Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERUSZ-WYSOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/9

  Tytuł oryginału: Współistnienie łuszczycy z upośledzeniem tolerancji glukozy (IGT), cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym nie jest przypadkowe.
  Tytuł angielski: Coexistence of psoriasis and impaired glucose tolerance (IGT), diabetes mellitus type 2 and hypertension is not occasionally.
  Autorzy: Grzybowski Grzegorz, Fąfara Irena, Żaba Ryszard, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.46-51, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W łuszczycy opisywano różne zaburzenia biochemiczne, a doniesienia na temat współstnienia upośledzenia tolerancji glukozy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego u pacjentów z łuszczycą są sprzeczne. Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie u chorych z łuszczycą w surowicy przed i po leczeniu poziomu glukozy, insuliny, peptydu C oraz kwasu moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 55 chorych na łuszczycę przed leczeniem i w okresie klinicznej remisji choroby. Oznaczano stężenie glukozy, insuliny, peptydu C i kwasu moczowego w surowicy krwi oraz wyliczano indeks insulina/glukoza (I/G). Określano parametry procesu chorobowego: czasu trwania choroby, ostatniego nawrotu klinicznego, indeksu PASI, powierzchni zmian skrónych wyrażonej w proc. BSA (body surface area) oraz BMI (body mass index). Wyniki: W grupie chorych na łuszczycę stwierdzono statystycznie znamienny wzrost stężenia glukozy i kwasu moczowgo przed leczeniem oraz wzrost stężenia insuliny, peptydu C i indeksu I/G po leczeniu. Wszystkie te odchylenia miały charakter trwały i nasilały się wraz z czasem trwania choroby i wzrostem stanu zapalnego skóry oraz powierzchni zmian skórnych. W ciężkich postaciach łuszczycy stężenie IRI i peptydu C korelowało ujemnie z PASI i powierzchnią zmian skórnych proc. BSA. Stosowane leczenie różnymi metodami spowodowało znamienne obniżenie stężenia glukozy, natomiast podwyższone stężenie IRI, peptydu C i kwasu moczowego oraz insulinooporność miały charakter trwały i nie zależały od parametrów klinicznych choroby...


  3/9

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych białek ostrej fazy u otyłych chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Assessment of selected acute phase proteins in obese type 2 diabetic patients.
  Autorzy: Pisarczyk-Wiza Dorota, Zozulińska Dorota, Majchrzak Anna, Sobieska Magdalena, Wiktorowicz Krzysztof, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.455-460, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ostatnio sugeruje się, że proces zapalny pdgrywa istotną rolę w patogenezie mażdżycy. Cukrzyca i otyłość są uznanymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, których wykładnikiem morfologicznym jest blaszka miażdżycowa. Celem pracy była ocena zachowania się wybranych wykładników procesu zapalnego u chorych na cukrzycę typu 2 z towarzyszącą otyłością. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 15 otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w wieku 56.6 ń 8,0 lat (7 kobiet i 8 mężczyzn) z 7,3 ń 3,6-letnim wywiadem chorobowym, leczonych insuliną (okres insulinoterapii 2,2 ń 1,9 lat). Wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił 29,7 ń 5,3 kg/mý (HbA1c 8,6 ń 1,2 proc.). Oceniono stężenie w surowicy: białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-kwaśnej glikoproteiny (AGP), ŕ1-antychmotropsyny (ACT) metodą Laurella oraz mikroheterogenność AGP i ACT wyrażoną współczynnikiem powinowactwa (RC) do konkanawaliny A metodą Bog-Hansena. Wyniki. Stwierdzono znamiennie wyższe stężenie CRP u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio: 8,64 ń 3,37 i 2,50 ń 1,11 mg/l, p 0,05). Stężenia AGP i ACT w grupie badanej i kontrolnej nie różniły się znamiennie i wynosiły odpowiednio: AGP: 1152,10 ń 20,0 i 798,4 ń 79,80 mg/l, p 0,05; ACT: 442,34 ń 41,12 i 404,20 ń 24,12 mg/l, p 0,05. Wartości AGP-RC i ACT-RC u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 były niższe niż u osób zdrowych (AGP-RC: 1,05 ń 0,02 i 1,27 ń 0,06, p 0,05; ACT-RC: 3,03 ń 0,24 i 4,12 ń 0,76, p 0,05). Wartości ocenianych białek ostrej fazy nie korelowały z parametrami wyrównania metabolicznego. Wnioski...


  4/9

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  5/9

  Tytuł oryginału: Niescalenie lewej komory skojarzone z ubytkami w przegrodzie międzykomorowej.
  Tytuł angielski: Noncompaction of left ventricular myocardium connected with double ventricular septal defect.
  Autorzy: Jedliński Ireneusz, Schlaffke Judyta, Michalski Marek, Poprawski Kajetan, Dankowski Rafał, Wierzchowiecki Michał, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.401-404, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwiono opis przypadku 64-letniego chorego z echokardiograficznymi cechami niescalenia mięśnia lewej komory (LK) skojarzonego z dwoma ubytkami w przegrodzie międzykomorowej. W wywaidzie chory zgłosił nasilającą się duszność spoczynkową. W badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność szmeru skurczowego w miejscu osłuchiwania zastawki mitralnej oraz obrzęki obu podudzi, w badaniu EKG - cechy bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Przezklatkowe badanie echokardiograficzne wykazało obecność zachyłków miokardium w części koniuszkowej LK, sugerujących jego niescalenie, oraz tętniak części mięśniowej przegordy międzykomorowej. W celu lepszego uwidocznienia koniuszka lewej komory wykonano badanie z zastosowaniem kontrastu przechodzącego przez łożysko płucne. Uwidocnziono nierównomierne zakontrastowanie koniuszka oraz "penetrację" kontrastu między jego niescalone części. W badaniu echokardiograficznym w trybie kolorowego Dopplera stwierdzono obecność ubytku w części błoniastej przegrody międzykomorowej z przeciekiem lewo-prawym, potwierdzonym techniką pulsacyjnego Dopplera. W celu poszerzenia diagnostyki wykonano rezonans magnetyczny metodą SE. Uwidoczniono niewielki przeciek lewo-prawy na szczycie tętniaka części mięśniowej przegrody międzykomorowej.

  Streszczenie angielskie: We describe a case of 64-year old male with echocardiographic features of noncompaction of left ventricular myocardium connected with double ventricular septal defect (VSD). He had been suffering from increasing resting dyspnea. During physical examination the systolic murmur in the mitral area and peripheral oedema were present. In ECG the left bundle branch block was observed. The transthoracic echocardiographic examination disclosed numerous prominent trabeculations and deep intertrabecular recesses involving the left ventricular apical region at the ventricular septum aneurysm. Echocardiographic contrast-enhanced study was perfomed after infusion of Levovist using second harmonic imaging. The opacification of the intertrabecular spaces, confirmed the communication between intertrabecular recesses and left ventricular cavity. During trasesophageal study the membranous VSD was detected. Magnetic resonance imaging showed the second VSD on the top of ventricular septum aneurysm.


  6/9

  Tytuł oryginału: Edukacja chorych na cukrzycę.
  Autorzy: Wierusz-Wysocka Bogna, Wilczyńska Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.125-126, 128, 130-132, 135-136, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia


  7/9

  Tytuł oryginału: Ocena stanu układu krążenia z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych u młodych chorych z cukrzycą typu 1 : praca doktorska
  Autorzy: Naskręt Dariusz, Wierusz-Wysocka Bogna (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Nauk o Zdrowiu w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 75 k. : il., tab., bibliogr. 201 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20802

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Ocena samokontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 1 leczonych metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii.
  Tytuł angielski: Assessment of self monitoring of glycaemia in type 1 diabetic patients treated with functional insulin therapy.
  Autorzy: Trepińska Magdalena, Zozulińska Dorota, Araszkiewicz Aleksandra, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (2) s.69-73, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Kontrola glikemii jest niezbędnym elementem leczenia metodą intensywnej insulinoterapii. Celem pracy byla ocena jakości prowadzenia kontroli glikemii przez chorych na cukrzycę typu 1 leczonych metodą intensywnej insulinoterapii. materiał i metody. badaniami objęto 100 losowo wybranych pacjentow w wieku 30,4 ń 10,1 roku, z cukrzycą trwającą średnio 9,7 ń 7,8 roku, średni okres leczenia metodą intensywnej insulinoterapii wynosił 2,3 ń 1,2 roku. Wszyscy badani uczestniczyli w 5-dniowym programie edukacyjnym. oceniano: prowadzenie dzienniczka samokontroli, liczbę dokonywanych przez pacjenta pomiarów glikemii w ciągu doby oraz ich wpływ na wartości HbA1c i występowanie hipoglikemii. Chorych na cukrzycę podzielono na dwie grupy w zależności od liczby pomiarow glikemii (grupa A: 3 pomiarey glikemii/d i grupa B ň 3 pomiarow glikemii/d). Wyniki. Stwierdzono, że 62,3 proc. osób prowadziło dzienniczek samokontroli, a 71 proc. oznaczało glikemię przed głównymi posiłkami. Zanotowano różnicę w wartościach HbA1c między grupą A a grupą B, odpowiednio: 8,7 ń 1,7 i 6,3 ń 1,2 proc. (p 0,0001). Ponadto w grupie A obserwowano istotnie większą liczbę epizodow hipoglikemii w porównaniu z grupą B, odpowiednio: 2,07 ń 2,22 i 1,05 ń 1,97 epizodow/miesiąc/dobę (p 0,05). Nie zanotowano różnic w częstości dokonywanych pomiarów glikemii u chorych z obecnością lub bez powikłań cukrzycy. Osoby z przewlekłymi powikłaniami systematyczniej prowadzą dzienniczek samokontroli. Wnioski. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Self control of glycaemia play a key role in intensive insulin therapy. The aim of the study was to assess the quality of self-control in patients with type I diabetes treatyed with intensive functional insulin therapy. Material and methods. We have recruited 100 patients aged 30.4 ń 10.1 years, with mean diabetes duration 9.7 ń 7.8 years, who were on intensive insulin therapy for 2.3 ń 1.2 years. All patients were given 5 day training about self adaptation of insulin doses. We assessed: self-control diary, number of daily glycaemia measurements and number of hypoglycaemic episodes. Our patients were divided into two groups: group A ( 3 glycaemia controls/day), group B (ň 3 glycaemia control/day). Results. We observed that only 62.3 p.c. of patients kept self-control diary and 71 p.c. controlled glycaemia before main meals. We noticed significant difference in HbA1c level between group A and group B: 8.7 ń 1.7 and 6.3 ń 1.2 p.c. respectively (p 0.0001). moreover, patients in group A had more hypoglycaemic episodes in comparison with group B: 2.07 ń 2.22 and 1.05 ń 1.97 episodes/month/patient respectively (p 0.05). There were no differences in the number of glycaemia measurements in patients with and without diabetic complications, but patients with late complications usually kept a better self-control diary. Conclusions. Intensive insulin therapy give good metabolic control and does not increase the risk of hypoglycaemia only those patients who ...


  9/9

  Tytuł oryginału: Angina stabilna u chorych na cukrzycę - zasady postępowania.
  Autorzy: Wysocki Henryk, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.59-66
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: