Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERGOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Śmiertelne zatrucia parametoksyamfetaminą.
Tytuł angielski: Fatal intoxications with paramethoxyamphetamine.
Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Wiergowski Marek, Sein-Anand Jacek
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.379-380, bibliogr. 15 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W okresie od sierpnia do grudnia 2000 r. na terenie regionu gdańskiego stwierdzono 7 nagłych zgonów spowodowanych ostrym zatruciem tabletkami popularnie zwanymi Ufo. Wśród osób zatrutych było pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 29 (średnio 24) lat. Przeprowadzone badania analityczne wykazały, że jedna tabletka Ufo zawierała w swoim składzie 40 mg parametoksyamfetaminy, 1,0 mg amfetaminy, 0,05 mg metamfetaminy, 0,03 mg 3-4-metylenodioksymetamfetaminy. Stężenia parametoksyamfetaminy oznaczone metodą chromatografii gazowej wynosiły we krwi denatów of 0,68 do 10,0 (średnio 3,2) mg/l, w moczu od 16 do 64 (średnio 35) mg/l. Szeroka kampania informacyjna w środkach masowego przekazu spowodowała eliminację śmiertelnych zatruć parametoksyamfetaminą w okresie ostatnich 13 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: From August to December of the year 2000 we ascertained 7 rapid deaths because of acute intoxication with tablets coloquially called Ufo. There were five men and two women aged from 20 to 29 (average 24) years. Analytic tests showed that one tablet of Ufo contains 49 mg of paramethoxyamphetamine. The levels of paramethoxyamphetamine in the blood of the deceased, determined by gas chromatographt were from 0.68 to 10.0 (approx. 3.2) mg/L and in the urine from 16 to 64 (approx. 35) mg/L. The press and television campaign caused elimination of fatal intoxications with parametoxy-amphetamine during the last 13 months.


  2/6

  Tytuł oryginału: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.
  Tytuł angielski: Alarm substances as an exponent of emotional state before death.
  Autorzy: Hauser Roman, Gos Tomasz, Marczak Marcin, Janicki Jerzy, Wiergowski Marek, Jankowski Zbigniew, Karaszewski Bartosz, Łuczak Natalia, Krzyżanowski Maciej, Wodniak-Ochocińska Łucja
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.287-293, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje wyniki wstępnych badań, których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U badanych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.


  3/6

  Tytuł oryginału: Karbamazepina we współczesnej kazuistyce toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2001.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in modern toxicological casuistry at the Department of Forensic Medicine of the Medical University of Gdańsk in the years 1996-2001.
  Autorzy: Reguła K., Szpiech B., Galer K., Wiergowski M.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.357-363, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 20 przypadkow zgonów osób selekcjonowanych w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2001. We wszystkich przypadkach, w materiale biologicznym pobranym w czasie sekcji zwłok, stwierdzono obecność karbamazepiny. W 14 przypadkach zgon był wynikiem spożycia nadmiernej dawki leków w celach samobójczych, w pozostałych przypadkach obecność karbamazepiny w materiale pobranym ze zwłok nie miała znaczącego wpływu na przebieg zdarzenia zakończonego zgonem. Przedmiotem analizy chemiczno-toksykologicznej były próbki płynów ustrojowych (krew, mocz) oraz fragmenty żołądka i jelita cienkiego z zawartością wątroby, nerki, mózgu i płuc pobranych w czasie sekcji zwłok. W badaniach jakościowych wykorzystano metody: TLC, GC-FID, GC-MS, TLC-UV. Stężenie wykrytego leku we krwi wahało się w granicach od 1,5 do 78,6 ćg/ml.


  4/6

  Tytuł oryginału: Grupowe zatrucie 2-etoksyetanolem jako zamiennikiem etanolu.
  Tytuł angielski: Group intoxication with 2-ethoxyethanol as an ethanol substitute.
  Autorzy: Reguła K., Jankowski Z[bigniew], Galer K., Wiergowski M., Szpiech B.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.365-370, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono, rzadko spotykane w literaturze, grupowe zatrucie spożytym doustnie 2-etoksyetanolem, przez ośmiu młodych mężczyzn w wieku od 20 do 22 lat. Przyjęli oni doustnie dawkę 50-100 ml czystego związku (rozcieńczonego wodą z kranu) jako napój alkoholowy. W badaniach jakościowych wykorzystano metody: GC-FID, GC-MS. Uzyskane wyniki porównano z istniejącymi danymi literaturowymi.


  5/6

  Tytuł oryginału: Śmiertelne intoksykacje parametoksyamfetaminą na terenie województwa pomorskiego oraz możliwość szybkiego i miarodajnego diagnozowania zatruć metodą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME).
  Tytuł angielski: Fatal intoxications with paramethoxyamphetamine im Pomerania District and possibility of fast and authoritative diagnosis of poisonings with solid phase microextraction method (SPME).
  Autorzy: Wiergowski Marek, Regula Krystyna, Szpiech Beata, Sein-Anand Jacek, Waldman Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.37-46, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od sierpnia do grudnia 2000 r. na terenie województwa pomorskiego (głównie w okolicy Gdańska) stwierdzono 7 nagłych zgonów spowodowanych ostrym zatruciem tabletkami popularnie zwanymi "UFO". Wśród osób zatrutych było pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 29 (średnio 24) lat. Przeprowadzone badania analityczne wykazały, że jedna tabletka "UFO" zawierała w swoim składzie 40 mg parametoksyamfetaminy, 1,0 mg amfetaminy, 0,05 mg metamfetaminy, 0,03 mg 3,4-metylenodioksymetamfetaminy. Śtężenia parametoksyamfetaminy oznaczone metodą chromatografii gazowej wynosiły we krwi denatów od 0,68 do 10,0 (średnio 3,2) ćg/ml, w moczu od 16 do 64 (średnio 35) ćg/ml. Metoda analizy amfetamin - mikroekstrakcja do fazy stałej w fazie nadpowierzchniowej z końcowym oznaczeniem z wykorzystaniem chromatografii gazowej i detekcji termojonowej (HS/SPME-GC/NPD) okazała się szybką i miarodajną metodą diagnozowania zatruć amfetaminą i jej pochodnymi.

  Streszczenie angielskie: Since August to December 2000 we ascertained 7 rapid deaths in the Pomerania District (mostly near Gdańsk) because of acute intoxication with tablets colloquially called "UFO". There were five men and two women aged from 20 to 29 (average 24) years. Analytic tests showed that one tablet of "UFO" contains 40 mg paramethoxyamphetamine, 1,0 mg of amphetamine, 0,05 mg of methamphetamine, 0,03 mg of 3,4-methylenedioxymethamphetamine. The levels of paramethoxyamphetamine in the blood of the decreased, determined by gas chromathograhy, were from 0,68 to 10,0 (approx. 3,2) ćg/ml and in the urine from 16 to 64 (approx. 35) ćg/ml. In showed that headspace solid phase microextraction method using gas chromatography with thermoionic detection (HS/SPME-GC/NPD) was fast and authoritative diagnosis of poisonings with amphetamine and their derivatives.


  6/6

  Tytuł oryginału: Próba oszacowania korelacji w strukturze płci, wieku, przyczynach zejścia śmiertelnego denatów oraz porze roku na podstawie dodatnich wyników oznaczania alkoholu we krwi i moczu oznaczonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1989-1990 oraz 1999-2000.
  Tytuł angielski: Attempt of correlation estimation in structure of gender, age, dead cause of fatalities and season based on the positive results of alcohol determination in blood and urine, which were analysed in The Forensic Medicine Department of the Medical University of Gdańsk in years 1989-1990 and 1999-2000.
  Autorzy: Wiergowski Marek, Szpiech Beata, Galer Katarzyna, Reguła Krystyna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.447-459, il., tab.,bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano porównania wyników analizy oznaczania alkoholu etylowego we krwi i moczu denatów, których sekcje zwłok zostały przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w wybranych latach 1989 r. (228 denatów), 1990 r. (287), 1999 r. (335) i 2000 r. (230) oraz próby ich korelacji z płcią, wiekiem, porą roku oraz przyczyną zejścia śmiertelnego. Niewielka liczba osób w grupie kobiet wpłynęła znacząco na trudności w interpetacji wyników. W porównywanych latach procenotwy udział płci nie zmieniał się znacząco i wynosił średnio dla kobiet 15 proc., a dla mężczyzn 85 proc. Biorąc pod uwagę przyczynę zgonu jako porównywane kryterium można stwierdzić, iż wzrósł odsetek osób zmarłych wskutek alkoholizmu (9 proc.) i zatrucia etanolem (8 proc.) oraz zaobserwowano znaczący trzykrotny wzrost samobójstw w grupie mężczyzn (17 proc.). średni wiek denatów był jednakowy dla mężczyzn i kobiet (ok. 40-49 lat) niezależnie od przyczyny zejścia śmiertelnego. Relatywnie "młodą" grupę osób zaobserwowano dla zmarłych w wypadku kolejowym (32-36 lat). Największa różnica wiekowa płci wystąpiłą dla utonięcia jako przyczyny śmierci (kobiety - 64 lat, mężczyźni - 37 lat). W przypadku różnic wiekowych grupą starszą wiekowo były przeważnie kobiety. Średnia zawartość alkoholu w powiązaniu z przyczyną śmierci była następująca: ostre zatrucie etanolem (4,5 proc. promila), spalenie (2,8 promila), wypadek kolejowy (2,4 promila), wypadek, wypadek drogowy, ...

  Streszczenie angielskie: The comparison of the alcohol determination resutls in blood and urine, and attemtp of correlation in the structure of gender, age and dead cause of fatalities, examined at the Forensic Medicine Department of the medical University of Gdańsk in the selected years (in 1989 - 228 of fatalities, 1990 - 287, 1999 - 335, 2000 - 230) are carried out. Little number of people in female group has significantly influenced on the difficulties with the interpretation of the results. Percentage of gender participation was not changed considerably and average value was 15 p.c. for women and 85 p.c. for men. Taking into consideration a dead cause as a comparable criterion it was found that percentage of fatalities, which died as the result of the alcoholism (9 p.c.) and the ethanol intoxication (8 p.c.), was increased. The number of male suicides was risen three times (17 p.c.). Apart from dead cause average age of fatalities was the same for men and women (about 40-49 years old). Fatalities died in railway accidents were observed as relatively "young" gorup of people (32-36 years old). The biggest difference of age referring to a gender was appeared for a drowning as a dead cause (women - 64 years, men - 37 years old). Thy older group was mostly women. The average alcohol concentration connected with a dead cause was as following: an acute ethanol intoxication (4.5 promille), a burning (2.8 promille), a railway accident (2.4 promille), an accident, a road accident, a murder and a ...

  stosując format: