Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAJSZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zawartość wapnia oraz fosforu w dietach młodzieży z warszawskich szkół podstawowych.
Tytuł angielski: Calcium and phosphorus in daily intake by primary schools girls and boys from Warsaw.
Autorzy: Chwojnowska Zofia, Charzewska Jadwiga, Chabros Elżbieta, Wajszczyk Bożena, Rogalska-Niedźwiedź Małgorzata, Jarosz Barbara
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.157-165, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza zawartości wapnia oraz fosforu w dietach młodzieży w początkowym okresie dojrzewania (11 i 12 lat) na przestrzeni ostatnich 10 lat. Oceniono również spożycie mleka i jego przetworów w badanym okresie przez młodzież szkolną. Ogółem w latach 1989-1999, przebadano 767 dziewcząt oraz 817 chłopców. Sposób żywienia oceniono metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24-godzin poprzedzających badanie, zachowując równomierną reprezentację dni tygodnia. Blisko połowa badanej młodzieży spożywała w dietach mniej niż 600 mg wapnia na dzień. Obserwowano niski stosunek wapnia do fosforu, a u aż od 2 do 11 proc. młodzieży wynosił poniżej 0,25.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was an assessment average daily intake of calcium and phosphorus by prepubertal adolescents (aged 11 and 12) during monitoring their diets in last 10 years. In 1989-1999 years, it was investigated 767 randomly selected girls and 817 boys, aged 11 and 12 in Warsaw. Information on dietary intake was obtained by 24-hour recall method, always spring, having representation of weekdays and weekends. Among environmental factors, nutrition, and particularly calcium intake is assumed to influence whether the genetically determined maximal peak bone mass is reached. However, near half of examined prepubertal adolescents have intake less than 600 mg calcium per day. It was also observed low calcium to phosphorus ratio in diets and stated Ca:P 0,25 among 10 p.c. diet in different groups of girls and boys. Consequently, due to consider the activity educational efforts directed to prepubertal adolescent with reference to means realization of calcium RDA in daily diet through increase milk and dairy products consumption.


  2/2

  Tytuł oryginału: Porównywanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of diet in patients with large bowel adenomas and controls.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Wajszczyk Bożena, Charzewska Jadwiga, Dzieniszewski Jan, Tacikowska Małgorzata, Godziemba-Maliszewska Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.195-200, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie wpływu żywienia na częstość występowania gruczolaków jelita grubego miałoby istotne znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. W piśmiennictwie są sprzeczne dane o wpływie diety na powstawanie gruczolaków i raka jelita grubego. Cel pracy: Analiza porównawcza diety pacjentów z gruczolakami jelita grubego (grupa badana) i osób bez gruczolaków (grupa kontrolna). Materiał i metody: Grupa badana i kontrolna wyselekcjonowane zostały spośród osób z wykonaną pełną kolonoskopią w ramach rutynowej działalności pracowni endoskopowej. Grupa badana składała się z pacjentów ze stwierdzonymi gruczolakami jelita grubego grupa kontrolna złożona była z osób, u których w badaniu kolonoskopowym nie zostały stwierdzone gruczolaki. Zbadano w sumie 111 soób; 57 z polipami jelita grubego i 54 z grupy kontrolnej. W obu grupach przeprowadzono wywiady żywieniowe przy użyciu ankiety oceniającej zwyczajową częstotliwość i ilość spożywania produktów, potraw i napojów w czasie 39 dni poprzedzających badanie. Obliczono średnią realizację normy (w proc.) dla poszczególnych składników pokarmowych. W badaniach zastosowano normy ustalone na poziomie tzw. bezpiecznego spożycia. Wyniki: W grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie niższą średnią realizację normy w porównaniu do grupy kontrolnej w odniesieniu do witaminy A (204,2 proc. vs. 310 proc.) (p=0,008). W grupie badanych mężczyzn stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie średniej realizacji normy, w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Determination of nutrition influence on the incidence of large bowel adenomas would be very useful in prevention of large bowel carcinoma. In the literature controversial opinions have been expressed on diet effect on the development of large bowel adenomas and carcinomas. Objectives: Comparative analysis of diets in patients with large bowel adenomas (study group) and controls without adenomas. Material and methods: The study group and control group were selected from patients undergoing full colonoscopy in routine work of the endoscopy unit. The study group comprised patients with diagnosed large bowel adenomas. The control group consisted of patients without adenomas found colonoscopy. The whole material comprised 111 patients (57 with adenomas and 54 controls). In both groups nutritional history data were obtained by means of an inquiry form estimating the usual frequency and amounts of consumed products, dishes and deinks during 30 days preceding the examination. The mean realized of standard dietary allowances was calculated (in p.c.) for individual food components. Standards established at the safe intake level were accepted in the study. Results: In the group of studied women significantly lower mean realization in the standard intake in relation to controls was found for vitamin A (204.2 p.c. vs. 310 p.c., p=0.008). In the group of studied men statistically significant decrease was found of the realization of the standard in relation to controls ...

  stosując format: