Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WALUŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Nowe poglądy na cukrzycę i jej leczenie
Opracowanie edytorskie: Belifiore Francesco (red.), Mogensen Carl Erik (red.), Sieradzki Jacek (red. wyd. pol.), Kozek Elżbieta (red. wyd. pol.), Frej Jakub (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Gryz Elżbieta (tł.), Idzior-Waluś Barbara (tł.), Katra Barbara (tł.), Solnica Bogdan (tł.), Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka (tł.), Szermer Paweł (tł.), Wanic Krzysztof (tł.), Waluś Małgorzata (tł.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Przegląd Lekarski 2002, [10], 202 s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. New concepts in diabetes and its treatment
Sygnatura GBL: 744,733

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Influence of the alpha-1-adrenergic receptor blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki Michał, Waluś Tomasz, Kokot Franciszek
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background/Aim: Hyperkalemic responses to both physical exercise and ŕ-adreenergic stimulation are enhanced in patients with terminal renal failure. ŕ-Adrenergic blockade was found to protect against hyperkalemia during vigorous exercise in healthy men. The aim of the study was to examine the effects of the ŕ-adrenergic blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients. Methods: In a randomized, placebo-controlled, crossover design study, 15 anuric, chronic hemodialysis patietns were included. Doxazosin or placebo was given in a random order for 4 days before exercise. At the end of each phase of the study, a 30-min treadmill exercise test with a constant workload of 2 metabolic equivalents was performed followed by a 30-min recovery period. Results: The patients achieved 64 ń 3 and 62 ń 3 p.c. of maximal heart rate during the exercise test on doxazosin and placebo, respectively. The baseline plasma concentration of potassium was similar both on active treatment and on placebo (5.1 ń 0.2 mmol/l on doxazosin and 4.9 ń 0.1 mmol/l on placebo). The serum potassium concentration increased significantly and to a similar extent during the tests. The mean rates of potassium increment during exercise were 8.4 ń 1.5 ćmol/l/min on doxazosin and 6.9 ń 1.3 ćmol/l/min on placebo. During the recovery period, the serum potassium concentration significantly decreased in both arms of the study. There were no significant changes in plasma sodium, calcium, and phosphate levels during the tests. Hydrogen ion concentration in blood, serum insulin and glucose, and plasma aldosterone and renin activity were similar before the exercise tests...


  3/4

  Tytuł oryginału: Realizacja zaleceń piramidy prawidłowego żywienia oraz spożycie produktów mlecznych przez osoby starsze.
  Tytuł angielski: The realization of healthy nutrition pyramid recommendations and dairy products intake by elderly people.
  Autorzy: Wądołowska Lidia, Cichon Roman, Słowińska Małgorzata A., Waluś Anna
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.43-55, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka racji pokarmowych osób w wieku podeszłym pod kątem spożycia produktów mlecznych jako źródła wybranych składników odżywczych oraz określenie zgodności odżywiania z zaleceniami profilaktyki żywieniowej. Badaniami objęto 354 osoby w wieku podeszłym (średnio 76,9 ń 1,6 lat).Metodą wywiadu 24-godzinnego określono ilość spożytych produktów spożywczych w gramach, którą przeliczono na liczbę spożywanych w ciągu dnia porcji produktów zbożowych, warzyw, owoców, produktów mlecznych, mięsa i wymienników białkowych oraz tłuszczów i słodyczy. Analiza statystyczna obejmowała porównanie spożycia składników pokarmowych przez osoby o małym spożyciu produktów mlecznych (ó 1 porcji), średnim (1-3 porcji) i wysokim (ň 3 porcji). Żadna z badanych osób w wieku podeszłym nie odżywiała się zgodnie z zaleceniami profilaktyki żywieniowej. Szczególnie niskie było przeciętne spożycie owoców (0,20 ń 0,50 porcji), warzyw (1,94 ń 1,59 porcji) i produktów mlecznych (1,11 ń 1,00 porcji). Racje pokarmowe osób spożywających co namniej 3 porcje produktów mlecznych dziennie zawierały znamiennie większe ilości energii, białka ogółem, białka zwierzęcego, tłuszczu, cholesterolu, węglowodanów, fosforu, witaminy A oraz wapnia (4-krotnie więcej), magnezu (2-krotnie), witaminy B2 (2-krotnie) i laktozy (ok. 15-krotnie) w porównaniu z osobami spożywającymi nie więcej niż 1 porcję produktów mlecznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the elderly people food rations characteristics from the point of view of dairy products intake as a source of the chosen nutrients and to define the compatibility with the nutrition prevention recommendations. The research included 354 people of advanced age (on average 76,9 ń 1,6 years old). With the use of the 24-hour recall the amount of consumed groceries in grams, which was then converted to consumed during the day portions of grainy products, vegetables, fruit, dairy products, meat and protein substitutes and fats and sweets. The statistical analysis included the comparison of nutrients intake for people with small dairy products intake (Ł1 portion), average (1-3 portions) and high L3 portions). None of the analyzed persons in advanced age fed according to the nutrition prevention recommendations. Particularly low was the mean intake of fruit (0,20 ń 0,50 of the portion), vegetables (1,94 ń 1,59 of the portion) and dairy products (1,11 ń 1,00 of the portion). The food rations of people consuming at least 3 portions of dairy products a day included characteristically bigger amounts of energy, total protein, animal protein, fat, cholesterol, carbohydrates, phosphorus, vitamin A and calcium (4 times more), magnesium (twice), vitamin B2 (twice) and lactose (about 15 times) in comparison to people intaking no more than 1 portion of dairy products.


  4/4

  Tytuł oryginału: Rola mutacji Pro115Gln w genie PPARgamma w patogenezie otyłości w populacji małopolskiej.
  Tytuł angielski: A role of Pro115Gln mutation in the PPARgamma gene in the pathogenesis of obesity in a population of Małopolska region.
  Autorzy: Małecki Maciej T., Frey Jakub, Klupa Tomasz, Waluś Małgorzata, Owczarek Małgorzata, Sieradzki Jacek
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.227-231, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. PPARgamma (peroxisome - proliferator activated receptor gamma) jest receptorem jądrowym aktywowanym przez czynniki wywołujące proliferację peroksysomów, w tym przez naturalnie występujące kwasy tłuszczowe i ich pochodne. Jego funkcją jest między innymi regulowanie dojrzewania adipocytów i spichrzania w nich triglicerydów. Mutacje i polimorfizmy tego genu wpływają na powstawanie otyłości i cukrzycy typu 2 u ludzi. Mutacją zmiany sensu, opisaną w populacji niemieckiej, odpowiedzialną za zwiększenie aktywności transkrypcyjnej białka PPARgamma i powstanie monogenowej formy otyłości jest substytucja proliny przez glutaminę w pozycji aminokwasowej 115 (Pro115Gln). Cel pracy. Celem badania jest ocena roli mutacji Pro115Gln w powstawaniu ciężkiej otyłości w populacji Małopolski. Materiał i metody. Badanie objęło grupę 89 otyłych osób (60 kobiet i 29 mężczyzn) ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, body mass index) większym lub równym 35. Wśród badanych było 64 chorych na cukrzycę typu 2 (43 kobiety, 21 mężczyzn). DNA osób włączonych do badania użyto do namnożenia za pomocą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR, polymerase chain reaction) fragmentu genu PPARgamma o długości 129 bp, potencjalnie zawierającego badaną mutację. Mutacji poszukiwano za pomocą techniki zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP, restriction fragment lenght polymorhism) przy użyciu enzymu restrykcyjnego Hinc II. Wyniki. W rezultacie przeprowadzonych eksperymentów u żadnej z badanych osób nie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. PPARgamma is a nuclear receptor that is activated by factors, fatty acids for example, that influence the activation of peroxisomes. Its function is, among others, the regulation of adipocyte differentiation and trigliceryde storage. Mutations and polymorphisms of this gene influence the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes mellitus in humans. Recently, a substitution of proline by glutamine at residue 115 of the PPARgamma gene has been described in a German population. This Pro115Gln missence mutation caused increased transcriptional activity of the protein and occurrence of monogenic form of obesity. Aim of study. In the current study we aimed to identify the role of Pro115Gln mutation in the pathogenesis of severe obesity in Maˆopolska region. Material and methods. We included into this study 89 obese individuals with BMI (body mass index) equal or above 35 (60 women and 29 men). There were 64 type 2 diabetes patients among them (43 women and 21 men). DNA of these 89 individuals was used to amplify, through polymerase chain reaction (PCR), a 129 base pair DNA fragment that could potentially contain the examined mutation. Screening for the Pro114Gln mutation was performed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) method using Hinc II restriction enzyme. RESULTS. None of the examined samples showed the presence of Hinc II restriction site. This constitutes the evidence that our study group did not contain a carrier of the Pro115Gln ...

  stosując format: