Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WALIGÓRSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wielkość osłon stałych w pracowniach radioterapii stosujących techniki IMRT i TBI.
Tytuł angielski: Accelerator room shielding in radiotherapy units where IMRT and TBI techniques are applied.
Autorzy: Lesiak Jan, Waligórski Michał
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.551-554, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ośrodkach radioterapii coraz powszechniej do rutynowej działalności klinicznej wdrażane są nowe, wysoko specjalistyczne techniki napromieniania wiązką o modulowanym natężeniu (Intensity Modulated Radiation Thearpy - IMRT) oraz napromieniania całego ciała (Total Body Irradiation - TBI), powodujące zwiększone obciążenie robocze akceleratora. Jednocześnie rozbudowa tych ośrodków i rozwój miast powodują, że bunkry akceleratorów lokalizowane sa w bezpośrednim sąsiedztwie wielokondygnacyjnych budynków innego przeznaczenia. Obecnie zaostrzeniu ulegają również przepisy dotyczące ochrony osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Zatem w celu spełnienia wymagań ochrony radiologicznej należy uwzględnić wpływ wzrostu obciążenia roboczego akceleratora na żądaną grubość osłon stałych pracowni. Celem pracy jest ocena, za pomocą przykładowych obliczeń, zależności wymaganych grubości osłon biologicznych akceleratorów medycznych od zakresu zastosowań wdrażanych do praktyki klinicznej wysoko specjalistycznych technik napromieniania. Stwierdzono, że założenia do projektu technicznego osłon stałych nowej pracowni powinny uwzględniać zakres planowanego wykorzystania akceleratora do realizacji procedur IMRT i TBI. Natomiast osłony już isntiejące, zaprojektowane i wyknane przy założeniu stosowania jedynie standardowych technik napromieniania, mogą okazać się niewystarczające. W takim przypadku konieczne jest ich odpowiednie pogrubienie. Alternatywą może być planowe ograniczenie liczby pacjentów napromienianych na danym akceleratorze.


  2/5

  Tytuł oryginału: Otrzymywanie za pomocą cyklotronu krótkożyciowych izotopów pierwiastków lekkich stosowanych w tomografii pozytronowej (PET).
  Tytuł angielski: Cyclotron production of short-lived positron-emitting isotopes for positron emission tomography (PET).
  Autorzy: Petelenz Barbara, Waligórski Michał
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (31) s.111-122, tab., bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Pierwsze warsztaty PET Warszawa 16.01. 2002
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przeglądowej pracy omówiono sposób otrzymywania najważniejszych krótkożyciowych lekkich izotopów promieniotwórczxych, w tym węgla 11C, azotu 13N, tlenu 15O i fluoru 18F, stosowanych w tomografii pozytonowej PET, wytwarzanych za pomocą cyklotronów przyspieszających lekkie jony (protony i deuterony) do energii rzędu kilku MeV. Zwrócono uwagę na zagadnienia praktyczne związane z produkcją i dystrybucją tych znaczników, mogące mieć znaczenie dla rozwoju ośrodków PET w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Technical aspects of cyclotron production of the main PET tracers 11C, 13N, 15O, and 18F are reviewed. Some practical issues pertaining to thre production and distribution of these tracers in PET centres under development in Poland are also discussed.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ectopic thyroid tissue as a tumour of the heart - case report and review of the literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Waligórski Szymon, Listewnik Maria H., Wiechowski Seweryn
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.173-175, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Here we report a case of a 48-year-old woman with ectopic thyroid tissue in the right ventricle. The tumour involved 1/3 of the ventricle and adhered to the myocardium. The lesion was removed completely and a bioprosthesis was placed due to tricuspid insufficiency, and then a pacemaker was implanted. The diagnosis was made upon examination of the postoperative tissue. The paper discusses embryological implications of the development of thyroid tissue in the heart. This case is first in the polish literature.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zapewnienie jakości w radioterapii - przykład realizacji wybranych procedur krajowych zaleceń dotyczących kontroli aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii.
  Tytuł angielski: Quality assurance in radiotherapy-execution of selected quality assurance procedures of the national re-commendations for the Selectron LDR/MDR brachy-therapy unit.
  Autorzy: Barańczyk Remigiusz, Lesiak Jan, Byrski Edward, Rozwadowska-Bogusz Bożena, Góra Eleonora, Kołodziejczyk Aneta, Waligórski Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.5-9, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena przejrzystości opisów procedur kontrolnych przedstwionych w zaleceniach kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii, opracowanych w Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie (COOK). Ocena stopnia trudności technicznego wykonania oraz czytelności dokumentowania wyników każdej z zaproponowanych procedur kontrolnych. Metoda: Dokument "Krajowy - zaleceniaa dot. kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" zawiera opis procedur kontrolnych, sugerowane kryteria tolerancji, wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania wraz z propozycją z zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. W pracy omówiono tekst zaleceń oraz podano przykłady realizacji wybranych procedur kontrolnych wykonanych na terenie Kliniki Ginekologii Onkolol. COOK, gdzie zlokalizowany jest aparat Selectron LDR/MDR. Wyniki i wnioski: Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że: a opisy procedur są jednoznaczne i klarowne; b) system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych; c) zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

  Streszczenie angielskie: Aim: To verify the clarity of QA procedure descriptions developed at the Centre of Oncology in Kraków within the comprehensive Quality Assurance programme for the LDR/MDR after-loading brachytherapy unit, proposed as a national recomendation. The ease of execution and the completeness of reporting were evaluated for all of the prososed QA procedures. Method: "Krajowy - zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" (National Recommendations for Quality Assurance in Brachytherapy: Selectron LDR/MDR afterloading brachytherapy unit) document contains the proposed chain of responsibility of personnel involved in the QA program, a short description of the QA recommended procedures, suggested tolerance criteria, and a list of equipment required to perform the procedures. In the paper we discuss this document and illustrate the execution QA tests performed at the Clinic of Gynaecological Oncology of the Oncology Centre in Kraków where a Selectron LDR/MDR unit is aplied clinically. Results and conclusions: After concluding QA tests for the Selectron LDR/MDR brachytherapy unit, we conclude that: a) the description of the QA procedures is clear and unequivocal; b) the proposed QA system is coherent and contains all the information required for safee and precise application of radioactive sources; and c) the reporting sheets and tables are comprehensive, informative and consistent.


  5/5

  Tytuł oryginału: Weryfikacja rozkładu dawki obliczanego przez system planowania leczenia CadPlan w warunkach symulowanej radioterapii.
  Tytuł angielski: Verification of thosedistribution calculated using the CadPlan treatment planning system in conditions of simulated radiotherapy.
  Autorzy: Miszczak Dorota, Lesiak Jan, Byrski Edward, Rozwadowska-Bogusz Bożena, Góra Eleonora, Barańczyk Remigiusz, Waligórski Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.72-75, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena dokładności dostarczenia dawki do obszaru "leczonego" przez system planowania leczenia CadPlan zainstalowany w Centrum Onkologii w Krakowie. Materiały i metoda: Weryfikacja systemu planowania leczenia polegała na porównaniuu dawki zmierzonej metoda termoluminescencyjną (TL) w wybrancyh punktach pomiarowych wewnątrz fantomu antropomorficznego z dawką obliczoną w tych punktach za pomocą systemu CadPlan. Sprawdzono rozkład dawki w fantomie obejmującym obszar dolnej części tułowia. Opracowano plan napromieniania 4 związkami zewnętrznymi: ç(Co-60) oraz X (6MV). Napromienianie fantomu przeprowadzono trzykrotnie, symulując warunki radioterapii frakcjonowanej. Wyniki: Odchylenie pomiędzy wartościami dawki zmierzonej metodą TL w punktach pomiarowych leżących w obszarze "leczonym" i wartościami dawki obliczonymi w tych punktach za pomocą systemu planowania leczenia CadPlan nie przekraczało 5 proc. Większe wartości odchylenia występowały w obszarze wysokiego gradientu dawki, na granicah obszaru "leczonego" Wnioski: Analiza średnich wartości różnic pomiędzy dawką zmierzoną metodą TL i obliczoną na podstawie opracowanych planów leczenia dla obydwu rodzajów wiązek promieniowania wskazuje na wysoką zgodność pomiędzy dawką zaplanowaną za pomocą systemu CadPlan a dostarczoną do obszaru zainteresowania. Stwierdzono przydatność metody TL do weryfikacji systemów planowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the accuracy of dose distribution within the "treated" volume, calculated using the CadPlan treatment Planning System at the Centre of Oncology in Kraków. Materials and methods: The treatment planning system (TPS) was verified by comparing the values of TLD-measured absorbed dose at selected points inside an antropomorphic (Aldesteron)phantom against those calculated at the same points by the CadPlan TPS. The dose distribution inside the Alderson phantom representing the pelvic area irradiated with four external Co-60 and 6 MV X-ray beams, was verified. The irradiation was repeated three times under conditions simulating those of fractionated irradiation of the patient. Results: The difference between the TPS-calculated and TLD measured dose at the points of interests inside the "treated" volume was found not to exceeded 5 p.c. Larger diferences were observed outside the "treated" volume where the dose gradient was steep. Conclusions: Evaluation of the mean difefrence between the calculated and measured dose values for the Co-60 and 6 MV X-ray beams shows high conformity between the distribution of dose olanned using the CadPlan TPS and the dose actually delivered. The applicability of TL dosimetry in validating treatment planning systems was also confirmed.

  stosując format: