Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WÓJCIKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ocena stężenia lipidów u kobiet z cukrzycą ciążową.
Tytuł angielski: Serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus.
Autorzy: Królikowska Beata, Olszewski Jarosław, Konarzewska Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.129-132, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. Badaniem objęto 308 kobiet ciężarnych hospitalizowanych na oddziale patologii ciąży w latach 1998-2000. Cukrzycę ciążową rozpoznano zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Zespół Ekspertów ds. Zwalczania Cukrzycy PTD. Ciężarne podzielono na 3 grupy. Grupę G1 stanowiły 121 ciężarne z cukrzycą ciążową leczone jedynie dietą z małą zawartością węglowodanów, grupę G2 stanowiło 45 kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną, grupę kontrolną (GK) stanowiły natomiast 142 kobiety z ciążą fizjologiczną, niepowikłaną. W pracy dokonano analizy i oceny stężenia poszczególnych parametrów gospodarki lipidowej w surowicy krwi: cholesterolu całkowitego (CH), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG) w trzech badanych grupach ciążowych między 28 a 35 tygodniem ciąży. Oceniono jednocześnie wartości hemoglobiny glikowanej oraz indeksu masy ciała. Wyniki. We wszystkich badanych grupach średnie stężenie cholesterolu i triglicerydów było podwyższone. Stwierdzono natomiast brak odchyleń w stężeniach cholesterolu frakcji HDL i LDL. Jedynie stężenie cholesterolu frakcji HDL w grupie G1 było statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej. Jednocześnie nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami hemoglobiny glikowanej i wskaźnika masy ciała a oznaczonymi stężeniami lipidów. Wnioski. W dobrze wyrównanej cukrzycy ciążowej nie wykazano znamiennych różnic w stężeniach parametrów układu lipidowego.

  Streszczenie angielskie: Materials and methods. The investigated group consisted of 308 pregnant women hospitalised at gestational pathology department between 1998 and 2000 years. The gestational diabetes mellitus (GDM) was diagnosed according to criteria of Expert Committee of Polish Diabetology Association. There were 3 groups of patients. First group, GDM G-1, consisted of 121 pregnant women treated with diet only, second group - GDM G2 - of 45 pregnant women treated with diet and insulin and third one - the control group consisted of 142 pregnant, healthy women. Lipid levels: cholesterol (CH), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), riglycerides (TG) were analysed in groups of pregnant women between 28 and 35 week of pregnancy. Body mass index (BMI) and blood glycated hemoglobin (HbA1c) concentration were evaluated. Results. The mean value of cholesterol and triglycerides was higher in all groups. There were no significant differences between analysed groups. Only the level of HDL cholesterol at GDM G1 group was significantly lower than in control group. There was no correlation between BMI, HbAac and lipid fractions. Conclusions. There were no significant differences in lipid metabolism in patients with well controlled qestational diabetes melllitus.


  2/12

  Tytuł oryginału: Effects of porcine galanin, galanin(1-15)NH2 and its new analogues on glucose-induced insulin secretion.
  Autorzy: Ruczyński Jarosław, Cybal Magdalena, Wójcikowski Czesław, Rekowski Piotr
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.133-141, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Porcine galanin (pGAL), its 15-amino-acid-residue fragment and five new analogues modified in positions 4, 6 or 14 were tested for their effects on glucose-induced insulin secretion from isolated rat pancreatic islets of Langerhans. In vitro insulin secretion was studied during static incubation. All peptides were tested at two concentrations: 100 nM and 1 ćM. The insulin level in the presence of 10 mM of glucose was a reference for all experiments. Our studies have shown that porcine galanin and its fragment GAL(1-15)NH2 at all concentrations tested inhibit glucose-induced insulin secretion. However, the modifications of the amino acod sequence of galanin caused changes in the interaction of GAL with its receptors, consequently yielding peptides that showed reverse activity as compared to pGAL or GAL(1-15)NH2. Finally, we have found three analogues: [Cit14]GAL(1-15)-NH2, [Hse6]GAL(1-15)NH2 and [Cle4]GAL(1-15)NH2, which were able to stimulate glucose-induced insulin secretion and also antagonized inhibitory effect of pGAL. Other two galanin analogues: [D-Leu4]GAL(1-15)NH2 and [des-Leu4]GAL(1-15)NH2 showed a rather weak agonistic activity. Our observations suggest that positions: 4, 6 and 14 in the amino acid sequence of galanin may play an important role in the high-affinity binding of GAL to its receptors and biological action in perfused rat pancreas.


  3/12

  Tytuł oryginału: Częstotliwość cukrzycy ciężarnych (GDM) w Polsce w badaniach przesiewowych.
  Tytuł angielski: The prevalence of gestational diabetes mellitus in Polish population.
  Autorzy: Wójcikowski Czesław, Królikowska Beata, Konarzewska Joanna, Kanadys Wiesław, Drożdżal Marian, Olszewski Jarosław, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.811-816, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem tolerancji węglowodanów, które występuje po raz pierwszy w ciąży. Częstotliwość GDM w różnych regionach i populacjach jest zróżnicowana. W pracy podjęto się oceny częstotliwości występowania cukrzycy w Polsce, który oceniono na 3,4 proc. populacji kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to determine the frequency of GDM in different parts of Poland and to assess whether 1h - glucose plasma levels after 50g glucose tolerance test (50 g OGTT) reflect the risk og GDM. Material and methods; A total of 5778 pregnant women were screened with 50g OGTT between 24 and 28 weeks of gestation. All subjects whose post-challenge glucose levels exceeded 140 mg/dl had 75g OGTT performed according to WHO criteria. Results: The rate of abnormal screening test results ranged from 8,0 p.c. to 20,7 p.c. for different regions of Poland, respectively. The pathological 50g OGTT resutls were from 140 mg/dl to 320 mg/dl. Screening test results within 140 mg/dl to 149 mg/dl were confirmed by positive 75 g OGTT only in 2,9 p.c. subjects. All patinets whose 1h - glucose levels at 50 g OGTT were greater than 190 mg/dl had patholgocial 75 g OGTT results as well. Conclusion: The prevalence of GDM in different parts of Poland ranged from 2,0 p.c. to 3,8 p.c. (the average 3.4 p.c.).


  4/12

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: The incidence of human papillomavirus DNA in patients with cervical carcinoma from Gdańsk region.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Gulczyński Jacek, Zwaliński Mariusz, Woźniak Izabela, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.740-744, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano częstość występowania DNA wirusa HPV w materiale pochodzącym z wymazów z kanału szyjki macicy pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Przedmiotem badań było 107 chorych na nowotwory szyjki macicy. Metodą stosowaną do wykrycia DNA HPV była metoda PCR. DNA HPV w badanej grupie wykryto u 75 (70,1 proc.) chorych. Stwierdzono, że w grupie pacjentek HPV pozytywnych liczba przebytych porodów była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie HPV negatywnej. W badanej grupie najwyższy odsetek stanowiły pacjentki w stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu Ib (43 proc.) oraz IIa (19,6 proc.). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy różnymi stopniami zaawansowania klinicznego nowotworu a grupą HPV pozytywną i HPV negatywna.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We have estimated the incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in cervical smears of patients with cervical carcinoma, treated in 1997-1998 at the II Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Gdańsk, Poland. Materials and methods: We have examined 107 patients suffering from cervical cancer. The HPV DNA was detected with the polymerae chain reaction (PCR) method using two paris located in the E6, E& open reading frames. HPV typing was executed by restriction fragments lenght polymorphism PCR (RFLP-PCR) method. Results: HPV DNA was detected in 75 (70,1 p.c.) patients with Ib (43 p.c.) and IIa (19,6 p.c.) clinical degres made the highest percentage withn the research group. We found no statistically significant differences between various clinical degrees of cervical cancer in the group of patients both HPV positive and negative. Conclusions: The frequency of HPV 16 type infection incidence in cervical carcinoma is lower in Gdańsk region than currently published.


  5/12

  Tytuł oryginału: Inhibition and possible induction of rat CYP2D after short- and long-term treatment with antidepressants.
  Autorzy: Daniel Władysława A., Haduch A., Wójcikowski J.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (11) s.1545-1552, il., tab., bibliogr. [45] poz.
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate the influence of tricyclic (imipramine, amitriptyline, clomipramine, despiramine), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs: fluoxetine, sertraline) and novel antidepressant drugs (mitrazapine, nefazodone) on the activity of CYP2D, measured as a rate of ethylmorphine )-deethylation. the reaction was studied in control liver microsomes in the presence of the antidepressants, as well as in microsomes of rats treated intraperitoneally for one day or two weeks (twice a day) with pharmacological doses of the drugs (imipramine, amitriptyline, clomipramine, nefazodone 10 mg kg**-1 i.p.; desipramine, fluoxetine, sertaline 5 mg kg**-1 i.p.; mitrazapine 3 mg kg**-1 i.p.), in the absence of the antiderpressants in-vitro. Antidepressants decreased the activity of the rat CYP2D by competitive inhibition of the emzyme, the potency of their inhibitory effect being as follows: clomipramine(Ki = 14 ćm) sertraline ÷ fluoxetine (Ki = 17 and 16 ćm, respectively) imipramine ÷ amitripine (Ki = 26 and 25 ćm, respectively) desipramine (Ki = 44 ćm) nefazodone (Ki = 55 ćm) mirtazapine (Ki = 107 ćm). A oneday treatment with antidepressants caused a significant decrease in the CYP2D activity after imipramine, fluoxetine and sertraline. After prolonged administration of antidepressants, the decreased CYP2D activity produced by imipramine, fluoxetine and sertraline was still maintained. Moreover, amitriptyline and nefazodone significantly decreased, while mirtazapine increased the activity of the enzyme...


  6/12

  Tytuł oryginału: Perazine as a potent inhibitor of human CYP1A2 but not CYP3A4.
  Autorzy: Wójcikowski Jacek, Pichard-Garcia Lydiane, Maurel Patrick, Daniel Władysława A.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.407-410, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The effects of perazine on the activities of CYP1A2 and CYP3A4 in a primary culture of human hepatocytes of one patient were studied in vitro. The CYPs activities were assessed by measuring the rate of acetanilide 4-hydroxylation (CYP1A2) and cyclosporine A oxidation (CYP3A4) after treatment with TCDD (a CYP1A subfamily inducer) or rifampicin (mainly a CYP3A4 inducer). The amounts of the metabolities formed in hepatocytes were assayed in the extracellular medium using the HPLC method. TCDD and rifampicin induced the formation of 4-hydroxyacetanilide and cyclosporine A metabolities (monohydroxycyclosporine A, dihydroxycyclosporine A, N-desmethylcyclosporine A), respectively. The formation of 4-hydroxyacetanilide was strongly inhibited by three different concentrations of perazine (10, 25 and 50 ćM) reaching 8,3 and 2 p.c. of the control value, respectively. In the case of CYP3A4 activity, no such an effect of perazine was observed. Perazine showed only a week inhibition of the activity of cyclosporine A oxidase (to 96-86 p.c. of the control value). The obtained results suggest a strong inhibitory effect of perazine on human CYP1A2 activity with predicted Ki value similar to those of the known for CYP1A2 inhibitors, such as furafylline and fluvoxamine.


  7/12

  Tytuł oryginału: Związek wysokości monitorowanego ambulatoryjnie ciśnienia tętniczego krwi z insulinemią i glikemią na czczo u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi w wieku przedmenopauzalnym.
  Tytuł angielski: The association between ambulatory blood pressure and fasting insulin and glucose plasma levels in normotensive premenopausal women.
  Autorzy: Płoszyński Andrzej, Sobiczewski Wojciech, Kusiak Elżbieta, Curyłło Bartosz, Koprowski Andrzej, Fijałkowski Marcin, Wójcikowski Czesław, Mielnik Jerzy, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.35-43, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone stężenia glukozy i insuliny w osoczu krwi są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Niewiele jest doniesień na temat związku insulinemii i glikemii na czczo z ciśnieniem tętniczym krwi u kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego w wieku przedmenopauzalnym. Celem pracy była ocena wpływu stężenia insuliny i glukozy na czczo na profil dobowy ciśnienia tętniczego u kobiet z prawidłowym ciśnieneim w wieku przedmenopauzalnym. Materiał i metody. Badanie wykonano w grupie 88 kobiet (średni wiek 46 ń 4 lata) bez nadciśnienia tętniczego w wywiadzie, wśród których były 22 kobiety zdrowe, 33 pacjentki z zespołem policystycznych jajników, a 33 wykazywały zaburzenia sekresji estrogenów. U wszystkich badanych wykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego (SBP i DBP). Wyniki. Wykazano istotną korelację między stężeniem insuliny na czczo a średnim dobowym skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem tętniczym. Współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,41, p 0,001 i r = 0,33, p 0,002. Glikemia na czczo znamiennie korelowała ze średnim ciśnieniem skurczowym (r = 0,28, p 0,001). Nie było istotnego związku glikemii z ciśnieniem rozkurczowym. Stężenie insuliny na czczo było statystycznie znamiennie związane zarówno z ciśnieniem skurczowym w ciągu dnia i w nocy (współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,36, p 0,001 i r = 0,42, p 0,001), jak i ze średnim ciśnieniem rozkurczowym w cią u dnia i w nocy (odpowiednio: r = 0,28, p 0,01 i r = 0,32, p 0,002)...


  8/12

  Tytuł oryginału: Udział izoenzymów cytochromu P-450 (CYP) w metabolizmie neuroleptyków pochodnych fenotiazyny u człowieka.
  Tytuł angielski: Contribution of cytochrome P-450 (CYP) isoenzymes to the metabolism of phenothiazine neuroleptics in humans.
  Autorzy: Wójcikowski Jacek, Daniel Władysława
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.125-127, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  9/12

  Tytuł oryginału: Recombinant DNA templates as a competitive internal standard in qualitative PCR for human papillomavirus detection in cervical cytology.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss J., Wójcikowski C.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.253-260, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Introduction: Persistent genital infection with a "high oncogenic risk" type of human papillomavirus (HPV) is considered to be essential for development of most cervical carcinomas. Therefore, HPV DNA detection in cervical cells could be helpful in prevention and treatment of cervical cancer. Materials and methods: We describe here a simple method for qualitative estimation of the quantity of HPV DNA in cervical smears using polymerase chain reaction (PCR) with internal standard (IS). The assay uses a homologous internal standard (IS), a plasmid containing a modified fragment of E6 HPV16 sequence that is co-amplified with the wild-type target sequence in the same vial and with the same pair of primers. Results: The co-amplification reaction generates two fragments of different size that can be clearly distinguished by gel electrophoresis without a need of restriction enzyme digestion. Conclusions: This method minimises the variability of the efficiency of the PCR technique. Application of these qualitative PCRs is useful for clinical follow-up and could be helpful for elucidating the pathogenic roles of HPV in cervical cancer.


  10/12

  Tytuł oryginału: Thioridazine-fluoxetine interaction at the level of the distribution process in vivo.
  Autorzy: Wójcikowski Jacek, Daniel Władysława A.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.647-654, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aimed of the present study was to investigate the effect of the distribution interaction between thioridazine and fluoxetine in vivo. Experiments were carried out on male Wistar rats. Animals received thioridazine and fluoxetine separately or jointly, at a dose of 10 mg/kg ip. Concentrations of thioridazine and its metabolites and fluoxetine in the plasma and tissues were measured at 1 h after administration of the drugs (HPLC). Effects of distribution interactions were estimated on the basis of the calculated tissue/plasma and lysosome-poor/lysosome-rich tissue concentration ratios, considering the heart and muscles as lysosome-poor tissues and the lungs, liver and kidneys as lysosome-rich ones. Fluoxetine diminished the tissue/plasma concentration ratio of thioridazine for the lungs, but elevated this ratio for the muscles and heart. On the other hand, thioridazine elevated the brain/plasma and heart/plasma concentration ratios of fluoxetine. Consequently, the thioridazine lysosome-poor/lysosome-rich tissue concentration ratios significantly increased in the presence of fluoxetine. At the same time, thioridazine raised (or showed such a tendency) the heart/lysosome-rich tissue concentration ratios of fluoxetine not changing significantly the muscles/lysosome-rich tissue concentration ratios of the antidepressant. The presented results provide evidence that the distribution interactions between thioridazine and fluoxetine observed in vitro occur also in vivo, leading to a shift of the drugs from organs rich in lysosomes to those poor in these organella, in particular....


  11/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie łanćuchowej reakcji polimerazy - PCR w diagnozowaniu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV.
  Tytuł angielski: The application of polymerase chain reaction - PCR to diagnosis of human papillomavirus - HPV infection.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.53-60, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność DNA wirusów HPV stwierdza się w rakach szyjki macicy w około 70-99 proc. przypadków. Celem pracy było opracowanie prostej metody detekcji DNA HPV w celu klinicznego jej zastosowania. DNA uzyskano z wymazów z kanału szyjki macicy od 107 pacjentek. Materiał izolowano metodą kolumienkową. Średnio około 80 ng DNA genomowego (matrycowego) wykorzystywano do przeprowadzenia pojedynczej reakcji PCR. Każdy matrycowy DNA podlegał amplifikacji z udziałem dwóch par primerów w osobnych probówkach reakcyjnych. Pierwsza para primerów pU-1M/pU-2R pozwalała na identyfikację wirusów zaliczanych do grupy wysokiego i średniego ryzyka onkologicznego: HPV16, 18, 31, 33, 39, 52b i 58. Sekwencja tej pary primerów odpowiadała w około 75-95 proc. sekwencji genu E6 (pU-1M) i E7 (pU-2R) tych wirusów. Druga para primerów pU-31B/pU-2R umożliwiła natomiast identyfikację DNA HPV zaliczanych do grupy niskiego ryzyka onkologicznego: HPV6 i 11. Detekcję zamplifikowanych produktów PCR, odpowiednio dla pary pU-1M/pU-2R i pU-31B/pU-2R - 230bp-270bp i 228bp, przeprowadzono w 10 proc. żelach poliakrylamidowych, barwionych metodą srebrową. W przypadku wyniku pozytywnego, określano typ wirusa, przeprowadzając analizę restrykcyjną uzyskanych produktów - PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism). Wśród 107 pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy, DNA wirusów HPV należących do grupy średniego i wysokiego ryzyka onkologicznego wykrytyo u 75 pacjentek (70,1 proc.). U 32 pacjentek (29,9 proc. nie wykazano obecności DNA wirusowego badanych typów w analizowanym materiale.

  Streszczenie angielskie: It is well known that the human papillomavirus is involved in cancerogenesis. The prevalence of HPV in cervical cancers is estimated to 70-99 p.c. cases. The aim of our work was to prepare the simple method of HPV DNA detected for clinical use. DNA for the research was obtained from cervical smears of 107 histopatologically confirmed cervical carcinoma patients. It was isolated with column procedure. In this study, any PCR reaction was performwed with 80 ng DNA at last. Any template DNA sample was amplified in two separate tubes using two different primers. 75-90 p.c. complementarity of pU-1M/pU-2R primers to gene E6 (pU-1M) and E7 (pU-2R) sequence of HPV enables identification of medium and high oncogenic. HPV types: 16, 18, 31, 33, 39, 52b, 58. Low oncogenic HPV types: 6, 11 are detected using pU-31B/pU-2R primers. Amplified PCR products, with pU-1M/pU-2R and pU-31B/pU-2R primers, 230-270bp respectively, were consequently detected in 10 p.c. polyacrylamide gels and silver stained. Confirmation of HPV/DNA presence resulted in PCR-RFLP (restriction fragment lenght polymorphism) analysis to identify the type of the virus. In 107 cervical carcinoma patients, DNA of medium and high oncogenic HPV was detected in 75 cases (70.1 p.c.). Presence of many mentioned above HPV types were not confirmed in 32 patients (29.9 p.c.). This method is easy to do and very intensive. It allows to receive the result within one day.


  12/12

  Tytuł oryginału: Wdrożenie techniki zapłodnienia pozaustrojowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: In vitro fertilization in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna, Zwaliński Mariusz, Cybal Magdalena, Wydra Dariusz, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.21-27, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  stosując format: