Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARMIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
Tytuł angielski: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
Autorzy: Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Warmiński Janusz, Makowski Tomasz, Szczechowicz Robert, Piechota Wiktor, Adamus Jerzy
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.14-17, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem tych badań była ocena stężeń C-reaktywnego białka (CRP) oraz ich związek z klasycznymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej serca. Grupę badano stanowiło 151 mężczyzn w wieku 18-24 lat. U każdego przeprowadzono badanie przedmiotowe i podmiotowe uwzględniające miejsce zamieszkania, pochodzenie, wywiad rodzinny i aktualnie przyjmowane leki. W każdym przypadku zmierzono ciśnienie tętnicze, obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz tzw. wskaźnik W/H. Wykonano badania biochemiczne: stężenia glukozy, całkowitego cholesterolu, frakcji HDL cholesterolu, trójglicerydów, apolipoproteiny A-I i B (Apo A, Apo B), kwasu moczowego oraz białka C-reaktywnego. Stężenie frakcji LDL cholesterolu obliczono wykorzystując wzór Friedewalda. Stężenie CRP o dużej czułości oznaczono za pomocą automatycznego nefelometru firmy DADE-Boehring. Wyniki: Wyniki poddano analizie wariancji, korelacji i regresji. Średni wiek badanych mężczyzn wynosił 20,5 ń 1,2 lata. Średnie wartości BMI, wskaźnik W/H, ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz klasycznych czynników zagrożenia miażdżycą (całkowitego cholesterolu, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów, kwasu moczowego, Apo A i Apo B) były w zakresie normy. Średnie stężenie CRP wynosiło 0,135 ń 0,24 mg/dl. W badanej populacji obserwowano statystycznie znamienne dodatnie zależności średniego stężenia CRP od stężęnia HDL-cholesterolu i Apo A. Nie zaobserwowano statystycznie znamiennych zależności między stężeniem CRP a ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to measure the levels of C-reactive protein (CRP) and examine their relationship with traditional risk factors of the coronary heart disease. Methods and participants. We examined a group of 150 males aged between 18 and 24. Each participant underwent physical examination and gave his previous medical history which induced the place of residence, family background and current medication. In each case blood pressure was measured and body mass index (BMI) as well as waist/hip (W/H) ratio were established. The following biochemical parameters were measured in the serum of each participant: glucose, total cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, apolipoproteins A-I and B (Apo A, Apo B), uric acid and C-reactive protein. LDL-cholesterol level was obtained from Friedewald's formula. High sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) was measured by automatic DADE-Behring nefelometer. Results: The results underwent variation, correlation and regression analyses. The mean age of participants was 20,5 ń 1,2 years. The mean BMI, W/H ratio, systolic and diastolic blood pressure as well as traditional coronary heart disease risk factors (total cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides, uric acid, Apo A, Apo B) were within reference range. The mean CRP level was 0,135 ń 0,24 mg/dl. There was stalistically significant positive correlation between CRP level and smoking. Conclusions: Our study confirmed findings by other authors that there is a relationship ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Urazy serca.
  Tytuł angielski: Cardiac trauma.
  Autorzy: Olszewski Robert, Warmiński Janusz, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1152-1155, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy serca wystepują we wszystkich grupach wiekowych. Rany penetrujące i tępe to dwa główne mechanizmy prowadzące do uszkodzenia mięśnia sercowego. W wyniku urazu może dochodzić do pęknięcia serca, uszkodzenia: mięśnia, zastawek, naczyń wieńcowych oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia. Mimo szybkiego rozwoju badań diagnostycznych postępowanie w urazach serca w dalszym ciagu stanowi olbrzymie wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. W diagnostyce dużą rolę odgrywają badania echokardiograficzne, echokardiografia przezprzełykowa, aortografia i koronarografia przeprowadzana przed i w trakcie zabiegu chirurgicznego. Szybkie postawienie własciwego rozpoznania i skrócenie czasu do podjęcia właściwego leczenia może pozwolić w przyszłości na zmniejszenie śmiertelności.

  Streszczenie angielskie: Cardiac trauma affects people of all ages. In cardiac trauma the two main mechanisms of injury are blunt and pentetrating trauma. Common cardiac effects of trauma include myocardial rupture, laceration, pericardial insult, contusion, coronary injury valvular damage, arrhythmias, and conduction abnormalities. Despite recent advances in investigative techniques, myocardial trauma remains an important diagnostic and management challenge. Transesophageal echocardiography, aortography, and cardiac angiography have been increasingly performed to diagnosis these injuries and may be helpful intraoperatively. Reduction in the time from cardiac injury to definitive treatment will result in a lower mortality rate.

  stosując format: