Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIDAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena stabilności nadgarstka po przebytym złamaniu nasad dalszych kości przedramienia.
Tytuł angielski: The evaluation of carpal instability after distal radius fracture.
Autorzy: Widawski Tadeusz, Synder Marek
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano stabilność nadgarstka grupy chorych po złamaniach nasad dalszych kości przedramienia. Celem pracy było: 1. Ocena częstości występowania niestabilności nadgarstka jako współistniejącego uszkodzenia w złamaniach nasad kości przedramienia; 2. Określenie rodzaju niestabilności i zależności i ich występowania od typu złamania i wieku pacjenta; 3. Ocena wpływu przemieszczenia odłamów kości promieniowej na rodzaj występującej niestabilności. W ocenie klinicznej stabilności nadgarstka uwzględniono wyniki badań podmiotowych, przedmiotowych oraz badania radiologicznego wykonywanego w warunkach statycznych i dynamicznych. W badanej grupie chorych stwierdzono w ponad 33 proc. występowanie róznych postaci niestabilności. W grupie młodszych chorych pourazowe niestabilności występowały częściej, a najczęstszym rodzajem niestabilności były niestabilności typu grzbietowego. Rodzaj występuącej niestabilności zależał głównie od mechanizmu urazu oraz typu złamania nasad kości przedramienia. Rodzaj złamania nasad nie miał wpływu na częstość występowania niestabilności nadgarstka, natomiast kierunek i stopień przemieszczenia odłamów miał wpływ na typ powstających pierwotnych i wtórnych niestabilności nadgarstka.

  Streszczenie angielskie: In this study carpal stability was assessed in a group of patients with distal fractures of the radius. The aim of this study was to: assess the frequency of carpal instability as a concomitant lesion to fractures of the distal radius, determine the type of instability and its correlation to fracture type and patient age, assess the influence of bone fragment dislocation on the type of instability. For a clinical evaluation of carpal instability results of physical examination and X-ray examination performed in both static and dynamic conditions were taken into account. In 33 p.c. of the examined cases different types of instability were noted. Carpal instability was found more often among younger patients, predominantly of the dorsal type. The type of observed instability depended mainly on the injury mechanism and fracture type of the distal radial epiphysis. Fracture type did not influence the frequency of carpal instability, whereas direction and degree of bone fragment displacement did correlate to the type of primary or secondary instability.


  2/6

  Tytuł oryginału: Czynnościowe wyniki leczenia operacyjnego ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej.
  Tytuł angielski: Functional results of surgical treatment of acute subcutaneous and inveterate calcaneal tendon lesion with open reconstruction.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.108-113, tab., bibliogr. 19 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej. Materiał kliniczny stanowi 44 chorych, w tym 34 mężczyzn (77,3 proc.) i 10 kobiet (22,7 proc.) w wieku 25-59 lat. U mężczyzn rozpoznano 26 ostrych, podskórnych uszkodzeń ścięgna Achillesa, co stanowi 59,1 proc. oraz 8 uszkodzeń zastarzałych (34,1 proc.). U kobiet natomiast rozpoznano 6 uszkodzeń ostrych (13,6 proc.) i 4 zastarzałe. Badanie kontrolne wykonano u 31 chorych, co stanowi 75 proc. leczonych z powodu uszkodzeń ścięgna piętowego, w tym u 26 mężczyzn (59,1 proc.) i 5 kobiet (11,4 proc.). U kontrolowanych mężczyzn uszkodzeń ostrych było 22, co stanowi 50 proc. oraz 4 uszkodzenia zastarzałe. Natomiast u kontrolowanych kobiet uszkodzeń ostrych ścięgna Achillesa było 4 (9,1 proc.) i jedno zastarzałe. Średni czas obserwacji wynosił 3 lata.


  3/6

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia złamań panewkowych miednicy.
  Tytuł angielski: Follow-up results of treating acetabular fractures of pelvis.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Poznański Maciej, Goździalski Roman
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.114-120, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny wyników leczenia panewkowych złamań miednicy. Materiał kliniczny obekmujący lata 1985-2000 stanowi 47 chorych, którzy doznali złamań panewkowych miednicy, w tym 28 mężczyzn (59,6 proc.) i 19 kobiet (40,4 proc.) w wieku 17-72 lat. U 12 mężczyzn rozpoznano złamanie tylno-górnej części panewki stawu biodrowego, co stanowi 25,5 proc. wszystkich złamań, u 9 złamanie tylno-górnej części panewki stawu biodrowego z jego zwichnięciem (19,1 proc.), u 4 zwichnięcie centralne IIř stawu biodrowego (8,5 proc.) oraz u 3 z nich zwichnięcie centralne IIIř, które stanowią 6,5 proc. Również złamania tylno-górnej części panewki stawu biodrowego rozpoznano u 6 kobiet, co stanowi 12,8 proc., u 9 złamanie tylno-górnej części panewki stawu biodrowego z jego zwichnięciem (19,1 proc.) oraz u 4 z nich centralne zwichnięcie IIIř (8,5 proc.). W leczeniu zastosowano operacyjną rekonstrukcję tylno-górnego stropu panewki stawu oraz leczenie czynnościowe. Do oceny uzyskanych wyników leczenia przyjęto czynnościowe i subiektywne kryteria własne.


  4/6

  Tytuł oryginału: Dystrakcyjno-kompresyjny aparat zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2 w praktyce urazowo-ortopedycznej.
  Tytuł angielski: CZ-2 distraction-compression device for external stabilization in traumatic and orthopaedic practice.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Poznański Maciej, Piątkowski Maciej, Hankus Piotr
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.121-124, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują retrospektywnej oceny odległych wyników leczenia operacyjnego zlamań i ich powikłań oraz deformacji układu kostno-stawowego w wybranych przypadkach z zastosowaniem aparatu zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2. Materiał kliniczny obejmujący lata 1981-1998 stanowi 117 złamań (kości udowej - 36, goleni -69, kości ramiennej - 12), 18 stawów rzekomych o różnej lokalizacji, 10 osteotomii korekcyjnych kości piszczelowej (7 w przebiegu szpotawości, 3 w przebiegu koślawości) oraz 6 usztywnień stawu kolanowego, w leczeniu których zastosowano dystrakcyjno-kompresyjny aparat zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2. W sumie 151 zastosowań aparatu CZ-2.


  5/6

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego przedniego nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy.
  Tytuł angielski: Follow-up functional results of scapulohumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca method.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Piątkowski Maciej, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.163-167, tab., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych leczenia operacyjnego przedniego, nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy. Dokonują tego w oparciu o czynnościowe kryteria Constanta oraz własne kryteria oceny subiektywnej. Materiał kliniczny stanowi 24 chorych, w tym 21 mężczyzn i 3 kobiety w wieku 27-44 lata. Badanie kontrolne wykonano u 14 mężczyzn. Średni czas obserwacji wynosił 7 lat. W oparciu o kryteria Constanta stwierdzono średnie ubytki punktowe w zakresie dolegliwości bólowych 12 punktów, aktywności fizycznej 16, w zakresie ruchomości operowanego stawu 28 i siły mięśniowej 16. Natomiast poważne ograniczenia sprawności odnotowano u jednego kontrolowanego z przec iętną aktywnością fizyczną. W oparciu o własne kryteria oceny subiektywnej uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 6 dostatecznych i 3 umiarkowane.

  Streszczenie angielskie: The authors evaluate follow-up functional results of scapulouhumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca m,ethod, basing on Constant's functional criteria as well as own criteria of subjective evaluation. Clinical material comprised 24 patients (21 men, 3 women), aged 27-44 years. Follow-up examination was performed in 14 men. Mean observation time was 7 years. Basing on Constant's and own criteria there was found mean point loss in the range of algetic complaints 12 points, physical activity 16, in the range of the operated on joint mobility 28 and muscle strength 16. Whereas, serious fitness limitation was observed in one subject with average physical activity. Basing on own criteria of subjective evaluation 5 very good, 6 satisfactory and 3 moderate results were obtained.


  6/6

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki usprawniania chorych po alloplastyce stawów biodrowych nie cementowaną endoprotezą typu ABG.
  Tytuł angielski: Follow-up results of increasing efficiency of patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis.
  Autorzy: Golec Joanna, Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.168-177, tab., bibliogr. 25 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny wyników odległych usprawniania chorych po alloplastyce stawow biodrowych nie cementowaną endoprtotezą typy ABG w oparciu o czynnościowe kryteria Harrisa. Badanie chorych przeprowadzono przed zabiegiem operacyjnym oraz 12 miesięcy po jego wykonaniu Materiał kliniczny obejmujący lata 1993-1999 stanowi 96 chorych w wieku 32-56 lat, którym z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych implantowano nie cementowaną endoprotezę typu ABG. Jest wśród nich 57 kobiet, co stanowi 59,4 proc. leczonych tą metodą i 39 mężczyzn (40,6 proc.). badanie kontrolne przeprowadzono u 54 kobiet (58,7 proc.) i 38 mężczyzn, którzy stanowią 41,3 proc. kontrolowanych.

  Streszczenie angielskie: The authoirs evaluate follow-up results of increasing efficiency in patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis basing on Harris' functional criteria. The patients were examined before and 12 months after surgical procedure. Clinical material comprised 96 patients [57 women (59.4 p.c.) and 39 men (40.6 p.c.)], aged 32-56 years, who in the years 1993-1999 were implanted non-cement ABG type endoprosthesis due to hip joint degenerative changes. The follow-up examination was performed in 54 women (58.7 p.c.) and 38 men (41.3 p.c.).

  stosując format: