Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĄSIK-SZCZEPANEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej.
Tytuł angielski: Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. P. 3: Deletions of chromosome bands 11q22.3-q23.1.
Autorzy: Rupniewska Zofia Monika, Wąsik-Szczepanek Ewa
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.169-179, bibliogr. 60 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Delecja długich ramion chromosomu 11 w prążkach 11q22.3-q23.1 są jednymi z najczęstszych aberracji chromosomowych w przewlekłej białaczce limfatycznej B-komórkowej (PBL-B). Aberracja ta wiąże się z rozległym powiększaniem węzłów chłonnych i gorszym przeżyciem, zwłaszcza w grupie młodszych chorych powyżej 55 r. życia. Najmniejszy segment delecji zawiera gen zmutowany w ataksja-teleangiektazja (Gen ATM). W podgrupie chorych z PBL-B i delecją 11q ATM może działać jako gen supresji transformacji nowotworowej, chociaż także inne geny mogą mieć znaczenie. Niedawno Wolf i wsp. zaproponowali nowego kandydata na gen supresji nowotworowej. Gen ten został wyizolowany z najmniejszego delecyjnego regionu w 13q14.3. Nazwano go genem związanym z nowotworami B-komórkowymi o wielu typach składania RNA (gen BCMS). Jest to duży gen złożony co najmniej z 50 eksonów i zajmujący przestrzeń ok. 560 kb DNA genomu.

  Streszczenie angielskie: Deletion in chromosomal bands 11q22.3-q23.1 is one of the most common chromosome aberration in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-Cll). It is associated with extensive lymph node involvement and poor survival particularly in the group of younger patients under 55 years. The minimal consensus deletion comprises a segment which contains the ataxia-telangiectasia mutated (ATM) gene. The ATM gene may act as a tumor suppressor gene in the subset of cases with 11q deletions, but other genes may be also involved. Recently Wolf et. al. proposeda new candidate for the tumor supressor gene isolated from the minimally delected region in chromosomal band 13q14.3. This gene, designated B-cell neoplasiaassociated gene with multiple splicing (BCMS) is composed of at least 50 exonus spanning ň 560 kb of genomic DNA.


  2/4

  Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
  Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Blipm-1: białko regulujące końcowe dojrzewanie limfocytów B i granulocytów-monocytów.
  Tytuł angielski: Blimp-1: regulator of terminal differentiation B lymphocytes and myeloid cells.
  Autorzy: Rupniewska Zofia M., Wąsik-Szczepanek Ewa
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.293-299, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Chociaż w końcowym okresie różnicowania komórek B w komórki plazmatyczne wydzialjące przeciwciała występują kompleksowe zmiany w ekspresji wielu genów, tylko jeden czynnik transkrypcji - Blimp-1 (ang. B-lymphocyte induced maturation protein-1) został określony jako król regulacji (ang. "master regulator"). Przemawiają za tym następujące dane: po pierwsze - ekspresja Blimp-1 jest wystarcająca dla wywołania różnicowania linii mysiego chłoniaka B-komórkowego in vitro; po drugie - in vivo ekspresja Blimp-1 zależy od stopnia dojrzałości komórki B. Niedawno wykazano, że Blimp-1 jest także konieczny dla terminalnego różnicowania granulocytów-monocytów, co sugeruje że Blimp-1 może również odgrywać rolę w końcowym okresie różnicowania wielu linii komórkwoych. Blimp-1 jest białkeim palca cynkowego 100 kDa., które działa jako represor transkrypcji proto-onkogenu c-myc i CIITA (ang. MHC class II transactivator). Jednakże Lin i wsp. sugerują że regulacja innych genów docelowych poza c-myc i CIITA jest również niezbędna podczas programu terminalnego różnicowania kierowanego przez Blimp-1. BLIMP-1 u człowieka może być kandydatem na gen supresji nowotworowej, (a zwłaszcza supresji transformacji komórki B w komórki chłoniakowe) który leży w 6q21-q22.1.

  Streszczenie angielskie: Although terminal differentiation of B cells into antibody-secreting plasma cells involves complex changes in the expression of many genes, a single trancription factor, Blimp-1 (B lymphocyte-induced maturation protein-1), has been identified as a "master regulator" of this process. Expression of Blimp-1 is sufficient to trigger terminal differentition of murine B cell lymphoma line in vitro, and the developmental stage-specific expression of Blimp-1 in B cells in vivo is consstent with its role as a "master regulator" of terminal B cell differentitation. Recently Blimp-1 has also been shown to be required for terminal differentiation of myeloid cells, suggesting the possibility that it may play role in terminal differentiation of many cell lineages. Blimp-1 is a 100 kDa zinc finger-containing protein that function as transcriptional repressor of the c-myc proto-onocgene and the MCH class II transactivator (CIITA). However Lin et al. suggest that regulation of other target genes in addition to c-myc and CIITA is required during the Blimp-1 program of terminal differentiation. BLIMP-1 may be a candidate tumor suppressor gene residing on 6q21-q22.1; in particular it could be a strong candidate for the B cell non-Hodgkin lymphomas suppresor gene.


  4/4

  Tytuł oryginału: Clonal distribution of trisomy 12 and 13q14, TP53 deletions in chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Koczkodaj Dorota, Wąsik-Szczepanek Ewa, Filip Agata, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.39-44, tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common leukemia in adults, little is known about the molecular abnormalities underlying it and their prognostic significance. We used fluorescence in situ hybridization (FISH) to evaluate the occurrence of 13q14 deletions, trisomy 12 and deletions in 17p13 in chronic lymphocytic leukemia.

  stosując format: