Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAWRO
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wątrobowo-przeponowe przemieszczenie okrężnicy - zespół Chilaiditiego u dwóch dziewczynek w wieku 3,5 i 12 lat.
Tytuł angielski: Hepatophrenic displacement of the colon - Chilaiditi syndrome in two 3.5 and 12-year-old girls.
Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Matusiewicz Krzysztof
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.343-345, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 2 dziewczynki, u których na podst. objawów klin. i wyników badania kontrastowego przewodu pokarmowego rozpoznano przejściowe wątrobowo-przeponowe przemieszczanie się okrężnicy. Przemieszczanie się okrężnicy powodowało napadowe bóle brzucha, wymioty, zaparcia, a u starszej dziewczynki ponadto objawy nadciśnienia w żyle wrotnej.

  Streszczenie angielskie: The authors describe two girls in whom based on clinical symptoms and contrast examination of the digestive tract, hepatophrenic displacement of the colon was recognized. Transient displacement of the colon caused paroxysmal abdominal pains, vomiting, constipation and, in the older girl, aditionally symptoms of portal hypertension.


  2/5

  Tytuł oryginału: Przetoka żołądkowo-jelitowa powikłaniem choroby wrzodowej żołądka u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal fistula - a complication of gastric peptic ulcer disease in 14-year-old boy.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Suchowiak-Huber Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.347-349, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 14-letniego chłopca, u którego rozpoznali przetokę żołądkowo-jelitową zlokalizowaną w odległości 2 cm od odźwiernika. Przyczyną wytworzenia się przetoki żołądkowo-jelitowej był prawdopodobnie drążący wrzód żołądka u chłopca z nieleczoną chorobą wrzodową żołądka i zakażeniem Helicobacter pylori.

  Streszczenie angielskie: The autors described a 14-year-old boy in whom gastrointestinal fistula localised two centimeters from the pylorus was diagnosed. The fistula probably originated from a penetrating gastric ulcer in the course of untreated peptic ulcer disease and Helicobacter pylori infection.


  3/5

  Tytuł oryginału: Korelacja obrazu radiologicznego płuc z obrazem klinicznym ostrej niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu infekcji.
  Tytuł angielski: Correlation of the chest X-ray image with the clinical picture acute respiratory insufficiency in neonates in the course of infection.
  Autorzy: Podsiadło Dariusz, Wawro Józef, Moroń Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.201-205, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Potwierdzenie lub odrzuecenie tezy o braku korelacji stopnia niewydolności oddechowej z nasileniem zmian stwierdzanych w klasycznym badaniu radiologicznym płuc. Materiał i metody: Badany materiał stanowiło 26 noworodków wcześniaczych i urodzonych o czasie, leczonych z powodu ostrej niewydolności na Oddziale Intensywnej Opieki Dziecięcej i Noworodkowej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckim w Wałbrzychu w latach 1993 - 1996. Do badanej grupy kwalifikowane były noworodki, które wymagały sztucznego wspomagania oddechu, a w badaniach dodatkowych stwierdzano cechy infekcji lub zmiany zapalen w RTG klatki piersiowej. Zmiany radiologiczne zostały opisane cyfrowo. Natomiast parametrami klinicznymi obrazującymi stopień wydolności oddechowej były parametry respiratora konieczne do utrzymania równowagi gazometrycznej organizmu. Wyniki: W efekcie przeprowadzonej analizy statystycznej, potiwerdzono tezę o braku korelacji obrazu radiologicznego płuc ze stopniem niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji. Wnioski: 1. Brak korelacji stopnia zmian w obrazie radiologicznym płuc ze stopniem niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu choroby infekcyjnej. 2. Wrodzone zapalenie płuc najczęściej przybiera postać śródmiąższową. 3. Najczęstszą przyczyną infekcji okołoporodowych jest gronkowiec koagulazoujemny.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Confirmation or rejection of the thesis that there is no correlation between the degree of respiratory insufficiency and extension of changes detected in the classic chest X-ray. Materials and methods: We examined 26 neonates premature and full-term, who were treated due to acute respirator insufficiency in the Intensive Care Unit for Childin Wałbrzych in years 1993-1996. Neonates who required ventilatory support and had infection markers or inflammatory changes in chest X-ray were qualified for the studied group. THe radiological changes were described numerically. The clinical parameters reflecting the degree of respiratory efficiency were ventilator settings, necessary to maintain the gazometric balance of the organism. Results: After the performed statistical analysis the thesis that there is no correlation between the picture of chest X-ray and the degree of respiratory insufficency in the course of infection was confirmed. Conclusion: 1. There is no correlation between changes in the chest X-ray and degree of respiratory sufficiency in neonates int eh course of infection. 2. Congenital pneumonia occurs mostly as interstitial type. 3. The most common cause of perinatal infections is coagulase negative. Staphyllococcus.


  4/5

  Tytuł oryginału: Pomiary przewodności elektrycznej skóry w rozpoznawaniu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u noworodków.
  Tytuł angielski: Electric skin conductivity as a test of brain damages for high risk newborn infants.
  Autorzy: Szafrańska Agnieszka, Gajewska Elżbieta, Wawro Józef, Pilecki Edward
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.113-116, il., tab., bilbiogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badanie przewodności elektrycznej skóry (BPES) w określoncy przez Nakataniego punktach, czyli Ryodoraku nie należy do konwencjonalnych metod diagnostycznych. Praca miała na celu ustalenie przydatności BPES we wczesnym rozpoznawaniau okołoporodowego uszkodzenia OUN u noworodków. Prospektywnymi badaniami (w 1, 3 i 6 miesiącu życia) objęto 96 dzieci: 76 z grupy ryzyka oraz 20 z grupy kontrolnej. Przeprowadzono korelację wyników BPES z uznanymi kryteriami rozpoznwania okołoporodowego uszkodzenia OUN: oceną rozwoju psychomotorycznego wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rowojowej, wynikiem USG oraz słuchowych potencjałów wywołanych. Wykazano istotnie większą liczbę dużych odchyleń od korytarza fizjologicznego w BPES u dzieci z zaburzonym rozwojem w porównaniu z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo (p 0,01) oraz istotny statystycznie związek parametru asymetria lewa-prawa z asymetrią w badaniu motoryki spontanicznej i reaktywności odruchowej. Uzyskane wyniki wskazują, że BPES może być pomocne w ocenie OUN, jednak istnieje koneczności dalszych badań przed włączeniem BPES do rutynowej diagnostyki noworodka.

  Streszczenie angielskie: Electric skin conductivity measurements (ESCM) of acupuncture points in the carpal and foot region (Ryodoraku) is an unconventional electrohysiological test developed by Japanese Nakatani. The objective of the study was to to estimate the prognostic value of the ESCM for evaluation of brain damage in high risk newborns. A prospective study was made of 96 infants at the age of 1, 3, 6 months, using ESCM, cranial ultrasound, developmental examination and Brainstem Auditory Evoked Potentials. We found significant correlation between the number of high disbalances in ESCM and neurodevelopmental outcome at the age of 6 months. Theis fact can be helpful for an early diagnosis of the dysfunction of CNS in the neonatal period. THese preliminary results warrant confirmation and indicate the requirement for further investigations before considering ESCM a test of brain damage.


  5/5

  Tytuł oryginału: Śródścienny rzekomy uchyłek przełyku u chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym i posteroidową cukrzycą.
  Tytuł angielski: Esophageal intramural pseudodiverticulosis in a boy with dermatomyositis and poststeroid diabetes.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander, Iwańczak Franciszek, Wawro Józef
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.331-334, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisal 16-letniego chłopca od 5 lat chorującego na zaplenie skórno-mięśniowe i posterydową cukrzycę, u którego rozpoznano śródścienny rzekomy uchyłek przełyku. Od roku chłopiec skarżył się na nawracające bóle w nadbrzuszu. Badaniem endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego rozpoznano nadżerkowe zapalenie przełyku. Ponadto w czasie badania uwidoczniono, że uchyłek przełyku tworzy wewnątrzną przetokę, którą stwierdzono po podaniu środka kontrastowego. Badanie manometryczne przełyku wykazało niespecyficzne zaburzenia motoryki o chrakterze fal nietransmitowanych, przerywanych i perystaltyki wtórnej. Ciśnienie dolnego zwieracza przełyku było na dolnej granicy normy, 24-godzinna pHmetria przełyku była prawidłowa. Endoskopia i badanie histopatologiczne wykazało przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka i zakażenie Helicobacter pylori. W leczeniu eradykacyjnym stosowano omeprazol, amoksycylinę i klarytromycynę. Ponadto przez 6 tygodni stosowano omeprazol i cyzapryd. Po zastosowanym leczeniu chłopiec nie zgłaszał dolegliwości, ustąpiły nawracające bóle nadbrzusza.

  Streszczenie angielskie: The authors of the paper describe a 16-year-old boy suffering for 5 years from dermatomyositis and posteroid diabetes. In this boy the esophageal intramural pseudodiverticulosis was recognized. For a year he complained of recurrent abdominal pain. Endoscopically, the erosive esophagitis was recognized. Esophageal diverticulum with fistula was visualized by means of endoscopy with contrast. With esophageal manometry nonspecific motility abnormalities, non transmitted, interrupted contractions and secondary paeristalsis were observed. The pressure of the lower esophageal was, but not below the reference value, the result of 24-hour pH-metry was normal. On endoscopy and biops also the chronic gastritis with Helicobacter pylori infection was diagnosed. The Helicobacter pylori infection was treated with omeprazol, amoxyciline and clarithromycin. During 6 weeks after the H. pylori eradication the patient was treated with omeprazol and cisapride. After the treatment the boy stopped complaining of abdominal pain.

  stosując format: