Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WÓJTOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Badanie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu o standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35
Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Wójtowicz Jerzy G., Kuśnierkiewicz Maria, Szyfter Witold
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.62-71, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/26

  Tytuł oryginału: Wiek zębowy w relacji do sposobu żywienia uczniów z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego.
  Tytuł angielski: Dental age in the relation with nutrition model of schoolchildren from swimming classes of championship school.
  Autorzy: Dyras Marta, Łyszczarz Justyna, Wójtowicz Barbara, Jankowska Katarzyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.662-667, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wieku kalendarzowego z wiekiem zębowym w aspekcie podaży podstawowych składników odżywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i makroelementów oraz witamin. Badaniami objęto 79 uczniów w wieku od 10 do 13 lat z klas pływackich Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Przeprowadzono kompleksowe badanie stomatologiczne uwzględniające ocenę stanu uzębienia, poziom higieny jamy ustnej oraz występowanie wad zgryzowych i zębowych. Indywidualną dzienną podaż produktów odżywczych oceniono na podstawie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego z 3 kolejnych dni, uwzglęniającego ilości produktów w każdym posiłku, liczbę posiłków i czas ich spożycia. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy zależnie od różnicy między wiekiem zębowym a kalendarzowym. Ząbkowanie o czasie stwierdzono u 25 uczniów (grupa I), przyspieszone ząbkowanie zębów stałych u 36 (grupa II), a ząbkowanie opóźnione u 18 (grupa III). W grupach II i III stwierdzono niższą od poziomu bezpiecznego podaż wapnia (80 proc. uczniów tych grup) oraz żelaza (55 proc.). W zakresie pozostałych mikro- i makroelementów nieprawidłowości stanu odżywienia stwierdzono głównie u osób z opóźnionym ząbkowaniem. Niedobory w zakresie podaży magnezu dotyczyły 77 proc., natomiast cynku 72 proc. uczniów. W grupie uczniów z przyspieszonym ząbkowaniem niedobory te kształtowały się na poziomie 40 proc. W zakresie podaży witamin w obu grupach stwierdzono zaniżoną podaż niacyny (39 proc.) oraz ryboflawiny (25 ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the comparison of calendar age with dental age in the aspect of basic nutritional ingredients intake with precise taking into consideration microelements, macroelements and vitamins. 79 schoolchildren from swimming classes of championship school in Cracow aged 10 - 13 were included in the examination. Among this group of pupils 24-hour recall and complex dental examination including the estimation of dental status, the hygienic status of oral cavity were conducted and the presence of dental and occlusion defects were estimated. 24-hour recall including 3 following days contained the number of products in every meal, the number of meals and the time of their consumption. The schoolchildren were divided into 3 groups on the ground of the difference between dental and calendar age. Dentition on time (no more than 5 months difference between dental and calendar age) was stated by 25 pupils - group I. Accelerated dentition of fixed teeth was observed by 36 pupils - group II and delayed dentition by 18 persons - group III. In all groups lower than safe calcium intake (80 p.c. of pupils from these groups) and iron intake (55 p.c.) was noticed. In the range of left micro- and macroelements the disturbances in nutritional status were mainly stated by persons with delayed dentition. The shortages in Magnesium intake concerned 67 p.c. of school children and in Zinc intake - 72 p.c. In the group of schoolchildren with accelerated dentition these ...


  3/26

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
  Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
  Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  4/26

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u pacjenta poddanego rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty z powodu tętniaka z masywnym krwawieniem śród- i pooperacyjnym wskutek zaburzeń krzepnięcia.
  Tytuł angielski: Recombinant activated factor VII for the management of severe intraoperative and postoperative bleeding after abdominal aortic surgery.
  Autorzy: Nowicka Małgorzata, Wójtowicz-Sprada Barbara, Rozwadowska Emilia, Szulc Roman
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.121-123, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zastosowano rekombinowany aktywny czynnik VII (NovoSeven, Novo Nordisk, Dania) u pacjenta z utajonym zaburzeniem czynności układu krzepnięcia, u którego w okresie pooperacyjnym wystąpiło masywne krwawienie, nie reagujące na podawanie preparatów świeżo mrożonego osocza oraz koncentratu płytkowego. Po dwukrotnym podaniu rekombinowanego aktywnego czynnika VII w odstępach dwugodzinnych zaobserwowano wyraźne zmniejszenie krwawienia oraz poprawę wyników badań laboratoryjnych. Pacjent zmarł po dwóch tygodniach hospitalizacji z powodu niewydolności wielonarządowej. Od podania rekombinowanego czynnika VIIa do zgonu chorego zaburzeń układu krzepnięcia nie obserwowano. Wśród wielu powikłań, jakie mogą towarzyszyć zabiegom rekonstrukcyjnym aorty brzusznej do najgroźniejszych należą śród- i pooperacyjne krwawienia. Mogą one wynikać z przyczyn chirurgicznych, jak również często wiązą się z zaburzeniami czynności układu krzepnięcia, które występują zarówno u chorych z uprzednim upośledzeniem hemostazy, jak i u tych pacjentów, którzy wcześniej takich zaburzeń nie wykazywali. Tradycyjne leczenie substytucyjne nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Korzystne może być wówczas zastosowanie kluczowego czynnika układu krzepnięcia jakim jest aktywny czynnik VII, który jest w stanie podtrzymać funkcjonowanie kaskady krzepnięcia mimo deficytu czynników VIII i IX.

  Streszczenie angielskie: We have administered the recombinant activated factor VII (RF VIIa, NovoSeven, Novo Nordisk, Denmark) to 76 yr-old patient, bleeding uncontrollably after abdominal aortic surgery. Two doses of RF VIIa, given over two hours, resulted in significant reduction of bleeding and improvement of INR and APTT. Despite vigorous treatment oatient developed multi organ failure and died two weeks later. RF VIIa offers a new approach to coagulation disturbances that cannot be managed with standard substitution therapy.


  5/26

  Tytuł oryginału: Staż z medycyny rodzinnej.
  Autorzy: Banaszewska Aleksandra, Wójtowicz Ewa, Strózik Piotr
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.39, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/26

  Tytuł oryginału: Niepłodność a zaburzenia psychiczne.
  Tytuł angielski: Intertility and mental disorders.
  Autorzy: Holas Paweł, Radziwoń Maria, Wójtowicz Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.557-566, tab., bibliogr. 38 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Infertility is recognised as an important clinical and social issue, because of the common occurrence and therapeutical difficulties. It is suggested by some researches that psychopathological factors might play an important pathogenicx role in its development, some others claim that psychopathology is rather secondary to the intertility. Although a groving number of aricles related to this issue are observed, we are far from the simple and commonly accepted model of relationship between psychoemotional factors and infertility. In this article, basing on the literature, a multidimensional problem of relationship between infertility and psychopathological factors is discussed; both pathogenic (psychogenic model) and secondary to the illness model are presented.


  7/26

  Tytuł oryginału: 5' - Esters of 2'-deoxyadenosine and 2-chloro-2'-deoxyadenosine with cell differentiation-provoking agents.
  Autorzy: Grieb Paweł, Kryczka Tomasz, Wójtowicz Radosław, Kawiak Jerzy, Kazimierczuk Zygmunt
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.129-137, il., bibliogr. 20 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Phenylacetic and retinoic acids are carboxyacidic cell differentiating agents displaying anticancer activities. We report on a new class of compounds including the 5'-esters of 2'-deoxyadenosine (dA) or 2-chloro-2'-deoxyadenosine (cladribine, 2CdA) and the aforementioned acids. The rationale behind the synthesis of these esters was that if they are hydrolyzed inside the lymphoid cells, either dA will be removed from the intracellular environment by deamination, or 2CdA will be phosphorylated and accumulated. In either case targetted delivery of the differentiating agent to the lymphoid cells may be envisaged. The said compounds were synthesized by the Mitsunobu procedure employing triphenylphosphine and azadircarboxylic acid esters, and their stability was tested against various esterases. Esters of dA and 2CdA with phenylacetic acids were found to be resistant to enzymatic hydrolysis, whereas those with retinoic acids were efficiently hydrolyzed by commercially available hepatic esterase as well as by esterases present in the blood plasma and in diluted human lymphocyte lysate. Susceptibility to enzymatic hydrolysis was found to be a prerequisite of cytotoxic and/or differentiating activity of these esters in leukemic cell lines.


  8/26

  Tytuł oryginału: Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej : warunki systemowe zarządzania opieką zdrowotną
  Opracowanie edytorskie: Trocki Michał (red.), Wójtowicz Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności 2002, 152 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Zarządzanie Ochroną Zdrowia
  Sygnatura GBL: 735,441

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  9/26

  Tytuł oryginału: Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej : zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej
  Opracowanie edytorskie: Trocki Michał (red.), Wójtowicz Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności 2002, 257 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Zarządzanie Ochroną Zdrowia
  Sygnatura GBL: 735,442

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  10/26

  Tytuł oryginału: Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej : instrumenty zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej
  Opracowanie edytorskie: Trocki Michał (red.), Wójtowicz Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności 2002, 175 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Zarządzanie Ochroną Zdrowia
  Sygnatura GBL: 735,443

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  11/26

  Tytuł oryginału: Changes in antioxidant status of heart muscle tissue in experimental diabetes in rabbits.
  Autorzy: Gumieniczek Anna, Hopkała Hanna, Wójtowicz Zbigniew, Nikołajuk Justyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.529-535, tab., bibliogr. s. 534-535
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • króliki
 • płeć męska
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to evaluate the oxidative stress-related parameters in alloxan-induced diabetes in rabbits. After 3, 6, 12 and 24 weeks of hyperglycaemia the enzymatic and non-enzymatic factors were measured in heart tissue fo diabetic and control groups. Superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities and the contents of total sulfhydryl compounds signficantly increased at all time intervals. Catalase activity increased initially (after 3 and 6 weeks), decreased after 12 weeks and increased again at the 24th week of the experiment. Glutathione reductase activity increased initially (at 3rd week), decreased below control level after 6 and 12 weeks, then increased again. Ascorbic acid concentration decreased after 3 and 6 weeks, and increased at the 12th and 24th weeks. The level of lipid peroxidation products was reduced after 3, 6 and 12 weeks of the experiment. After 24 weeks it was significantly elevated. These data suggest that hyperglycaemia induces oxidative stress in the heart but the defense mechanisms in the heart tissue are fairly efficacious against oxidative injury.


  12/26

  Tytuł oryginału: Doctor Honoris Causa Karel Marsal
  Opracowanie edytorskie: Wójtowicz Andrzej (red.).
  Źródło: - Poznań, Ośrodek Wydaw. Naukowych PAN 2002, 58, [1] s. : il., 24 cm. - Część tekstu w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,687

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Marsal
 • Karel 1943-


  13/26

  Tytuł oryginału: Doctor Honoris Causa Gastone Giovanni Nussdorfer
  Opracowanie edytorskie: Wójtowicz Andrzej (red.).
  Źródło: - Poznań, Ośrodek Wydaw. Naukowych PAN 2002, 62, [1] s. : il., 24 cm. - Tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,689

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Nussdorfer
 • Gastone Giovanni 1943-


  14/26

  Tytuł oryginału: Jak poprawić w roku 2002 reformę rynku zdrowotnego?
  Autorzy: Wójtowicz Marek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.63-68, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł jest próbą przekazania uwag i konkretnych propozycji rozwijających koncepcję "Narodowej Ochrony Zdrowia", przygotowanych przez menedżera-praktyka zarządzającego przez 10 lat zintegrowanym, a następnie rozmontowanym zgodnie z "duchem reform" na samodzielne podmioty zakładem opieki zdrowotnej. Tematem artykułu jest propozycja uproszczenia i zobiektywizowania systemu alokacji środków finansowych wg potrzeb, a nie wg podaży, wdrożenie modelu wspólnej kadry profesjonalistów medycznych w lecznictwie zamkniętym i specjalistyce ambulatoryjnej, odtworzenie systemu medycyny szkolnej oraz m.in. utworzenie w strukturach ZOZ ogólnodostępnych aptek umożliwiających utrzymanie kadry farmaceutów szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Article is the attempt of expressing remarks and proposals developing a concept of National Health Care System, prepared by practicing for 10 years manager of integrated and later, due to request of "health care reform" - dismounted health care institution. The subject of the article is a proposal of simplifying and objectivising a system of allocation of financial sources according to needs and not to demand, introducing a model of common groups of medical professionals for hosptials and ambulatory specialistic services, rebuilding the system of health care at schools, and among others creating in a structure of belonging to ZOZ but opened for population pharmacies, which would support professionals working in hospital pharmacies.


  15/26

  Tytuł oryginału: Wpływ cukrzycy doświadczalnej na budowę morfologiczną i niektóre wskaźniki biochemiczne wątroby u królika : praca doktorska
  Autorzy: Szkodziak Piotr, Wójtowicz Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka w Lublinie
  Źródło: 2002, 258 k. : il., tab., bibliogr. 263 poz., streszcz., sum., maszyn. + CD-ROM
  Sygnatura GBL: 45/20253

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska


  16/26

  Tytuł oryginału: Stan pierwszych zębów trzonowych stałych u 7-letnich dzieci w Polsce badanych w 1987 i 1995 roku.
  Tytuł angielski: The state of the first permanent molars in 7-year-old children examined in Poland in 1987 and 1995.
  Autorzy: Wójtowicz Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.347-351, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem epidemiologicznym w 1995 r. objęto 1380 dzieci 7-letnich, wybranych losowo, pochodzących z 3 środowisk zamieszkania: duże miasto, małe miasto, wieś. Wyniki badań porównano z poprzednimi z roku 1987. Oceniano stan pierwszych zębów trzonowych stałych (PZTS) wykorzystując wskaźnik frekwencji i intensywności próchnicy oraz wskaźnik W6/P6+W6. Do weryfikacji hipotezy o istnieniu bądż niesistnieniu różnicy między wartościami średnimi zastosowano test dla dwóch średnich z dużych prób. Natomiast do oceny zależności między badanymi cechami wykorzystano test Xý niezależności zmiennych. Stwierdzono, że model kontaktowej profilaktyki fluorkowej próchnicy wzbogacony o lakowanie bruzd okazał się u dzieci 7-letnich najskuteczniejszą formą profilaktyki PZTS (w porównaniu z 1987 r.).


  17/26

  Tytuł oryginału: Hematologia w praktyce pediatrycznej
  Autorzy: Krauze Agnieszka, Krenke Katarzyna, Matysiak Michał, Siwicka Alicja, Stańczak Elżbieta, Wójtowicz Anna, Zbrożek Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Matysiak Michał (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 175, [1] s. : il., tab., bibliogr. 21 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 41
  Sygnatura GBL: 735,977

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/26

  Tytuł oryginału: Stan pierwszych trzonowych zębów stałych u dzieci 12-letnich w Polsce badanych w roku 1987 i 1995.
  Tytuł angielski: The state of the first permanent molars in twelve year olds examined in Poland in 1987 and 1995.
  Autorzy: Wójtowicz Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.404-408, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wyniki badań epidemiologicznych wykonanych w Polsce w 1995 r. porównano z poprzednimi z roku 1987. Badaniami objęto dzieci 12-letnie wybrane losowo, pochodzące z 3 środowisk zamieszkania: duże miasto, małe miasto, wieś. Liczba zbadanych dzieci wynosiła 1380 i była taka sama jak w 1987 r. z uwzględnieniem proporcji płci. Oceniano stan pierwszych trzonowych zębów stałych (PTZS) wykorzystując wskaźnik frekwencji i intensywności próchnicy oraz wskaźnik leczenia W6 / P6 + W6. Do weryfikacji hipotezy o istnieniu bądź nieistnieniu różnicy pomiędzy wartościami średnimi zastosowano test dla 2 średnich z dużych prób. Natomiast do oceny zależności między badanymi cechami wykorzystano test X2 niezależności zmiennych. Stwierdzono wzrost wskaźnika frekwencji próchnicy pierwszych trzonowych zębów stałych o 2,8 proc., największy wzrost o 7,1 proc. nastąpił w dużym, mieście. Wskaźnik PUW6 w 1995 r. również okazał się statystycznie istotnie wyższy niż z roku 1987.

  Streszczenie angielskie: The results of epidemiological studies performed in Poland in 1995 were compared with those of 1987. The studies covered childrenaged 12 who were chosen at random from 3 living environments: large town, small town and village. A total of 1380 children were examined, the same number as in 1987. The proportion ofboth sexes was similar. When analysing the condition of the first permanent molars (FPM), the caries frequency, DMF and F6 / D6 + F6 were used. Significance of differences between mean values was evaluated using a test comparing two means from large groups. Correlations between examined partameteres were studied using X2 - test for independent variables. It appears from the data from 1987 and 1995 that the frequency of FPM caries has increased by 2.8 p.c. in the overall population of 12-yerar-olds, withs the greates increase of 7.1 p.c. occuring in large towns. The DMF value in 1995 was also found to be significantly higher than in 1987.


  19/26

  Tytuł oryginału: Melatonina i jej rola w procesie rozrodu.
  Tytuł angielski: Melatonin and its role in human reproduction.
  Autorzy: Wójtowicz Magdalena, Jakiel Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1231-1237, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu bieżących informacji dot. roli melatoniny w procesie reprodukcji człowieka, zależności między melatoniną a poziomem hormonów płciowych w czasie cyklu miesiączkowego a także wpływu stymulacji owulacji na profil melatoniny.

  Streszczenie angielskie: Melatonin may be a key factor in regulation of seasonal variation in gonadal activity. The circadian disturbances related to reproduction are probably subsequent to the seasonal change. Moreover, melatonin might also be considered essential to both spermatogenesis and folliculogenesis. Exposure to bright light, suppressing the concentration of melatonin in circulation, is hypothesized to be useful in treatment of both male and female infertility in couples with abnormal melatonin metabolism. In women, seasonal variation observed in the concentrations of gonadotropins and gonadal steroids is associated with melatonin synthesis. This hormon may exert an inhibitory effect on the GnRH pulse generator to decrease gonadotropin secretion. Consequently, it has been implicated in the control of the pubertal onset and timing of ovulation. The number of irregular menstrual cycles with anovulation in creases in winter compared to summer. In addition, there is circadian variation in the time of ovulation, occuring usually in the morning during summer and in the evening during winter. Hormonal interactions and phases of the cycle are important variables contributing to the fluctuations in melatonin levels during the menstrual cycle.


  20/26

  Tytuł oryginału: Stan pierwszych zębów trzonowych stałych u dorosłych mieszkańców Polski w wieku 35-44 lat badanych w roku 1987 i 1995.
  Tytuł angielski: The state of the first permanent molars in Polish adults (35-44 years old) examined in 1987 and 1995.
  Autorzy: Wójtowicz Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.504-509, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Stomatologiczne badania epidemiologiczne wykonane w Polsce we współpracy z ŚOZ w 1987 i w 1995 r. pozwoliły na uzyskanie reprezentatywnych danych dotyczących stanu zdrowotności pierwszych zębów trzonowych stałych (PZTS) u oób w wieku 35-44 lat. Badaniami objęto osoby dorosłe w wieku 35-44 lat wybrane drogą trójstopniowego losowania, pochodzące z trzech środowisk zamieszkania (duże miasto, małe miasto, wieś). Liczba zbadanych osób wynosiła 1380 i była taka sama jak w 1987 r. z uwzględnieniem proporcji płci. Stwierdzono, że stan zdrowotny PZTS u osób dorosłych w wieku 35-44 lat uległ znacznej poprawie w porównaniu z 1987 r. Poprawa dotyczyła zmniejszenia średniej liczby usuniętych PZTS prawie o jeden ząb (0,89) w porównaniu do 1987 r. i zmniejszeniu frekfencji próchnicy PZTS o prawie 5 proc. w całej populacji dorosłych oraz zmniejszenia intensywności próchnicy PTZS o 0,30.

  Streszczenie angielskie: Dental epidemiological studies, caried out in Poland in conjunction with the WHO in 1987 and 1995, have allowed representative data to be obtained regarding the state of the first permanent molars (FPM) in adults aged 35-44 years old. The study covered 35-44 year old adults chosen by three-layered randomisation, coming from 3 environments (large town, small town, village). A total of 1380 individuals were examined, the same number as in 1987. The proportion of both sexes was similar. The condition of FPM in 35-44 year old adults improved markedly, as compared with 1987. This included: a decrease in the average number of FPM extracted by almost one tooth (0.89), a reduction in the frequency of FPM caries in the whole population by almost 5 p.c. and a reduction in the severity of DPM caries by 0.30.


  21/26

  Tytuł oryginału: Minimalne zaburzenia zawartości i kongruencji biodra u osób z wyleczoną dysplazją - przyczynek do wiedzy o koksartrozie
  Autorzy: Karski Tomasz, Karski Jacek, Wójtowicz Krzysztof, Kałakucki Jarosław
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.24-28, il., bibliogr. 25 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/26

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności ZG STOMOZ za okres 9 listopada 2001 - 14 czerwca 2002 r.
  Autorzy: Wójtowicz Marek
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.43-56
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej


  23/26

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XIII Walnego Zjazdu STOMOZ w Arłamowie.
  Autorzy: Wójtowicz Marek
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.57-59 - 13 Walny Zjazd STOMOZ Arłamów 14-16.06. 2002
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej


  24/26

  Tytuł oryginału: Psychosocial correlates of suicidal behaviour in alcohol dependent persons. A pilot study.
  Autorzy: Brodniak Włodzimierz Adam, Wójtowicz Stanisław
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (1) s.43-51, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Suicidality among alcohol dependents isa crucial problem as viewed from the diagnostic, therapeutic, and especially preventive perspectives. The aim of the study was to find which of the selected psychosocial variables were correlates of suicidal behaviours in alcohol dependent people. There groups of 30 subjects each were compared: a) alcoholics who attempted suicide in the past 4 years, b) alcohol dependent people without previous suicidal attempts, and c) persons with no dependence or suicidal attempts. The two control groups (b and c) were pair matched for sex, age and education. All alcohol dependent subjects were patients of there outpatient clinics or an alcohol inpatient ward in Warsaw. There instruments were used: a sociological SSS questionnaire (measuring the social suppport system), Beck's Depression Inventory, and the Orientation of Life Questionnaire SOC-29 developed by Antonovsky to measure the sense of coherennce (SOC). Eleven hypotheses were verified in thestudy. Results of statistical analyses indicate the following 7 variables as correlates of suicidal behaviours: 1. more marked depressive symptoms, 2. weaker SOC, 3. longer history of alcohol abuse and more hospitalisations for alcohol problems, 4. unemployment or low status in the workplace, 5. more limited and weaker system of social support (quantitatively and qualitatively), 6. more negative life events, 7. more family problems (divorce, separation) and loneliness, Generalisation of these findings and their implementation in diagnostic, therapeutic and preventive terms would require replication of the study on large, representative random samples.


  25/26

  Tytuł oryginału: Fertility following laparoscopic uterine myomectomy in an infertile patient treated for 10 years. Case report.
  Tytuł polski: Przywrócenie płodności drogą laparoskopowego usunięcia licznych mięśniaków macicy u pacjentki po 10-letnim leczeniu niepłodności. Opis przypadku klinicznego.
  Autorzy: Jakiel Grzegorz, Sobstyl Małgorzata, Wójtowicz Magdalena
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.217-221, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  26/26

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe jamy ustnej i gardła.
  Autorzy: Wójtowicz Jerzy G., Pabiszczak Maciej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.74-77, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: