tytuł angielski: Hypoglossal-facial nerve anastomosis by modified May' technique.
  Autorzy: Borucki Łukasz, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.39-44, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie nerwu twarzowego (n.t.) jest jednym z najbardziej dotkliwych kalectw w znacznym stopniu upośledzającym codzienne czynności życiowe i estetykę twarzy chorego. Stosowanych jest wiele technik chirurgicznych w celu przywrócenia prawidłowej funkcji nerwu twarzowego. Wymienić można zespolenia koniec do końca, koniec do boku oraz anastomozy, łączące nerw twarzowy z nerwem podjęzykowym, językowo-gardłowym, dodatkowym lub żuchwowym. Donor mogą stanowić włókna homo- lub heterolateralne. Zabieg odtworzenia ciągłości nerwu można uzupełnić plastyką za pomocą mięśnia skroniowego lub nawet wolnymi płatami mięśniowymi. Przedstawiono modyfikację techniki Maya z przemieszczeniem n.t. w odcinku sutkowym, opisaną przez Darrouzeta. Celem pracy było wykonanie zawrócenia nerwu twarzowego w jego odcinku sutkowym na preparatach kości skroniowych i wykonanie pomiarów uzyskanych kikutów nerwów. Do badań pobrano od osób zmarłych trzy kości skroniowe wraz z tkankami otaczającymi. Badań dokonywano pod mikroskopem operacyjnym ZEISS OPM 11 i wykonywano dokumentację fotograficzną. Używano zestawu narzędzi do mikrochirurgii ucha. Z cięcia za małżowiną uszną wykonywano szeroką antromastoidektomię z uwolnieniem n.t. w odcinku sutkowym aż do otworu rylcowo-sutkowego i do okolicy pes anserinus. N.t. odcinano w odcinku bębenkowym i przesuwano ku dołowi do nerwu podjęzykowego. Dokonywano pomiarów uzyskano kikutów nerwu twarzowego. Długość odcinków nerwu twarzowego wypreparowanych w części ...

  Streszczenie angielskie: Facial palsy is a unpleasant disorder, which handicaps habitual vital movements and the expression of the face. There are many surgical techniques, which use the neighboring nerve fibers to reanimate the face, such as the end to end or side to end anastomosis with hypoglosal, glosopharyngeal, axesorius, or mandibuular nerves. The donor fiber can be derived from homolateral or heterolateral side. The reconstruction can be by completed by cosmetic surgery using parietal muscle or free muscular flaps. The authors wanted to present the modified May technique described by Darrouzet with the rerouting of the facial nerve in the mastoid portion of the temporal bone. This procedure aimed at elongation of the facial nerve stumps with simultaneous rerouting of the facial nerve. Three temporal bone blocks with adiacent tissues were taken from cadavers. The temporal bones were dissected under operating microscope ZEISS OPM 11. The standard set of instruments for the ear microsurgery was used. As the first step retroauricular incision and large antromastoidectomy were performed. The facial nerve was found and exposed in its mastoid portion, then rerouted out of the temporal bone. THe length of the isolated nerve stump was measured. The photos were also taken as documentation. The length of the prolonged nerve stump was 13 mm in each case. After adding to this value the length of the trunk, i.e. the portion between stylomastoid foramen and pes anserinus, the fragments of rerouted ...


  6/29

  Tytuł oryginału: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej.
  Autorzy: Wierzbicka-Ferszt Anita, Split Wojciech
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.52-57, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania parafunkcji u młodzieży szkolnej oraz określenie ich wpływu na narząd żucia. Badaniom poddano uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w Łodzi, wybranego losowo spośród 9, w których łącznie uczyło się 4662 uczniów. Badaniem objęto 557 uczniów, ukończyło je 444, w tym 232 dziewcząt i 212 chłopców w wieku od 15 do 18 lat; różnica między płacią była nieistotna statystycznie, różnica w poszczególnych przedziałach wieku również nie była istotna statystycznie. Grupę porównawczą stanowiło 80 uczniów bez parafunkcji. Metodykę oparto na badaniu klinicznym. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego SPSS/PC+.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the incidence of parafunction in school attenders and to describe the effects of the parafunction in the masticatory apparatus. Examinations were carried out in pupils attending one of the lyceums in the Lodz district which was selected by lot from among nine schools with a total of 4662 pupils. The study involved 557 pupils, 444 of these enduring the end and this number included 232 girls and 212 boys between the ages of 15-18 years. The gender differences were not statistically significant nor were the differences in age groups. The control group consisted of 80 individuals with no parafunction. The methodology was based on clinical examinations. The results were subjected to statistical analysis using the SPSS/PC+ computer program.


  7/29

  Tytuł oryginału: Występowanie paciorkowców próchnicotwórczych z grupy mutans wśród polskich 12-latków.
  Tytuł angielski: Prevalence of mutans streptococci in 12 year old Polish schoolchildren.
  Autorzy: Strużycka Izabela, Szczypa Katarzyna, Rucińska Katarzyna, Wierzbicka Maria, Nowak Katarzyna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.33-36, il., tab., bibliogr. s. 36, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena rozpowszechnienia paciorkowców grupy mutans wśród polskich 12-latków. Badanie bakteriologiczne śliny przeprowadzono u 495 dzieci w wieku 12 lat wykorzystując do hodowli podłoże Dentocult SM Strip mutans. Identyfikację bakterii grupy mutans do gatunku przeprowadzono za pomocą metody PCR. Stwierdzono występowanie bakterii grupy mutans u 89,6 proc. badanych. U 76 proc. dzieci stwierdzono wysoki poziom tych bakterii. S. mutans zidentyfikowano w 89,5 proc. przypadków, S. sobrimus wykryto u 27,2 proc. dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the level of mutans streptococci in representative saliva samples of 495 12 year old schoolchildren in Poland. The prevalence of the two species: S. mutans and S. sobrinus was also investigated. The Dentocult SM Strip mutans test was used to enhance the level of mutans streptococci. PCR reactions were run to confirm the presence of S. mutans and S. sobrinus. Mutans streptococci were present in 89.6 p.c. of samples. High levels of mutans streptococci were found in 76 p.c. of children in Poland. S. mutans was identified in 89,5 p.c. of saliva samples, S. sobrinus was found in 27,2 p.c. cases.


  8/29

  Tytuł oryginału: Przypadek mnogiego szkliwiejącego ziarniniaka płuc.
  Tytuł angielski: A case of multiple pulmonary hyalinizing granuloma.
  Autorzy: Wierzbicka Martyna, Kuś Jan, Langfort Renata
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.97-101, [2] tabl., il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hyalinizing granulomata are unusual, noninfectious lesions of the lung of uncertain etiology. The pathologic entity may represent a peculiar form of pulmonary immune reaction. We report the history of a 23-year-old women who had nodular lesions in the right lung without any other abnormalities. Non-invasive procedures didn't yield diagnosis. Toracotomy was performed. During intraoperational microscopic examination of one of 4 nodules, neoplastic disease was excluded. Remaining 3 nodules were also resected. The pulmonary hyalinizing granuloma was recognised in the histological examination. Follow-up after 12 months didn't reveale recuttence.


  9/29

  Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  10/29

  Tytuł oryginału: Inwazyjna aspergiloza w materiale autopsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: Invasive aspergillosis in autopsy material in patients treated in the Institute of Tuberculosis and Chest Disease in the years 1993-2000.
  Autorzy: Remiszewski P., Langfort R., Podsiadło B., Kuś J., Płodziszewska M., Radzikowska E., Roszkowska B., Szopiński J., Tomkowski W., Wawrzyńska L., Wiatr E., Wierzbicka M., Załęska J., Załęska M., Zych J., Rowińska-Zakrzewska E.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.251-257, [2] s. tabl., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is an analysis of clinical documentation and results of autopsy of 21 patients (pts) who died of invasive aspergillosis (IA) in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1993-2000 and the assessment of predisposing factors for IA. In 17 pts IA was the main and in other 4 only an accessoru cause of death. All pts were treated with corticosteroids and/or cytostatic drugs - because of lung cancer (11 pts), cancer in other site (2 pts), haematologic disorders (2 pts), Wegener's granulomatosis (1 pts), polymyositis (1 pts), idiopathic pulmonary fibrosis (1 pts) and other diseases (3 pts). In 15 out of 21 pts granulocytopenia was revealed (from 0,008 x 10**9/L) on an average one month death. In 15 pts IA was limited to the lungs, in 6 others there were also fungal lesions in brain, kidneys, liver, spleen and heart. Pts with disseminated form of IA had significantly lower granulocyte count and were treated with higher doses of corticosteroids than others. Immunosupressive drugs and granulocytopenia can be regarded as predisposing factors. Fatal course of IA depended also on the late diagnosis.


  11/29

  Tytuł oryginału: Występowanie niedosłuchu przewodzeniowego w grupie dzieci 5-9-letnich w populacji wiejskiej - prospektywne badania przesiewowe dzieci zdrowych.
  Tytuł angielski: Prevalence of conductive hypoacusis in 5-9-year-old children population - prospective screening of healthy subjects.
  Autorzy: Matusiak Monika, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.459-466, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (w.z.u.ś.) jest procesem przewlekle toczącym się poza zachowaną błoną bębenkową. Charakteryzuje się skąpoobjawowym, podstępnym przebiegiem. Płyn zalegający w przestrzeniach ucha środkowego prowadzi do utrzymywania się długotrwałego niedosłuchu. Przewlekłe następstwa w.z.u.ś. to zmiany morfologiczne ucha środkowego, głównie w obrębie części napiętej błony bębenkowej, powodujące utrwalony niedosłuch przewodzeniowy. Szczyt zachowań na w.z.u.ś. przypada na 3-6 rok życia, czyli w okresie najintensywniejszego rozwoju dziecka i kształtowania się mowy. Dyskretne objawy, jak uczucie pełności i przelewania się w uchu, niedosłuch o niewielkim nasileniu, stwarzają wiele trudnosci w prawidłowym rozpoznawaniu tej jednostki. Diagnostyka powinna dążyć do ich szybkiego wykrycia, bowiem utrzymywanie się niedosłuchu może w sposób trwały niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka. Celem pracy było wykazanie efektywności badań przesiewowych przeprowadzonych wśród dzieci zdrowych w populacji przedszkolnej i w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ukierunkowanych na wykrycie przebiegającej skrycie patologii ucha środkowego, tj. wysiękowego zapalenia ucha środkowego (w.z.u.ś.) oraz niedosłuchu przewodzeniowgo o niewielkim nasileniu. Praca miała charakter prospektywny, badania przesiewowe przeprowadzono w grupie 927 dzieci w wieku 5-10 lat. Skreening prowadzono wśród populacji dzieci zdrowych w przedszkolach i pierwszcyh klasach szkół podstawowych. Pierwszym ...

  Streszczenie angielskie: Otitis media with effusion (OME) is a process, which goes on by inner side of intact tympanic membrane. Oligosymptomatic and deceitful course is characteristic for this disease. Fluid filling middle ear structures couses longlasting hypoaccusis. Chronic consequences of the OME are morphologic changes within the middle ear, especially in the tense part of the tympanic membrane, causing strengthened conductive hypoaccusis. The OME morbidity peak falls in 3-6 year of life, which is the period of the most intense development of the child and speech creation. Discreet symptoms, like fullness and feeling of fluid movement, not advanced hypoaccusis, causes many problems in puting proper diagnosis. There should be aimed at quick detection of these symptoms, otherwise long persisting hypoaccusis can have permanent negative influence on child's development. The aim of this study was to show the effectiveness of screening in population of children in their pre-elementary school and at the elementary school, focused on discreet pathology of the middle ear (OME) and low grade conductive hypoaccusis. The study has a prospective character. Screening has covered a group of 927 children, aged 5-10. Examination concerned a population of healthy children, attending pre-elementary school and first classes of elementary school. Past otiatric history was the first step of diagnostic process, followed by full ENT examination and tympanometry. Special stress was laid on collecting medical ...


  12/29

  Tytuł oryginału: Cechy sonomorfologiczne węzłów chłonnych szyjnych o charakterze przerzutowym i odczynowym.
  Tytuł angielski: Sono-morphologic criteria of metastatic and reactive nodes in the neck.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Pazdrowski Jakub, Kaczmarek Janusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.333-338, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia (US) czasu rzeczywistego o wysokiej rozdzielczości jest uważana za narzędzie diagnostyczne o bardzo wysokiej czułości przy wykrywaniu węzłów chłonnych u chorych diagnozowanych i monitorowanych z powodu nowotworów złośliwych głowy i szyi. Czułość i specyficzność US są uwarunkowane jakością sprzętu, rodzajem głowicy i doświadczeniem osoby badającej. Trudności diagnostyczne dotyczą głównie węzłów drobnych, do 10 mm, których charakter w obrazowaniu sonograficznym jest niejednoznaczny. Ma to znaczenie głównie w monitorowaniu układu chłonnego po zakończonym leczeniu, aby uniknąć wykrywania węzłów fałszywie dodatnich i tym samym narażenia chorego na ponowny zabieg operacyjny. Celem pracy było określenie kryteriów sonomorfologicznych, które pozwoliłyby na poprawę specyficzności badania ultrasonograficznego układu chłonnego w ocenie węzłów chłonnych o wielkości do 10 mm. Do badania stosowano aparat Aloka SSD 3500 i głowicę liniową o częstotliwości 7,7 MHz, o powierzchni czynnej 42 mm. Badanie wykonywamo u chorych z nowotworami głowy i szyi przed leczeniem operacyjnym. Oceniano następujące ultrasonograficzne cechy węzła: największy wymiar podłużny, czyli długość (L) w mm, największy wymiar poprzeczny (S) w mm, stosunek L/S obiektywnie określający kształt węzła, chłonność echogenności czyli wysycenie węzła, jego echostrukturę. Oceniano cechy torebki węzła: jej obecność, ciągłość, widoczne ubytki echa. Węzeł odszukiwano w polu operacyjnym i przesyłano do badania ...

  Streszczenie angielskie: Real time high resolution ultrasonography (US) is thought to be the diagnostic tool of high sensitivity in detecting lymph nodes in patients diagnosed and follow-up for head neck malignancies. Sensitivity and specificity of US are determined by quality of equipment, the kind of transducer and the experience of ultrasonographer. The diagnostic difficulties are met in small lymph nodes, less than 10 mm. Which sonographic picture is ambigios. It is very important in followup to avoid false-negative nodes and possiebility of overtreatment of patient. The aim of the paper was to determine the sonomorphogic criteria which enable improving the specifity of neck ultrasonography especially in assesing the small, less then 10 mm lymph nodes. Matherial and method: ultrasonograph Aloka SSD 3500 and transducer 7,5 Mhz with 42 mm linear probe. The neck US was performed before the surgery. Maximal longitudinal diameter (L), maximal diameter (S), their ratio (S/L) which indicate the lymph node shape, echogenicity and internal echostructure were assessed. The features of the lymph node capsule, i.e. continuity, lost of echos were taken into consideration. The high echogenicity, the round shape of the node, lost of hilus centrel echo or it's marginal displacement corelate with malignant character of the node. Lost of echos in node capsule are not the indicator of the extracapsular spread. Using sonomprphologic criteria in assessment of small lymph nodes in the neck the authors stated ...


  13/29

  Tytuł oryginału: Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce guzów szyi.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination in diagnostics of the neck tumors.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata, Kordylewska Magdalena, Szmeja Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.339-344, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Guzy szyi stanowią jeden z najtrudniejszych problemów diagnostyczno-terapeutycznych współczesnej laryngologii. Sukces terapeutyczny w głównej mierze zależy od odpowiednio wczesnego i trafnie ustalonego rozpoznania. Celem pracy jest określenie przydatności badania USG we wczesnej diagnostyce i wstęnym różnicowaniu guzów szyi. Badaniem objęto 200 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii w Poznaniu z rozpoznaniem guza szyi. U wszystkich chorych wywiad i badanie laryngologiczne uzupełniono badaniem USG. Wszyscy pacjenci poddani byli następnie leczeniu operacyjnemu, a wynik badania histopatologicznego pooperacyjnego konfrontowano z wynikiem wykonanego uprzednio badania USG. Autorzy brali pod uwagę echogenność zmian, echostrukturę wewnętrzną, ich odgraniczenie - grubość torebki oraz zarys. W badanej grupie stwierdzono 159 (78,5 proc.) guzów niezłośliwych oraz 41 (21,5 proc.) guzow złośliwych. Guzy złośliwe posiadały w większości charakter lity lub litorbielowaty, nieostre zarysy, brak wyraźnego odgraniczenia, zatartą torebkę lub jej brak. Guzy niezłośliwe charakteryzowały się najczęściej jednorodnym charakterem czysto torbielowatym, wyraźnym odgraniczeniem, wyraźną torebką. Analizowane cechy obrazów USG omawianych guzów pozwoliły wstępnie ocenić charakter morfologicznych zmian. W przypadku ultrasonograficznego stwierdzenia charakteru torbielowatego zmian, lokalizacja większości z nich była czynnikiem ułatwiającym diagnistyę różnicową.

  Streszczenie angielskie: Tumours of the neck are very important problem of the contemporary otolaryngology. In the study the use of sonography in evaluation of expansions of the neck was studied in 200 patients with histologically proven diagnosis. To carry out a detail evaluation of the individual character of particular types of tumours, all basic features were analysed using the following criteria: echogenicity, echostructure, separation and contour. In this group developed 159 (78,5 p.c.) bening tumours and 41 (21,5 p.c.) malignant tumours. Malignant tumours were mainly: cystic or solid-cystic, with irregular contour, thickened separation and high echogenicity. Bening tumours were regular, smooth, with low echogenicity and clear separation.


  14/29

  Tytuł oryginału: Zapobieganie próchnicy na początku trzeciego tysiąclecia.
  Tytuł angielski: Caries prevention at the start of the third millennium.
  Autorzy: Wierzbicka Maria, Dybiżbańska Elżbieta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.12-15, bibliogr. [23] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podstawowe założenia współczesnej profilaktyki próchnicy. Szczególną uwagę poświęcono fluorkom oraz wybranym metodom profilaktyki fluorkowej, a także zmieniającym się tendencjom w ich stosowaniu.


  15/29

  Tytuł oryginału: Wskaźnik SiC u 12-letnich dzieci w Polsce.
  Tytuł angielski: Significant caries index of 12 year old children in Poland.
  Autorzy: Wierzbicka Maria, Rucińska-Szysz Katarzyna, Wiśniewski Paweł, Dybiżbańska Elżbieta, Zawadziński Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.273-277, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wskaźnika SiC u dzieci 12-letnich w Polsce. W badaniu epidemiologicznym uczestniczyło 3391 dzieci, u których oceniano wartość DMFT. Dla jednej trzeciej dzieci o najwyższych wartościach DMFT obliczono średnią wartość wskaźnika SiC. Wyniki badań wykazały, że średnia wartość wskaźnika SiC u dzieci wynosiła 7,0. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartości wskaźnika w zależności od płci ani też miejsca zamieszkania.


  16/29

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  17/29

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  18/29

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 12-letnich w Polsce w roku 2000.
  Tytuł angielski: The state of oral health in 12-year-old children in Poland in 2000.
  Autorzy: Wierzbicka Maria, Szatko Franciszek, Adamowicz-Klepalska Barbara, Rucińska-Szysz Katarzyna, Zawadziński Marcin, Dybiżbańska Elżbieta, Strużycka Izabela
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.409-417, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prezentowane badania są częścią ogólnokrajowych badań wykonywanych od 1997 r. Ich celem była ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 lat w populacji polskiej. Badaniem objęto 3391 dzieci z 16 województw, w wieku 12 lat obojga płci zamieszkujących w regionach o charakterze miejskim i wiejskim. Badanie wykonano wg kryteriów Oral Status/Euro. Rejestrowano wartości poszczególnych składowych wskaźnika DMFT oraz DS i FS, a także liczbę zębów stałych u każdego z badanych. Wyniki wykazały, że u 12,1 proc. badanych nie występowały objawy próchnicy. Średnia wartość wskaźnika DMFT wynosiła w kraju 3,8. Wyższą średnią wartość wskaźnika DMFT stwierdzono w regionach wiejskich oraz wśród dziewcząt (4,0) niż wśród mieszkańców miast i chłopców (odpowiednio 3,7 i 3,6). Łącznie w kraju zaobserwowano 6,5 proc. dzieci w wieku 12 lat z usuniętym z powodu próchnicy zębem stałym.

  Streszczenie angielskie: The presented study is part of a nation-wide epidemiological survey since 1997. The aim of the study was to evaluate the oral health of 12-year-old Polish children. The study group was selected by stratified random sampling of 12-year-old children coming from 16 administrative regions. The study covered 3391 12-year-old children of both sexes, living in urban and rural regions. The clinical examination was performed under standard conditions according to WHO criteria. The valve of DMFT and its components, and DS, FS and number of permanent teeth, was registered. The results showed that 12.1 p.c. of examined children were caries-free. The mean DMFT value was 3.8, and it was higher in rural regions and among girls (4.0) than in urban regions and among boys (3.7 and 3.6, rspectively). There were 6.5 p.c. of children with a permanent tooth extracted due to caries.


  19/29

  Tytuł oryginału: Wpływ parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych na narząd żucia.
  Tytuł angielski: Influence of occlusal and non-occlusal parafunctions on the masticatory system.
  Autorzy: Wierzbicka-Ferszt Anita, Split Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.594-600, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie wpływu na narząd żucia parafunkcji zwarciowych (PZ) i niezwarciowych (PZN). Zbadano 200 licealistów wybranych losowo spośród 557. Wśród badanych było 100 dziewcząt i 100 chłopców. PZ stwierdzono u 56 osób, PNZ u 144 osób. W badaniu klinicznym oceniano bóle w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) w czasie ruchów żuchwy objawy akustyczne, uczucie drętwienia zębów starcie zębów i ślady przygryzania błony śluzowej jamy ustnej, zakres ruchu opuszczania żuchwy. Cechy dysfunkcji narządu żucia stwierdzono u 31 badanych z PZ (55,4 proc.) i u 41 z PNZ (28,5 proc.) (p=0,005).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estabilish the influence of occlusal and non-occlusal and non-occlusal parafunctions on the masticatory system. Two hundred secondary school students with parafunctions, randomly selected out of 557, were examined. In this group were 100 girls and 100 boys. Occlusal parafunctions were diagnosed in 56 persons; non-occlusal parafunctions were observed in 144 persons. The clinical examination evaluated pain in the region of the temporomandibular joint (TMJ) during movement of the mandible, acustic symptoms, a numb sensation of the teeth, dental attrition and signs of biting the oral mucosa, and the range of movement in lovering the mandible. Features of oromandibular dysfunction were found in 31 subjects with occlusal parafunctions (55.4 p.c.) and in 41 subjects with non-occlusal parafunctions (28.5 p.c.) (p=0.05).


  20/29

  Tytuł oryginału: Alterations in pattern of rapid eye movement activity during REM sleep in depression.
  Autorzy: Wichniak Adam, Antczak Jakub, Wierzbicka Aleksandra, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.243-250, il., tab., bibliogr. s. 249-250
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate REM sleep parameters, especially the temporal characteristics of rapid eye movement activity, in depressed patients, and to compare three different methods for scoring of REM density. The sleep of 15 nonmedicated depressed patients and 13 healthy controls was recorded during two consecutive nights. Sleep recordings were scored by raters blinded to the diagnosis. In comparison to healthy controls depressed patients showed an increased REM density and increased REM activity. Both groups differed also regarding the pattern of REM denisty changes between REM sleep periods (REMPs). Whereas in healthy controls REM density in the first REMP was significantly lower than in the successive REMPs, no such difference was found in depressed patients. On visual inspection we failed to find any significant diffefences in the time course of REM activity within the first REMP in depressed patients. All applied methods for scoring of REM denisty distinguished depressed patients from healthy controls with comparable accuracy.


  21/29

  Tytuł oryginału: Zespół niespokojnych nóg i periodyczne ruchy kończyn podczas snu - klinika, epidemiologia, diagnoza.
  Tytuł angielski: Restless legs syndrome and periodic limb movements in sleep - clinical features, epidemiology, diagnosis.
  Autorzy: Wichniak Adam, Wierzbicka Aleksandra, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1173-1184, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia wiadomośći na temat objawów, epidemiologii i diagnostyki różnicowej zespołu niespokojnych nóg (RLS) i perdiodycznych ruchów kończyn podczas snu (PLMS). PLS i PLMS są jednymi z częstszych przyczyn wywołujących zaburzenia snu. W populacji ogólnej RLS występuje z częstością 5-15 proc. i stanowi pierwotną diagnozę u 10-20 proc. pacjentów zgłaszających się do lekarza z powodu bezsenności i u ponad 10 proc. pacjentów skarżących się na nadmierną senność w trakcie dnia. Istotną TLS są nieprzyjemne doznania czuciowe w kończynach dolnych najczęściej w obrębie podudzi, rzadziej również w kończynach górnych lub całym ciele, pojawiające się podczas spoczynku, najczęściej po położeniu się do snu. Parestezjom towarzyszy uczucie niepokoju ruchowego oraz trudna do opanowania potrzeba ciągłego poruszania kończynami, które powoduje chwilowe ustąpienie dolegliwości. Po zaśnieciu u prawie wszystkich pacjentów z RLS występują PLMS - stereoptypowe, periodyczne zrywania mięśniowe o etiologii niepadaczkowej, składające się w kończynach dolnych ze zgięcia grzbietowego palucha i stopy, czasami zgięcia w stawach kolanowym i biodrowym. PLMS powodują często przebudzenia lub reakcje rozbudzenia, dobrze widoczne w EEG snu i prowadzi do zaburzenia snu. Rozpoznając PLS należy wykluczyć szereg innych zaburzeń (np. niewydolność nerek lub niedobór żelaza), ponieważ w wielu przypadkach RLS występuje wtórnie w stosunku do innych schorzeń. Diagnoza kliniczna RLS opiera się na kryteriach ...

  Streszczenie angielskie: In this review article we summarise the clinical features, epidemiology and differential diagnosis of the Restless Legs Syndrome (RLS) and Periodic Limb Movements in Sllep (PLMS). RLS and PLMS belong to the most common causes which distrub sleep, and the RLS prevalence in the general population is estimated to range from 5 to 15 p.c. The RLS is encountered in 10-20 p.c. of patients presenting with a problem of infanting and maintaining sleep, and in over 10 p.c. of patients with excessive daytime sleepiness. The RLS is characterized by unplesant sensations felt deep in the legs, usually between the ankle and knee, but occasionally involving also the upper limbs or the trunk, and occurring at rest, especially at bedtime. The paraesthesias are accompained by motor restllessness and by an urage to move the limb, which results in a temporary relief of the symptoms. In virtually all of the sleeping RLS patients PLMS are observed. There are stereotyped, periodic jerking movements of a non-epileptic origin consisting in an extension of the big toe and dorsiflexion of the ankle with an occasional flexion of the knee and hip. PLMS are accompanied by usually short awakenings or transient arousal short awekenings or transient arousals as demonstrated by sleeps LEG resulting in sleep disruption. In establishing the diagnosis of RLS/PLMS idiopathic and secondary forms should be distinguished, and in particular, a number of other conditions (e.g. uremia or iron-deficiency) need to ...


  22/29

  Tytuł oryginału: Skuteczność edukacji zdrowotnej.
  Autorzy: Wierzbicka Alicja, Jagiełło Barbara, Muda Jadwiga, Jędrzejewska Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.8-9, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/29

  Tytuł oryginału: Opinie nauczycieli dotyczące szkolnego programu stomatologicznej edukacji prozdrowotnej.
  Tytuł angielski: Teachers opinions on a school-based programme of oral health education.
  Autorzy: Szatko Franciszek, Wierzbicka Maria, Dybiżbańska Elżbieta, Adamowicz-Klepalska Barbara, Piekarczyk Janusz, Strużycka Izabela, Zawadziński Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.714-719, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie opinii nauczycieli pierwszych klas szkół podstawowych dotyczących przeprowadzonego w Polsce szkolnego programu stomatologicznej oświaty prozdrowotnej. W badaniu uczestniczyło 235 nauczycieli wybranych na drodze losowania wielowarstwowego, którzy wypełnili anonimowy kwestionariusz. Materiały programowe otrzymało 74 proc. nauczycieli. Ponad 66 proc. nauczycieli uczestniczyło w realizacji programu. Około 60 proc. nauczycieli zgadzało się ze stwierdzeniem, że program jest poprawnie skonstruowany pod względem edukacyjnym, że obliguje ucznia i nauczyciela do podjęcia pozytywnych zachowań zdrowotnych oraz że forma i treść programu jest inspiracją dla nauczyciela do tworzenia podobnych zajęć w innych obszarach zdrowotnych. Prawie połowa wyraziła jednak obawę, że program robi wrażenie swoistego rodzaju akcji, która przestanie po jakimś czasie funkcjonować.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the opinions of first-year primary school teachers on the programme of school-based oral health education implemented in Poland. The study covered 235 teachers, chosen by stratified random sampling procedures, who replied to an anonymous questionnaire. Programme materials reached 74 p.c. of teachers. Over 6 p.c. of teachers agreed with the statement that the programme was adequately prepared from an educational viewpoint, that it obliges pupils and teachers to undertake positive heakth behaviour, and that the form and content of the programme are an inspiration to teachers to prepare similar activities connected with other areas of health promotion. However, nearly half expressed the concern that the programme seemed to be a short-term action which may finish after a while.


  24/29

  Tytuł oryginału: Zawartość olejku eterycznego i jego skład a aktywność antyoksydacyjna różnych próbek kwiatów lawendy.
  Tytuł angielski: The content and composition of essential oil and antioxidant capacity of different lavender samples.
  Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Kazanecka Jolanta, Wierzbicka Anna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.958-961, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The examination of antioxidant potential with EPR method revealed considerable differences in radical scavenging capacity of Lavender flowers coming from various produces. There was no relationship between the content of the oil in examined samples and their antioxidant capacities. Oil content in particular samples was from 1,13 to 5,5 p.c. v/m. GCMS method proved significant differences in the composition of the examined oils.


  25/29

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camellia sinensis L. oraz w herbatach ziołowych Yerba Mate i Rooibos Tea.
  Tytuł angielski: The comparison of antioxidant activity and the content of active constituents in different brands of black and green teas as well as in Yerba Mate and Rooibos Tea.
  Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Grabarska Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Klemens Jacek, Kopeć Ilona, Kowalczyk Paweł, Olędzki Paweł, Skibińska Joanna, Staszewska Bogusława, Strzelecka Monika, Sut Ewa, Ścisłowska Anna, Tyrcha Piotr, Wierzbicka Anna, Woźniak Aleksandra, Żabiński Jerzy, Żemajtys Magdalena
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.965-971, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & green teas and also of herbal "teas" so popular in Poland. The content of specific polyphenols - tannins, flavonoids, anthocyanins, procyanidins, phenolic acids and alkaloid - caffeine were determined in examined teas. It was found that following teas possess the strongest antioxidant qualities: Stassen Zielona, Qualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in: Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, "Karadeniz" Czarna Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona.


  26/29

  Tytuł oryginału: Maternal serum pro-inflammatory cytokines in pregnancy, labor and chorioamnionitis.
  Autorzy: Nowak Marek, Oszukowski Przemysław, Jaczewski Bogumił, Wierzbicka Elżbieta, Wilczyński Jacek R., Szpakowski Artur, Czichos Ewa, Małafiej Eugeniusz, Szpakowski Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.28-30, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to compare maternal serum levels of interleukin-6, interleukin-8, and tumor necrosis factor-alpha in gravidities, during spontaneous term and preterm labor and their relation to histologic chorioamnionitis. We investigated 106 women: 33 in preterm labor, 53 in term labor and 20 healthy pregnant non laboring controls. Venous bloods for cytokines determinations were obtained during the first stage of labor and during routine screening tests. Titers of cytokines were measured by means of ELISA technique. All afterbirths after preterm deliveries were examined to establish histologic chorioamnionitis. Serum levels of IL-6, IL-8 and THF-alpha were significantly elevated both in term and preterm labor when compared to non laboring gravidities. IL-6, IL-8 and TNF-alpha titers were statistically similar in term and proterm labors and in patients with and without histologic chorioamnionitis. Serum levels of investigated inflammatory cytokines in cases of term and preterm labor are elevated in comparison to non laboring gravidities. The elevated levels of these cytokines are not connected with coexisting chorioamnionitis.


  27/29

  Tytuł oryginału: Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię nie leczonych i w czasie farmakoterapii. Opracowanie wstępne.
  Autorzy: Wierzbicka Aleksandra, Trojecka Anna, Antczak Jakub, Musińska Iwona, Szatkowska Eugenia, Czasak Krystyna, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.249-258, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykonano badania EEG 41 pacjentom z rozpoznaniem schizofrenii nie leczonym oraz w 10-14 dniu leczenia. Zapisy EEG oceniano wzrokowo oraz wykonano analizę automatyczną wybranych kanałów (FFT). Wyniki opracowano statystycznie. Ocena wzrokowa zapisów EEG wykazała zwolnienie rytmu alfa w czasie terapii neuroleptykami. Wzrasta także ilość nieprawidłowych zapisów EEG u osób leczonych. Najwyraźniej dezorganizują czynność bioelektryczną neuroleptyki atypowe. Analiza automatyczna wykazała zwolnienie rytmu alfa, najwyraźniejsze w prawej okolicy ciemieniowo-potylicznej oraz przyśpieszenie rytmu theta w lewej okolicy czołowo-skroniowej.

  Streszczenie angielskie: This paper is another one presenting the influence of neuroleptics on human EEG. There were performed routine EEG recording of 41 non-medicated schizofrenic patients. The same patients were examined once again on the 10-14th day of pharmacotherapy. The EEG recording were evaluated visually as well as using automatic analysis of chosen channels (FFT). The results were analysed statistically. The visual estimation revealed the slowing of alpha rythm and increase of abnormalities in EEG in the patients under the therapy with neuroleptics. The bioelectrical activity was desorganized particularly by atypical neuroleptics. The automatic analysis also showed the slowing of alpha rythm, particularly in the right parietooccipital region, as well as increase of fast theta activity in the left fronto-temporal region.


  28/29

  Tytuł oryginału: Zespół niespokojnych nóg wywołany terapią lekami psychotropowymi.
  Autorzy: Wichniak Adam, Wierzbicka Aleksandra, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.259-265, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono piśmiennictwo na temat zespołu niespokojnych nóg (RLS) wywołanego, jako działanie niepożądane, stosowaną farmakoterapią. RLS opisywano podczas terapii neuroleptykami, litem, trójpierścieniowymi i czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, lekami przeciwpadaczkowymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwwymiotnymi, lekami przeciwhistaminowymi pierwszej generacji oraz podczas odstawiania leków nasennych, uspokajających, anksjolitycznych i narkotycznych leków przeciwbólowych. Substancjami mogącymi nasilać objawy RLS u osób do tego predysponowanych są również alkohol i kofeina.

  Streszczenie angielskie: This article reviews the literature about secondary forms of restless legs syndrome induced by psychopharmacotherapy (RLS). Drug-induced forms of RLS were observed during treatment with neuroleptics, lithium, tricyclic and tetracyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, anticonvulsants, centrally acting antiemetics, histamine receptor H2 antagonists and afte cessation of hypnotics, sedatives, anxiolytics and opioid analgesics. In addition, alcohol and caffeine were reported to increase RLS symptoms in susceptible individals.


  29/29

  Tytuł oryginału: Patologia ucha środkowego.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.82-94, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tematem artykułu są trzy zagadnienia związane z patologią ucha środkowego: ostre zapalenie ucha środkowego, wysiękowe zapalenie ucha środkowego oraz przewlekłe zapalenie ucha środkowego.

  stosując format: