Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIŚNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Tytuł oryginału: Farmakologia kliniczna rabeprazolu nowego inhibitora pompy protonowej
Autorzy: Drzewoski Józef, Wiśniewska-Jarosińska Maria
Źródło: - Łódź, Exall sp. z o.o. ; Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych 2002, 43 s. : il., tab., bibliogr. 78 poz., 19 cm.
Seria: Farmakoterapia Chorób Metabolicznych 4
Sygnatura GBL: 206,020

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia


  2/29

  Tytuł oryginału: Analiza czynników ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej w populacji dzieci matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: Analysis of the risk factors of developmental dyslexia in the population of children born from epileptic mothers.
  Autorzy: Wiśniewska Barbara, Wendorff Janusz, Wilczyński Jan, Podciechowska Joanna
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.461-465, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/29

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Pierwszej Wschodnio-Europejskiej Konferencji Implantologii Stomatologicznej, Lwów 15-16 marca 2002 r.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.43-44, il. - 1 Wschodnio-Europejska Konferencja Implantoplogii Stomatologicznej Lwów 15-16.03. 2002
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/29

  Tytuł oryginału: Autorski program "Żyj inaczej".
  Autorzy: Wiśniewska Małgorzata, Kowalewska Hanna
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (1) s.19-21, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/29

  Tytuł oryginału: Charakterystyka defektywnych szczepów MRSA nie wytwarzających koagulazy lub czynnika CF.
  Tytuł angielski: Characteristics of coagulase-negative and CF-negative methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains.
  Autorzy: Garbacz Katarzyna, Piechowicz Lidia, Wiśniewska Katarzyna, Galiński Janusz
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.1-8, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przebadano 186 szczepów MRSA pochodzących z różnych ośrodków regionu gdańskiego. Określono obecność genów nuc, mec A i coa metodą PCR. Wykryto 14 szczepów defektywnych, które nie wytwarzały koagulazy (7,25 proc.) oraz 7 szczepów nie posiadających czynnika CF (3,76 proc.). W celu scharakteryzowania szczepów defektywnych określono ich wzory restrykcyjne genu koagulazy (coa) metodą PCR-RFLP oraz wzór fagowy i lekooporność. Wzór restrykcyjny B był charakterystyczny dla koagulazoujemnych MRSA, podczas gdy wzór A był bardziej rozpowszechniony i występował zarówno wśród CF-ujemnych jak i CF-dodatnich MRSA.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate frequency of coagulase-negative and CF-negative strains among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and to assess their homogenicity in respect of genotype, fagotype and drug resistance pattern. A total of 186 MRSA strains collected from different hospitals in Gdańsk region were studied. Gens: nuc, mecA, and coa were identified by PCR method. The coagulase tube test for staphylocoagulase and the slide test for clumping factor were used. Coagulase - negative and CF - negative MRSA strains were confirmed by PCR - RELP method of coa gene; phage typing and drug resistance pattern were evaluated by disc diffusion test. The results of the study showed low frequency of both coagulase - negative and CF-negative MRSA strains (7,25 p.c. and 3,76 p.c. respectively). Among MRSA population tested the simultaneous occurrence of the strains lacking coagulase and clumping factor was not observed. All coagulase negative MRSA had coagulase gene (coa) and differed from CF-negative strains in respect of coa gene.


  6/29

  Tytuł oryginału: Trisomy 8 mosaicism syndrome.
  Autorzy: Wiśniewska Marzena, Mazurek Małgorzata
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (1) s.115-118, il., bibliogr. (7) poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Authors present the case of a 15-year-old boy assessed for Marfan syndrome for many years. The child was treated because of skeletal defects, mild mental deficiency and dysmorphic features of face. Chromosomal analysis showed a trisomy 8 mosaicism.


  7/29

  Tytuł oryginału: Changes in BRCA1 gene in patients with familial breast cancer in the Warsaw region of Poland.
  Tytuł polski: Zmiany w genie BRCA1 u chorych na rodzinnego raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie.
  Autorzy: Paszko Zygmunt, Skasko Elżbieta, Wiśniewska Alicja, Konopka Bożena, Kluska Anna, Jagielska Agnieszka, Wieczorek Ewa, Janiec-Jankowska Aneta, Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Mazur Słwomir
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.97-103, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród przeszło 500 kobiet chorych na raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie, wyselekcjonowano 52 probantki, które były obarczone rodzinnym występowaniem kilku raków sutka i innych nowotworów. Materiałem badawczym było DNA, izolowane z leukocytów krwi obwodowej. Procedurą PCR-SSCP posługiwaliśmy się w celu poszukiwania mutacji we wszystkich kodujących białko eksonach genu BRCA1. Fragmenty podejrzane o obecność muatcji poddawano sekwencjonowaniu. U 36 probantek w genie BRCA1 wykryto 11 rodzajów zmian w eksonach i 5 rodzajów zmian w intronach. U 19 (36,5 proc.) probantek nie wykryto w genie BRCA1 żadnych zmian. Wśród zmian eksonowych trzy z nich powszechnie uznawane są za mutacje patogenne: 5382insC (3 rodziny; 6 przypadków), T300G (2 probantki), 3819del5 (1 probantka). Spośród zmian intronowych zmiana IVS6 + 28 (C - A) podejrzewana jest przez nas o patogenne właściwości, gdyż umiejscowiona jest w obszarze intronu, który bierze udział w składaniu eksonów. Występowała ona u trzech sióstr (dwie chore i jedna zdrowa). Pozostałych 8 zmian, wykrytych w eksonach 11, 13 i 16 (A1186G, C2201T T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G), to polimorfizmy. Jedna z nich - A1186G występowała jako zmiana heterozygotyczna częściej u chorych na raka sutka (18,8 proc.), niż u kobiet zdrowych (4 proc.). Wśród badanych chorych zaobserwowaliśmy w eksonach genu BRCA1 częste nagromadzanie się u tej samej chorej kilku (3-6) polimorfizmów. Dwie heterozygotyczne zmiany (T300G i A1186G), znalezione w DNA z krwi dwóch nie spokrewnionych chorych, utraciło swą heterozygotyczność w DNA izolowanym z guza.

  Streszczenie angielskie: 52 patient-probands with a family history of breast cancer and other tumours were selected from among 500 breast cancer patietns trated at the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology. We studied DNA isolated from peripheral blood. The PCR-SSCP procedure was used for seeking mutations in all protein coding exons of the BRCA1 gene. Fragments suspected of mutation presence were subjected to sequencing. In 36 probands of the BRCA1 gene 11 types of changes were found in exons and 5 types in introns. In 19 (36.5 p.c.) probands no changes were detected within the BRCA1 gene. Among exon changes 3 were ones generally regarded as pathogenic mutations: 5382insC (3 families; 6 cases), T300G (2 probands), 3819delGTAAA (1 proband). Among intron changes we suspect the IVS6 +28 (C - mA) change to be pathogenic, since it is present in intron area participating in exons splicing. It was found in three sisters (two had breast cancer, one was healthy). The remaining 8 changes were disclosed in exons 11, 13 and 16 (A1186G, C2201T, T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G) and regarded as polymorphisms. One of them, A1186G, was, as a heterozygotic change, more frequent in breast cancer cases (18.8 p.c.) than in healthy women (4 p.c.). We observed frequent presence of several types of polymorhisms (3-6) in BRCA1 gene exons. Two heterozygotic changes (T300G and A1186G) inthe blood DNA of two unrelated patients lost their heterozygosity in tumour DNA.


  8/29

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  9/29

  Tytuł oryginału: Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-8 w surowicy krwi zdrowych osób w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Plasma level of interleukin-6 and interleukin-8 in elderly.
  Autorzy: Podkówka Renata, Wiśniewska Justyna, Korybalska Katarzyna, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Knapowski Jan
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.230-233, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnieje pogląd, że wzrost stężenia interleukiny 6 (IL-6) w surowicy krwi jest następstwem procesu starzenia. Z drugiej jednak strony wzrost stężenia prozapalnych cytokin w tym IL-6 i IL-8 towarzyszy reakcjom zapalnym. Celem badania była ocena stężenia IL-6 i IL-8 w surowicy krwi u osób w wieku podeszłym i sprawdzenie, czy ewentualny wzrost stężenia IL-6 u osób starszych jest związany z procesem starzenia, czy raczej z obecnością subklinicznych procesów chorobowych. Badaniami objęto 26 zdrowych osób w wieku podeszłym (Grupa B: wiek 71,1 ń 5,5 lat) oraz 29 młodych, zdrowych (Grupa K: wiek 27,0 ń 4,2 lata). U wszystkich badanych oznaczono stężenie IL-6 i IL-8 w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną ELISA. Pomimo znaczących różnic w stężeniu IL-6 i IL-8 w obu grupach wiekowych, stężenia tych cytokin nie różniły się istotnie statystycznie u młodszych i starszych osób badanych (IL-6-grupa B: 10,89 ń 22,65 pg/ml, grupa K: 2,17 ń 4,94 pg/ml; IL-8 - grupa B: 9,61 ń20,89 pg/ml, grupa K: 2,65 ń 6,09 pg/ml. Również częstość wyników powyżej progu czułości metody dla obydwu interleukin była porównywalna w obydwu grupach (IL-6: grupa B - 38,5 proc. vs. grupa K - 27,6 proc.; IL-8: grupa B - 20,7 proc. vs. grupa K - 18,3 proc.). Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-8 w surowicy, zarówno osób starszych, ja i młodych, ze stężeniami IL-6 powyżej progu czułości metody w porównaniu z osobami z odpowiednich grup wiekowych ze stężenaimi IL-6 poniżej progu czułości metody ...

  Streszczenie angielskie: It is believed that changes in the serum level of cytokines (e.g. IL-6) are natural consequence of physiological aging. On the other hand, increased level of proinflammatory cytokines (IL-6 and IL-8) occurs during inflammation. The aim of the study was to estimate serum levels of IL-6 and IL-8 to check if the possible increase in IL-6 in elderly is caused by diseases rather than by aging. The study involved 30 healthy elderly (group B: age 71.1 ń 5.5 years; range 65 - 89 year) and 29 healthy young subjects (Group K: age 27.0 ń 4.2 years, ranged: 21 - 37 years). In every subject serum level of IL-6 and IL-8 was assessed with immunoassay techniques using ELISA. The amount of subjects with the detectable level of IL-6 was comparable in both in group B and K (38.5 p.c. vs. 27.6 p.c.). The IL-6 level was almost 5 times higher in older group but the difference was not statistically significant (10.89 ń 22.65 vs. 2.17 ń 4.94). Similarly, the amount of subjects with the detectable level of IL-8 was comparabale in both in B and K group (20.7 p.c. vs. 18.2 p.c.) and the IL-8 level was almost 5 times higher in older group vs. younger one but the difference was not statistically significant (9.61 ń 20.89 vs. 2.65 ń 6.09 pg/ml). In both studied groups, subjects with detectable level of IL-6 (Group B1 and K1, respectively) had also higher IL-8 level in comparison to subjects with non-detectable IL-6 (Group B2 and K2)(B1: 18.06 ń 27.15 pg/ml, Ba: 4.33 ń 14.43 pg/ml, p + 0.052 adn ...


  10/29

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena stosowania lasera CO2 do przedprotetycznej korekty tkanek miękkich na podstawie własnych sześcioletnich obserwacji.
  Tytuł angielski: The clinical evaluation of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa-six years study.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna, Majewski Stanisław, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.69-75, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sześcioletnie obserwacje grupy 620 pacjentów, u których wykonano zabiegi korygujące w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej laserem CO2, w celu poprawienia warunków do funkcjonowania protez zębowych. Oceniano subiektywne odczucia pacjentów w trakcie i po zabiegu, czas trwania zabiegu, czas gojenia, możliwe powikłania oraz skuteczność dokonanych korekt. Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę tej metody zarówno w odniesieniu do techniki zabiegowej, jak i odległych wyników leczenia. Zabieg wykonywany techniką laserową nie jest obciążający dla pacjenta i można go bezpiecznie stosować u osób w podeszłym wieku. Okres gojenia trwa ok. 10 dni, bez stanów zapalnych i znacznych dolegliwości bólowych. Po wygojeniu nie stwierdza się blizn i nawrotów stanów przerostowych, co ma istotne znaczenie dla następowego leczenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: There were presented six years study of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa. 620 patients were treated to improve the stability of prosthetic restorations. The subjective patients feelings were examined time of treatment, healing time, possible complications and efficiency of performed corrections. The results give permission for positive estimation of used method of treatment. Received positive long effects of apply treatment which related in improvement of prosthetic base conditions for different. sorts of prosthetic reconstructions.


  11/29

  Tytuł oryginału: Behavioral effects of the selective blockade of metabotropic glutamate receptor subtype 5 in experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Wiśniewska Róża J., Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.95-102, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The behavioral activity of 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine (MPEP) a selective antagonist of metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5), was assessed in control groups of rats and in rats that underwent short-term hypoxia. MPEP applied intravenously (iv) at the dose of 1 mg/kg was tested using the open field test, the passive avoidance test and the elevated "plus" mzae test. MPEP significantly increased the number of crossings, rearings and bar approaches in the open field test. It improved the consolidation and retrieval in the passive avoidance situation and did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia (2 p.c. O2, 98 p.c. N2) significantly inhibited locomotor and exploratory activity of rats and also impaired consolidation and retrieval processes, but it did not evoke any changes in the elevated "plus" maze test. MPEP in hypoxia-exposed groups of rats inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with MPEP-treated control group. Hypoxia significantly diminished beneficial effect of MPEP on consolidation. In spite of experimental conditions of hypoxia, the effect of MPEP on retrieval was preserved. MPEP used before hypoxia did not significantly influence all parameters of the elevated "plus" maze test. In conclusion, MPEP had beneficial effect on retrieval in hypoxia.


  12/29

  Tytuł oryginału: Noworodkowa erytrodermia - wczesna manifestacja zespołu Omenna.
  Tytuł angielski: Neonatal erythrodermia - early manifestation of Omenn's syndrome.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Borowska-Rybus Bogdana, Zeman Krzysztof
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.23-29, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Omenna jest rzadką, uwarunkowaną autosomalnie recesywnie chorobą, charakteryzującą się objawami ciężkiego złożonego niedoboru odporności skutkującego ciężkimi zakażeniami oraz erytrodermią, eozynofilią, hepatosplenomegalią, limfadenopatią, przedłużającą się biegunką, hypogammaglobulinemią i podwyższonym poziomem przeciwciał klasy IgE. Przedstawiony przypadek demonstruje trudności diagnostyczne, jakie towarzyszyły rozpoznaniu zespołu Omenna. Wynikały one przede wszystkim z niepełnego obrazu chorobowego w pierwszej fazie choroby. Podstawową manifestacją zespołu w początkowym okresie była przewlekająca się erytrodermia. Ponieważ występowanie zespołu jest b. rzadkie, a poszczególne objawy nie są dla niego patognomoniczne, dopiero ich łączne występowanie w połączeniu z charakterystycznymi zaburzeniami immunol. pozwoliło na ustalenie rozpoznania. Prezentując powyższy opis przypadku pragniemy zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania zespołu Omenna w różnicowaniu przyczyn erytrodemii u noworodków i niemowląt.

  Streszczenie angielskie: Ommen's syndrome is a rare, autosomal recessive disease that is characterized by symptoms of a severe combined immune deficiency, severe infections, erythrodermia, hypereosinophilia, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, protracted diarrhoea, hypogammaglobulinemia and elevated serum IgE. The presented case demonstrates diagnostic problems in recognizing Omenn's syndrome. These resulted predominantly from the incomplete clinical picture of the disease in its early phase. Persistent erythrodermia was the basic manifestation of the syndrome in the initial phase. Sine the occurrence of the disease is extremely rare and particular symptoms are not pathognomonic, it is their co-occurrence in association with typical immunological disorders that enabled to estabilish the diagnosis. Through the presentation of the above case history we should like to point to the necessity of considering Omenn's syndrome in differentiating causes of erythrodermia in neonates and infants.


  13/29

  Tytuł oryginału: Evaluation of lymphocyte subsets and NK cells in septic children.
  Autorzy: Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Zeman Krzysztof, Banasik Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR119-CR124, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Disorders of lymphocyte subpopulations counts and NK cells may not only contribute to impaired elimination of pathogens, but also be an important factor in the development of generalized inflammatory reaction. The aim of the paper was the analysis of subpopulations of lymphocytes and NK cells in children with sepsis and after recovery. Material/Methods: The study comprised 25 septic children (17 infants and 8 children aged from 1 to 3 years). The control group consisted of 25 healthy children. The study was conducted in the initial phase of sepsis and then repeated 2 to 3 months after recovery. In all the children, the percentage and absolute numbers of basic lymphocyte subsets and NK cells in blood serum were evaluated. Results: In the course of sepsis, the absolute number of activated lymphocytes T in the youngest children was higher in comparison with the control gorup. After revovery, the percentage and absolute counts of CD4 lymphocytes in all the children and CD3/CD4 lymhocytes ratio in the youngest children were considerably lower than in the control gorup. The percentage and absolute number of NK cells in the youngest children after recovery were higher in comparison with the control group. Conclusions: In children who underwent sepsis, depression traits of cellular immunity are observed. The occurrence of defensive system disorders after recovery may be an important factor in recurrent infections and creates the necessity of immune system monitoring in children with the hisotry of sepsis for the purpose of prevention.


  14/29

  Tytuł oryginału: Trudności w diagnostyce różnicowej zapalenia płuc i zatorowości płucnej.
  Tytuł angielski: The differential diagnosis of pneumonia and pulmonary embolism.
  Autorzy: Wiśniewska Joanna, Kuca Paweł, Burakowski Janusz, Florczyk Michał, Kurzyna Marcin, Szturmowicz Monika, Torbicki Adam, Tomkowski Witold Z.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.409-412, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: 34 - years old patient with suspected massive pulmonary embolism (PE) is described. D-dimer test, venous ultrasonography and spral-CT were used to rule out suspected PE. Bilateral pneumonia was diagnsoed. Difficulties in the differential diagnosis of pneumonia and PE are discussed.


  15/29

  Tytuł oryginału: Wentylacja mechaniczna z mniejszą od tradycyjnej objętością oddechową w zespole ostrej niewydolności oddechowej dorosłych w przebiegu zachłystowego zapalenia płuc.
  Tytuł angielski: Ventilation with lower, as compared with traditional, tidal volumes for acute respiratory distress syndrome due to aspiration pneumonia.
  Autorzy: Florczyk Michał, Kuca Paweł, Wiśniewska Joanna, Burakowski Janusz, Tomkowski Witold Z.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.413-418, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: 54 - years old patient with ARDS syndrome due to aspiration pneumonia is described. Mechanical ventilation with lower as compared with traditional tidal volumes in the treatmnet was successfully performed.


  16/29

  Tytuł oryginału: Antibodies to Chlamydia pneumoniae and haemostatic factors in acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Tytuł polski: Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae a czynniki hemostatyczne.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Wodyńska Teresa, Przybył Romuald, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.297-305, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Various chronic infections, including Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), are regarded as one of the possible factors which initiates, progresses and exacerbates atherosclerosis process. The relationship between C. pneumoniae infection and haemostatic factors which also may promote atherosclerosis, has not yet been established. Aim. To assess the relationship between C. pneumoniae - specific IgA and IgG serum antibodies and haemostatic factors in patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males, mean age 62 years, and 14 females, mean age 60.6 years) with ACS and without ST segment elevation in whom antobodies to C. pneumoniae and such haemostatic factors as von Willebrand factors (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA), tPA inhibitor (PAI-1) and fibrinogen were measured. Results. The proportion of patients with C. pneumoniae seropositivity was 35.4 p.c in our study which is lower than that reported in literature. No significant relationship between vWF, TM, tPA and PAI-1 levels, and C. pneumoniae infection was found whereas a significant (p=0.05) relationship between C. pneumoniae - specific IgG antibodies and fibrinogen level was detected. Conclusion. Exclaudind fibrinogen, the presence of antobodies to C/. Pneumoniae is not associated with increased levels of haemostatic factors in patients with ACS without ST segment elevation.


  17/29

  Tytuł oryginału: Metycylinooporne gronkowce złociste (MRSA) o wysokiej oporności na mupirocynę w szpitalach regionu gdańskiego.
  Tytuł angielski: High - level mupirocin resistance in methicillin - resistant Staphylococcus aureus strains isolated from hospitals of Gdańsk area.
  Autorzy: Wiśniewska Katarzyna, Dajnowska-Stanczewa Agata, Galiński Janusz, Garbacz Katarzyna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.285-292, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W regionie gdańskim, w altach 1997 - 2000, szczepy o wysokiej oporności na mupirocynę stanowiły 4,7 proc. MRSA. Wyizolowano je w 3 spośród 18 szpitali, ogółem u 6 pacjentów. Szczepy te charakteryzowały się wysokim stopniem oporności na metycylinę, były oporne na większość antybiotyków, za wyjątkiem glikopeptydów i bacytracyny i najprawdopodobniej pochodziły z tego samego źródła.


  18/29

  Tytuł oryginału: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA.
  Tytuł angielski: The detection of Helicobacter pylori antigens in stool with Premier Platinum HpSA test.
  Autorzy: Wiśniewska Monika, Bąk-Romaniszyn Leokadia, Płaneta-Małecka Izabela, Rechciński Tomasz, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Rudnicka Wiesława, Chmiela Magdalena
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.373-376, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Podczas przebiegu zakażeń wywoływanych przez zlokalizowane w nabłonku żołądka pałęczki H. pylori może dochodzić do znaczne koncentracji antygenów tego drobnoustroju w kale. Taka hipoteza opiera się na przypuszczeniu o fekalno-oralnym modelu transmisji zakażenia. Sugeruje się, iż obecność antygenów H. pylori w kale może być wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami natomiast ich zanik może świadczyć o skutecznej eradykacji drobnoustrojów. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności testu PP HpSA ze sktuecznością metod inwazyjnych: RUT, HLO lub nieinwazyjengo testu UBT i badania serologicznego (ELISA, IgG anty-EG), w diagnozowaniu zakażeń wywołwyanych przez H. pylori. Materiałi meotdy: W obecnie przeprowadzonych badaniach do wykrywania zakażeń wywoływanych przez H. pylori zastosowano nieinwazyjny, immunoenzymatyczny test Premier Platinum HpSA-PP HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio USA), przeznaczony do wykrywania antygenów tego drobnoustroju w kale. Test ten opiera się na aktywności poliklonalnych przeciwciał rozpoznających antygeny H. pylori. Wyniki testu PP HpSA odnoszono do wyników testów inwazyjnych: szybkiego testu ureazowego - RUT oraz badania histopatologicznego - HLO lub nieinwazyjengo testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego węglem 13C-UBT i badania serologicznego (ELISA), mającego na celu określenie występowania w surowicach osób badanych przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego (EG) wzorcowego szczepu H. pylori CCUG 17874...


  19/29

  Tytuł oryginału: Morphological and immunological features of liver inflammatory infiltrate in children with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Kałużyński Andrzej, Turant Maria
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.117-122, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the correlation between morphological and immunological features of lesions in the liver in children with chronic hepatitis C. In the study 11 children with chronic hepatitis C were enrolled. Histopathological and immunomorphological investigations included antigen marking CD45, CD45RA, CD45RO, CD20, CD3, CD8 in liver biopsy specimens. The immunomorphological assessment of the inflammatory infiltrate cells showed the presence of CD45 antigen on the vast majority of leukocytes in the portal tracts and in the lobular parenchyma in all the studied children. One fourth of the inflammatory cells were characterised by CD20 phenotype, 1/2 - by CD3 phenotype, 1/3 - by CD8phenotype, 1/3 - by CD45RA phenotype and 2/3 - by CD45RO phenotype. Conclusions: T and B lymphocytes were predominant in hepatic inflammatory infiltrates (T lymphocytes are twice as numerous as B lymphocytes). Among T lymphocytes, cytotoxic and suppressor cells were prevailing. Most T lymphocytes were characterized by CD45RO phenotype, which shows their activation. A positive correlation between most lymphoid cell markers, staging and grading suggests the role of these cells in liver injury.


  20/29

  Tytuł oryginału: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection.
  Tytuł polski: Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Przybył Romuald, Polak Gwidon, Kubica Jacek, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Wysocki Henryk (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.533-541, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is one of the most common chronic infections in humans. While a causative relationship between H. pylori infection and several gastrointestinal disorders has been well established, the association between this condition and the development of atherosclerosis and coronary artery diseases (CAD) is less clear. Aim. To examine the relationship between H. pylori infection and endothelial function in patients with acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation. Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males aged 38 - 78 years and 14 females aged 45 - 80 years) with ACS and without ST segment elevation in whom we measured antibodies to H. pylori and haemostatic factors indicating endothelial function, such as von Willebrand factor (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA:Ag), Tpa inhibitor (PAI-1: Ag) and fibrinogen. Results. The proportion of patients with H. pylori seropositivity was 93.5 p.c. No significant relationship between parameters of endothelial funcion and IgG antibodies to H. pylori were found. There was a significant association between antibodies to p54 protein and vWF (p = 0.027) and between antibodies to p33 protein and PAI:Ag concentration (p = 0.019). Conclusions. These results suggest that the type of H. pylori antigens and antibodies to these antigens rather than the presence of KgG antibodies to H. pylori may play a role in the development of CAD.


  21/29

  Tytuł oryginału: Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Buczko Włodzimierz, Gumułka Witold S., Janiec Waldemar, Krupińska Jolanta, Langwiński Romuald, Malec Danuta, Mrozikiewicz Aleksander, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Pytlik Maria, Szadowska Anna, Wiśniewska Róża, Wiśniewski Konstanty
  Opracowanie edytorskie: Janiec Waldemar (red.), Krupińska Jolanta (red.).
  Wydanie: - Wyd. 5 unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1093, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,987

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  22/29

  Tytuł oryginału: Analiza współzależności pomiędzy komórkami NK wątroby i krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.
  Tytuł angielski: Intrahepatic and peripheral blood NK cells in patients with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Kałużyńśki Andrzej, Turant Maria, Pokoca Lech, Płaneta-Małecka Izabela
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.203-211, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współzależności pomiędzy odsetkiem komórek NK (natural killer cells) w nacieku zapalnym wątroby a liczbą i aktywnością cytotoksyczną komórek NK we krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Badaniami objęto 25 dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Grupę porównawczą stanowiło 10 dzieci z ujemnym wywiadem w kierunku chorób wątroby i z prawidłową aktywnością aminotransferaz. W grupie badanej dokonano oceny biopunktatów wątroby: histopatologicznej oraz immunomorfologicznej polegającej na typowaniu komórek NK w nacieku zapalneym wątroby. U wszystkich dzieci określono odsetek i bezwzględną liczbę komórek NK we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej oraz aktywność komórek NK w stosunku do komórek linii białaczkowej erytroleukemii K-562 bez stymulacji i po stymulacji IL-2 (in vitro). Wyniki: W badanej grupie komórki NK stanowiły średnio 6,07 ń 3,92 proc. komórek nacieku zapalnego wątroby. We krwi obwodowej komórki NK stanowiły 11,68 ń 6,73 p.c. krwinek białych, a liczba bezwzględna komórek NK wynosiła 241,08 ń 128,56/ml. Aktywność cytotoksyczna komórek NK wynosiła w rozcieńczeniu E:T 25:1 - 91,8 ń 1,07 proc.; E:T 12,5:1 - 6,72ń 3,68 proc., a po stymulacji IL-2 odpowiednio 92,8 ń 1,01 proc. i 7,58 ń 3,95 proc. Liczba komórek NK we krwi obwodowej ani aktywność cytotoksyczna komórek NK w grupie badanej nie wykazywały istotnych różnic w stosunku do grupy porównawczej. Stwierdzono dodatnią korelację bezwzględnej liczby ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the correlation between NK (natural killer) cells in an inflammatory infiltration of the liver and in peripheral blood in children with chronic hepatitis type C. Material and methods: The study comprised 25 children with chronic hepatitis type C. The control group comprised 10 children with no liver disease in past medical history and normal acitivity of aminotransferases. In the study group, liver biopsy specimens were evaluated by histopathology and immunomorphology - the presence of NK cells present in the inflammatory infiltrate was determined. In all children the percentage and absolute count of NK cells in peripheral blood were evaluated by flow cytometry, as well as the activity of NK cells in relation to leukaemic cells of erythroleukemia K-562 without stimulation and after the stimulation with IL-2 (in vitro). Results: In the studied group of children NK cells constituted 6.07 ń 3.92 p.c. fo cells present in liver infiltrate. In peripheral blood NK cells constituted 11.68 ń 6.73 p.c. of white blood cells, and theri absolute number was 241.08 ń 128.56/ml. The cytotoxic activity of NK cells in dilution E:T 25:1 was - 91.8 ń 1.08 p.c. and in dilution E:T 12.5 - 6.72 ń 3.68 p.c. After stimulation with IL-2 it was 92.8 ń 1.01 p.c. and 7.57 ń 3.95 p.c., respectively. The number of NK cells in peripheral blood and cytotoxic activity of NK cells in the studied group did not differ from that of the control group. There was a ...


  23/29

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia kliniczne ze stosowaniem lasera chirurgicznego CO2 typ CTL-1401 w praktyce protetycznej.
  Autorzy: Majewski Stanisław, Majewski Piotr, Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.8-11, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia swoje 6-letnie doświadczenia z użyciem techniki laserowej w praktyce protetycznej, w trakcie której wykonał ponad 600 zabiegów stwierdzając, że jest to metoda godna polecenia, gdyż umożlwia: w fazie przygotowawczej do stosowania protez radykalne polepszenie warunków dla ich utrzymania w jamie ustnej poprzez wykonanie celowej plastyki korekcyjnej w zakresie tkanek miekkich podłoża protetycznego, zaś w przypadkach stomatopatii protetycznych pozwala na skuteczne usunięcie przerostów błony śluzowej będących skutkiem urazowego działania protez.


  24/29

  Tytuł oryginału: Katedra Protetyki Stomatologicznej w Krakowie po wydzieleniu nauk medycznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego i utworzeniu w 1950 r. Akademii Medycznej.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna, Stós Barbara
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.40-41
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  25/29

  Tytuł oryginału: Efekty behawioralne pośredniczone przez metabotropowe receptory glutaminergiczne grupy I w eksperymentalnej hipoksji : praca doktorska
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Wiśniewska Róża Julia (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Farmakologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 79 k. : il., tab., bibliogr. 225 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  26/29

  Tytuł oryginału: Problemy stomatologiczne dzieci i młodzieży z niedorozwojem umysłowym w materiale własnym [AM w Katowicach].
  Tytuł angielski: Dental problems of mentally retarded children and young adults on the basis of the authors' own material.
  Autorzy: Wąsek Anna, Wiśniewska Joanna, Koziarz Aleksandra, Łukasik Maria, Postek-Stefańska Lidia, Dziadek Hubert
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.46-48, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 210 pacjentów z oligofrenią w wieku od 3,5 do 27 lat, u których przeprowadzono leczenie zachowawczo-chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych. W pracy omowiono przygotowanie pacjentów do znieczulenia ogólnego oraz rodzaje wykonywanych zaniegów stomatologicznych. Zwrócono uwagę na problem opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą z niedorozwojem umysłowym.

  Streszczenie angielskie: The stusdy involved 210 patients with oligophrenia aged from 3.5 to 27 years and who had conservative-surgical treatment under general anaesthesia in a hospital environment. The study describes the preparation of patients for GA and also the types of dental procesdures which are carried out. Attention was paid to the problem of dental care for mentally retarded children and young adults.


  27/29

  Tytuł oryginału: Jubileuszowy V Kongres Implantologii Stomatologicznej.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.31-33, il. - 5 Jubileuszowy Kongres Implantologii Stomatologicznej Kraków 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/29

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z I Wschodnioeuropejskiej Konferencji Implantologii Stomatologicznej, Lwów 15-16 marca 2002 r.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.34-35, il. - 1 Wschodnioeuropejska Konferencja Implantologii Stomatologicznej Lwów 15-16.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Lwów


  29/29

  Tytuł oryginału: Strategia działania w opiece reumatologicznej w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Activity strategy in rheumatological care in mazowieckie province.
  Autorzy: Artiucha Zbigniew, Fetlińska Janina, Wiśniewska Lucyna, Skop Urszula, Moskalewicz Bożena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.537-541, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: