Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WANYURA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przydatność prowadnicy przezpoliczkowej do nastawiania i ustalania odłamów żuchwy za pomocą wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej.
Tytuł angielski: The usefulness of a transbuccal guide bar in repositioning and stabilizing fragments of the mandible by intraoral mini-plate osteosynthesis.
Autorzy: Wanyura Hubert, Stopa Zygmunt, Kuca Renata
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.177-185, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono oraz zilustrowano taktykę chirurgiczną z użyciem prowadnicy przezpoliczkowej, a także oceniono jej przydatność do wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej wykonywanej w przypadkach złamań gałęzi żuchwy, jej kąta oraz okolicy zębów trzonowych. Od marca 2000 r. do września 2001 r. w I Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie u 93 chorych nastawiono i ustalono odłamy żuchwy za pomocą wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej. We wszystkich przypadakch do osteosyntezy użyto prowadnicy przezpoliczkowej. Wyniki jakie uzyskano u 93 chorych potwierdzają śródoperacyjną przydatność prowadnicy przezpoliczkowej. Z własnych obserwacji i doświadczeń wynika, że użycie trokara przezpoliczkowego do nastawiania i ustalania odłamów żuchwy za pomocą osteosyntezy minipłytkowej z dojścia wewnątrzustnego jest stosunkowo proste technicznie, ułatwia zabieg osteosyntezy, istotnie skraca jego czas oraz zapewnia dobry morfologiczno-czynnościowy i estetyczny wynik leczenia, a także nie pozostawia na twarzy szpecących blizn skórnych.

  Streszczenie angielskie: The paper draws attention to and illustrates a surgical tactic with the use of a transbuccal guide bar, and evaluates its usefulness in intraoral mini-plate osteosynthesis performed in cases of low fractures of the mandibular ramus, the angle of the mandible and the region of the molar teeth. From March 2000 till September 2001, in 93 patients at the I Clinic of Maxillofacial Surgery at the Medical University in Warsaw, fragments of fractured mandible were repositioned and stabilized with the help of intraoral mini-plate osteosynthesis. In all cases, a transbuccal guide bar was used for osteosynthesis. Results obtained in 93 patients confirm the intra-surgical usefulness of the transbuccal guide bar. From the authors' own observations and experience, it is evident that the use of a transbuccal trocar for the repositioning and stabilization of fragments of the mandible with the help of mini-plate osteosynthesis from an intra-oral approach is relatively simple technically, makes the osteosynthesis procedure easier, significantly shortens its duration and guarantees a good morphological, functional and aesthetic treatment results, as well as not leaving usightly scarring of the facial skin.


  2/5

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza zapaleń zatok szczękowych w materiale I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The aetiopathogenesis of maxillary sinusitis in the material of the I Clinic of Maxillofacial Surgery, Medical University of Warsaw.
  Autorzy: Uliasz Marzena, Wanyura Hubert
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.448-459, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano etiopatologicznej oceny zapaleń zatok szczękowych (zzsz), które leczono u 844 chorych w latach 1990-2001. Wsród 844 chorych było 420 (49,8) proc.) kobiet oraz 424 (50,2 proc.) mężczyzn. Średnia wieku leczonych osób wynosiła 40,5 lata. Ostre i podostre zzzsz stwierdzono u 8 (1 proc.) osób. Połączenia i przetoki ustno-zatokowe (48,1 proc.), a w dalszej kolejności torbiele szczęki (31,6 proc.), były najczęstszą przyczyną przewlekłych zębopochodnych zapaleń zatok szczękowych (zzzsz), które rozpoznano u 836 (99 proc.) chorych. Wprawdzie eliminowanie zębopochodnych ognisk infekcyjnych związane z profilaktyką próchnicy powoduje, że w przeciwieństwie do rynogennych zapaleń zatok przynosowych liczba chorych leczonych z powodu zzzsz systematycznie maleje. Wydaje się jednak, że udział zębopochodnych czynników etiologicznych w zzsz jest wyższy niż wynika to z danych cytowanych w piśmiennictwie.

  Streszczenie angielskie: In the paper, an aetiopathological evaluation has been made of maxillary sinusitis treated in 844 patients from 1990-2001. Among the 844 patients were 420 (49.8 p.c.) females and 424 (50.2 p.c.) males. The mean age of the patients treated was 40.5 years. Acute and subacute maxillary sinusitis was found in 8 (1 p.c.) patients. The most common causes of chronic odontogenic maxillary sinusitis, diagnosed in 836 (99 p.c.) patients, were oral-antral fistulas (48.1 p.c.) and maxillary cysts (31.6 p.c.). The elimination of odontogenic foci of infection, connected with caries prevention, has caused the number of patinets treated for maxillary inusitis to fall systematically, as opposed to rhinogenic sinusitis. However, it seems that the role of odontogenic aetiological factors in maxillary sinusitis is greater than which appears from the data in the literature.


  3/5

  Tytuł oryginału: Kształcenie lekarzy dentystów w Warszawie w okresie międzywojennym.
  Tytuł angielski: The training of dentists in Warsaw between the I and II world war.
  Autorzy: Grabowski Paweł, Wanyura Hubert, Samolczyk-Wanyura Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.607-613, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: W pracy opisano rozwój szkolnictwa stomatol. w Warszawie okresu międzywojennego. To wówczas powstała w Warszawie pierwsza w kraju wyższa uczelnia dentystyczna. Jej utworzenie stało się impulsem do rozpoczęcia reformowania i ujednolicania nauczania dentystyki - procesu, który chociaż przerwany przez działania wojenne w czasie drugiej wojny światowej, wpłynął istotnie na sposób obecnego kształcenia przyszłych lekarzy stomatologów. Celem ówczesnej reformy było przede wszystkim takie wykształcenie lekarzy dentystów, aby swoją wiedzą i umiejętnościami nie odbiegali od poziomu lekarzy z innych krajów Europy zachodniej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the development of dental training in Warsaw in the period between the I and II world war. The first dental school in Poland was estabilished here. The estabilishment of the school was stimulus to start reforming and uniting the process of teaching dentistry, which was interrupted by the II world war, and had a significant influence of the current system of training future dentists. The aim of the reformers was above all for Polish dentists to achieve the same level of knowledge and competence as that attained by dentists in other Western European countries.


  4/5

  Tytuł oryginału: Dojścia chirurgiczne oraz taktyka postępowania w leczeniu pierwotnych lub wtórnych guzów oczodołu.
  Tytuł angielski: Surgical access and tactics of management in the treatment of primary and secondary tumours of the orbit.
  Autorzy: Wanyura Hubert, Uliasz Marzena, Smolarz Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.647-659, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problemy diagnostyczno-lecznicze i własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu guzów oczodołu oraz dokonano retrospektywnej oceny przydatności dojść chirurgicznych i uzyskanych wyników. W latach 1995-2002 z powodu guzów oczodołu leczono 43 chorych. Różnorodne histopatologicznie guzy pierwotne rozpoznano u 20 osób, guzy wtórne zaś w 6 przypadkach. 17 osób leczono chirurgicznie z powodu złośliwego wytrzeszczu naciekowo-obrzękowego w przebiegu choroby Gravesa. Różnorodne dojścia chirurgiczne, taktykę postępowania oraz wyniki leczenia piewotnych lub wtórnych guzów oczodołu zilustrowano własnymi obserwacjami. U większości chorych w czasie zabiegu udało się zachować gałkę oczną. Jedynie guzy złośliwe naciekające gałkę oczną lub nerw wzrokowy stanowiły bezwzględne wskazanie do wypatroszenia zawartości oczodołu oraz dalszego leczenia uzupełniającego radio lub/i chemioterapią. O przydatności właściwych dojść chirurgicznych ustalonych w zależności od wewnątrzoczodołowej lokalizacji guzów świadczą odległe morfologiczno-czynnościowe i estetyczne wyniki leczenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the problems involved in the diagnosis and treatment of tumours of the orbit, diagnosed in 43 patients between 1995-2001, as well as a retrospective evaluation of the usefulness of surgical access and results of surgical treatment. Histologically varied primary tumours were diagnosed in 20 patient, and secondary tumours in 6 patients. Seventeen patients were treated surgically for thyroid opthalmopathy occurring in Grave's disease. The various routes of surgical access, tactics of management and treatment results of primary and secondary tumours are illustrated with the author's own cases. In the majority of patients it was possible to retain the eyeball during surgery. Only malignant tumours infiltrating the eyeball or optic nerve were an absolute indication for exenteration of the orbital contens and further supplementary radio-and/or chemotherapy.


  5/5

  Tytuł oryginału: Doprzednie przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego - odległe wyniki leczenia.
  Tytuł angielski: TMJ anterior disk displacement - long-term outcomes of treatment.
  Autorzy: Kostrzewa-Janicka Jolanta, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Wanyura Hubert, Prątnicki Marek, Stopa Zygmunt, Brudnicki Andrzej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.763-772, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odległa kliniczna ocena wyników leczenia doprzedniego przemieszczenia krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego z zastosowaniem szyn zgryzowych. W grupie 34 pacjentów u 17 osób rozpoznano doprzednie przemieszczenie krążka bez zablokowania, u pozostałych 17 osób zaś doprzednie przemieszczenie krążka z zablokowaniem. U wszystkich pacjentów uzyskano pozytywne wyniki leczenia (ustąpienie dolegliwości bólowych, objawów akustycznych podczas ruchów żuchwy oraz poprawę zakresu jej ruchów). Stan kliniczny pacjentów oceniano co 6 miesięcy przez 2 lata od zakończenia leczenia. Wykonane badania potwierdziły, że poprawa osiągnięta leczeniem z zastosowaniem szyn zgryzowych jest możliwa do utrzymania przez dłuższy czas.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate long-term outcomes of splint therapy in petients with anterior disk displacement of the TMJ. In a group of 34 patients, 17 were diagnosed with anterior disk displacement with reduction, and 17 without reduction. In all patients treatment was found to be successful (reduction of pain and clicking, increased mandibular movement). After completion of treatment, patients symptoms were assessed every 6 months for 2 years in a clinical examination. Our observations showed that clinical improvements could be maintained for a long time after applying the splint therapy.

  stosując format: