Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAŚNIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Dyspersja QT i czas Tpeak-end w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Tytuł angielski: QT dispersion and Tpeak-end time during percutaneous coronary angioplasty.
Autorzy: Waśniewski Michał, Ochotny Romuald, Lesiak Maciej, Mitkowski Przemysław, Grajek Stefan, Cieśliński Andrzej
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niedokrwienie mięśnia sercowego wpływa na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach, zaburzając jednorodność repolaryzacji komór, czego miarą może być dyspersja odstępu OT oraz czas Tpeak-end. Cel pracy: Ocena dyspersji QT i czasu Tpeak-end podczas krótkotrwałego niedokrwienia wywołanego napełnieniem balonu w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz porównanie obu parametrów w podgrupach pacjentów wyróżnionych na podstawie: rodzaju poszerzanej tętnicy wieńcowej, zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory. Materiał i metody: Badaniem objęto 81 pacjentów poddanych zabiegowi PTCA. Choroba jednego naczynia występowała u 44, dwóch naczyń u 28, a trzech naczyń u 9 pacjentów. U 31 osób zaplanowano zabieg PTCA gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, u 27 - gałęzi okalającej i u 23 - prawej tętnicy wieńcowej. Zapis EKG rejestrowano 2-krotnie; przed zabiegiem (I) oraz po 60 s pierwszej inflacji balonu (II). Dyspersję QT i czas Tpeak-end obliczano ręcznie przy prędkości zapisu 200 mm/s i wzmocnieniu 40 mm/mV. Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost dyspersji QT (I vs. II - 51,5 ń 15,6 ms vs. 65,9 ń 21,0 ms) oraz czasu Tpeak-end (odpowiednio: 89,6 ń 10,5 ms vs. 104,3 ń 12,0 ms). Rodzaj poszerzanej tętnicy wieńcowej nie miał wpływu na wartości ocenianych parametrów. U pacjentów z chorobą trójnaczyniową stwierdzono wyższe wartości dyspersji QT niż u pacjentów ze zmianami w jednym lub dwóch ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Myocardial ischemia alters repolarisation in cardiac cells. QT dispersion and Tpeak-end time are considered to represent this process. The aim of the study: Estimation of QT dispersion and Tpeak-end time during short lasting ischemia provoked by balloon inflation during PTCA. Comparison of both parameters in subgroup of patients divided by: kind of coronary artery, number of stenotic coronary arteries and left ventricular ejection fraction. Material and methods: 81 patients undergoing PTCA procedure (age: 56.4 ń 8.3, 62 male). Single vessel disease were diagnosed in 44, two vessels in 28 and three vessels in 9 patients. 31 patients had PTCA LAD, 27 - Cx and 23 - RCA. ECG was recorded twice: before procedure (I) and in 60 second of balloon inflation (II). QT dispersion and Tpeak-end time were calculated manually using computer software Hellige Cardiosmart. Recording parameters: 200 mm/ms and 40 mm/mV. Results: QT dispersion (I vs. II: 51.5 ń 15.6 ms vs. 65.9 ń 21.0 ms) and Tpeak-end time (I vs. II: 89.6 ń 10.5 ms vs. 104.3 ń 12.0 ms) increased significantly during ischemia. Kind of widened coronary artery had no influence on both parameters. Patients with 3 vessels disease had significantly higher QT dispersion than patients with less advanced disease. There was no similar relation in Tpeak-end time. Significant negative correlation (tau Kendall - 0.31; p 0.001) between QT dispersion during balloon inflation and ejection fraction was found. Conclusion: ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena dyspersji QT w chorobie niedokrwiennej serca : wybrane, nieinwazyjne parametry repolaryzacji komór w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej : praca doktorska
  Autorzy: Waśniewski Michał, Ochotny Romuald (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego I Klinika Kardiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn. + dyskietka
  Sygnatura GBL: 45/20158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: Przerzuty do zaotrzewnowych węzłów chłonnych w przebiegu raka błony śluzowej trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Retroperitoneal lymph nodal metastases in carcinoma of the endometrium.
  Autorzy: Waśniewski Tomasz, Stefanowicz Marek, Węgrzyn Krzysztof, Kozerski Jerzy, Onichimowski Dariusz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.29-35, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano patomorfologiczne czynniki ryzyka (typ histologiczny, stopień zróżnicowania histologicznego, głębokość naciekowa mięśnia macicy, zajęcie przestrzeni naczyniowej) przerzutów do zaotrzewnowych węzłów chłonnych u 80 spośród 147 kobiet operowanych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy w Oddziale Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w latach 1996-2000. Dokonano analizy powikłań śród- i pooperacyjnych w grupach pacjentek poddanych i nie poddanych limfadenektomii.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wpływ przedoperacyjnego zastosowania propacetamolu na intensywność odczuwania bólu po operacji usunięcia macicy.
  Tytuł angielski: Pre-operative propacetamol administration influence on post-operative pain severity in patients after uterus extripation.
  Autorzy: Onichimowski Dariusz, Stefanowicz Marek, Waśniewski Tomasz, Ciemniewicz Ewa
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.101-107, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In spite of, more and more greater interests with improvement of comfort connected with operation, still at over half of patients, soothing of pain after operation is inadequate. Progress, which took place in understanding of pain mechanisms permitted on putting hypothesis about possibility of prevention to surgical pain across application analgetic before operation (preemptive analgesia). The creature of presented below research is qualification of propacetamol efficiency used before pronouncement of pain stimulation in diminution of pain complaints after operation. In research took participation 50 patients operated for rmoval of uterus, divoded at random on two groups. Patients in dependence on groups received an hour before operation intravenous drop inlet of 250 ml saline with 2 g of propacetamol or without medicine as placebo. After operation, patients received to disposal PCA automatic syringe with morphine, as a method of soothing of postoperative pain. Twenty-four hours morphine request was measure of intensification of pain. In passed investigation less application of morphine was observed in group of patients receiving propacetamol. The research showed, that propacetamol used as preemptive analgesia is efficient in diminution of pain complaints after operation of uterus removal.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu propacetamolu i ketoprofenu zastosowanych przed operacją na zmniejszenie dolegliwości bólowych po operacji usunięcia macicy.
  Tytuł angielski: Efficiency of propacetamol and ketoprofen used before operation on pain allevation after uterus removal.
  Autorzy: Onichimowski Dariusz, Stefanowicz Marek, Waśniewski Tomasz
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.23-29, il., tab., bibliogr. [42] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skuteczność uśmierzania bólu po leczeniu operacyjnym jest nadal niezadowalająca u ponad połowy pacjentów. Badania nad mechanizmami odczuwania bólu wskazują na potencjalną możliwość zapobiegania bólowi pooperacyjnemu poprzez podanie analgetyków przed zabiegiem operacyjnym. Celem badania było określenie skuteczności propacetamolu, ketoprofenu lub obu leków łącznie, podawanych przed zabiegiem operacyjnym w zmniejszeniu dolegliwości bólowych po operacji. W badaniu wzięło udział 100 pacjentek poddanych operacji usunięcia macicy, które przypisano losowo do czterech grup. Godzinę przed operacją pacjentki otrzymywały wlew dożylny 250 ml soli fizjologicznej z 2 g propacetamolu lub 100 mg ketoprofenu, lub z dwoma lekami jednocześnie albo wyłącznie sól fizjologiczną jako placebo. Po operacji ból pooperacyjny uśmierzano morfiną dawkowaną przez pacjentkę strzykawką automatyczną PCA. Dawka morfiny przyjęta w ciągu 24 godzin od zakończenia operacji była miarą nasilenia bólu pooperacyjnego. Najmniejsze zapotrzebowanie na morfinę w okresie pooperacyjnym stwierdzono wśród pacjentek otrzymujących przed zabiegiem oba leki, a największe w grupie placebo. Dawka morfiny w grupach pacjentek przyjmujących jeden lek była mniejsza niż w grupie placebo, ale większa niż u pacjentek otrzymujących łącznie propacetamol i ketoprofen. W badaniu wykazano, że zarówno propacetamol, jak i ketoprofen zastosowane jako analgezja z wyprzedzeniem są skuteczne w zmniejszeniu dolegliwości bólowych po operacji ...

  Streszczenie angielskie: A relieve of pain after surgery is still inadequate in more than half of the patients. Studies of pain mechanisms suggest that pain after surgery could be potentially by administration of analgetics before surgery (i.e. by preemptive analgesia). We conducted this study to establish the efficacy of propacetamol, ketoprofen or both, given before the surgery in treatment of pain after surgery. We studied 100 women before and after the hysterectomy, randomly assigned to four groups. One hour before the surgery patients received intravenous infusion of saline (250) with 2 g of propacetamol (group 1); 100mg of ketoprofen (group 2), both drugs (group 3) or saline only (placebo). The pain after the surgery was treated with morphine self-administered by patients who were given the PCA automatic syringe with morphine. The total amount of morphine self-given during 24 hours after surgery was used as a measure of pain intensity. The smallest amount of morphine used in postoperative period was noted in patients receiving both study drugs and the greatest does of morphine was found in placebo group. Patients receiving one of the study drugs medicine also required less amount of morphine than placebo group, but required greater doses than patients receiving propacetamol and ketoprofen together. We conclude that both propacetamol and ketoprofen used as preemptive analgesia are efficient in treatment of pain after hysterectomy. The greatest efficiency was noted in patients receiving ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Biopsja otwarta w diagnostyce subklinicznego raka sutka.
  Tytuł angielski: Stereotactic surgical biopsy in diagnosis of subclinical breast cancer.
  Autorzy: Stefanowicz Marek, Stefanowicz Elżbieta, Gugała Karol, Rams Leszek, Waśniewski Tomasz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (4) s.67-70, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiedza ginekologa, będącego często lekarzem pierwszego kontaktu, dotycząca subklinicznych postaci raka sutka, może mieć decydujące znaczenie dla wczesnego rozpoznania, co stwarza szansę całkowitego wyleczenia. Od maja 1997 do grudnia 2000 roku w Oddziale Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie wykonano 65 otwartych biopsji chirurgicznych sutka po mammmograficznej stereotaktycznej lokalizacji podejrzanych zmian. Wykryto 14 raków; 7 w grupie z mikrozwapnieniami (microcalcificatio), 6 w grupie z zaburzeniami architektury o obrazie struktury promienistej (radial scar), 1 u pacjentki z asymetrycznym zagęszczeniem tkanki gruczołowej. Wykryto również 2 przypadki atypowej hyperplazji przewodowej atypica ductale). U pozostałych pacjentek stwierdzono zmiany takie jak: papillomatosis intraductale, ductectasiae, adenosis sclerosans, papillomatosis sclerosans, fibroadenoma.

  Streszczenie angielskie: Gynaecologists are often physicians, which have a contact with breast diseases first. From that reason their knowledge about subclinical form of breast cancer has primary meaning for early diagnosis. It creates a chance for complete recovery. We retrospectively studied 65 patients, who were treated surgical breast biopsy after mammographic stereotactic localisation of suspicious, non-palpable lesions, in our Hospital from May 1997 to December 2000. We detected 14 breast cancers: 7 in group of patients with microcalcifications, 6 in group with radial sclerosing lesions, 1 in group with assymetric concentration glandular tissue. We also detected 2 patients with hyperplasia atypica ductale. Among the rest of patients we found following lesions: papillomatosis intraductale, ductectasiae, adenosis sclerosans, papillomatosis sclerosans, fibroadenoma.

  stosując format: