Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERZBA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Skąpo i bezobjawowa postać zakażenia wirusem cytomegalii u noworodków - obserwacje własne.
Tytuł angielski: Scant and asymptomatic form of cytomegalovirus infection in newborns - own experience.
Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Wierzba Jolanta, Jańczewska Iwona, Irga Ninela, Czajkowska Tamara
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.182-185, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono próbę wczesnej diagnostyki cytomegalii wrodzonej w grupie najbardziej zagrożonych noworodków. Badaniem objęto 388 noworodków urodzonych w latach 2000-2001 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. U 9 dzieci rozpoznano zakażenie HCMV, z których 8 odpowiadało definicji cytomegalii wrodzoenj. Obserwowano często skąpo, lub bezobobjawowy przebieg zakażenia HCMV w okresie noworodkowym. Wczesna diagnostyka i leczenie cytomegalii wrodzonej umożliwia uniknięcie powikłań w dalszym rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: Attempt at making early serum diagnosis of congenital cytomegaly in the group of the highest risk is presented in this paper. 338 cases have been included in this examinations. Infants born in 2000-20001 and treated in the Neonatal Intensive Care Unit and Neonatal Department at the Medical University of Gdańsk. HCMV infection was diagnosed in 9 children. Congenital cytomegaly appeared in 8 of them. Scant or asymtpomatic course of HCMV infection during the first few weeks was often observed. Early serum diagnosis and treatment congenital cytomegaly make it possible to avoid complications in the future.


  2/12

  Tytuł oryginału: Efekt hipotensyjny nitroksylowego znacznika spinowego w świetle koncepcji o udziale czynników oksydacyjnych w patogenezie nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Wierzba Tomasz H., Musiał Paweł, Nowak Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-12 - I-19, il., bibliogr. 67 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Suspensional reaggregates of human foetal neocortex and tegmentum as objects of neurotransplantation.
  Autorzy: Bystron Irina Pavlovna, Smirnov Eugene Borisovich, Otellin Vladimir Alexandrovich, Wierzba-Bobrowicz Teresa, Dymecki Jerzy
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.75-85, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Suspensional reaggregates were obtained from human neocortical and tegmental anlagen (7 weeks of gestation), using 0.1 p.c. tripsin solution, and cultivated in Medium 199. Suspensional reaggregates, formed after 2 days in vitro, were grafted into the Wistar rat striatum. Incipient stages of histogenesis in the reaggregates and their interaction with host brain were investigated using light and electron microscopy, with antibodies against vimentin, glial fibrillary acidic protein (GFAP), proliferating cell nuclear antigen (PCNA), ferritin, as well as lectin ricinus communis agglutinin (RCA). The reaggregates showed a low level of tissue organistaion. An intermediate condition between suspension and the true tissue could be observed in them. These reaggregates had two evident features: a rather irregular cell arrangement (without parallel bundles of radial glia), and the presence of special intercellular junctions. Some cells made up fragments of neuroepithelial sheet in the form of true rosettes. The one-week-old grafts were integrated with the host brain as well as dissociated and contained host astrocytes. Degenerated cells and detritus appeared rarely. The data of this work let us conclude that the suspensional aggregate grafting combines some advantages of suspensional and solid grafting methods.


  4/12

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego w osoczu chorych z otępieniem : praca doktorska
  Autorzy: Wierzba Włodzimierz, Opala Grzegorz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Podeszłego w Katowicach
  Źródło: 2002, [1], 113 k. : il., tab., bibliogr. 184 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/12

  Tytuł oryginału: Stany dysrafii i współistniejące wady ośrodkowego układu nerwowego - neuropatologia i implikacje kliniczne.
  Tytuł angielski: Dysraphic syndromes and related anomalies of central nervous system - neuropathology and clinical implications.
  Autorzy: Schmidt-Sidor Bogna, Mierzewska Hanna, Lechowicz Waldemar, Wierzba-Bobrowicz Teresa, Kosno-Kruszewska Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.15-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wady z grupy dysrafii wynikają z zaburzenia zespolenia pierwotnej cewy nerwowej we wczesnym okresie rozwoju (18-28 dzień po zapłodnieniu). Z widocznymi zewnętrznie wadami dysrafii współistnieją często wady rdzenia lub mózgu, mogące być przyczyną powikłań i niepomyślnego rokowania. Materiał: Przedstawiono 62 przypadki dzieci zmarłych w latach 1968-1999 z powodu powikłań związanych ze stanem dysrafii: przepukliną oponowo-rdzeniową (46/62) i przepukliną oponowo-mózgową (16/62). Ponadto połowa dzieci zmarła w okresie noworodkowym (53 proc.), pierwszy rok życia przeżyło 3 proc. dzieci. Wyniki: W 42 proc. przypadków przepuklina umiejscowiona była w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, w 19 proc. przypadków w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Wady rdzenia kręgowego (diastematomyelia, diplomyelia, hydromyelia, syringomyelia, myeloschisis) poza miejscem przepukliny stwierdzono w 1/3 przypadków, w których badano mikroskopowo rdzeń kręgowy. W 98 proc. przypadków występowały wady wewnątrzczaszkowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN): zespół Arnolda-Chiariego (76 proc.), w tym 63 proc. ze znacznego stopnia wodogłowiem, wady układu komorowego (13 proc.), wady kory mózgu (43 proc.), agenezja spoidła wielkiego, heterotopie. We wszystkich przypadkach przepukliny oponowo-mózgowej stwierdzono mnogie wady mózgu. Omówienie: Współistniejące ze stanem dysrafii wady OUN znacznie pogarszają rokowanie co do życia i dalszego rozwoju obciążonych dzieci. Wczesne rozpoznanie złożoności i rozległości ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Dysraphic malformations are the result of impairment of the closure of the neural tube in the early stage of development (18th-28th day after fertilization). External dysraphic malformations of the spinal cord of the brain often coexist with other spinal or brain malformations which can be the cause of complications and bad clinical prognosis. Material: We have reported 62 dysraphic cases of children who died during 1968-1999 because of complications connected with meningomyelocoele (46/62) and encephalocoele (16/62). More than half of the children died during the newborn period, only 3 p.c. of them survived the first year of life. Results: The myelomeningocoele was localised on the lumbal level in 42 p.c. of cases, lumbo-sacral level in 26 p.c. and thoracolumbal in 13 p.c. of cases. The coexistance of spinal cord malformations was established in 1/3 of the examined microscopically cases. There were diastematomyelia, diplomyelia, hydromyelia, syringomyelia, myeloschisis. There were seen malformations central nervous system in 98 p.c. of meningocoele cases. Arnold-Chiari syndrome (46 p.c.), the majority of them (63 p.c.) with severe hydrocephalus, ventricular system malformations (13 p.c.), cortical malformation (43 p.c.), agenesia of corpus callosum and heterotopic focuses. Encephalocoele in all cases were localized on th eoccipital level. In all these cases there were multiple brain malformations: cortical malformations, agenesia of corpus callosum, ...


  6/12

  Tytuł oryginału: Morphological analysis of active microglia - rod and ramified microglia in human brains affected by some neruological diseases (SSPE Alzheimer's disease and Wilson's disease).
  Autorzy: Wierzba-Bobrowicz Teresa, Gwiazda Elżbieta, Kosno-Kruszewska Elżbieta, Lewandowska Eliza, Lechowicz Waldemar, Bertrand Ewa, Szpak Grażyna M., Schmidt-Sidor Bogna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.125-131, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The activation of microglial cells in pathological conditions is manifested primarily by their proliferation, as well as by the occurrence of a new morphological form - rod microglia. In the present study immunohistochemical identification of rod microglial phenotype against ramified microglia was performed on segments of 17 brains derived from 7 cases of encephalitis of viral aetiology (including 5 SSPE cases), 6 cases of Wilson's disesase and 4 cases of Alzheimer's disease. Segments from frontal, temporal and occipital lobes, cerebellum and brainstem were subjected to histological, hostochemical and immunohistochemical reactions. The presence of activated rod and ramified microglia was observed in sections derived from al structures of the brains under study. Both morphological forms of acitivated microglia reacted to antibodies: HLA II, CD68, HAM56 and lectin RCA-1s. Expression of HLA II molecules was less intensive on the surface of microglial rod cells. A positive reaction to PCNA antibody was mainly observed in rod/elongated/cylinder-shaped nuclei, which is a characteristic feature of rod microglia. In the study material, the localisation of microglial processes seemed to depend rather on the structural topography of the cell in the brain than on the nuclear shape of the activated microglial cell. Our observations revealed a strong similarity between immunohistochemical phenotypes of both morphological forms of microglia with the indication that rod microglia is a first developmental form of activated microglia.


  7/12

  Tytuł oryginału: Dlaczego nadal rozpoznajemy toksoplazmozę wrodzoną z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego u noworodków? - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Two cases of congenital toxoplasmosis with a central nervous system damage - why so late diagnosed?
  Autorzy: Wasilewska Eliza, Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Balcerska Anna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1218-1223, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wewnątrzmaciczne zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii wiąże się z ryzykiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u płodu. Dlaczego mimo szerokiej wiedzy o sposobach zapobiegania oraz leczenia tej neurodegeneracyjnej dla płodu choroby w okresie ciąży, wciąż mamy do czynienia z noworodkami z uszkodzeniem mózgu? Podejmując próbę choć częściowej odpowiedzi na to pytanie autorzy przedstawili opis 2 przypadków toksoplazmozy wrodzonej z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W pierwszym prezentowanym przypadku w okresie prenatalnym stwierdzono wodogłowie w badaniu ultrasonograficznym, nie podejmując dalszego postępowania diagnostycznego. Po porodzie u tego pacjenta stwierdzono zakażenie wewątrzmaciczne toksoplazmozą oraz ciężkie uszkodzenie OUN. U drugiego pacjenta objawy kliniczne sugerujące infekcje wewnątrzmaciczną z zajęciem OUN ujawniły się dopiero po porodzie. Pacjent znajduje się pod obserwacją Kliniki 8 m-cy wykazując nieznaczne opóźnienie psychoruchowe.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The intrauterine toxoplasma gondii infection is linked with a high risk of central nervous system /CNS/ damage in the fetus. Why, despite the wide knowledge of this neurodegenerative disease prophylaxis and therapy, do we still meet neonates with the CNS damage? Design, Materials and Methods: Authors present two cases of congenital toxpolasmosis with the CNS involvment. Results: One of the cases was identified as the internal hydrocephalus during a prenatal ultrasound examination but no further diagnostics tests were undertaken. The congenital toxoplasmosis and severe CNS damamge was diagnosed post delivery. In the other case some clinical symptoms of the CNS infection appeared in the neonatal period. Now this patient is eight months old and presenting mild motor developmental delays. Conclusions: 1. There are many clinical symptoms of the congenital toxoplasmosis, that can occur in the prenatal (case 1) and postnatal (case2) period. 2. No serologic tests for toxoplasmosis were performed in mothers during pregnancy, what delays treatment and diagnosis of sick children. 3. Fetus presenting the CNS anomalies identified during ultrasound examinations should be immediately diagnosed.


  8/12

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy in patients treated for early stage invasive cervical cancer.
  Tytuł polski: Znaczenie rokownicze czasu rozpoczęcia napromieniania pooperacyjnego w leczeniu chorych na raka szyjki macicy we wczesnym stopniu klinicznego zaawansowania.
  Autorzy: Krynicki Ryszard, Panek Grzegorz, Wierzba Waldemar, Jońska Joanna, Lindner Bogusław, Gawrychowski Krzysztof, Bidziński Mariusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.483-486, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ocena znaczenia prognostycznego czasu, jaki upłynął od operacji chorych na inwazyjnego raka szyki macicy do rozpoczęcia uzupełniającego napromieniania. Materiał i metoda. Przedmiotem analizy retrospektywnej była grupa 96 chorych, pierwotnie operowanych z powodu raka szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania Ib i napromienianych uzupełniająco w przypadku obecności niekorzystnych rokowniczo czynników, takich jak: przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, nieradykalna operacja pierwotna. Uzupełniająca radioterapia polegała na napromienianiu na obszar miednicy w dawce 43,2 do 46 Gy z następową brachyterapią dopochwową - LDR w dawce 35 Gy, specyfikowanej na głębokości 0,5 cm od powierzchni aplikatora. Posługując się wielowariantową analizą według modelu hazardu proporcjonalnego Cox'a, oceniono znaczenie prognostyczne wybranych czynników rokowniczych. Okres obserwacji po leczeniu wynosił minimum 60 miesięcy. Wyniki. Spośród 96 chorych objętych obserwacją, okres 5 alt bez objawów choroby przeżyło 78 (81 proc.) kobiet. Odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych, u których nie stwierdzono przerzutów do węzłów chłonnych miednicy, wyniósł 92 proc., natomiast z przerzutami do węzłów - 56 proc. (p 0,0004). Analiza wpływu odstępu czasu od zabiegu operacyjnego do rozpoczęcia uzupełniającej radioterapii w grupie 71 chorych, napromienianych uzupełniająco ppo nieoptymalnym zakresie operaacji, dostarczyła następujące wyniki: odsetek przeżć 5-letnich ze średnim czasem ...

  Streszczenie angielskie: Aim. Assessment of the prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant postoperative radiotherapy. Material and methods. A retrospective analysis of 96 early stage cervical cancer patients, initially treated with surgery. All patients received postoperative radiotherapy in case of positive pelvic lymph nodes or inappropriate surgical margins. All patients received external beam radiotherapy, dose range 43.2 Gy and 46 Gy, adn additionally, intracavitary brachytherapy - (LDR) with a mean dose 35 Gy, measured at 0.r cm below the vaginal cylinder. Cox's proportional hazards model was performed to evaluate independent factors affecting survival. The incidence of treatment-related toxicity was also recorded and scored according to the RTOG/EORTC toxicity scale. The minimum follow-8- was to months. Results. Among 96 patients in 5-year follow-up, 78 (81 p.c.) were still alibe without evidence of disease. The 5-year disease free survival for the node negative group was 92 p.c., and for the nodes positive group - 56 p.c. (p 0.0004). The analysis of prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy for the group of 71 patients has demosntrated that the tiem interval of 32.5, 44.5, and over 60 days, resulted in a 5-year disease - free survival of 91 p.c., 88 p.c. and 83 p.c. respectively. The time interval between surgery and radiotherapy over 60 days was also a significant factor negatively affecting survival (p 0.035). ...


  9/12

  Tytuł oryginału: Deficyt LCHAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) jako przyczyna nagłego zgonu trzymiesięcznego niemowlęcia.
  Tytuł angielski: LCHAD (long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) deficiency as a cause of sudden death of a three months old infant.
  Autorzy: Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Zaborowska-Sołtys Małgorzata, Balcerska Anna
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.221-226, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Deficyt LCHAD jest rzadkim, dziedziczonym w sposób autosomalny recesywny, zaburzeniem oksydacji kwasów tłuszczowch. Choroba ta obarczona jest wysokim odsetkiem śmiertelności. Zdarza się, że pacjenci umierają w trakcie pierwszego epizodu choroby, zanim zostanie postawione właściwe rozpoznanie. Opisano przypadek trzymiesięcznego chłopca, u którego deficyt LCHAD był przyczyną nagłego zgonu.

  Streszczenie angielskie: LCHAD deficiency is a rare, autosomal recessive congenital defect of fatty acid oxidation. In this disorder high mortality is observed. In some cases patietns die during the first episode of the disease, without the diagnosis of LCHAD. We reprot tha case of a three months old bo, whose sudden death was the result of LCHAD deficiency.


  10/12

  Tytuł oryginału: Hipertyreotropinemia u niemowlęcia z zespołem krótkiego ramienia chromosomu 9 - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Hyperthyrotropinaemia and partial monosomy of 9p - a case report.
  Autorzy: Bittel Larisa, Dorant Bohdana, Wierzba Jolanta, Ochman Karolina, Iliszko Mariola, Kardaś Iwona, Balcerska Anna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.395-399, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek częściowej delecji krótkiego ramienia chromosomu 9 u siedmiomiesięcznego niemowlęcia z kariotypem 46,XY, der(9)t(9;20)(p24;p12.2) ish9(wcp9+) [13], del(20)(p12.2) potwierdzonym techniką fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH (46,XY. ish der 9(9)t(9;20)(p24;pp12.2)(wcp9+, wcp20+), del(20)(12.2), u którego stwierdzono opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, cechy dysmorfii twarzy, obniżenie napięcia mięśniowego oraz częściowy niedosłuch. Ponadto, u niemowlęcia stwierdzono hipertyreotropinemię. W trakcie leczenia substytucyjnego tyroksyną zaobserwowano widoczny postęp w rozwoju psychomotorycznym chłopca.

  Streszczenie angielskie: We have evaluated a seven months old boy with a deletion of chromosome 9 short arm. The patient presented development dealy, dysmorphic features of face, hyptonia and partial hearing loss. Endocrine evaluation showed a hyperthyrotropinemia. Chromosome analysis followed by fluorescence in situ hybridization FISH showed 46,XY, ish der (9)t(9;20)(p24;p12.2)(wcp9+,wcp20+), del(20)(p12.2) de novo karyotype. During the thyroxin substitution treatment a significantly progression in psychomotoric development was visible.


  11/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu sferocytozy wrodzonej o ciężkim przebiegu klinicznym u niemowlęcia - alternatywa dla transfuzji masy erytrocytarnej?
  Tytuł angielski: RhEPO - an alternative therapy to red cell transfusion in hereditary spherocytosis.
  Autorzy: Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Wasilewska Eliza, Balcerska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.871-872, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sferocytoza wrodzona, najczęstsza wśród niedokrwistości hemolitycznych może ujawnić się w różnym okresie życia, w tym również w okresie noworodkowym. Stanowi wówczas poważny problem nie tylko diagnostyczny, ale i terapeutyczny. Zastosowanie erytropoetyny w sferocytozie okresu noworodkowego i wczesnoniemowlęcego może przyczynić się do znacznego ograniczenia konieczności transfuzji amsy erytrocytarnej.

  Streszczenie angielskie: Hereditary spherocytosis is the most frequently occurrin haemolytic anaemia. Some patients manifest clinical signs during the neonatal period and require transfusion. A case of hereditary spherocytosis in neonate is presented. The use of rhEPO during the first months may be an alternative therapy to red cell transfusion.


  12/12

  Tytuł oryginału: Deficyt życia z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w rejonie Płocka.
  Tytuł angielski: The life deficiency in the Płock area caused by lymphatic and erythrocyte line leukaemia.
  Autorzy: Tyszko Piotr, Wierzba Waldemar M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.540-545, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród różnych specyficznych zanieczyszczeń środowiska szczególne zainteresowanie budzą związki uwalnianie podczas przeróbki ropy naftowej. W Akademii Medycznej od ponad 30 lat prowadzone są badania nad wpływem zanieczyszczeń emitowanych z Rafinerii Płockiej na stan zdrowia mieszkańców tego miasta. W składzie emisji występowały w dużej ilości węglowodory, w tym benzen. Jednym z kierunków badań była analiza przyczyn zgonów w miastach Płocku i Kutnie oraz strefach byłego województwa płockiego i wyodrębnionych na podstawie dokładnych kryteriów środowiskowych. Kutno było obiektem porównawczym, w którym nie występowały zanieczyszczenia charakterystyczne dla Płocka. Wcześniejsza analiza, obejmująca lata 1984-1993, wykazała zwiększoną umieralność z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej i krwiotwórczej wśród mieszkańców Płocka w porównaniu z mieszkańcami Kutna, oraz w strefie ponadnormatywnych skażeń środowiska generowanych przez zakłady rafineryjne, w porównaniu ze strefą wolną od takich zanieczyszczeń. W prezentowanej pracy wykorzystano omówiony model badawczy do oceny potrzeb zdrowotnych i analizy umieralności z powdou omawianej grupy nowotworów na podstawie deficytu życia określonego przy użyciu miary PYLL (Potential Years of Life Lost). Wyniki wskazują na większe nasilenie tych potrzeb, niż wynika to z analizy umieralności.

  Streszczenie angielskie: Among all specific environmental pollution the chemical compounds releaesed in the orall refine process seem to hold the biggest interest. At Medical University of Warsaw we have been studying the influence of the Płock petroleum refinery plant pollution to citizens' health status for over 30 years. The high amount of hydrocarbons - including benzene - were presented in emission. One of the study objectives was to analyze death causes in Płock and Kutno and in the Płock area - according to environmental criteria. The population of the non-petrochemic polluted city Kutno was chosen as the control group. The previous analysis in 1984-1993 showed increased lymphatic or erythrocyte line leukaemia mortality in Płock population vs Kutno population. Similar situation was observed between the area of increased environmental petrochemical pollution and non-polluted area. In this article the Potential Years of Life Lost ratio was used to estimate the life deficiency as the measure of health needs due to to mentioned neoplasms. Data indicate that the health needs are bigger than the mortality analysis has shown.

  stosując format: