Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WEJNER-MIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Tetralogia Fallota u 64-letniej nieleczonej kobiety.
Tytuł angielski: Tetralogy of Fallot in a 64-year old untreated woman.
Autorzy: Wejner-Mik Paulina, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław D.
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.71-75, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tetralogia Fallota jest najczęstszą wrodzoną, siniczą wadą serca spotykaną u dorosłych, jednak nieleczeni chirurgicznie pacjenci rzadko osiągają dojrzały wiek. Opisujemy 64-letnią, skąpoobjawową pacjentkę z rozpoznaną w pierwszych dniach życia tetralogią Fallota, która nie poddała się leczeniu operacyjnemu. Wydolność fizyczną oceniono na IIIř w kalsyfkiacji czynnościowej wg NYHA, ciśnienie tętnicze krwi 120/70. W elektrokardiogramie, oprócz cech przerostu prawej komory, widoczny jest blok przedsionkowo-komorowy IIř typu Mobitza, z akcją serca o częstości 42/min. Dwu- i trójwymiarowe badanie echokardiograficzne potwierdziło obecność typowych cech tetralogii Fallota, ze średniego stopnia podzastawkową stenozą płucną. Trójwymiarowa echokardiografia umożłiwiła dokładną planimetrię ubytku międzykomorowego, a także mięśniowego zwężenia drogi odpływu prawej komory. Wieloletnie przeżycie u opisywanej pacjentki można wiązać z umiarkowaną stenozą płucną, średniego stopnia przerostem mięśnia prawej komory i z dobrą funkcją lewej komory. Istotne znaczenie ma też dośc szybka, mimo bloku przedsionkowo-komorowego akcja serca oraz oszczędzający tryb życia pacjentki.

  Streszczenie angielskie: Tetralogy of Fallot (ToF) is the most frequent cyanotic congenital cardiac disorder. ToF patietns rarely reach an adult age without surgical intervention. We present a case of 64-year-old woman with neonatally diagnosed untreated tetralogy of Fallot. The functional status of this patient was New York Heart Association (NYHA) class III and the systemic blood pressure was 120/70 mmHg. The hematocrit was 51.4 p.c. and the arterial partial pressure of oxygen 55.7 mmHg. Electrocardiogram presents atrioventricular block second degree (Mobitz type), with 42 heart rate. Two- and three-dimensional echocardiography confirmed the presence of typical tetralogy of Fallot with moderate degree of subvalvular pulmonic stenosis. Three-dimensional study allowed detailed planimetry of VSD. That long survival time seems to be connected with moderate pulmonary stenosis, average degree of right ventricular hypertrophy and good left ventricular function. Sufficient heart rate in spite of atrioventricular block coexistence and protective lifestyle can also contribute to unusual longevity for tetralogy of Fallot patient.


  2/3

  Tytuł oryginału: Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne.
  Tytuł angielski: Myocardial contrast echocardiography using dipyridamole-atropine stress - preliminary report.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Ciesielczyk Michał, Krzemińska-Pakuła Maria, Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Plewka Michał
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.141-148, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przezklatkowa echokardiografia dwuwymiarowa jest podstawową techniką diagnostyczną współczesnej kardiologii. Do jej istotnych ograniczeń należy jednak zależność od okna akustycznego, subiektywizm oceny kurczliwości serca i brak możliwości bezpośredniego uwidocznienia perfuzji miokardium. Nowe techniki echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii kontrastowej, stanowią próbę pokonania tych ograniczeń. Bezpośrednia ocena perfuzji może polegać na badaniu wzmocnienia kontrastowego po podaniu dożylnego środka kontrastowego. Prezentujemy wstępne doświadczenia nad wykorzystaniem echokardiograficznego testu dipirydamolowego z użyciem Optisonu w trybie bramkowanego obrazowania harmonicznego jako udoskonalonej metody oceny niedokrwienia miokardium. We wstępnej serii badań użyteczne diagnostycznie zacieniowanie miokardium uzyskano w 87 proc. segmentów. Czułość rozpoznania 70 proc. zwężenia tętnic wieńcowych, w porównaniu z koronarografią wynosiła 81 proc., a swoistość - 88 proc.

  Streszczenie angielskie: Standard 2-dimensional echocardiography is a basic tool of modern cardiology. However, it has important limitations such as dependence on good acoustic windows, subjective factors in the assessment and inability of direct detection of myocardial perfusion. Novel technical developments such as contrast echocardiography address these issues, with a potential for direct visualization of myocardial perfusion. A number of techniques can be used for direct detection of presence of contrast microbubbles in myocardium, including ECG-gated harmonic 2-dimensional echocardiography. In preliminary experience, this approach can be effectively used as a test for ischemia during dipyridamole-atropine stress testing with feasibility of 87 p.c. (in segmental analysis), sensitivity for significant stenosis - 81 p.c. and specificity - 89 p.c.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna farmakologicznego testu echokardiograficznego dla wczesnych i odległych powikłań krążeniowych.
  Tytuł angielski: The differential predictive value of stress echocardiography for early and remote cardiac events.
  Autorzy: Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Wierzbowska Karina, Mik Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.646-649, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Farmakologiczna echokardiografia obciążeniowa i obrazowanie radioizotopowe są konkurującymi metodami diagnostycznymi pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, jednak wartość prognostyczna badań izotopowych została dotychczas lepiej określona. Celem pracy była ocena długoterminowej wartości predykcyjnej farmakologicznego testu echokardiograficznego dla przewidywania powikłań krążeniowych. Metody: Echokardiograficznej próbie obciążeniowej poddano 224 pacjentów (62 proc. mężczyzn w wieku 55 ń 10 lat) z chorobą niedokrwienną serca, 26 proc. z dusznica bolesną. 39 proc. z nadciśnieniem, 43 proc. z hipercholesterolemią, 12 proc. osób paliło papierosy, 44 proc. badanych paliło papierosy w przeszłości, 10 proc. chorych leczyło się z powodu cukrzycy. Okres obserwacji obejmował 53 ń 19 miesięcy (12 do 91 miesięcy). Oceniane powikłania krążeniowe obejmowały: zawał mięśnia sercowego, nawroty niestabilnej dusznicy bolesnej, wymagające hospitalizacji, rewaskularyzację naczyń wieńcowych oraz śmiertelność z powodów kardiologicznych. Wyniki: Cechy niedokrwienia podczas farmakologicznej próby echokardiograficznej zaobserwowano u 109 pacjentów (48 proc.). W czasie obserwacji 21 chorych zmarło (9 proc.), a u 132 pacjentów (59 proc.) wystąpiły inne powikłania krążeniowe. Dodatnia wartość predykcyjna (PPV) w badaniu kontrolnym wynosiła 51 proc. (dla zgonu - 8 proc.) dla pierwszego roku obserwacji: 7 - 12 proc. (dla zgonu - 0-4 proc.) w latach 2 - 5. Ujemna wartość predykcyjna (NPV) dla pierwszego roku wynosiła 82 proc. (dla zgonu - 98 proc.) i 79 - 94 proc. (dla zgonu - 99 - 100 proc.) w latach 2 - 5. PPV dla śmiertelności dla pierwszego roku była 8 proc. przy wysokiej NPV wynoszącej 98 proc...

  stosując format: