Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAJS
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu wartości gazometrii krwi u wcześniaków z zaburzeniami oddychania.
Tytuł angielski: Blood gases values forecasting by artificial neural network in prematurely born infants with respiratory distress.
Autorzy: Kruczek Piotr, Pietrzyk Jacek J., Sukiennik Artur, Wajs Wiesław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.34-37, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sztuczne sieci neuronowe (SSN) są nowym, atrakcyjnym narzędziem analizy danych mogącym skutecznie konkurować ze stosowanymi powszechnie metodami statystycznymi. Ich znaczenie w naukach medycznych rośnie. Nie wykorzystywano ich jednak w tej dziedzinie do modelowania zjawisk ciągłych. Celem pracy jest określenie przydatności SSN do prognozowania przebiegu wartości gazometrii krwi u wcześniaków z zaburzeniami oddychania. Badanie przeprowadzono wykorzystując dane z pierwszych 30 dni hospitalizacji 19 noworodków z urodzeniową masą ciała ó1500g, przyjętych do 2 doby życia do OITN PAIP w Krakowie w roku 1997. Dla każdego z 4 wybranych do prognozowania parametrów gazometrii krwi (pH, pCO2, pO2 HCO3) oraz wskaźnika pO2/FiO2 utworzono osobną sieć neuronową prognozującą wartość tego parametru z wyprzedzeniem 1 godz. w stosunku do czasu odczytu wielkości wejściowych. Dla każdej sieci wyodrębniono osobny zbiór parametrów przedstawionych na wejściu SSN. Naukę SSN prowadzono przy pomocy algorytmu wstecznej propagacji błędów używając danych 18 pacjentów, dokładność prognoz testowano na danych pozostałego pacjenta. Procedurę tę powtarzano 19 razy. Błąd prognozy oceniano w odniesieniu do uprzednio określonych krzywych nmaksymalnego dopuszczalnego błędu prognozy. Dokładność prognoz wynosiła dla pH, pCO2, HCO3, pCO2/FiO2 odpowiednio 98,9; 99,7; 97,1; 98,3; 95 proc.

  Streszczenie angielskie: Artificial Neural Networks (ANN) are modern tools for data analysis. They can compete with commonly used statistical methods. Till the data they were not used for modeling continuous parameters in medicine. The aim of this paper is to assess accuracy of ANN in forecasting blood gases values in preterm infants with respiratory distress. This study was conducted with the use of the data from Neonatal Information System (NIS) describing first 30 days of the hospital stay of 19 newborns with birthweight ó1500g admitted to the unit before second day of life in 1997. Separate ANN was created for prognosis of 4 parameters of arterial blood gases (pH, pCO2, p)2, HCO3) and oxygenation index (pO2/FiO2) for 1 hour in advance. For each forecasted parameter input set of parameters was established. The ANN was thaught with back propagation algorithm using data of 18 patients, the accuracy of prognosis was tested on the data of the remaining patient. This procedure was repeated 19 times. The error of prognosis was assessed in comparison to predefined curves of the maximal error. The accuracy of achieved prognoses was respectively for pH, pCo2, pO2, HCO3, pO2/FiO2 98.9, 99.7, 97.1, 98.3, 95p.c.


  2/5

  Tytuł oryginału: Radical prostatectomy in patients with preoperative prostate specific antigen 15 ng/ml and higher.
  Tytuł polski: Radykalna prostatektomia u chorych z wysokim przedoperacyjnym poziomiem PSA ( 15 ng/ml).
  Autorzy: Neulander Endre Z., Skoneczna Iwona, Murphy William M., Douvdevani Amos, Rivera Inoel, Wajsman Zev
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.190-194, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników leczenia radykalną prostatektomią (RP) chorych, z przedoperacyjnym wysokim poziomem PSA (15 ng/ml.). Materiał i metoda. W okresie 1989 - 1997, 85 chorych z poziomem PSA ň 15 ng/ml (mediana 26 ng/ml, przedział 15 - 126 ng/ml) zostało poddanych RP. Chorzy z palpacyjnie wyczuwalnym guzem stercza otrzymali 3 miesięczną neoadjuwantową hormonoterapię. U 36 chorych (42 proc.) zastosowano wczesną (w okresie 3 - 4 miesięcy) adjuwantową radioterapię, ze względu na stopień zaawansowania pT3 i/lub stwierdzenie dodatnich marginesów chirurgicznych. Wyniki. Mediana obserwacji wyniosła 58 miesięcy (2 - 104). Nawrót choroby wystąpił u 33 proc. chorych. 6 chorych (7 proc.) zmarło w okresie obserwacji, 3 wskutek raka stercza z przerzutami. U chorych z guzami T1c obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów (p = 0,03), niż w grupie chorych z guzem wyczuwalnym i przedoperacyjnym badaniu per rectum (cT2 cT3). Wiek powyżej 65 lat okazał się być znaczącym negatywnym czynnikiem prognostycznym w odniesieniu do odsetka nawrotów biochemicznych (p = 0,01). U chorych uzupełniająco napromienianych obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów biochemicznych w porównaniu do chorych, u których nie stosowano radioterapii (p = 0,05). Wykazano, że przedoperacyjny poziom PSA nie miał istotnego znaczenia prognostycznego w odniesieniu do częstości nawrotów biochemicznych w analizowanej grupie chorych. Jakkolwiek, chorzy z zajęciem pęcherzyków nasiennych (pT3c), u których znacznie ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To report on the outcome of patients who underwent radical prostatectomy (RP) with preoperative PSA ň 15 ng/ml. Methods. Eighty-five consecutive patients with PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml, range 15 - 126 ngm/ml) underwent RP between 1989 and 1997. Patients with palpable cancer received 3 months neoadjuvant hormone therapy. Thirty-six patients (42 p.c.) underwent early (3 - 4 months after RP) adjuvant radiation for pT3 disease and/or positive surgical margins. Results. The median follow-up was 58 months (range 2 - 104 mos.). The overall relapse rate was 33 p.c. Six patients (7 p.c.) died during follow up, three due to metastatic prostate cancer. Patients with T1c tumors had a significantly lower recurrence rate than those with palpabale (cT2 and cT3) cancer (p = 0.03). Age above 65 was found to be a significant negative prognostic factor with respect to biochemical recurrence (p = 0.01). Adjuvant radiation was associated with significantly lower biochemical recurrence rates compared to patients who were not radiated (p = 0.05). Overall, the preoperative PSA level was not found to have prognostic significance with respect to the biochemical recurrence in this gorup of patients. However, in patients with seminal vesicle invasion (pT3c) patients with biochemicial recurrence had a significantly higher preoperative PSA (p = 0.05). Conclusions. In selected patients with nonpalpabale prostate cancer and with preoperative PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml) RP is a ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Zawartość wapnia oraz fosforu w dietach młodzieży z warszawskich szkół podstawowych.
  Tytuł angielski: Calcium and phosphorus in daily intake by primary schools girls and boys from Warsaw.
  Autorzy: Chwojnowska Zofia, Charzewska Jadwiga, Chabros Elżbieta, Wajszczyk Bożena, Rogalska-Niedźwiedź Małgorzata, Jarosz Barbara
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.157-165, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza zawartości wapnia oraz fosforu w dietach młodzieży w początkowym okresie dojrzewania (11 i 12 lat) na przestrzeni ostatnich 10 lat. Oceniono również spożycie mleka i jego przetworów w badanym okresie przez młodzież szkolną. Ogółem w latach 1989-1999, przebadano 767 dziewcząt oraz 817 chłopców. Sposób żywienia oceniono metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24-godzin poprzedzających badanie, zachowując równomierną reprezentację dni tygodnia. Blisko połowa badanej młodzieży spożywała w dietach mniej niż 600 mg wapnia na dzień. Obserwowano niski stosunek wapnia do fosforu, a u aż od 2 do 11 proc. młodzieży wynosił poniżej 0,25.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was an assessment average daily intake of calcium and phosphorus by prepubertal adolescents (aged 11 and 12) during monitoring their diets in last 10 years. In 1989-1999 years, it was investigated 767 randomly selected girls and 817 boys, aged 11 and 12 in Warsaw. Information on dietary intake was obtained by 24-hour recall method, always spring, having representation of weekdays and weekends. Among environmental factors, nutrition, and particularly calcium intake is assumed to influence whether the genetically determined maximal peak bone mass is reached. However, near half of examined prepubertal adolescents have intake less than 600 mg calcium per day. It was also observed low calcium to phosphorus ratio in diets and stated Ca:P 0,25 among 10 p.c. diet in different groups of girls and boys. Consequently, due to consider the activity educational efforts directed to prepubertal adolescent with reference to means realization of calcium RDA in daily diet through increase milk and dairy products consumption.


  4/5

  Tytuł oryginału: Porównywanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of diet in patients with large bowel adenomas and controls.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Wajszczyk Bożena, Charzewska Jadwiga, Dzieniszewski Jan, Tacikowska Małgorzata, Godziemba-Maliszewska Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.195-200, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie wpływu żywienia na częstość występowania gruczolaków jelita grubego miałoby istotne znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. W piśmiennictwie są sprzeczne dane o wpływie diety na powstawanie gruczolaków i raka jelita grubego. Cel pracy: Analiza porównawcza diety pacjentów z gruczolakami jelita grubego (grupa badana) i osób bez gruczolaków (grupa kontrolna). Materiał i metody: Grupa badana i kontrolna wyselekcjonowane zostały spośród osób z wykonaną pełną kolonoskopią w ramach rutynowej działalności pracowni endoskopowej. Grupa badana składała się z pacjentów ze stwierdzonymi gruczolakami jelita grubego grupa kontrolna złożona była z osób, u których w badaniu kolonoskopowym nie zostały stwierdzone gruczolaki. Zbadano w sumie 111 soób; 57 z polipami jelita grubego i 54 z grupy kontrolnej. W obu grupach przeprowadzono wywiady żywieniowe przy użyciu ankiety oceniającej zwyczajową częstotliwość i ilość spożywania produktów, potraw i napojów w czasie 39 dni poprzedzających badanie. Obliczono średnią realizację normy (w proc.) dla poszczególnych składników pokarmowych. W badaniach zastosowano normy ustalone na poziomie tzw. bezpiecznego spożycia. Wyniki: W grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie niższą średnią realizację normy w porównaniu do grupy kontrolnej w odniesieniu do witaminy A (204,2 proc. vs. 310 proc.) (p=0,008). W grupie badanych mężczyzn stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie średniej realizacji normy, w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Determination of nutrition influence on the incidence of large bowel adenomas would be very useful in prevention of large bowel carcinoma. In the literature controversial opinions have been expressed on diet effect on the development of large bowel adenomas and carcinomas. Objectives: Comparative analysis of diets in patients with large bowel adenomas (study group) and controls without adenomas. Material and methods: The study group and control group were selected from patients undergoing full colonoscopy in routine work of the endoscopy unit. The study group comprised patients with diagnosed large bowel adenomas. The control group consisted of patients without adenomas found colonoscopy. The whole material comprised 111 patients (57 with adenomas and 54 controls). In both groups nutritional history data were obtained by means of an inquiry form estimating the usual frequency and amounts of consumed products, dishes and deinks during 30 days preceding the examination. The mean realized of standard dietary allowances was calculated (in p.c.) for individual food components. Standards established at the safe intake level were accepted in the study. Results: In the group of studied women significantly lower mean realization in the standard intake in relation to controls was found for vitamin A (204.2 p.c. vs. 310 p.c., p=0.008). In the group of studied men statistically significant decrease was found of the realization of the standard in relation to controls ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających w środowisku wiejskim.
  Tytuł angielski: Knowledge of principles of providing first aid to the victims of road accidents by drivers living in rural environment.
  Autorzy: Lorencowicz Regina, Adamczyk Kazimiera, Wajs Agata
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.46-51, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera ocenę poziomu przygotowania kierowców zamieszkałych na wsi do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Przebadano 200 kierowców z województwa podkarpackiego i stwierdzono, że chociaż większość badanych referowała poprawnie sposoby postępowania wobec poszkodowanych w wypadku, to jednak znacząca grupa kierowców (od 8,5 proc. do 40,0 proc. w zależności od rodzaju urazu) nie wiedziała, jakiej pomocy powinna udzielić.

  stosując format: