Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WERYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Mathematical modelling in blood purification processes.
Autorzy: Weryński Andrzej, Waniewski Jacek
Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.69-84, il., bibliogr. 32 poz.
Sygnatura GBL: 306,224

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The application of the one-dimensional theory of mass transport to the derivation of mathematical formulas for clearances of a variety of membrane mass exchangers, namely hemodialyzers, hemofilters, plasma separators, and the cascade filtration procedure, has been reviewed. The applied theory predicts that clearances depend approximately on fluid inlet rates but not no concentrations, and with constant fluid flow rates, clearances are constant. Also, the applications of device clearance in kinetic modelling has been discussed.


  2/6

  Tytuł oryginału: Porównanie transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody podczas ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej prowadzonej z zastosowaniem płynu glukozowego lub aminokwasowego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Comparison of transperitoneal transport of solutes and water during continuous ambulatory peritoneal dialysis with glucose or amino acidis solutions. Preliminary report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Waniewski Jacek, Weryński Andrzej, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.389-392, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem doniesienia jest ocena transportu otrzewnowego wody i cząsteczek podczas wymiany dializacyjnej wykonywanej przy użyciu obecnie stosowanego 1,1 proc. płynu aminokwasowego w odniesieniu do 1,36 proc. płynu glukozowego. Badania objęły 20 stabilnych klinicznie chorych leczonych CADO 50,5 ń 27,6 miesięcy. Na popdstawie pobranmych podczas 4-godzinnej wymiany CADO próbek krwi i dializatu obliczono objętość wewnątrzotrzewnową dializatu oraz współczynnik transportu dyfuzyjnego masy (Kbd) dla : glukozy, kreatyniny, mocznika, sodu, potasu i białka całkowitego. Większą objętość wewnątrzotrzewnową uzyskano stosując płyn aminokwasowy. Wartości Kbd dla badanych częsteczek były większe podczas stosowania płynu aminokwasowego, przy czym znamiennie statystycznie różnice uzyskano dla glukozy i sodu. W podsumowaniu wykazano różnice transportu przezotrzewnego cząsteczek i wody między badanymi płynami sugerujące większą przydatność płyny aminokwasowego w uzyskiwaniu adekwatnej ultrafiltracji.


  3/6

  Tytuł oryginału: Transmittance coefficients for high flux hemodialyzers
  Autorzy: Gałach Magda, Ciechanowska Anna, Sabalińska Stanisława, Waniewski Jacek, Wójcicki Jan M., Weryński Andrzej
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.49-56, il., tab., bibliogr. 4 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  4/6

  Tytuł oryginału: Międzybłoniaki opłucnej jako późne następstwa zanieczyszczenia środowiska azbestem.
  Tytuł angielski: Mesothelioma as the delayed consequence of asbestos environment pollution.
  Autorzy: Radziszewski Andrzej Stanisław, Skrok Lucyna, Weryński Waldemar, Grochowski Zbigniew, Radziszewski Andrzej Bartłomiej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1048-1051, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Międzybłoniaki opłucnej są rzadkimi nowotworami o stosunkowo szybkim przebiegu prowadzącym do wyniszczenia i śmierci chorego. Udowodniono zależność zachorowań od ekspozycji na azbest. Przedstawiono sześć przypadków międzybłoniaka złośliwego u pacjentów bez narażenia zawodowego, hospitalizowanych w 2000 roku na oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na Oddziale Płucnym. Wielokierunkowe próby leczenia nie pryzniosły oczekiwanych rezultatów.

  Streszczenie angielskie: Mesothelioma is a relatively rare cancer, who's course is dynamic and leads to cahexia and patient death. The relationship has been proven between its incidence and exposition to astestos. We presented six cases of mesothelioma in patients without professional risk, which were hospitalized in the Internal sections of Pulmonolgoical wards. Unfortunately, adminsitered treatment did not bring expected results.


  5/6

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena wczesnych i średnio odległych wyników interwencyjnego zamykania drożnego przewodu tętniczego u dzieci.
  Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of early and midterm results of interventional closure of patent ductus arteriosus in children.
  Autorzy: Rudziński Andrzej, Król-Jawień Wanda, Kordon Zbigniew, Weryński Piotr, Olczykowska-Siara Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.719-722, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono echokardiograficzną ocenę wczesnych i średnio odległych wyników przezcewnikowego zamykania wąskiego, drożnego przewodu tętniczego (PDA) przy użyciu sprężynek wewnątrznaczyniowych typu "Jackson" i "Gianturco" u dzieci. Wstępnym kryterium kwalifikacji do zabiegu była średnica światła PDA w jego najwęższym miejscu (ó 4 mm) przy ujściu do tętnicy płucnej, w ocenie echokardiograficznej. Kryterium to spełniało 22 z ogółu 116 dzieci z PDA leczonych w Klinice Kardiologii Dizecięcej CMUJ, w okresie 1.01.1996 do 31.12.2000 r. W kontroli angiograficznej, w 1 przypadku średnica zamykanego PDA była większa (6,5 mm), co wymagało użycia 2 sprężynek (Gianturco). Spośród 22 (8M i 14Ż) dzieci w wieku 2,7 - 16 lat, x = 6,5 ń 3,8, zabieg powiódł się u 21 (95,5 proc.). Jedno dziecko z PDA, w wyniku powikłań (przemieszczenie spężynki na obwód lewej gałęzi tętnicy płucnej, wymagające usunięcia urządzenia pętlą Amplatza) skierowano do leczenia operacyjnego. Analiza wyników badań echo wykonywanych w ciągu 24 godzin oraz w 1, 6, 12, 24 i 48 mies. po zabiegu wykazała natychmiastowe, całkowite zamknięcia światłą przewodu u 29 proc. dzieci, zaś u nastepnych 33 proc. w 24 meis. po zabiegu. Jedno dziecko nie zgłasza się do kontroli, a u pozostałych z bezobjawowym przebiegiem, w echo z kolorową oceną przepłwyu obserwuje się jesze śladowe przecieki. Ustalono, że występowanie i czas zanikania resztkowych przecieków zależały od wielkości lewoprawego przecieku przed zabiegiem.

  Streszczenie angielskie: THis paper presents the echocardiographic assessment of early and miterm results of transcatheter closure of a narrow patent ductus arteriosus (PDA) in children using Jackson and Gianturco coils. THe preliminary criterion for qualifying patients for the procedure was the PDA diameter (ó 4 mm) at the narrowest site, as assessed echocardiographically. The criterion was met by 22 of 116 children with PDA treated at the Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, between January 1, 1996 and December 31, 2000. ANgiography revealed, that in one case, the PDA diameter was larger (6.5 mm) and the patient required two Gianturco coils. Of 22 patients (8 males and 14 females) aged 2.7 - 16 years (x = 6.5 ń 3.8), the procedure was successful in 21 children (95.5 p.c.). One patient with PDA was referred to the surgical department due to complications (the coil was displaced to the periphery of the left pulmonary artery and required removal by an Amplatzer device). The analysis of the follow-up echocardiography performed within 48 hours after the procedure and 1, 6, 12, 24 and 48 months later, revealed immediate total PDA closure in 29 p.c. of children. In 33 p.c. of patients, the PDA closed within 24 months. One child did not report to follow-up, however, the others are asymptomatic and show residual negligible shunts. THe authors determined that the incidence and time of closure of residual shunts is dependent on the magnitude of the leftto-right shungt before the procedure.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci poniżej pierwszego roku życia.
  Tytuł angielski: Evaluation of results for the surgical treatment of coarctation of the aorta in children below one year of age.
  Autorzy: Paruch Krystyna, Weryński Piotr, Szydłowski Lesław, Rudziński Andrzej, Malec Edward
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.744-746, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci w pierwszym roku życia. Materiał kliniczny stanowiło 103 niemowląt (62 M i 41 Ż) leczonych w okresie 01.01.85 - 31.12.99 r., w wieku od 0,33 do 10,5 mies. x = 3,3 ń 2,6 mies. U wszystkich wykonano szczegółowe badanie fizyczne, EKG, RTG klatki piersiowej, kompleksową diagnostykę echokardiograficzną, a u 12 dzieci także hemodynamiczną i angiokardiograficzną. Wśród badanych wyłoniono dwie grupy, zależnie od wieku operowanych: poniżej (grupa I - 65 dzieci) i powyżej (grupa II - 38 dzieci) 3 miesiąca życia. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego u 69 niemowląt (w tym u 55 z grupy I i u 14 z grupy II) były objawy niedomogi krążenia, zaś u 34 (u 10 w grupie I i u 24 w grupie II) znaczne systemowe nadciśneinei tętnicze z brakiem tętna na tętnicach udowych. U 76 chorych wykonano zabieg metodą Waldhasena, u 24 plastykę cieśni aorty z użyciem łąty goretexowej, zaś u 3 operację sposobem "koniec do końca". Zmarło ogółem 6 dzieci, w tym 5 w grupie I i I w grupie II. Pozostałe 97 dzieci (60 z grupy I i 37 z II) pozostawały w systematycznej obserwacji rpzeciętnie przez 96,2 ń 48,2 mies. Pooperacyjny nawrót zwężenia operowanego odcinka aorty stwierdzono ogółem u 12 (12,4 proc.) dzieci, częściej (16,6 proc.) u pacjentów z grupy I w porównaniu do grupy II (5,4 proc.). Jednak bez znamienności statystycznej (chiý = 2,677, p - 0,102). Obecność systemowego nadciśneinia tętniczego pomimo operacji koarktacji aorty ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the analysis of surgical results obtained for coarctation of the aorta (CoA) in children less than 1 year of age. The material consisted of 103 infants (62 Males and 41 Females) aged 0.33 - 10.5 months (x - 3.3 ń 2.6 months) treated between January 1, 1985 and December 31, 1999. All the patients were subjected to a detailed physical examination, ECG, chest X-ray and comprehensive echocardiography, while 12 children had additional hemodynamic studies and angiocardiography. Two groups were distinguished among the investigated children: Below 3 months of life (Group 1, N - 65) and above 3 months of life (Group 2, N = 65) and above 3 months of life (Group 2, N - 38). In 69 infants, (including 55 from Group 1 and 14 from Group 2), the recommendation for surgery was circulatory failure, while in 34 infants (10 from Group 1 and 24 from Group 2), the recommendation for surgery considerable systemic hypertension with absent femoral pulses. In 76 patients, the Waldhausen procedure was performed, while 24 were subjected to aortic isthmus angioplasty using a Gore-Tex patch and 3 were subjected to end-to-end anastomosis. Six patients died, including 5 from Group 1 and 1 from Group 2. The remaining 97 infants (60 from Group 1 and 37 from Group 2) were followedup for a mean period of 96.2 ń 48.2 months. Postoperative recoarctation was encountered in 12 patients (12.4 p.c.); the condition was more predominant in Group 1 (16.6 p.c.) than in Group 2 (5.4 p.c.), but ...

  stosując format: