Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WATAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Polimorfizm PIA glikoprotein płytek krwi nie jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
Tytuł angielski: Polymorphism PIA of platelet glycoproteins is not a risk factor for ischaemic heart disease and myocardial infarction.
Autorzy: Chiżyński Krzysztof, Różalski Marcin, Watała Cezary, Golański Jacek, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Istnieją doniesienia wskazujące na zależność między występowaniem allelu PIA2 polimorfizmu glikoprotieny IIIa receptora dla fibrynogenu płytek krwi, a obecnością krytycznych zwężeń w dwóch i trzech tętnicach wieńcowych, a także z ryzykiem zawału serca. Cel pracy: Celem pracy była analiza częstości występowania różnych wariantów polimorficznych PIA u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, przebytym zawałem mięśnia sercowego (zarówno zawałem z załamkiem Q, jak i bez załamka Q) oraz w zależności od liczby zwężonych tętnic wieńcowych stwierdzanych w koronarografii. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 222 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Grupę kontrolną stanowiło 33 pacjentów, u których w koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Wyodrębniono grupę 164 pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (68 pacjentów z bólami IV klasy i 96 pacjentów z bólami III klasy według CCS) oraz grupę 138 pacjentów po zawale mięśnia sercowego (79 pacjentów po zawale z załąmkiem Q i 59 pacjentów po zawale bez załąmka Q). W grupach badanej i kontrolnej oznaczano polimorfizm PIA1A2 w cząsteczce GPIIa metodą PCR. DO analizy statystycznej różnic częstości występowania genotypów i wariantów allelicznych między grupami stosowano test chiý z poprawką Yatesa. Wyniki: W grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca genotyp PIA1/A1 występował u 70,7 proc. badanych, PIA2 w postaci heterozygotycznej (PIA1/A2) występował u 28,4 proc. pacjentów, zaś w formie ...

  Streszczenie angielskie: Introducion: Some reports indicate the association between the presence of PIA2 allele of GPIIIa polymorphism in blood platelet fibrinogen receptor and the accompanying stenosis of more than one vessel. The aim of the study was to analyze the frequencies of PIA (Leu/Pro33 substitution in GPIIIa) i ischemic heart disease patients as well as in patients with previous myocardial infarction (including both Q wave and non-Q wave infarction). Another objectiv of this study was to evaluate the possible association between the freqencies of PIA genotypes and alleles and the extent of coronary artery stenosis. Material and methods: 222 patietns with IHD were studied and 33 patietns with normal coronary vessels were included as controls. Analysis was performed in 164 patietns with unstable angina (68 - IV CCS class and 96 - III CCS class) and in 138 patietns with the history of myocardial infarction (79 patients Q wave and 59 patietns - non-Q wave MI). PIA1/A2 polymorphism of platelet GPIIIa was detected in study group and in congrols using polymerase chain reaction method. The significance of differences between the frequencies of PIA1/A2 genotypes and alleles was estimated by chiý test with Yates' correction. Results: In patient with ischemic heart disease group the most frequent genotype was the "wild-type" PIA1/A1 homozygote (70.7 p.c.); PIA2 allele was observed in this group both in the heterozygous form (28.4 p.c.) and in the homozygous form (0.9 p.c.). The frequencies ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Czy długotrwałość trwania ciąży determinuje stopień dojrzałości funkcjonalnej płytek noworodka.
  Tytuł angielski: Does gestational age determine functional maturity of newborn platelets.
  Autorzy: Chudzik Anita, Maroszyńska Iwona, Strzałko-Głoskowska Barbara, Stefańska Małgorzata, Watała Cezary, Banasik Małgorzata, Gwoździński Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.72-78, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel: W chwili narodzin układ hemostazy nie jest jeszcze w pełni dojrzałym układem i różni się ilościowo - uwzględniając stężenia poszczególnych czynników biorących udział w procesie krzepnięcia i hemolizy, jak i jakościowo w porównaniu do osób dorosłych. Pomimo tych różnic funkcjonuje on sprawnie i zapewnia w fizjologicznych warunkach prawidłowe krążenie krwi. Jednakże w przypadku najmniejszych nawet patologii równowaga ta szybko ulega złamaniu i dochodzi do pojawienia się zaburzeń hemostazy. Dzieje się tak z powodu istnienia małych rezerw pojedynczych składników układu hemostazy i zmienionej w związku z tym równowagi między nimi. Grupą szczególnie predysponowaną do wystapienia owych patologii są noworodki, u których zastał zakłócony proces adaptacji, oraz noworodki urodzone przedwcześnie. Bardzo istotną rolę w układzie hemostazy odgrywają płytki krwi, które w chwili narodzin są nie w pełni dojrzałe funkcjonalnaie. Projekt badania: W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny zdolności płytek krwi do aktywacji pod wpływem fizjologicznych agonistów w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych w porównaniu do noworodków donoszonych oraz badano czy stopień dojrzałości funkcjonalnej ocenianej jako zdolność płytek krwi do aktywacji pod wpływem wybranych agonistów jest zależnym od długości trwania ciąży. Metody: Do badań wykorzystano metodę cytometrii przepływowej z trójkolorowym znakowaniem. Oznaczono stopień ekspresji selektyny P i aktywnego kompleksu dla wiązania fibrynogenu (GPIIbIIIa) - markerów aktywacji płytek krwi. Wyniki: Wykazano obniżoną ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Homeostasis of newborns is immature at delivery. It differs in quality and quantity in neonates compared to adults. There is very thin balance in neonates in this system at delivery and many changes like infections, medications etc. may increase hemorrhagic complications in this group. Neonates have physiologically diminished counts of blood platelets (PLT) and they are hyporeactive compared to adults' platelets. This is more serious in preterm newborn. The second important thing is that preterm infants are at high risk for bleeding disturbances, particularly intraventricular hemorrhage. Design: The aim of this study was to estimate activity of platelets of term and premature newborns and correlation between grade of platelet hyperactivity and gestation age. Materials and methods: Flow cytometry was used to measure expression of P-selectin and activated complex of GPIIbIIIa - markers of platelet activity. Results: Our study revealed hyporeactivity of term and premature newborns' platelets and positive correlation between grade of platelet hyporeactivity and gestation age.


  3/7

  Tytuł oryginału: Antagonists of platelet fibrinogen receptor are less effective in carriers of P1a2 polymorphism of á3 integrin.
  Autorzy: Różalski Marcin, Watała Cezary
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 454 (1) s.1-8, il., tab., bibliogr. [41] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The polymorphism Leu33 - Pro (platelet-specific antigen; P1a1/a2) of platelet GPIIIa is a potential risk factor for arterial thrombosis. However, its influence on platelet function remains controversial and little is known about its impact on platelet sensitivity to GPIIb-IIIa antagonists. Our objective was to ompare the effectiveness of various GPIIb-IIIa antagonists in P1a2(+) and P1a2(-) carriers. Platelet aggregation was monitored in healthy donors including P1a2(-) (N = 31) and P1a2(+) subjects (N = 27; 23 P1a1/a2, 4 P1a2/a2) using the impendance and turbidimetric aggregation tecniques. We evaluated the inhibition of ADP- and collagen-induced aggregation by disintegrins, kistrin and echistatin, and the low-molecular-weight blockers, GR144053F ((4-[-[4-(aminoiminomethyl]-1-piperazinyl]-1-piperidineacetic acid, hydrochloride trihydrate) and eptifibatide (N6-(aminoiminomethyl)-N2-(mercaptol-1-oxopropyl-l-lysylglycyl-l-ŕ-aspartyl-l-tryptophyl-l-propyl-l-cysteinamide, cyclic (1 - 60-disulfe). Kistrin (10-30 nmol/l) inhibited ADP- and collagen-induced aggregation stronger in P1a2(-) donors than in P1a2(+) donors; there was a significant difference between 50 p.c. inhibitory concentrations (IC50). The same tendency occurred with moderate concentrations of eptifibatide (40-100nmol/l) and also at low concnetrations of GR144053F (5-10 nmol/l) and high cncnetrations of echistatin (80-150 nmol/l), although in the case of the two latter inhibitors, the estimated IC50 values were not significantly different. In conclusion, GPIIb-IIIa blockers representing various clases are less...


  4/7

  Tytuł oryginału: Dojrzałość płytek krwi w zależności od stopnia dojrzałości noworodka.
  Tytuł angielski: Maturity of blood platelets depending on maturity of newborn.
  Autorzy: Chudzik Anita, Watała Cezary, Strzałko-Głoskowska Barbara, Stefańska Małgorzata, Wilkowski Jarosław, Banasik Małgorzata, Gwoździński Krzysztof
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.320-324, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Układ hemostazy noworodka w momencie jego narodzin nie jest jeszcze w pełni dojrzałym funkcjonalnie układem w porównaniu do stanu jaki stwierdza się w grupie osób dorosłych. Pomimo to sprawność jego funkcjonowania jest wystarczająca dla zapewnienia fizjologiczncyh warunków krążenia krwi w grupie noworodków zdrowych. W grupie noworodków chorych, których liczną grupę stanowią noworodki przedwcześnie urodzone, równowaga ta, z powodu istnienia małych rezerw składników układu hemostazy oraz zmienionej w związku z tym równowagi między nimi, szybko ulega załamaniu i dochodzi do pojawienia się zaburzeń hemostazy. Celem pracy była ocena zdolności płytek krwi (PLT) do aktywacji pod wpływem fizjologicznych agonistów w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych oraz noworodków donoszonych w porównaniu do płytek osób dorosłych. Do badań wykorzystano metodę cytometrii przepływowej z trójkolorowym znakowaniem. Reaktywność płytek receptora dla fibrynogenu PAC-1 m markerów aktywacji płytek. Wykazano obniżoną zdolność płytek krwi do aktywacji w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych w porównaniu do noworodków donoszonych oraz w grupie noworodków donoszonych w porównaniu do osób dorosłych.


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia przeciwpłytkowego po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Czy kwas acetylosalicylowy w dawce 150 mg na dobę zapobiega zwiększeniu agregacji płytek krwi po operacji pomostowania tętnic wieńcowych?
  Tytuł angielski: Antiplatelet therapy after coronary artery bypass grafting. Does 150 mg per day acetylsalicylic acid prevents, increased platelet aggregation after coronary bypass grafting surgery?
  Autorzy: Golański Ryszard, Chiżyński Krzysztof, Bitner Mirosław, Zasłonka Janusz, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Watała Cezary, Golański Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.31C-34C, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzmożona reaktywność płytek krwi obserwowana u pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) w krążeniu pozaustrojowym może częściowo odpowiadać za wczesną niedrożność pomostów, dlatego istotne jest blokowanie funkcji krwinek płytkowych u niektórych pacjentów w okresie pooperacyjnym. U niektórych pacjentów jednak, można zaobserwować słabszą odpowiedź na leki przeciwpłytkowe. Celem pracy było zbadanie, czy dawka 150 mg dziennie kwasu acetylosalicylowego (ASA) jest wystarczająca do zahamowania reaktywności płytek krwi po zabiegu CABG. U 30 pacjentów w wieku 56 ń 8 lat, poddawanych standardowemu zabiegowi operacyjnego leczenia choroby wieńcowej stosowano rutynowo 150 mg kwasu acetylosalicylowego na dobę, począwszy od 1 dnia po operacji. Badania wykonywano dwukrotnie: przed operacją (A) oraz w dziesiątej dobie po operacji (B). Do badania krwinek płytkowych stosowano metodą agregacji we krwi pełnej (WBA) oraz pomiar czasu okluzji (CT) przy użyciu PFA-100TM. Za próg efektywnego zahamowania reaktywności płytek krwi przyjęto czas okluzji (PFA-100TM) w kasetach CEPI 149 s. oraz całkowite (0ř) zahamowanie agregacji z kwasem arachidowym (AA). Wśród badanych pacjentów tylko jedna osoba spełniała oba warunki skutecznej inhibicji płytek. U chorych, u których stwierdzono brak zahamowania agregacji z AA zmieniono leczenie na tiklopidynę, u pozostałych na podstawie uzyskiwanych badań indywidualnie zwiększano dawkę kwasu acetylosalicylowego. Wyniki wstępnego badania wskazują na konieczność stosowania u pacjentów poddawanych zabiegom CABG dawek wyższych niż 150 mg ASA na dobę.

  Streszczenie angielskie: Platelet hyperactivity in patients subjected to coronary artery bypass grafting (CABG) in extracorporeal cardiopulmonary bypass (CPB) surgery may by partially responsible for the early coronary bypas occlusions. Hence, the appropriate postoperative inhibition of the platelet function may be essential. In some patients, however, the abnormal response to antiplatelet drugs can be detected. The aim of the study was to determine effect of 150 mg/day ASA on platelet reactivity in thirty CABG patients, aged 56 ń 8 yrs. The whole blood aggregation (WBA) and closure time (CT) were checked before surgery (A) and 10 days after (B) on the platelet function analyzer (PFA-100TM, Dade Behring, Germany). The complete inhibition of arachidonate-induced whole blood platelet aggregation and CT 150 sec were accepted as criteria of the effective inhibition of platelet reactivity. Only one patient met these criteria. Patients who showed arachidonate-triggered reduced inhibition of platelet aggregation ASA was replaced with ticlopidine, all other received ASA in the individually increased doses was increased. We conclude that 150 mg per day of ASA is inadequate in the CABG patients. Platelet sensitivity to ASA should be monitored, and antiplatelet therapy should be individualized. In the aspirinresistant cases it should be replaced with another antiplatelet drug.


  6/7

  Tytuł oryginału: Biostatystyka : wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych
  Autorzy: Watała Cezary
  Opracowanie edytorskie: Drygas Wojciech (przedm.).
  Źródło: - [Bielsko-Biała], ŕ-medica press 2002, 423 s. : il., tab. + CD ROM w kieszonce, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,607

  Typ dokumentu:
 • dokument audiowizualny


  7/7

  Tytuł oryginału: Instrumentalne metody badania aktywacji i reaktywności płytek krwi - metody typu Point-of-Care.
  Tytuł angielski: Methods to study of activated platelet function - methods type Point-of-Care.
  Autorzy: Golański Jacek, Watała Cezary
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.211-222, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aktywacja płytek krwi to szereg następujących po sobie wydarzeń, które można nazwać fazami aktywacji. Tradycyjnie wyróżniane są następujące fazy aktywacji: zmaina kształtu, adhezja, reakcja uwalniania i agregacja. Ze względu na złożoność procesów aktywacji nie jest możliwe wskazanie uniwersalnego badania testującego sprawność hemostatyczną płytek krwi. Badanie aktywacji i reaktywności płytek krwi wymaga doboru metod, które w jak najszerszym stopniu analizują różne przejawy aktywacji. Rozwój technologii pozwala na konstruowanie analizatorów badających różne przejawy czyności płytek krwi. Obecnie dostępne są liczne instrumentalne metody badania płytek typu point-ofcare, możliwe do zastosowania w podstawowej diagnostyce laboratoryjnej, np. PFA-1000 (Dade Behring) - Platelet Function Analyzer, RPFA (accumetrics) - Rapid Platelet-Function Assay, HemoSTATUS (Medtronic), CPA - Cone and Plate(let) Analzyser, SONOCLOT (Sienco). Niniejsza praca jest próbą usystematyzowania informacji dotyczących instruemntalnych metod badania aktywacji i reaktywności płytek krwi ze szczególym uwzględnieniem metod typu point-of-care. Klasyfikację dostępnych metod przeprowwadziliśmy na dwa sposoby: pirwszy przypsuje metody do kolejnych faz aktywacji płytek krwi, drugi zaś wprowadza podział chornologiczny - zależny od czasu wdrożenia różncyh rozwiązań technicznych w analizatorach (cztery grupy metod: agregometryczne, przepływowe, prokoagulacyjne i tromboelastograficzne). Według naszej opinii, ...

  Streszczenie angielskie: Activation of blood platelets is the array of events referred to as the hallmarks of platelet acativation. They include platelet shape change, adhesion, degranulation and release reaction and platelet aggregation. The complexity of an overall phenmenon of platelet activation makes it impossible to design one universal method for the monitoring of platelet-derived haemostatic capacity. Contrary, to relaibly invesigate and examine platelet acativation and reactivity we are aware to select more general methods that might enable an overall characteristics of the past and future of platelet activation. Technological progrss has furnished to provide the stimulus for the construction of high-tech universal platelet function analysers that are capable of testing various aspects of platelet activation and/or reactivity. The most commonly used in routine laboratory diagnostics are the so-called point-of-care instrumental methods including f.e. PFA-100 (Dade Behring) - Platelet Function Analyzer, RPFA (Accumetrics) - Rapid Platelet-Function Assay, HemoSTSTUS (Medtronic), CPA - Cone and Plate(let) Analyser, or SONOCLOT (Sienco). In this review we made at attempt to classify and characterise the available methods for the monitoring of platelet function, with special reference to the point-of-care instruments. Herewith, we present the classification according to various aspects of plastelet activation, as well as the other - which a historical connotation. Whereas the former seems ...

  stosując format: