Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĘGRZYN
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym a dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w ciąży prawidłowej oraz w ciąży powikłanej.
Tytuł angielski: Erythropoietin amniotic fluid concentration and doppler flow velocimetry in umbilical artery during regular and complicated pregnancy.
Autorzy: Engel-Pietrzak Karina, Płonka Tomasz, Bilar Marek, Węgrzynowski Jerzy, Czajkowska Ewa, Ronin-Walknowska Elżbieta
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/20

  Tytuł oryginału: Wyniki badań dopplerowskich w naczyniach płodowo-macicznych a stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym i we krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Doppler flow velocimetry in feto-maternal circulation in relation to blood serum and amniotic fluid erythropoietin levels.
  Autorzy: Węgrzynowski Jerzy, Świderski Sławomir, Engel-Pietrzak Karina, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.456-460, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/20

  Tytuł oryginału: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na niewydolność ruchową i jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym.
  Tytuł angielski: Effect of variable magnetic field on motor impairment and quality of life in patients with multiple sclerosis.
  Autorzy: Brola Waldemar, Węgrzyn Waldemar, Czernicki Jan
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.136-143, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne leczenie stwardnienia rozsianego (SR) uwzględnia świeży rzut choroby, postępowanie objawowe i modyfikujące przebieg choroby. Największe nadzieje wiąże się z immunoterapią. Leczenie to nie jest jednak skuteczne we wszystkich przypadkach, przynosi poprawę chorym z niewielką niepełnosprawnością i jest kosztowne. W związku z pojawieniem się w ostatnich latach doniesień o możliwości wykorzystania w leczeniu SR zmiennych pól magnetycznych podjęto własne badania, w których celem byla skuteczność impulsowego pola magnetycznego generowanego przez magnetostymulator VIOFOR JPS. Badaniem objęto 76 osób z wieloletnim wywiadem i klinicznie pewnym SR. Czas trwania choroby wynosił średnio 8,5 roku, a średni wiek chorych 37,8 roku. Chorych podzielono na dwie grupy: kontrolną i badaną. W grupie badanej stosowano pole magnetyczne generowane przez VIOFOR JPS. W grupie kontrolnej pole nie było aplikowane. Przy przyjęciu i po 21 dniach oceniano stan zaawansowania choroby w skali EDSS, a jakość życia za pomocą kwestionariusza Testy i Simonsona. Ocena niewydolności ruchowej w skali EDSS nie wykazała istotnych różnic między grupami (6,2 stopnia na początku badania, a po 21 dniach 5,1; w grupie kontrolnej odpowiednio 6,1 i 5,5). Jakość życia była znamiennie lepsza w grupie poddanej magnetostymulacji niż w grupie kontrolnej (p 0,01). Szczegółowo analizowano poszczególne zmienne składające się na fizyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia. Największą różnicę ...

  Streszczenie angielskie: Modern treatment of multiple sclerosis (SM) takes into consideration the current stage of the disease, symptomatic treatment and modification of the course of the disease. The most promising method of management is immunotherapy. It is, however, effective only in some cases, in patients with low degree of disability, and it is rather expensive. In view of some recent reports concerning the possibility of utilisation of variable magnetic fields in the treatment of SM, the study was undertaken to evaluate the effectiveness of impulses generated by magnetic field obtained by means of VIOFOR JPS stimulator. The study was carried out on 76 subjects with long-term history of clinically confirmed SM. The mean duration of the disease was 8.5 years, and the mean age of the patients 37.8 years. The patients were divided into two groups: the study group and the controls. In the study group the patients were exposed to magnetic fields generated by VIOFOR JPS. Magnetic stimulation was not applied in the control group. The progress of the disease according to EDDS and the quality of life according to Testa and Simonson Questionnaire werre assessed on admission and after 21 days of stimulation. No significant differences between the groups were found with respect to motor impairment evaluated using the EDDS score (6.2 at the beginning of the study and 5.1 after 21 days; in the control group - 6.1 and 5.6, respectively). The quality of life was found to be significantly better in ...


  4/20

  Tytuł oryginału: Przełom miasteniczny - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Myasthenic crisis. Case report.
  Autorzy: Węgrzyn Dariusz, Andres Janusz, Tomasik Dariusz, Kutwin-Chojnacka Agnieszka
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.194-196, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek ciężkiego przełomu miastenicznego powikłanego ARDS, śp ączką i nadciśnieniem tętniczym, leczonego plazmaferezą i podawaniem immunoglobulin. Pomimo pewnych trudności technicznych związanych z otrzymaniem odpowiedniego przepływu krwi w aparacie do plazmaferezy, przełom udało się opanować po 4 tygodniach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Authors describe near fatal myasthenic crisis complicated by ARDS, coma and hypertension, treated with plasmapheresis and immunoglobulins. Despite technical difficulties, mainly inadequate flow to the plasmapheresis apparatus, the patient recovered from the crisis after four weeks of intensive treatment.


  5/20

  Tytuł oryginału: Wybrane cechy morfologiczne noworodków ze szpitala miejskiego w Siedlcach.
  Tytuł angielski: Selected morphological characteristics of infants born in the city hospital of Siedlce.
  Autorzy: Mańkowska-Pliszka Hanna, Sikorska-Piwowska Zofia, Węgrzyn Mieczysław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.411-415, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wybranych cech morfologicznych noworodków ze Szpitala Miejskeigo w Siedlcach. Badaniem objęto 1829 noworodków urodzonych w latach 1997 - 1999. Porównano noworodki matek ze środowiska miejskiego i wiejskiego z uwzględnieniem płci. Dla długości i masy ciała ustalono wartości średnie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik Clifforda oraz częstość występowania dysplazji stawów biodrowych. Stwierdzono istotne matemetycznie różnice dla częstości występowania dysplazji stawów biodrowych i wcześniactwa u noworodków matek ze środowiska wiejskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper aims at analysing selected morphological characteristics of infants born in the City Hospital of Siedlce. The research covered a group of 1829 infants born between 1997 and 1999. A comparison of infants born to urban and rural mothers was made, the sex of the infant being taken into account. Average length and weight of the infants was determined in addition to standard variance, variability coefficient, Clifford's coefficient, and hip displasia frequency rate. Significant differences, in mathematical terms, concerning the occurrence of hip displasia and prematurity were identified in the development of infants born to mothers from outside of Siedlce.


  6/20

  Tytuł oryginału: Przypadek olbrzymiego potworniaka krzyżowo-ogonowego.
  Tytuł angielski: A case of giant sacrococcygeal teratoma.
  Autorzy: Juszkiewicz Piotr, Czeszyńska Beata, Gawrych Elżbieta, Węgrzynowski Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.437-440, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek olbrzymiego potworniaka krzyżowo-ogonowego rozpoznanego badaniam USG w 16 tygodniu życia płodowego. Dziecko urodzone cięciem cesarskim w 38 tygodniu ciąży, operowano w drugiej dobie życia z dobrym wynikiem. Wycięty guz o średnicy 30 cm okazał się histologicznie łagodny, a poziom alfa-feto-proein był prawidłowy w 12 dobie po operacji. U obecnie 2-letniego pacjenta nie stwierdza się zaburzeń czynnościowych ani zwieracza odbytu, ani pęcherza moczowego.

  Streszczenie angielskie: We report the case of giant sacrococcygeal teratoma diagnosed in the 16th week of gestation. The child was born through cesarea section in the 38th week and operated on the second day of life, successfully. The excised specimen was a benign mature tumor measuring 30 cm in max diameter. Previously elevated serum alpha-fetoprotein levels were normal on day 12 after the operation. He is closely followed 2 years without anorectal or urinary function deficits.


  7/20

  Tytuł oryginału: Modulation of the susceptibility of intestinal bacteria to bacteriophages in response to Ag43 phase variation - a hypothesis.
  Autorzy: Węgrzyn Grzegorz, Thomas Mark S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.HY15-HY18, bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Escherichia coli is a Gram-negative bacterium which colonises the intestinal tract of man and other animals. In addition to being a part of the normal bacterial flora of the human intestine, there are a number of enteropathogenic strains of E. coli which cause infections ranging in consequence from diarrhoea to colitis. Antigen 43 (Ag43) is the major phase-variabale protein in the outer membrane of E. coli. One benefit for bacteria resulting from phase variation of surface antigns is usually ascribed to evasion of host defences. However, results of recent studies indicate that infection of E. coli by different bacteriophages is inhibited in the presence of certain bile salts and carbohydrates (components present in the human intestine but absent in standard bacteriological media) when cells are in the "OFF" state for production of Ag43. The inhibition of bacteriophage development was found to be due to a significant impairment in the process of phage adsorption and evidence was presented for the binding of phage to Ag43. Here we present a hypothesis that in the case of Ag43, phase-variation might benefit the host bacterium by modulating the susceptibility to phage infection in the gut. If this hypothesis is true, it may have important implications not only for basic research but also for development of bacteriophage therapy, a re-discovered method of treatment of patients with infectious diseases.


  8/20

  Tytuł oryginału: Comparison of the Ames test and a newly developed assay for detection of mutagenic pollution of marine environments.
  Autorzy: Czyż Agata, Szpilewska Hanna, Dutkiewicz Rafał, Kowalska Wioletta, Biniewska-Godlewska Anna, Węgrzyn Grzegorz
  Źródło: Mutat. Res 2002: 519 (1/2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A new assay for detection of mutagenic pollution of marine environments, based on the use of a series of genetically modified Vibrio harvbeyi strains, was developed recently. Here, we compared this assay with a commonly used Ames test, employing mutants of Salmonella enterica serovar Typhimurium. We found that survival of S. enterica serovar Typhimurium inartificial marine water and in different samples of marine water is dramatically reduced relative to that of V. harveyi strains. This indicates that V. harveyi strains are significantly more useful in testing samples of marine water. Moreover, sensitivity of both assays was compared. We found that using the V. harveyi assay it is possible to detect significantly (from a few to several times) lower concentrations of typical chemical mutagents than employing the Ames test. Although the higher sensitivity of the V. harveyi test relative to the Ames assay may be of minor importance when testing mutagenicity of certain chemicals in their pure from under laboratory conditions, this feature is very important in testing samples of marine water. Therefore, we assume that the V. harveyi assay may be an adequate test for detection of mutagenic pollution of marine environments.


  9/20

  Tytuł oryginału: Ustny zespół uczuleniowy (UZU) - wartość diagnostyczna skórnych testów punktowych.
  Tytuł angielski: Oral allergy syndrome (OAS) - diagnostic value of skin prick tests.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Roczeń Halina, Wagner Aneta, Chwała Cezary, Węgrzyniak Karolina, Antoniak Jadwiga, Michalik Janina, Jażdżewska Jagoda, Kociszewska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.411-416, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań alergologicznych dotyczących 58 chorych z UZU i pyłkowicą drzew wobec 27 chorych z izolowaną pyłkowicą drzew. Komercyjne testy punktowe ujawniły mniejszą przydatność diagnostyczną niż testy ze świeżych, surowych lub gotowanych pokarmów.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of allergological investigation concerning 58 patients with OAS and tree pollenosis versus 27 persons with isolated tree pollenosis. Commercial skin prick tests presented lower diagnostic usefulness, in comparison to test with fresh or boiled crude foods.


  10/20

  Tytuł oryginału: Miejsce ludzi starszych w zmieniającej się rodzinie - zarys problemu.
  Tytuł angielski: The place of the elderly people in families undergoing demographic transformations. A short review.
  Autorzy: Węgrzyn Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.125-134, il., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/20

  Tytuł oryginału: Przeobrażenia organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie okręgu katowickiego.
  Tytuł angielski: Transformations of independent agencies offering assistance to the disabled as observed in the Katowice district.
  Autorzy: Węgrzyn Grzegorz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.145-155, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/20

  Tytuł oryginału: Ośrodkowa depresja oddechu jako powikłanie leczenia bólu pooperacyjnego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Central respiratory depression as a complication of postoperative pain treatment. Case report.
  Autorzy: Węgrzyn Dariusz, Andres Janusz, Kutwin-Chojnacka Agnieszka, Gołowkin Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.271-273, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek depresji oddechowej u pacjenta, w kilka godzin po zabiegu operacyjnym, u którego zastosowano opioid w leczeniu przeciwbólowym.


  13/20

  Tytuł oryginału: Ocena przepływów żylnych i tętniczych w ciążach powikłanych opóźnionym wewnątrzmacicznym wzrastaniem płodu : praca doktorska
  Autorzy: Węgrzyn Piotr, Klejewski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, [Szpital Wojewódzki Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Poznaniu]
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  14/20

  Tytuł oryginału: Przerzuty do zaotrzewnowych węzłów chłonnych w przebiegu raka błony śluzowej trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Retroperitoneal lymph nodal metastases in carcinoma of the endometrium.
  Autorzy: Waśniewski Tomasz, Stefanowicz Marek, Węgrzyn Krzysztof, Kozerski Jerzy, Onichimowski Dariusz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.29-35, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano patomorfologiczne czynniki ryzyka (typ histologiczny, stopień zróżnicowania histologicznego, głębokość naciekowa mięśnia macicy, zajęcie przestrzeni naczyniowej) przerzutów do zaotrzewnowych węzłów chłonnych u 80 spośród 147 kobiet operowanych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy w Oddziale Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w latach 1996-2000. Dokonano analizy powikłań śród- i pooperacyjnych w grupach pacjentek poddanych i nie poddanych limfadenektomii.


  15/20

  Tytuł oryginału: Nietypowe objawy choroby Fabry'ego - nagła obustronna utrata słuchu, obrzęk limfatyczny i zespół Lowna, Ganonga i Levine'a.
  Tytuł angielski: Atypical symptoms of Fabry disease - sudden bilateral deafness, lymphoedema and Lown-Ganong-Levine syndrome.
  Autorzy: Undas Anetta, Ryś Donata, Węgrzyn Wojciech, Musiał Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1085-1090, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 40-letniego mężczyzny z chorobą Fabry'ego, potwierdzoną w 2001 obniżeniem aktywności leukocytarnej ŕ-galaktozydazy A, wystąpiła nagle obustronna utrata słuchu, na co wskazywał wywiad kliniczny oraz audiometria. Badanie móżgu metodą rezonansu magnetycznego wykazało cechy typowe dla choroby Fabry'ego. Inne objawy choroby obejmowały: naczyniaki rogowaciejące, niewielki białkomocz z prawidłową czynnością nerek, obrzęk limfatyczny kończyn dolnych, zespoł preekscytacji i przerost mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: A 40-year-old man with Fabry disease, confirmed by decreased leukocyte ŕ-galactosidase A activity in 2001, complained of sudden bilateral deafness, as evidenced by clinical history and audiometry. Magnetic resonance of the brain revealed features typical of Fabry disease. Other clinical manifestations of the disease included: angiokeratoma, mild proteinuria with normal renal function, lymphoedema of the lower limbs, pre-excitation syndrome, myocardial hypertrophy.


  16/20

  Tytuł oryginału: Introduction - plasmids.
  Autorzy: Węgrzyn Grzegorz
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (3) s.229-230
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  17/20

  Tytuł oryginału: Nowa metoda wykrywania mutagennych zanieczyszczeń wody morskiej.
  Autorzy: Czyż Agata, Węgrzyn Grzegorz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.383-388, tab., bibliogr. 8 poz. - Konferencja naukowa pt. Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim Gdańsk 09-10.06. 2000
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  18/20

  Tytuł oryginału: Pregnancy induced hypertension (PIH) as the cause of anticipation of delivery - comparison study of computerised cardiotocograms in normal pregnancy and PIH.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Wnęk Małgorzata, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.50-52, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The authors of the paper have made comparison study of selected parameters of CTG antenatal recordings using MONACO system in physiological pregnancy and PIH. Indications to earlier anticipation of delivery associated with PIH were also analysed. Low episodes and short-term variations were substantially lower in PIH than in normal pregnancy. Computerised analysis of cardiotocogram appeared to be useful method in monitoring of foetal well being in PIH and important tool in making clinical decisions.


  19/20

  Tytuł oryginału: Acute pancreatits during pregnancy - case report.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Tyczyński Andrzej, Wojdan Robert, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.62-63, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The authors report a case of acute pancreatitis in pregnancy with remarkable changes in mother's lipid metabolism. Pregnancy and hyperlipidaemia are among rare cases of acute pancreatitis. On the other hand acute inflammation of pancreas is thought to be one of most serious abdominal organ disasters. This is very serious threat to life of the mother and foetus, and demands efficient co-operation between obstetricians and surgeons in introducing both conservative and surgical treatment.


  20/20

  Tytuł oryginału: Animal model for open fetal surgery. Study of fetal wound healing.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Łagan Jerzy, Stojko Artur, Ścigała Piotr, Ziółkowski Adam, Cholewa Dariusz, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.45-50, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The authors present the animal model for open fetal surgery as a first step in preparing human open fetal surgery. The second purpose of the study was investigation of fetal cutaneous wound healing. Six time-dated pregnant ewes (110-120 day's gestation) underwent general anesthesia. Then after laparotomy, histerotomy was performed to prepare diaphragmatic hernia in the fetus. During the second histerotomy surgical practise in repair of diaphragmatic hernia was performed. This paper deals with the problems of monitoring fetuses during operation, preventing premature labour and methods of opening and closing the womb. Specimens of healing tissues were histologicaly investigated to compare the manner of fetal and adult wound repair.

  stosując format: