Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WASILEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Kaszel przewlekły u dzieci - przyczyny, rozpoznanie i leczenie.
Tytuł angielski: Chronic cough in children - aetiology, diagnosis and treatment.
Autorzy: Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej, Matuszewska Elżbieta, Daniluk Urszula, Krasnow Aleksander, Skiba Elżbieta
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.17-18, 20-23, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cough may be defined as a physiologic response to foreign or noxious substances that enter or irritate the respiratory tract. Chronic cough in childhood is common complaint. In this review current general concepts on the pathophysiology, clinical presentations, diagnosis and treatment of cough in children are discussed.


  2/26

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne i patologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka.
  Tytuł angielski: Physiological and pathological mechanisms regulating human appetite.
  Autorzy: Daniluk Urszula, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta, Krasnow Aleksandra, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.34-37, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of factors that influence food intake makes thrugh studies of mechanisms regulating human appetite and metabolic homeostasis considerably difficult. Many substances affecting hunger and satiety centres in the hypothalamus have been found. In recently years a lot of attention wa paid to leptin, which breaks the appetite and to neuropeptide Y, which acts inthe opposite way. However the activity of these substances seems to be more complicates and connected with the presence of other mediators, e.g. hormones (insulin, CRH, MSH, CCK), peptides (CART, ARP) and cytokines (II-1, II-6, TNF?). Other endogenic substances that regulate appetite independently form leptin are serotonin, noradrenaline, galanin, BDNF, CNTF. The disturbances of endo- and exogenous factors that regulate appetite cause disorexia and excessive appetite. Up till now a lot of attempts of pharmacological treatment at obesity and anorexia nervosa have been undertaken. More effective therapeutic methods based on modern scientific achievements are still being investigated.


  3/26

  Tytuł oryginału: Total IgE levels and skin test results in children under three years of age with food hypersensitivity.
  Autorzy: Malinowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR280-CR287, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The most common tools of allergologic diagnostics are skin prick tests (SPT) and total serum IgE (IgE total) determinations. Material/Methods: The study was carried out in a group of 348 children aged 5 to 36 months. All the children underwent SPT using 12 food allergens and in 229 of them also 9 inhalant allergens were tested. Assessment of test positivity utilized relative criteria, i.e. the result was regarded as positive if a wheal with S surface area exceeding or equal to 0.25 of the surface area SO of a control wheal was formed. In this study group, 291 had IgE total levels determined. They were divided into the groups with elevated and normal IgE total levels on the basis of two standards, i.e. the standards recommended by the manufacturer of the test reagents used to determine IgE total (BioWhittaker) and the population standards. Resutls: Positive SPT results for food allergens were obtained in 15.8 p.c. of the examined children, for inhalant ones in 21.8 p.c. The factors taken into account in the analysis of impact on SPT results included age, sex, living place and the use diet. Elevated IgE total levels according to the manufacturer's standards were detected in 35.0 p.c., and according to the population standards in 67.0 p.c. of the examined children. The obtained positive test results were compared with elevated IgE total in the studied patients.Conclusions: 1. Feasibility of SPT at this age. 2. Determination of normal IgE total range in the group of children below three requires further studies.


  4/26

  Tytuł oryginału: Late cardiopulmonary complications in breast cancer patients following combined adjuvant treatment.
  Tytuł polski: Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym.
  Autorzy: Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Tacikowska Małgorzata, Miśkiewicz Zbigniew, Stelmaszczyk Witold, Wasilewska-Teśluk Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pulmonologia
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena późnej toksyczności ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po mastektomii oraz uzupełniającej chemioterapii i radioterapii. Materiał i metoda. Badaniu poddano 47 kobiet (średnia wieku 47 lat) z rakiem piersi w stopniu zawansowania T1-4 NO-2 MO. Po mastektomii, u wszystkich chorych przeprowadzono chemioterapię i radioterapię. U 40 zastosowano programy z antracyklinami, u 7 - bez antracyklin. Radioterapię przeprowadzono według tej samej techniki, po zakończeniu leczenia chemicznego. Napromieniono ścianę klatki piersiowej i okolice węzłowe (46-50 Gy/Gy). W celu oceny zmian w płucu, po stronie leczonej, zastosowano badanie tomograficzne o wysokiej rozdzielczości HRCT, które przeprowadzono po średnim czasie 17 miesięcy (13-28) i 33 miesięcy (28-58) od zakończenia leczenia skojarzonego. W celu oceny serca zastosowano badanie EKG i echokardiograficzne, które przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego a następnie po średnim czasie 17 i 33 miesięcy od jego zakończenia. Wyniki. Serce: U 7 chorych (wszystkie leczone antracyklinami) stwierdzono nieprawidłowości w echokardiogramie (poszerzenie i zaburzenie kurczliwości lewej komory, obniżenie LVEF, nasilenie istniejących wad serca). U 5 z nich zmiany były bezobjawowe i odwracalne. U 2 chorych stwierdzono klinicznie jawną, miernie nasiloną niewydolność serca, która wydawała się mieć związek z podaną epirubicyną. Na podstawie analizy rozkładu izodoz wykluczono napromienianie jako ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate late toxicity from heart and lungs in breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy (Chth and Rt). Material and methods. Forty seven women (mean age 47 years) with stage T1-4NO-2 MO breast cancer, treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy were examined in order to assess the side-effects in the heart and the lungs. All patients underwent chemotherapy: 40 received chemotherapy including antracyclines, 7-without antracyclines. Radiotherapy was undertaken in all cases. It was administered after chemotherapy and was planned according to the well-established technique. It included the chest wall and regional lymph nodes with a specified dose of 46-50 Gy administered in daily fractions of 2Gy. The high resolution compouted tompgraphy HRCT of the lungs was performed after a mean time of 17 (13-28) months and then, after a mean time of 33 (28-58) months. The condition of the heart was studied using electrocardiography (ECG) and echocardiography (ECHO), which were performed before combined treatment and then after a mean time of 17 and 33 months from its completion. Results. Heart: 7 patients had an abnormal echocardiogram (ventricular dilatation, abnormal Left Ventricular Ejection Fraction, disordered left ventricular contractility, worsening of pre-existent valvular disease). All 7 had received chemptherapy including antracyclines. In 5 of ...


  5/26

  Tytuł oryginału: Rola antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1ra) w zapaleniu przyzębia.
  Tytuł angielski: The role of interleukin-1 receptor antagonst (IL-1ra) in periodontal disease.
  Autorzy: Wasilewska Anna Maria, Słotwińska Sylwia Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.96-98, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to describe the acting mechanism and the role of interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra) in the etiology and treatment of periodontal disease - on the basis of the recent literature.


  6/26

  Tytuł oryginału: Wpływ profilaktyki ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHu EPO) na koszty leczenia niedokrwistości w grupie noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Influence of erythropoietin prophylaxis of anaemia of prematurity on treatament costs in very low and extremaly low birth weight babies.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Wasilewska-Wilk Ewa, Zjawiona Agnieszka, Fabich Edwarda, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.34-38, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny kosztów profilaktyki i leczenia ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHuEPO) niedokrwistości u dzieci z małą i ekstremalnie małą masą ciała. Wyniki leczenia porównano między grupą 32 noworodków z bardzo małą (n=19) i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (n=13) leczonych ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHuEPO) i transfuzjami oraz odpowiednio dobraną grupą kontrolną (n=32), w której stosowano standardowe postępowanie zgodne z protokołem oddziałowym tj. suplementację żelazem i witaminami, a przy nasilonych objawach klinicznych anemii przetoczenie preparatów czerwonokrwinkowych. W wyniku leczenia rHuEPO obserwowano spadek częstości transfuzji uzupełniających, zwłaszcza w grupie noworodków z ELBW (Extremely low birth weight). Jednak łączne koszty leczenia rHuEPO + transfuzje były wyższe niż koszty transfuzji uzupełniających w grupie kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The authors evlauated costs of prophylaxis and treatment of anaemia of prematurity with human recombinant erythropoietin in neonates with very low and extremely low body weight. Decreased incidence of supplemental blood cell transfusions in both treated groups (specially in ELBW neonates) comparing with control was observed. Althrough total costs of erythropoietin administration and supplemental blood cell transfusions were significantly higher than sole blood transfusions in control group.


  7/26

  Tytuł oryginału: Zapalenie naczyń mózgu prawdopodobną przyczyną powikłań neurologicznych u dziecka z chorobą Sch”nleina-Henocha.
  Tytuł angielski: Vasculitis of cerebral vessels, probable cause of neurological complications in a child with Sch”nlein-Henoch purpura.
  Autorzy: Zoch-Zwierz Walentyna, Biernacka Anna, Tomaszewska Barbara, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Winiecka Wiesława, Niewiarowska Alicja, Smółko Małgorzata, Korzeniecka-Kozerska Agata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.306-308, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 6-letniego chłopca, u którego w przebiegu plamicy Sch”nleina-Henocha wystąpiły powikłania neurologiczne w postaci utraty przytomności, uogólnionych drgawek i zaburzenia widzenia. Badanie MR wykazało obszary niedokrwienne w okolicy ciemieniowo-potylicznej mózgu, wskazujące na istnienie rozległego zapalenia drobnych naczyń (vasculitis).

  Streszczenie angielskie: We report 6-years old boy with Sch”nlein-Henoch purpura who presented neurologic manifestations: depressed state generalised covulsions, and cortical blindness. Sequential magnetic resonance imaging showed bilateral cerebral ischemic leisons in teh cortex and white matter of parieto-occipital lobes coused by vasculitis.


  8/26

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze krwi oceniane metodą całodobowego monitorowania w zależności od wskaźnika masy ciała u dzieci zdrowych.
  Tytuł angielski: Monitoring of 24-hours blood pressure in relation to body mass index in healthy children.
  Autorzy: Wasilewska Anna, Zoch-Zwierz Walentyna Maria, Tomaszewska Barbara, Biernacka Anna, Wierciński Ryszard, Sabasińska Anna, Jadeszko Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.392-397, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie siatek centylowych ciśnienia tętniczego krwi ocenianego metodą 24-godzinnego monitorowania w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) u dzieci w wieku 7-17 lat z województwa podlaskiego. Badania przeprowadzono w grupie 525 zdrowych dzieci, w tym: grupa I - 253 dziewczynki, grupa II - 272 chłopców. Dzieci zostały podzielone na podgrupy w zależności od wartości wskaźnika BMI (13,0 - 24,9) co 2. jednostki. Ciśnienie tętnicze skurczowe (RPs) oraz rozkurczowe (RRr) było rejestrowane co 15 min. w okresie aktywności oraz co 60 min. w czasie snu przy użyciu aparatów Quiet Tycos ABPM f. Welch Allyn Tycos USA oraz BR-102 f. Schiller. Wyniki wykazały istnienie dodatniej korelacji między BMI, a ciśnieniem skurczowym. Uzyskane zakresy RPs z całej doby przy najniższym BMI wynosiły od 97 mm Hg (5 centyl) do 109 mm Hg (95 centyl) u dziewcząt i odpowiednio 99 do 110 m Hg u chłopców. Przy najwyższym BMI wartości RPs wynosiły: 115-130 mm Hg w grupie dziewcząt i 121 - 135 mm Hg w grupie chłopców. Różnice ciśnienia rozkurczowego w zależności od BMI były znacznie mniejsze. Nie było korelacji między RRr, a BMI. Wykreślono siatki centylowe dla dzieci obu płci w zalezności od wskaźnika BMI dla ciśnienia zarejestrowanego w ciągu doby oraz w ciągu dnia i nocy. Stwierdzono wprost proporcjonalną zależność między ciśnieniem skurczowym, ocenianym metodą całodobowego monitorowania a BMI u dzieci w wieku 7-17 lat. Przygotowane siatki dotyczą zależności ciśnienia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to prepare the centile ranks for blood pressure measured by 24-hour blood pressure monitoring in relation to body mass index (BMI) in children aged 7-17 years from our district. The examinations were carried out in group of 525 healthy children aged 7-17 years, in group I - 253 girls, and in group II - 272 boys. Children were subdivided into six subgroups in dependence on the value of BMI (from 13.0 to 24.9) every 2 units. Systolic (RRs) and diastolic (RRd) blood pressure were recorded every 15 minutes during activity and every 60 minutes at rest using Quiet Tycos ABPM f. Welch Allyn Tycos USA and BR-102 monitor f. Schiller. The results showed positive correlation between BMI and systolic blood pressure. Obtained results of RRs during 24 hours, by the lowest value of BMI was from 97 mm Hg (5-th centile) to 109 mm Hg (95-th centile) in girls and 99 to 110 mm Hg in boys respectively. By the highest BMI values RRs were within the range 115-130 mm hg in group of girls and 121-135 mm hg in group of boys. Differences in RRr in dependence on BMI values were significantly lower. There was no correlation between RRr and BMI. The centile ranks for children of both sexes in dependence on BMI for 24-hour blood pressure and blood pressure monitoring were prepared. Directly proportional correlation between systolic blood pressure measured by a 24-hour blood pressure monitoring and BMI in children aged 7-17 years was found. Prepared centile ranks refer to ...


  9/26

  Tytuł oryginału: Wydalanie interleukiny 6, interleukiny 8 oraz interleukiny 13 w moczu dzieci chorych na ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
  Tytuł angielski: The excretion of interleukin 6, interleukin 8 and interleukin 13 in urine of children with acute pyelonephritis.
  Autorzy: Zoch-Zwierz Walentyna Maria, Wasilewska Anna, Porowski Tadeusz, Tomaszewska Barbara, Smółko Małgorzata, Koput Alicja, Janicka Katarzyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.398-401, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wydalania w moczu prozapalnej interleukiny 6 i 8 (IL-6, IL-8) oraz przeciwzapalnej IL-13. Badania wykonano u 19 dzieci (grupa I) chorych na OZN, przed leczeniem przeciwbakteryjnym i u 20 dzieci zdrowych (grupa II). Stęzenie badanych cytokin oznaczano metodą immunoenzymatyczną w moczu z pierwszej dziennej porcji i wyrażono w pg/ćmol kreatyniny. Wydalanie IL-6 wykazano u 86 proc., IL-8 u 100 proc., IL-13 u 52 proc. dzieci chorych 85 razy, IL-6 trzykrotnie, a IL-13 była wykrywana tylko w ilościach śladowych. Stwierdzono korelację między IL-6 i IL-8, natomiast nie było korelacji między IL-6 i IL-8, a IL-13. A zatem w moczu dzieci chorych na OZN nie było zależności między wydalanymi cytokinami prozapalnymi (IL-6, IL-8), a cytokiną przeciwzapalną (IL-13).

  Streszczenie angielskie: The aim of work was the assessment of urine excretion of proinflammatory cytokines IL-6 and IL-8 and antyinflammaotry IL-13. The examinations were carried out in 19 children (group I) with APN, before antibacterial treatment and in 20 healthy children. The concentration of cytokines was examined by immunoenzymatic method in first morning portion and was expressed in pg/ćmol cr. Exretion of IL-6 was showed in 86 p.c., IL-8 - in 100 p.c. and IL-13 in 52 p.c. children with APN. In comparison with control group, the concentration of IL-8 in ill children increased 85 times, IL-6 3 times and the concentration of IL-13 was observed only in trace amounts. There was correlation between IL-6 and IL-8, but no correlation between both IL-6 and IL-8 and IL-13 was found. In urine of children with APN there was no correlation between both IL_6 and IL-8 and IL-13 was found. In urine of children with APN there was no correlation between excretion of proinflamatory ctyokine (IL-6, IL-8), and antyinflammatory IL-13.


  10/26

  Tytuł oryginału: Korelacja wyników badań: pH-metrycznego i radiologiczengo stosowanych u dzieci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego.
  Tytuł angielski: Comparative assessment of diagnostic methods used in the evaluation of gastroesophageal reflux in children.
  Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Białokoz Irena, Krasnow Aleksander
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.11-16, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Całodobowe monitorowaanie pH śródprzełykowego jest powszechnie uznane jako najczulszy test diagnostyczny na potwierdzenie obecności refluksu żołądkowo-przełykowego (rpż). Kontrowersyjnie oceniana jest rola badań rentgenowskich górnego odcinka przewodu pokarmowgo z barytem w wykrywaniu rpż, mimo dotychczas wieloletniego ich stosowania. Cel pracy: Celem pracy jest określenie użyteczności i dokładności obu powyższych metod diagnostycznych w wykrywaniu rpż. Materiał i metody: Przebadano 117 dzieci obojga płci w wieku od 3 lat do 15 lat (x = 8,7 lat), zgłaszających zróżnicowane objawy refluksowe. Wyniki: Wykonane badania rentgenowskie, oceniające stan morfologiczny połączenia żołądkowo-przełykowego, wykazały sponatniczny refluks żołądkowo-przełykowy (rżp), u 26 proc badanych, u których jego istnienie potwierdzono uprzednio całodobowym monitorowaniem pH śródprzełykowego. Zastosowanie zabiegów prowokujących (test wodny/syfonowy, zmiana ułożenia) zwiększyło czułość wykrywania rżp badaniem radiologicznym do 70 proc., zaś jego pozytywną wartość przewidywania do 80 proc. U 5 młodych pacjentów klinicznie manifestujący się rpż wykryto badaniem radiologicznym pomimo braku jego potwierdzenia monitorowaniem pH śródprzełykowego. Stwierdzono istotnie wyższy odsetek czasu trwania pH poniżej 4,0 w pozycji stojącej u pacjentów, którzy mieli rżp (9,8 ń 1,2 proc.) w porównaniu do tych, u których rżp nie wykryto w badaniach radiologicznych z barytem (7,0 ń 0,9 proc.) (p = ...

  Streszczenie angielskie: Background: Continuous 24-hour esophageal pH monitoring is generally considered as the most sensitive diagnostic test fot the gastroesophageal reflux (GER) confirmation. A lot of controversy still remains as far as the role of barium esophagogram in GER diagnosis is concerned, despite its long duration of applying. Aim of the study: The aim of the study the assessment of the usefulness and accurracy of radiological method with barium and its comparative evaluation to 24-hour esophagaeal pH monitoring in GER diagnosis. Material and methods: We examined 117 children, both sexes, aged 3 to 25 years (mean age - 8.7 years) with varied clinical presentation of GER symptoms. Results: The positive radiological findings were documented in 26 p.c. of the investigated children, in whom simultaneously GER was confirmed in continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The application of GER provocative manoeuvers (water-siphon tes, change of the position) improved the sensitivity of GER diagnosis in radiological method to 70 p.c. and its positive predictide value to 80 p.c. In 5 patients with GER clinical manifestation, barium esophagogram showed the presence of GER, while it was not confirmed by continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The significant higher percentage of pH duration below 4.0 in position was found in patients with positive GER radiological findings (9.8 ń 1.2 p.c.) comparing to the patients with negative radiological results (7.0 ń 0.9 p.c.) (p = 0.2). ...


  11/26

  Tytuł oryginału: Evaluation of bladder instability in children with recurrent urinary tract infections.
  Autorzy: Winiecka Wiesława, Zoch-Zwierz Walentyna, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Tomaszewska Barbara, Korzeniecka-Kozerska Agata, Porowski Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR19-CR23, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Impairment in the functions of the lower urinary tract can be the cause of recurrent urinary tract infections (UTI) and vesicoureteral reflux (VUR) in children. The purpose of our research was to evalute the frequency of occurrence of bladder instability in children with UTI. Material/methods: The research involved 114 children (21 boys, 93 girls), ranging in age from 5 to 16. Group I consisted of 61 children with a history of recurrent UTI, while Gorup II included 53 children with recurrent UTI and VUR. Urodynamic tests (uroflowmetry and cystometry) were done on all the children, while in selected cases profilometry was also performed, using a Duet apparatus (Dantec Medical A/S). Results: Abonrmal functioning of the lower urinary tract was found in 45 children (74 p.c.) from Group I and 44 children (84 p.c.) grom Gorup II. The most common dysfunction was instability of the detrusor muscle, which was found in 52 children (45 p.c.), including 23 (38 p.c.) from Group I and 29 (55 p.c.) from Group II. In 19 children detrusor instability was accompanied by reduced bladder volume, and in 8 cases there as a lack of detrusor-sphincter coordination. In both groups ca. 20 p.c. of the children did not present with symptoms indicating urination dysfunctions. Ca. 80 p.c. reported various symptoms, of which the most common were nocturnal wetting and urinary urgency. In half of the children from Group I and one-fourth of the children from Group II there were several co-occurring symptoms; nocturnal and diurnal wetting, pollakiruria, and urinary urgency, or all three symptoms simultaneously. Conclusions: The most common disturbance of lower urinary tract functioning in these children with recurrent UTI was instaability of the detrusor muscle, which occurred more often in children with VUR.


  12/26

  Tytuł oryginału: Objawy zespołu Melkerssona-Rosenthala. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Symptoms of Melkersson-Rosenthal syndrome. Report of one case.
  Autorzy: Wasilewska Anna Maria, Kozak Irena, Słotwińska Sylwia Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.151-153, 1 tabl., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The Melkersson-Rosenthal syndrome was described. On case of this rare syndrome and some review of the recent literature was presented.


  13/26

  Tytuł oryginału: Morfologia i funkcja segmentu gardłowo-przełykowego.
  Tytuł angielski: Morphology and function of the pharyngoesophageal segment.
  Autorzy: Tarnowska Czesława, Teresińska Elżbieta, Matyja Grzegorz, Wasilewska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.537-542, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznego przedstawiono poglądy dotyczące budowy anatomicznej, unerwienia i histomorfologii segmentu gardłowo-przełykowego (s.g.p.). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ somatycznego i autonomicznego (zwłaszcza jego części sympatycznej) układu nerwowego na czynność gardła i ciśnienie spoczynkowe w obrębie zwieracza gardłowo-przełykowego (z.g.p.). Badania histomorfologiczne sugerują, że funkcja s.g.p. i napięcie poszczególnych zwieraczy (gardła górnego, środkowego i dolnego) jest determinowane: a) budową anatomiczną, b) rozmieszczeniem zakończeń włókien nerwowych układu somatycznego (nerwów X i XI) w zwieraczach gardła, c) budową splotu gardłowego, do którego wchodzą również zakończenia włókien nerwowych zwoju sympatycznego górnego, który odchodzi od pnia współczulnego. Pień współczulny rozciąga się po obu stronach kręgosłupa, od podstawy czaszki do kości guzicznej. Przy występowaniu zmian zwyrodnieniowych w szyjnym odcinku kręgosłupa może dojść do podrażnienia części sympatycznej układu autonomicznego i wzrostu napięcia w obrębie z.g.p. Po laryngektomii całkowitej wysokie ciśnienie w obrębie z.g.p. utrudnia, a nawet uniemożliwia wprowadzenia powietrza do przełyku w celu opanowania mowy przełykowej. Podkreślono znaczenie w praktyce klinicznej (szczególnie foniatrycnej) znajomości unerwienia s.g.p. w prognozowaniu możliwości opanowania fonacji zastępczej przełykowej i przetokowej.


  14/26

  Tytuł oryginału: Rola alergii na białka mleka krowiego w etiopatogenezie przewlekłych bólów brzucha u dzieci.
  Tytuł angielski: The role of cow's milk allergy in recurrent abdominal pain in children.
  Autorzy: Jarocka-Cyrta Elżbieta, Uścinowicz Mirosława, Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.261-264, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W ostatnich latach pojawiły się doniesienia iż alergia pokarmowa może być jednym z czynników wywołujących nawracające bóle brzucha u dzieci. Cel: Celem pracy była ocena udziału alergii na białka mleka krowiego w patogenezie nawracających bólów brzucha u dzieci powyżej 7 r.ż. Metody: Badaniam objęto 87 dzieci, średnia wieku 11,9 lat, od 7 do 18 lat, przyjętych do kliniki z powodu nawracających bólów brzucha. U badanych oznaczono stężenie IgE całkowietj, IgE specyficznej dla białek mleka krowiego, przeprowadzono testy skórne z mlekiem krowim, a następnie wykonano prowokację pokarmową z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo. Wyniki: IgE całkowite było podwyższone u 17 (19,5 proc.) badanych. U żadnego pacjenta nie stwierdzono IgE specyficznych dla białek mleka krowiego, testy skórne z mlekiem krowim były ujemne u wszystkich badanych dzieci. Prowokacja pokarmowa mlekiem wypadła dodatnio u 8 dzieci. Wnioski: IgE-niezależna alergia na białka mleka krowiego może być przyczyną nawracających bólów brzucha u dzieci starszych.


  15/26

  Tytuł oryginału: The neuronal structure of the globus pallidus in the rabbit - Nissl and Golgi studies.
  Autorzy: Wasilewska Barbara, Najdzion Janusz, Szteyn Stanisław
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.251-256, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies were carried out on the telencephalons of 12 adult rabbits. Two types of neurons were distinguished: 1. Large neurons (perikarya 18 - 40 ćm), which have from 2 to 6 thick, long primary dendrites. Their perikarya have a polygonal, triangular and fusiform shape. The large neurons in the centre of GP have radiated dendritic trees, whereas the dendritic field of the cells along the borders of GP has an elongated shape. The dendritic arbour is not homogenous. The dendrities may be covered with spindle-shaped dendritic swellings, bead-like processes, not numerous spines or they may be smooth as well. The dendritic branches from thin, beaded dendritic processes, that arise from any part of the dendritic tree, as well as "complex terminal endings", which have various types of appendages on their terminal portions. An axon emerges from a thick conical elongation either from the cell body or one of the dendritic trunks. These neurons are the most numerous in the investigated material. 2. Small nerve cells have been infrequent in our material. Their cell bodies are rounded or polygonal. From the perikarya there arise 2 - 4 thin dendritic trunks, which may have irregular swellings and few spines. The dendrites spread out in all directions, making the dendritic field round or oval in shape. Generally most axons of the small cells have not been impregnated. However, a few of them have a thin axon with a conical elongation, which emerges from the cell body and bifurcates into beaded processes.


  16/26

  Tytuł oryginału: Choroby skóry leczone w klinice pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Skin disease treatment in the Department of Pediatrics.
  Autorzy: Matuszewska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Cudowska Beata, Motkowski Radosław
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.219-222, 224-226, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny częstości występowania chorób skóry wśród 4415 pacjentów w wieku 1-18 lat hospitalizowanych w klinice ogólnopediatrycznej w latach 2000-2001. Przedstawiono opisy wybranych przypadków dermatologicznych.

  Streszczenie angielskie: Estimations the frequency appeared the skin disease in among 4415 patients aged 1-18 years hospitalized in the Department of Pediatrics in years 2000-2001. The cases of dermatological changes were reported.


  17/26

  Tytuł oryginału: Obiektywizacja skuteczności leczenia atopowego zapalenia skóry z wynikami skali SCORAD u dzieci z alergią pokramową i/lub powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Objective evaluation (SCORAD) of the effectivness of treatment of atopic dermatitis in children with food and/or airborne allergy.
  Autorzy: Cudowska Beata, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.136-141, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie skali SCORAD (Severity Score of Atopic Dermatitis) w ocenie ciężkości i stopnia zaawansowania atopowego zapalenia skóry, a także jej przydatność w monitorowaniu leczenia tego schorzenia u dzieci z alergią pokarmową i/lub powietrznopochodną.

  Streszczenie angielskie: The authors present SCORAD index (Severity Score of Atopic Dermatitis) as a clinical tool for evaluating of the severity of atopic dermatitis and its role in monitoring of the disease in children with food and/or airbone allergy.


  18/26

  Tytuł oryginału: Dlaczego nadal rozpoznajemy toksoplazmozę wrodzoną z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego u noworodków? - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Two cases of congenital toxoplasmosis with a central nervous system damage - why so late diagnosed?
  Autorzy: Wasilewska Eliza, Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Balcerska Anna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1218-1223, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wewnątrzmaciczne zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii wiąże się z ryzykiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u płodu. Dlaczego mimo szerokiej wiedzy o sposobach zapobiegania oraz leczenia tej neurodegeneracyjnej dla płodu choroby w okresie ciąży, wciąż mamy do czynienia z noworodkami z uszkodzeniem mózgu? Podejmując próbę choć częściowej odpowiedzi na to pytanie autorzy przedstawili opis 2 przypadków toksoplazmozy wrodzonej z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W pierwszym prezentowanym przypadku w okresie prenatalnym stwierdzono wodogłowie w badaniu ultrasonograficznym, nie podejmując dalszego postępowania diagnostycznego. Po porodzie u tego pacjenta stwierdzono zakażenie wewątrzmaciczne toksoplazmozą oraz ciężkie uszkodzenie OUN. U drugiego pacjenta objawy kliniczne sugerujące infekcje wewnątrzmaciczną z zajęciem OUN ujawniły się dopiero po porodzie. Pacjent znajduje się pod obserwacją Kliniki 8 m-cy wykazując nieznaczne opóźnienie psychoruchowe.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The intrauterine toxoplasma gondii infection is linked with a high risk of central nervous system /CNS/ damage in the fetus. Why, despite the wide knowledge of this neurodegenerative disease prophylaxis and therapy, do we still meet neonates with the CNS damage? Design, Materials and Methods: Authors present two cases of congenital toxpolasmosis with the CNS involvment. Results: One of the cases was identified as the internal hydrocephalus during a prenatal ultrasound examination but no further diagnostics tests were undertaken. The congenital toxoplasmosis and severe CNS damamge was diagnosed post delivery. In the other case some clinical symptoms of the CNS infection appeared in the neonatal period. Now this patient is eight months old and presenting mild motor developmental delays. Conclusions: 1. There are many clinical symptoms of the congenital toxoplasmosis, that can occur in the prenatal (case 1) and postnatal (case2) period. 2. No serologic tests for toxoplasmosis were performed in mothers during pregnancy, what delays treatment and diagnosis of sick children. 3. Fetus presenting the CNS anomalies identified during ultrasound examinations should be immediately diagnosed.


  19/26

  Tytuł oryginału: Physical aspects of selected medical diagnosis methods using radiation.
  Autorzy: Wasilewska-Radwańska Marta, Jung Aleksandra, Kopański Zbigniew, Hac Agnieszka
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.31-40, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Radioisotope technique allows noninvasive medical diagnosis such as diagnostication of Helicobacter pylori (H. pylori) infection by using urea labelled with C-14 and intraoperative control of sentinel node in breath cancer with use of nanocoloid labelled with Tc-99m. The knowledge of radiotracer transport and internal radiation hazard enable to improve medical diagnosis methods. The urea breath test (UBT) results have been used to apply compartmental modelling for determinating severity and localisation of the Helicobacter pylori infection. The water imaging phantom of breast have been elaborated to prepare the application of a hand-held gamma probe Modelo-2 in an intraoperative control of sentinel node in breath cancer (RIGS - RadioImmunoguided Surgery).


  20/26

  Tytuł oryginału: Patogenny wpływ stresu na narząd żucia.
  Tytuł angielski: Patogenic influence of stress on the masticatory system.
  Autorzy: Wasilewska Anna Maria, Słotwińska Sylwia Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.204-206, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Pathogenic influence of stress on the masticatory system was discussed on the basisof literature.


  21/26

  Tytuł oryginału: Characterization of optical properties of some photosensitizers in solution and in tissue-like media. Experiment and Monte Carlo simulation.
  Autorzy: Matuszak Z., Wasilewska-Radwańska M., Skwara A., Rogoda E.
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.135-142, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In the present paper absorption spectra of some classical photosensiterizers such as methylene blue, eosin, fluorescein, hematoporphyrin were measured and simulated using the Monte Carlo method. The days were investigated in a water solution and in the tissue-like medium Intralipid, which is a standarized aqueous fat emulsion with well-defined optical parameters. The results of experiments were used in the Monte Carlo simulations of the light transport in media containing the investigated photosensistizers. The true absorption spectra were calculated from the spectra blurred by scattering. The results of simulation confirmed the possibility of determination within the scattering media, both the kind of the dye and its quantity. This fact is very important in the use of absorption spectroscopy to determine the content of dyes in real biological tissues.


  22/26

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu sferocytozy wrodzonej o ciężkim przebiegu klinicznym u niemowlęcia - alternatywa dla transfuzji masy erytrocytarnej?
  Tytuł angielski: RhEPO - an alternative therapy to red cell transfusion in hereditary spherocytosis.
  Autorzy: Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Wasilewska Eliza, Balcerska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.871-872, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sferocytoza wrodzona, najczęstsza wśród niedokrwistości hemolitycznych może ujawnić się w różnym okresie życia, w tym również w okresie noworodkowym. Stanowi wówczas poważny problem nie tylko diagnostyczny, ale i terapeutyczny. Zastosowanie erytropoetyny w sferocytozie okresu noworodkowego i wczesnoniemowlęcego może przyczynić się do znacznego ograniczenia konieczności transfuzji amsy erytrocytarnej.

  Streszczenie angielskie: Hereditary spherocytosis is the most frequently occurrin haemolytic anaemia. Some patients manifest clinical signs during the neonatal period and require transfusion. A case of hereditary spherocytosis in neonate is presented. The use of rhEPO during the first months may be an alternative therapy to red cell transfusion.


  23/26

  Tytuł oryginału: Selected educational aspects in medical physics related to the implementation of the EC-Directive 97/43/EURATOM.
  Autorzy: Wasilewska-Radwańska Marta
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.251-256, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to outline the needs to establish appropriate curricula that should be recognosed in the implementation procedure in Poland of the EC-Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against dangers of ionising radiation in relation to medical exposure. This Directive shall apply to thev following medical exposure: the exposure of patients as part of their own medical diagnosis or treatment, the exposure of individuals as part of occupational health surveillance, the exposure of individuals as part of health screening programmes, the exposure of healthly individuals or patients voluntarily participating in medical or biomedical, diagnostic or therapeutic, research programmes, the exposure of individuals as part of medico-legal procedures as well as to the exposure of individuals knowingly and willingly helping (other than as part of their occupation) in the support and comfort of individuals udergoing medical exposure. (Article 1 (2) and (3)).


  24/26

  Tytuł oryginału: Comparative diagnostic value of the breath test and the urine test with 14C-urea in the detecion of the Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Jung Aleksandra, Wasilewska-Radwańska Marta, Kuc Tadeusz, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Witkowska Bożena
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.21-24, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Among 92 patients with chronic gastritis we conducted a synchronous diagnosis of the Helicobacter pylori (H. pylori) infection using a culture and a serological test (IFP), in conjunction with breath and urine tests involving 14C-urea (BTU-C14 and UTU-C14). The infection was confirmed by isolation in 71 persons (77.2 p.c.), the presence of specific IgG in the blood serum was found in 75 (81.5 p.c.). In comparison, the BTU-C14 indicated a group of 77 people (83.7 p.c.) as ifnected, and the UTU-C14 a group of 76 (82.6 p.c.). In order to determine the diagnostic value (sensitivity, specificity and efficiency) of the latter tests, the results were compared with those of the culture and of the serological tests. It was found that the BTU-C14 test used showed a 100 p.c. sensitivity, a 89.5 p.c. specificity and a 97.9 p.c. efficency. The UTU-C14 test showed a 100.0 p.c. sensitivity, a 94.4 p.c. specificity and a 98.9 p.c. efficiency in the detection of the H. pylori infection.


  25/26

  Tytuł oryginału: Rola naczynioruchowego peptydu jelitowego (VIP) i peptydu aktywującego cyklazę adenylową przysadki (PACAP) w mechanizmie wydzielania progesteronu u szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Wasilewska-Dziubińska Elżbieta; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, [2], 117, [57] s. : il., tab., bibliogr. 289 poz., 24 cm. - Zawiera przedruki 8 prac współautorskich w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 736,640

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  26/26

  Tytuł oryginału: Rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Kaczmarski Maciej, Korbal Piotr, Lauterbach Ryszard, Mazela Jan, Rudnicki Jacek, Świetliński Janusz, Wasilewska Jolanta, Wysocki Jacek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.32-43, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  stosując format: