Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIELKOSZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena stężeń podstawowych parametrów gospodarki lipidowej, oksycholesteroli i witaminy E w osoczu u chorych ze skrajną otyłością oraz współistniejącym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą tupu 2.
Tytuł angielski: Assessment of plasma lipid profile, oxysterols and vitamin E concentrations in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Żwirska-Korczala Krystyna, Jagodzińska Julia, Wielkoszyński Tomasz, Jochem Jerzy, Bodzek Danuta, Wyleżoł Mariusz, Pardela Marian
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.141-147, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skrajnej otyłości (BMI ň 40 kg/mý) towarzyszą zaburzenia gospodarki lipidowej, które mogą być związana ze zwiększoną zachorowalnością na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena stężeń cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG), a także wykładników stresu oksydacyjnego - witaminy E oraz oksycholesteroli, u skrajnie otyłych chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą typu 2. Badania przeprowadzono u 37 pacjentów ze skrajną otyłością, których podzielono na trzy grupy: grupa I - bez chorób współistniejących, grupa II - z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym oraz grupa III - z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. We wszystkich grupach stwierdzono podwyższone stężenie TG, obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL oraz prawidłowe stężenia TC i cholesterolu frakcji LDL. Stężenie 7-hydroksycholesteroli (7-OH) w grupie II (602,65 ń 264,46 ng/ml) i grupie III (570,94 ń 210,59 ng/ml) było znamiennie wyższe w porównaniu z grupą I (336,09 ń 220,74 ng/ml). Nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy grupami w stężeniach 7-ketocholesterolu (7-K), TC, cholesterolu frakcji HDL i LDL, TG, witaminy E i wskaźnika witamina E/(TC + TG). We wszystkich grupach stężenie TC korelowało dodatnio ze stężeniem TG oraz ujemnie ze wskaźnikiem witamina E/(TC + TG). Stwierdzono także dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TG i cholesterolu frakcji HDL oraz ujemną korelację pomiędzy stężeniami witaminy E i 7-K. Podsumowując ...

  Streszczenie angielskie: Morbid obesity (BMI ň 40 kg/mý) is accompanied by lipid disturbances which may be involved in the increased incidence of arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. The aim of the study was to assess plasma concentrations of total cholesterol (TC), HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides (TG) and two parameters of oxidation stress - vitamin E and oxysterols, in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. Studies were performed in 37 morbidly obese patients divided into three groups: group I - without coexisting diseases, group II - with arterial hypertension, and group III - with arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. In all groups there was an increase in TG concentration, a decrease in HDL-cholesterol level, and normal values of TC and LDL-cholesterol. The concentrations of 7-hydroxycholesterols (7-OH) in group II (602.65 ń 264.46 ng/ml) and group III (570.94 ń 210.59 ng/ml) were significantly higher compared to that in group I (336.09 ń 220.74 ng/ml). There were no differences between groups concentrations of 7-ketocholesterols (7-K), TC, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, TG, vitamin E and vitamin E/(TC + TG) ratio. In all groups TC concentration correlated positively with TG concentration, and negatively with vitamin E/(TC + TG) ratio. Moreover, the positive correlation between TG and HDL-cholesterol concentrations, and negative correlation ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia cignoliną na obraz kliniczny i wartości stężenia kalcytoniny w surowicy u chorych na łuszczycę.
  Tytuł angielski: Influence of dithranol therapy on clinical status and serum calcitonin concentrations in patients with common psoriasis.
  Autorzy: Bendkowski Witold, Hadas Ewa, Świętochowska Elżbieta, Wielkoszyński Tomasz, Ostrowska Zofia, Szapska Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.481-483, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie oceniające wpływ leczenia zewnętrznego cignoliną na obraz kliniczny i stężenie kalcytoniny w surowicy chorych na łuszczycę zwykłą. Badanie kliniczne wraz z leczeniem prowadzono u 19 chorych na łuszczycę zwykłą, stosując cignolinę metodą minutową. Stężenie kalcytoniny w surowicy tych chorych oznaczono przed i po zakończeniu 14-dniowego leczenia zewnętrznego. Uzyskane wartości stężeń kalcytoniny przed leczeniem porównano z wartościami otrzymanymi po leczeniu oraz z wynikami grupy kontrolnej. Pomiary stężeń TSH wykonane przed leczeniem w grupie badanej porównano z wynikami w grupie kontrolnej, stwierdzając znacznie niższe wartości w grupie chorych oraz statystycznie znamienną, ujemną korelację między stężeniami TSH a stężeniami kalcytoniny w surowicy. Cignolina stosowana do leczenia zewnętrznego u chorych na łuszczycę zwykłą powoduje znaczne zmniejszenie zwiększonych wyjściowo stężeń kalcytoniny wraz z poprawą stanu klinicznego

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to study the effects of external dithranol therapy of psoriatic patients on the clinical status and serum calcinini concentrations. This was done on 19 patients with common psoriasis using Cignoderm in the short contact therapy. Calcitonin concentration in serum samples was determined before and after a 14-day therapy. Results obtained before were compared with concentrations after dithranol treatment and with results in control group. Serum TSH was also measured in serum samples from both groups at the very beginning time. The determinations showed statistically significant lower serum TSH level in psoriatic patients before therapy vs. control and significant, negative correlation with calcitonin concentration in those patients. After a 14-day dithranol therapy a significant calcitonin concentration decrease as well as clinical effects were observed in the investigated group.


  3/3

  Tytuł oryginału: The relationship between concentrations of cotinine in serum during labour and concentrarions of haemoglobin and erythrocyte count in the blood during pregnancy.
  Autorzy: Mańka Grzegorz, Bodzek Piotr, Tyrpień Krystyna, Wielkoszyński Tomasz, Olejek Anita
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.47-49, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the research was to determine the relationship between the haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count in the blood of pregnant women in given trimesters of pregnancy and exposure to tobacco smoke expressed in values of cotinine concentrations in the mother blood serum during labour. The research covered 100 patients with physiological pregnancy, which ended with delivery through natural passages at term. Analyses of regression curves for relationship between haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count and cotinine concentrations in the mother serum during labour show that when cotinin concentrations grow, the erythrocyte count and haemoglobin concentrations in the mother blood drop in the 3rd trimester.

  stosując format: