Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WASILEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Coronary angioplasty in acute myocardial infarction. Particular benefits in the elderly?
Tytuł polski: Angioplastyka wieńcowa w zawale serca. Szczególna korzyść u osób starszych?
Autorzy: Gąsior Mariusz, Wasilewski Jarosław, Gierlotka Marek, Lekston Andrzej, Wojnicz Romuald, Zębik Tadeusz, Szkodziński Janusz, Kondys Marek, Wilczek Krzysztof, Wojnar Rafał, Wnęk Andrzej, Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Zembala Marian, Poloński Lech
Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.212-222, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Mortality in the elderly with acute myocardial infarction (MI) remains high. Coronary angioplasty (PTCA) has been shown to reduce mortality in acute MI to a greater extent than pharmacological therapy. Aim. To compare the in-hospital results of PTCA performed in patietns with acute MI aged 65 years and ň65 years. Methods. Between January 1998 and August 2000, immediate PTCA (primary PTCA - 195 patients, and rescue PTCA - 179 patients) was performed in 374 of all 434 consecutive patietns admitted to our centre due to acute MI. Patients with cardiogenic shock also underwent PTCA. The retrospective analysis of the in-hospital period was performed for patients aged 65 years[n=270 (72.2 p.c.) patients, mean age 51.1 ń 8.6 years] and patients aged ň 65 years [n=104 (27.8 p.c.) patietns, mean age 70.1 ń 4.3 years]. Results. Cardiogenic shock was significantly more often present in the elderly than in the younger patietns (21.1 p.c. vs 10.7 pc.; p = 0.01). The efficacy of PTCA (TIMI 3 grade flow in an infarct-related artery) wassimilar in both study groups (90.0 p.c. vs 87.5 p.c., respectively, NS). When the patietns with cardiogenic shock were excluded from the analysis, the respective numbers were 91.3 p.c. and 95.1 p.c., NS. Patients aged 65 years had a lower in-hospitality mortality rate than the elderly (5.5 p.c. vs 12.5 p.c.; p = 0.002). Among patients with cardiogenic shock, the elderly had higher mortality than younger patients (50.0 p.c. vs 31.0 p.c., p = 0.04). in patients without cardiogenic shock, the mortality rate was similar (2.5 p.c. vs 2.4 p.c., NS)...


  2/10

  Tytuł oryginału: Leki antyhomotoksyczne w leczeniu problemów zdrowotnych okresu menopauzy
  Opracowanie edytorskie: Wasilewski Bohdan W. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Psychosomatycznego 2002, 95 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/10

  Tytuł oryginału: Skapulektomia z zachowaniem kończyny w leczeniu niektórych nowotworów złośliwych łopatki
  Autorzy: Wasilewski Andrzej, Chrobrowski Krzysztof, Stańczyk Jerzy, Szmania Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.216-220, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/10

  Tytuł oryginału: Fragment wspomnień (1948-49).
  Tytuł angielski: A fragment of reminescences (1948-49).
  Autorzy: Wasilewski Antoni
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.438-439, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Wasilewski
 • Antonii

  Temat korporatywny:
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  5/10

  Tytuł oryginału: Diagnoza i terapia pacjenta z afazją ruchową (studium przypadku).
  Tytuł angielski: Diagnosis and therapy of patient with ataxic aphasia (case study).
  Autorzy: Wasilewski Tadeusz Paweł
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.195-199, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia mowy będące następstwem uszkodzenia korowych ośrodków mowy określamy mianem afazji. Konsekwencją jej jest postać pełnego lub częściowego rozpadu wszystkich typów komeptencji i/lub zaburzeń sprawności realizacyjnych mowy. Uświadomienie sobie przez pacjenta skutków jego choroby następuje najczęściej po opuszczeniu przez niego szpitala i przenosić się może do środowiska chorego. Osoba z afazją przez fakt utraty zdolności mówienia bądź rozumienia mowy ma ograniczone możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i rodzinnym. W związku z powyższym artykuł ten podejmuje próbę analizy zaburzeń językowych pacjenta zdiagnozowanych jako afazja ruchowa. Proponowana terapia może być podstawą dla powrotu kompetencji komunikacyjnej i językowej pacjenta usprawniając jego funkcjonowanie.

  Streszczenie angielskie: Speech disorders resulting from damage of cortical speech centre are classified as aphasia. It's consequence is complete or partial breakdown in all types of competence or disturbances in maintaining a speech skill. Patient's awareness of their disease consequences usually occurs after their discharge and in can spread to a patient's environment. The fact that an aphasiac individual loses his ability to speak or inderstand speech, his chances to bee socially and family active are minimized. With an this in mind the article touches on an analisis of patient's speech disorders diagnosed with ataxic aphasia with ciew to improving his functioning. The proposed therapy maybe a good foundation for the comeback of communicative and language competence.


  6/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Klimakt-Heel w leczeniu objawów wypadowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Effects of Klimakt-Heel treatment on climacteric symptoms in postmenopausal women.
  Autorzy: Sobczuk Anna, Stetkiewicz Tomasz, Wasilewski Bohdan
  Źródło: Med. Biol. 2002 (2) s.36-42, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postępowanie z wyboru w leczeniu okresu menopauzalnego jest HTZ. Substytucja hormonalna znosząc lub zmniejszjąc dolegliwości klimakteryczne może również powodować szereg skutków niepożądanych. Coraz większe są jednak możliwości leczenia alternatywnego. Jedną z form takiego leczenia jest zastosowanie preparatów antyhomotoksycznych. Jak wykazały nasze badania w grupie 721 kobiet postmenopauzalnych, preparat Klimakt-Heel jest bardzo dobrze tolerowany i wyraźnie łagodzi objawy wazomotoryczne. Pacjentki oceniły, że w trakcie trzymiesięcznej kuracji preparatem Klimakt-Heel nastąpiło polepszenie samopoczucia, objawy wazomotoryczne szybko ustępowały lub ulegały złagodzeniu, nastrój poprawił się już po pierwszym miesiącu leczenia. Zarówno skala Kuppermana, jak i Greena wyraźnie wskazywały na szybkie ustępowanie dolegliwości dotyczących objawów wazomotorycznych, sfery psychicznej i seksualnej, zmniejszanie się niepokoju, lęku, podnoszenie poziomu samoakceptacji u leczonych kobiet. Stosowanie preparatu Klimakt-Heel stanowi alternatywę dla leczenia dolegliwości menopauzalnych, szczególnie objawów wazomotorycznych i dotyczących sfery psychicznej. Preparat jest dobrze tolerowany i rzadko powoduje niepożądane skutki.

  Streszczenie angielskie: In treatment of menopausal period complains the therapy of first choice is HRT. Hormonal replacement, while alleviating many symptoms, in some patients can also generate side effects. Alternative possibilities of treatment still appear. One of them is antihomotoxic drugs treatment. As we reported in our study Klimakt-Heel is well tolerated by patient, brings significant relief of vasomotor symptoms. During 3 month treatment with Klimakt-Heel in patients' opinion there was general feeling improvement, fast regression or relief of vasomotor symptoms, mood improvement after only one month of therapy. Either Kupperman index or Green scale revealed fast relief of complains from physical; fear, anxiety decreased, whereas self-rating level became higher. Therapy with Klimakt-Heel is alternative method for menopausal complains treatment, especially vasomotor symptoms and psychic sphere complains. This drug is well tolerated and seldom causes sode effects.


  7/10

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z Rejestru Zabrze.
  Tytuł angielski: In-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Analysis from Zabrze Registry.
  Autorzy: Gąsior Mariusz, Zębik Tadeusz, Wasilewski Jarosław, Lekston Andrzej, Gierlotka Marek, Szkodziński Janusz, Kondys Marek, Wilczek Krzysztof, Wojnar Rafał, Wnęk Andrzej, Piegza Jacek, Dyrbuś Krzysztof, Szyguła Bożena, Pacholewicz Jerzy, Zembala Marian, Poloński Lech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.425-433, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wstrząs kardiogenny (CS) jest najczęstszą przyczyną zgonu u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zawału serca. Celem pracy było porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością CS, podanych angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Analizą objęto 79 chorych z CS i 588 chorych bez CS, leczonych angioplastyką wieńcową w ostrym zawale serca. Wyniki: Chorzy z CS byli starsi (59,7 ń 11,3 lat vs. 56,3 ń 11,3 lat; p = 0,014), czas trwania bólu zawałowego był u nich dłuższy (6,1 ń 5,2 h vs. 4,3 ń 2,6 h; p = 0,004), przebyli już zawał serca (32,1 proc. vs 20,1 proc., p = 0,017), częściej występowała u nich wielonaczyniowa choroba wieńcowa (72,1 proc., vs. 48,0 proc.; p 0,0001). Skuteczność angioplastyki był a niższa u chorych z CS (TIMI) 3 u 65,0 proc vs. 92,3 proc; p 0,0001). Pacjenci z CS charakteryzowali się niższą frakcją wyrzutową lewej komory serca (40 proc. ń 9 proc., vs. 45 p.c. ń 8 proc.; p 0,0001). Pilnego zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego wymagało 7,6 proc. chorych z CS w porównaniu z 0,7 proc. chorych bez CS (p 0,0001). U pacjentów z CS częściej występowało krwawienie do przewodu pokarmowego (6,3 proc. vs. 0,2 proc.; p 0,0001). Śmiertelność wewnątrzszpitalna była wyższa w wypadku osób z CS (38,0 proc. vs. 1.9 proc.; proc p 0,0001), ale ulegała zmniejszeniu do 19,2 proc. po skutecznej angioplastyce. Wnioski: Czynnikami wpływającymi na rozwinięciu się CS w ostrym zawale serca są: starszy wiek, przebyty zawał serca, niższa feakcja wyrzutowa lewej komory serca...

  Streszczenie angielskie: Cardiogenic shock (CS) is the most frequent cause of death in patients with acute myocardiol infarction. The aim of the study is to compare in-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Material and methods: Consecutive patients treated by immediate angioplasty for acute myocardial infarction were analysed: 58 patients with CS and 588 without CS. Results: Cardiogenic shock patients were older (59.7 ń 11.3 years vs. 56.3 ń 11.3 years; p= 0.014), time from onset of acute myocardial infarction was longer (6.1 ń 5.2 hours vs. 4.3 ń 2.6 hours; p + 0.004), more frequent have the history of myocardial infarction (32.1 p.c. vs. 20.2 p.c.; p = 0.017) and multivessel disease (72.1 p.c. vs. 48.0 p.c; p 0.0001). Cardiogenic shock patients have lower rates of final TIMI flow grade 3 (65.0 p.c. vs. 92.3 p.c.; p 0.0001). Left ventricular ejection fraction was lower in CS patients (40 p.c. ń 9 p.c. vs. 45 p.c. ń 8 p.c.; p 0.0001). The need for urgent CABG was observed in 7.6 p.c. CS pts and in 0.7 p.c. patients without CS (p 0.0001). Gastrointestinal bleeding was more frequent in CS patients (6.3 p.c. vs 0.2 p.c.; p 0.0001). In-hospital mortality was higher in CS patients (38.0 p.c.vs. 1.9 p.c.; p 0.0001) but after successful angioplasty was 19.2 p.c.


  8/10

  Tytuł oryginału: Leczenie depresji.
  Autorzy: Wasilewski Dariusz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (9) s.32, 34-37
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Większość pacjentów depresyjnych jest pod opieką lekarzy ogólnych, internistów, neurologów. Mogą oni, a nawet powinni zajmować się pacjentami z depresją (zwłaszcza jej lżejszymi postaciami), pod warunkiem że są w stanie prawidłowo zaburzenia depresyjne rozpoznawać i leczyć.


  9/10

  Tytuł oryginału: Przebieg i leczenie schizofrenii.
  Autorzy: Wasilewski Dariusz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.40-46
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczeniem schizofrenii powinni się zajmować przede wszystkim psychiatrzy, lecz w sytuacjach szczególnych, wymagających nagłej interwencji, każdy lekarz powinien umieć zareagować i zastosować odpowiednie leczenie. Bywa również tak, że rodzina pacjenta odczuwa lęk i wstyd przed pójściem do psychiatry i wówczas pierwszy kontakt i nawet propozycja leczenia spoczywa na lekarzu rodzinnym.


  10/10

  Tytuł oryginału: Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo na Uniwersytecie Warszwskim.
  Tytuł angielski: Architectonical barriers for persons with locomotor disorders in Warsaw University's facilities.
  Autorzy: Krasuska Agnieszka, Dobrzańska Joanna, Wasilewski Robert
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.103-114, bibliogr. 9 poz. - Tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Uniwersytet Warszawski

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przyjrzenie się, w jaki sposób hasło integracji jest realizowane na UW. Skupiliśmy się na barierach architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Po obejrzeniu wszystkich budynków UW i ich ocenie, według przyjętych przez nas kryteriów, stwierdziliśmy, że istniejące budynki są w miarę możliwości stopniowo adaptowane, natomiast nowo powstające budynki w pełni uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. Niestety, jeszcze wiele zostało do zrobienia. Od kilku lat funkcjonuje instytucja Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz program "Uniwersytet dla wszystkich", które to pozwoliły na usystematyzowanie i skoordynowanie działań zmierzających nie tylko do usuwania barier architektonicznych, lecz również kształtowania postaw wobec niepełnosprawności, szerzenia informacji oraz zmiany organizacji uczelni w celu sytuacji osób niepełnosprawnych na UW.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the recognition, how motto of the integration is implemented at The University of Warsaw. We focused on the architectonical barriers for locomotor disabled persons. After examination and assessment of all the buildings belonging to The Warsaw University, regarding established by us criteria, we drew the conclusion that old facilities are adapted progressively due to the existing possibilities, while newly erected buildings entirely fulfil all the requirements of locomotor disabled persons. Unfortunately, there are still a lot of things to be done. Few years ago have been established, and are still working; the institution of The Proxy for Disabled People Affairs as well as the entire program "University for Everyone". Both of them, enabled to systematise and co-ordinate the activity headed towards not to remove the architectonical barriers only, but also to shape proper attitudes against the disability in general, providing and spreading the information in that field, and introducing some changes in the organization of the Warsaw University to improve the situation of handicapped persons studying there.

  stosując format: