Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĄSOWSKA-KRÓLIKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/20

  Tytuł oryginału: Alergia przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Allergy in gastrointestinal tract in children.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.219-222, bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia przewodu pokarmowego u osób predysponowanych stanowi formę nieprawidłowej odpowiedzi na antygenowe składniki pożywienia, która realizuje się na drodze mechanizmów immunologicznych. Alergia na białka mleka krowiego, model badawczy najlepiej poznany, jest ważnym problemem w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. Obok predyspozycji genetycznej istotne znaczenie mają odrębności związane z fizjologiczną niedojrzałością przewodu pokarmowego. Mechanizmy patogenetyczne leżące u podłoża alergii pokarmowej obejmują immunologiczne reakcji IgE zależne i IgE niezależne oraz zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Odpowiedź IgE zależna wzbudza objawy fazy natychmiastowej, natomiast IgE niezależna częściej indukuje manifestację reakcji późnej, spowodowaną przewlekłym zapaleniem błony śluzowej poszczególnych pięter anatomicznych przewodu pokarmowego. Taki patomechanizm w uzasadnionych przypadkach upoważnia do poszerzenia diagnostyki alergologicznej o badania endoskopowe górnego lub/i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W leczeniu właściwie rozpoznanej alergii na białka mleka krowiego stosowanie hipoalergicznych mieszanek mlekozastępczych, wspomagającej farmakoterapię oraz probiotyków stwarza możliwości uzyskania zadowalających efektów terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: Allergy in the gastrointestinal tract occurring in predisposed subjects is a form of abnormal reaction to antigens contained in the food, based on immunological mechanisms. Allergy to cow milk proteins, which is the most extensively studiedd model, poses a serious problem in infancy and early childhood. Here, genetic predisposition plays a significant role, as well as factors connected with physiological immaturity of the gastrointestinal tract. Pathogenic mechanisms which determine food allergy comprise IgE-dependent and IgE-independent immunological reactions, and infalmmation of the mucous membrane in the gastrointestinal tract. The IgE-dependent response triggers immediate symptoms, while IgE-independent response more frequently induces the late response manifestation, caused by chronic infalmmation of the mucous membrane in various parts of the alimentary tract. This pathomechanism in justified cases makes it necessary to combine allergologic diagnostic methods with endoscopic examination of the upper or/and lower gastrointestinal tract. Treatment of properly diagnosed allergy to cow milk proteins is based on hypoallergenic milk mixtures, adjuvant pharmacotherapy and probiotics, leading to satisfactory therapeutic effects.


  3/20

  Tytuł oryginału: Nowe metody w diagnostyce choroby refluksowej.
  Tytuł angielski: New diagnostic procedures in gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.123-126, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współczesne spojrzenie na chorobę refluksową przełyku wymaga uwzględnienia w jej patogenezie nie tylko kwaśnego refluksu żołądkowego, ale także czynników zawartych w żółci, definiowanych jako refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy (DGER). W diagnostyce choroby refluksowej złotym standardem jest 24-godzinna pH-metria, jednak jej przydatność w rozpoznawaniu refluksu zółciowego jest ograniczona. Opatentowany w 1990 roku system Bilitec 2000 stworzył możliwość ambulatoryjengo monitorowania DGER w sposób niezależny od pH, z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej. W ostatnich latach do oceny motoryki przewodu pokarmowego wprowadzono także techniki impedancyjne, których zaletą jest możliwość rejestracji zjawisk motorycznych towarzyszących przemieszczaniu się treści reflukowej z jednoczesną oceną jej składu (treść płynna/powietrze).

  Streszczenie angielskie: On the basis on the recent clinical trials there are growing evidence that duodenal juice together with gastric content contribute in the pathogenesis of GERD, as a duodeno-gastro-esophageal reflux (DGER). The newly developed spectrophotometric system, Bilitec 2000, for pH indpendent bile reflux monitoring is currently widely investigated. The other newly introduced technic for gut motility assessment is impedancometry. Using impedanceomtry there is a possibility to record GI tract contractions during bolus movement and on the basis on specific tracing recognititon of reflux components (liquid/gas).


  4/20

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children. P. 1: Analysis of caustic agents, "first aid" and degree of luminal injury.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Kołaciński Zbigniew, Rzepecki Jacek
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.141-146, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena przyczyn, okoliczności oraz skutków zatruć środkami o charakterze żrącym u dzieci. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że zatrucia preparatami żrącymi mają u dzieci charakter przypadkowy i wywoływane sa przez preparaty o złożonym składzie chemicznym. Analiza przebiegu "pierwszej pomocy", udzielanej przed przyjęciem do szpitala wskazuje na niedostateczną znajomość zasad pomocy przedspecjalistycznej w przypadku spożycia substancji żrących. Podstawową metodą oceny zakresu uszkodzenia przewodu pokarmowego jest badanie endoskopowe, które może być dodatnie zarówno u pacjentów z objawami oparzenia w zakresie jamy ustnej/gardła, jak i niewykazujących zmian w badaniu laryngologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze the causes and complications of caustic burns in children. Own results point for the accidental nature of the caustic ingestions which are related to agents of complex chemical composition. "the first aid" was in many cases inappropriate indicating for the poor konwledge of pre-medical rules. The basic method of clincial investigation remains endoscopy - its results confirmed caustic injury of esophagus/stomach in patients with oral burns and without oral chages.


  5/20

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children P. 2: The role of endscopy in the assessment of early and late complications and their management.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kowalska Ewa
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.147-150, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oparzenia chemiczne należą do rzadkich, lecz głęboko upośledzających rozwój dziecka urazów. Skrajnym powikłaniem oparzenia chemicznego jest rozwój blizny zwężającej światło przełyku. Podstawową metodą oceny zakresu zmian oparzeniowych u pacjentów po zatruciu substancjami żrącymi jest badanie endoskopowe, jednak niektórzy autorzy kwestionują jego niezbędność w każdym przypadku spożycia substancji żrącej. W pracy przedstawiono rolę endoskopii w diagnostyce powikłań wczesnych i odległych oraz ocenę wyników endoskopowego rozszerzania zwężeń przełyku w oparciu o pięcioletnią analizę przebiegu klinicznego chemicznych oparzeń przełyku u dzieci w materiale własnym.

  Streszczenie angielskie: Caustic burns of the digestive tract (predominantly affecting esophagus) are uncommon, but deeply influencing further development, form of child injury. The extreme complication of caustic injury is the formation of esophageal stricutres. The essential role in the clinical assessment plays endoscopy, but some authors discuss its necessity in all subjects after caustic ingestion. The authors present own results (based on 5 years follow-up study) of early endoscopic findings in teh relationship to the strictures formation risk. The course of endscopic strictures dilatation is also evaluated.


  6/20

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children. P. 3: Gastroesophageal reflux as the complication of chemical burn of the digestive tract.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Beata, Kowalska Ewa
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.151-154, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chemiczne oparzenia przełyku mogą być powikłane zarówno powstaniem pooparzeniowej blizny zwężającej światło narządu, jak i długotrwałym utrzymywaniem się zaburzeń motoryki, które manifestują się patologicznym odpływem żołądkowo-jelitowym (GER). Odległym następstwem urazu chemicznego jest wysokie ryzyko rozwoju przełyku Barretta i jego powikłań. W pracy oceniono częstość występowania patologicznego GER u dzieci po przebytych chemicznych oparzeniach przewodu pokarmowego w oparciu o monitorowanie pH wewnątrzprzełykowego za pomocą badania pH-metrycznego. Stwierdzono długotrwałe utrzymywanie się GER w grupie pacjentów z morfologicznymi wykładnikami oparzenia chemicznego przełyku, zarówno pod postacią blizny, jak i nieswoistych zmian zapalnych.

  Streszczenie angielskie: Caustic burns of esophagus are complicated with strictures formation and long-lasting motor abnormalities manifesting as gastro-esophageal reflux (GER). The further consequence of caustic esophageal injury might be development of Barrett esophagus and its complications. In the follow-up study the frequency of GER in children after corrosive burns of esophagus was estimated. The results indicated the high incidence of GER in investigated group, regardless of the degree of esophageal injury.


  7/20

  Tytuł oryginału: Czynniki zakaźne modyfikujące przebieg alergii.
  Tytuł angielski: The factors modyfying allergy development.
  Autorzy: Krogulska Aneta, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.73-78, bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wobec obserwowanego na świecie trendu narastania chorób alergicznych, wraz z równoczesnym spadkiem liczby chorób zakaźnych, prowadzone są liczne badania nad wyjaśnieniem, czy istnieje związek między nimi, a jeśli tak, to na czym on polega. Badania te równocześnie mają szansę przyczynić się do dalszego pogłębienia wiedzy na temat etiopatogenezy chorób alergicznych, a poprzez to - do poznania nowych metod prewencji. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd publikacji omawiających znaczenie szeregu drobnoustrojów w indukcji zaostrzeń alergii, jak i w protekcji rozwoju chorób alergicznych. Równocześnie uwzględniono rolę mikroflory jelitowej w okresie noworodkowym na kształtowanie fenotypu atopowego. Poruszono znaczenie takich mikroorganizmów, jak: wirus RSV, Rhinowirus, wirus odry, świnki, WZW A, m. tuberculosis, Mycoplasma, Chlamydia i inne. Różnorodność wyników badań nie pozwala na jednoznaczne sformułowanie wniosków, aczkolwiek wydaje się, że ograniczenie kontaktu z pewnymi drobnoustrojami może sprzyjać rozwojowi alergii.

  Streszczenie angielskie: In the context of increasing frequency of allergic diseases around the world and decrease of the occurrence of infectious diseases, numerous studies on the possible correlation between these conditions are conducted. These studies may improve our konwledge on the ethiopathogenesis of allergic diseases, and thus enhance the development of new preventive methods. In this paper we present literature review on the role of numerous microorganisms on the induction of allergy, and on the protection against the development of allergy. The role of intestinal microflora on the formation of atopic phenotype in the neonatal period has been described. We discuss the importance of such microorganisms as: RSV virus, Rhinovirus, measles virus, mumps virus, HbA, M. tuberculosis, Mycoplasma, Chlamydia and others. Discrepancies in the results of studies do not allow for unequivocal conclusions, however it seems that limiting contact with some microorganisms may enhance the development of allergy.


  8/20

  Tytuł oryginału: Infekcje u dzieci są korzystne - za.
  Tytuł angielski: Infections in children have beneficial effects - pro.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.53-54, bibliogr. 17 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/20

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki nad chorym na mukowiscydozę w województwie łódzkim w roku 2001.
  Tytuł angielski: Organization of health care for patients with cystic fibrosis in Lodz region in year 2001.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Podsiadłowicz-Borzęcka Małgorzata, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.178-182, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie mukowiscydozy wymaga udziału całego zespołu specjalistów, który może kompleksowo rozwiązywać problemy chorego dziecka i jego rodziny. W związku z tym potrzebna jest właściwa, profesjonalna i łatwo dostępna opieka nad chorym. W artykule przedstawiono cele, założenia działalności i zadania stawiane przed regionalnym, specjalistycznym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy. Omówiono rozwiązania organizacyjne i zasady kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki mukowiscydozy w województwie łódzkim w roku 2001. Wskazane zostały główne obszary wymagające odpowiednich regulacji i rozwiązań systemowych. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania ogólnokrajowego programu opieki nad chorym z mukowiscydozą.


  10/20

  Tytuł oryginału: Bilitec 2000 w diagnostyce refluksu dwunastniczo-żołądkowego u dzieci - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Bilittec 2000 in the detection of duodeno-gastric reflux in children - preliminary report.
  Autorzy: Toprowska-Kowalska [Toporowska-Kowalska] Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.343-346, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Refluks treści dwunasticzej (DGR - refluks dwunastniczo-żołądkowy) do żołądka odgrywa istotną rolę w patologii górnego odcinka przewodu pokarmowego. Należy do czynników etiologicznych przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka (typ C), choroby wrzodowej żołądka i raka żołądka, a także choroby refluksowej przełyku i jej powikłań (Przełyk Barretta, rak przełyku). Patologicny DGR występuje znamiennie częśćiej u chorych po zabiegach opearcyjnych żołądka i cholecystektomii. Dotychczas stosowane metody rozpoznawania refluksu żółciowego (endoskopia, scyntygrafia, RTG, pH-metria, aspiracja treści żołądkowej) nie dostarczają w pełni jednoznacznych i powtarzalnych danych. Wprowadzony w latach 90 przez Bechi i wsp. system Bilitec 2000 umożliwia 24-godzinne śródżołądkowe monitorowanie obecności refluksu żółciowego w oparciu o metodę spektrofotometryczną. Celem pracy jest przedstawienie wstępnych wyników badań z zastosowaniem systemu Bilitec 2000 u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i kamicą żółciową.


  11/20

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gastric myoelectrical activity in children with diabetes mellitus type 1 and Helicobacter pylori infection - preliminary report.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Bodalski Jerzy, Szadkowska Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.347-349, il., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Powikłania ze strony przewodu pokarmowego u chorych z cukrzycą manifestować się mogą zaburzoną czynnością mioelektryczną żołądka. Jednocześnie badania wskazują na wyższą częśtość infekcji Helicobacter pylori (H.p.) w tej grupie chorych. Celem pracy jest ocena zależności między czynnością mioelektryczną żołądka a wykładnikami infekcji Helicobacter pylori u dzieci z cukrzycą typu 1 (IDDM). Badaniami objęto 60 dzieci z IDDM i 20 osobową H.p.-ujmeną grupę kontrolną. U wszystkich badanych wykonano przezskórną elektrogastrografię (EGG) oraz przeprowadzono badanie skriningowe w kierunku infekcji H.p. (mocznikowy test oddechowy - UBT). Wyniki: UBT był dodatni u 20,58 proc. dzieci z cukrzycą typu 1. Procent bradygastrii w okresie przedposiłkowym był u dzieci z cukrzycą znamiennie wyższy, niż w grupie kotnrolnej (p 0,01). występowanie bradygastrii przedposiłkowej było częstsze u dzieci z cukrzycą H.p. dodatnich, w porównaniu z grupą H.p.-ujemną i kontrolną. Wnioski. 1. Wyniki badań wskazują, iż u dzieci z cukrzycą typu 1 dominują zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka w okresie przedposiłkowym. 2. Infekcja Helicobacter pylori może być czynnikiem wpływającym na wtórną gastropatię u pacjentów z cukrzycą typu 1.


  12/20

  Tytuł oryginału: Asthma and gastroesophageal reflux in children.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Krogulska Aneta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.RA64-RA71, bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Gastroesophageal reflux (GER) is a factor often neglected in the etiopathoegensis of asthma. The estimated incidence of GER in asthmatic children reaches 50-60 p.c. and is higher than in the general population. GER may accompany typical symtoms: hoarsness, sore throat, thoracic pain, cough or wheezing. GER may not only aggravate the course of bronchial obstruction, but may aslo cause it, or trigger obstruction due to other factors. Asthma and GER coincidence has been acknowledged for many years. The paper presents a current review of studies concerning the relations between asthma and GER and attempts to establish, which is the cause and which is the result. The hypotheses how GER can lead to bronchial obstruction, and how obstruction can aggravate GER, are also presented. GER is believed to be a factor causing obstruction by : 1. an indirect mechanism - reflex theory, 2. a direct mechanism - reflux theory, and 3. a neuropeptide-mediated mechanims. The paper also presents diagnostic methods allowing to detect GER in asthmatics. A reveiw of recent studies concerning the treatment of GER in asthmatics, both with pharmacolgical and surgical methods, is also included. Beneficial effect of antireflux therapy on the course of asthma has been emphasied. Therefore, antireflux therapy is recommended in all patients with concurrent asthma and GER, irrespective of severity of clinical GER symptoms, even in those with silent GER. The essential drugs used in the treatmet of GER are proton pump inhibitors. Appropriately high dose level and appropriatelylong duration of the therapy should be taken into consideration.


  13/20

  Tytuł oryginału: Terapia niemowląt i dzieci z alergią/nietolerancją pokarmową.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.18-22, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  14/20

  Tytuł oryginału: Analiza prewalencji grzybów i ich gatunków w przewodzie pokarmowym osób dorosłych i dzieci.
  Tytuł angielski: Analyse of fungi prevalence and their species in the digestive tract of adult persons and children.
  Autorzy: Kurnatowski Marek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.435-439, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: 1081 faecal sample were examined, 723 from adult persons and 358 from children. Fungal strains were recovered in 67.9 p.c. samples from adult persons and in 69.8 p.c. from children. There were found 8 species of fungi: Candida albicans, C. famata, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. guiliermondii, C. kefyr, Saccharomyces cerevisiae.


  15/20

  Tytuł oryginału: Candida albicans Berthout, 1923: hydrolases activity and own method of digestive tract strains biotyping.
  Autorzy: Kurnatowski Marek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.441-445, tab., bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 112 strains of Candida albicans were isolated from oral cavity and ontocenoses of the upper digestive tract (endoscopy) of children (age: 5-17) with gastrointestinal disorders. Axenic strains were differentiated with API 20C AUX and API ZYM tests (bioM‚rieux). Then enzymograms and biotypes were determined for all the strains based on the activity of 19 hydrolases. The highest activity was noted for: e2 - phosphatase alcaline, e6 - leucine arylamidase, e11 - phosphatase acid, e5 - lipase (c14); e7 - valine arylamidase, e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase, e16 - ŕ-glucosidase and e18 - N-acetyl-á-glucosamidase, and the latter four were used for biotyping procedures. Our own system was based on the mathematical binominal distribution formula (1 : 4 : 6 : 4 : 1): all "+"; one "-", three "+"; two "-", two "+"; three "-", one "+"; all "-". We have found the following biotypes A (16.1 ń 3.5 p.c.), B1 (2.7 ń 2.53 p.c.), B3 (8.0 ń 2.5 p.c.), B4 (22.3 ń 3.9 p.c.), C2 (1.8 ń 1.3 p.c.), C3 (7.1 ń 2.4 p.c.), C6 (30.4 ń 4.3 p.c.), D3 (11.6 ń 3.0 p.c.).


  16/20

  Tytuł oryginału: Ocena efektów leczenia preparatem Viburcol wybranych jednostek chorobowych wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: The evaluation of the efficacy of the treatment with Viburcol of some children diseases.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Krogulska Aneta, Modzelewska-Hołyńska Małgorzata, Biernacka Ewa
  Źródło: Med. Biol. 2002 (3) s.52-60, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ze względu na szerokie rozpowszechnienie wsród dzieci chorób przebiegajacych z goraczką i(lub) niepokojem oraz ciągłe poszukiwnaie nowych, skutecznych i bezpiecznych metod leczenia, postanowiono ocenić skuteczność leczenia preparatem Viburcol dzieci z powyższymi dolegliwościami i porównać je z wynikami w grupie kontrolnej. W tym celu zbadano 176 dzieci w wieku między 6 dni a 8 lat. Do grupy badanej zakwalifikowano 108 dzieci, a do grupy kontrolnej 65 dzieci. Badania prowadzono wykorzystując ankietę, przygotowaną w tym celu zarówno dla lekarza, jak i rodziców dziecka, w trakcie 3 kolejnych wizyt. Analizowane parametry skategoryzowano wg powszechnie stosowanych skal badawczych. Następnie wyniki badań poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że efekty terapeutyczne uzyskane w wyniku stosowania Viburcolu są podobne jak po lekach konwencjonalnych, ale objawy niepożądane w grupie badanej występowały istotnie rzadziej aniżeli w grupie kontrolnej. Wykazano zatem, że Viburcol jest skutecznym i bezpiecznym lekiem, znoszącym objawy niepokoju o różnej etiologii. Ponadto powoduje istotną poprawę u dzieci z infekcjami układu oddechowego, stanowiąc równocześnie istotny element wspomagający terapię klasyczną.

  Streszczenie angielskie: Due to the frequent occurrence in children diseases accompanied by fever and/or agitation and the permanent search for new, effective and safe methods of treatment a decision was made o evaluate the effects of treatment with Viburcol of children with above symptoms and compare them with the results in a control group. 176 children of age between 6 day and 8 years were tested; 108 in the test group and 65 in the control group. The testing used a questionnaire, given to the doctors and the child's parents during 3 successive visits. The analysed parameters were categorised according to the generally used research scales . Then the results of the tests were statistically analysed. It has been found that the therapeutic effects achieved by the application of Viburcol are similar to those achieved by conventional therapy, yet the negative side-effects in the group tested occurred less frequently than in the control group. Thus it has been stated that Viburcol is and sav medicine in the case of symptoms of agitation of different aetiology. Besides, it brings about a considerable improvement in children with infections of respiratory tract, being simultaneously a meaningful element of supporting the classical therapy.


  17/20

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  18/20

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/20

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.


  20/20

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przyczyny krwawień z odbytu u dzieci].
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.111-112, bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: