Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĄSEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Pourazowe uszkodzenia zębów i wyrostka zębodołowego u dzieci i młodzieży w świetle obserwacji własnych.
Tytuł angielski: Posttraumatic dental and alveolar lesions in children and youth according to own observations.
Autorzy: Wąsek Anna, Bubiłek-Bogacz Anna
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.46-51, tab., bibliogr. s. 50-51, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano odległe następstwa urazów zębów i tkanek otaczających stwierdzonych u dzieci i młodzieży podczas dyżurów chirurgicznych. Omówiono przyczyny urazów oraz postępowanie lecznicze. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia wczesnego, wielospecjalistycznego leczenia następstw urazów.

  Streszczenie angielskie: Sequels of dental trauma with associated tissues were assessed in this study. All cases were diagnosed in children and youth by emergency oral surgical service. Trauma causes and their management were discussed. The attention was called to early, interdisciplinary treatment of trauma effects.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zmiany ilościowe limfocytów CD3+, CD4+, CD8+ i HLA-DR+ oraz komórek CD25+ u eutroficznych noworodków donoszonych z posocznicą gronkowcową.
  Tytuł angielski: Quantitative changes of CD3+, CD4+, CD8+, HLA-DR+ T lymphocytes and CD25+ cells in eutrophic full-term neonates with staphylococcal septicemia.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Mazur Bogdan, Stojewska Małgorzata, Sadownik Beata, Wąsek Anna, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.50-53, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: ocena wpływu posocznicy gronkowcowej na zmiany odsetka i liczby limfocytów CD3+ i ich subpopulacji oraz komórek CD25+ u eutroficznych noworodków donoszonych. Materiał i metody: U 52 noworodków donoszonych, z masą ciała od 2900 do 4500g , w tym u 30 z posocznicą gronkowcową wywołaną przez Staphylococcus epidermidis (n=19), S. sciuri (n=2), S. varneri, S. hominis, S.haemolyticus i S. aureus (n=6) oraz u 22 zdrowych noworodków (grupa kontrolna) oceniono w krwi żylnej odsetek limfocytów CD3+, CD4+, CD8+, HLA-DR+ i komórek CD25+ w cytometrze przepływowym FASCcan używając odpowiednich przeciwciał monoklonalnych firmy Becton Dickinson. Wyniki: Średnie odsetki limfocytów CD3+ (69,2ń5,9 proc.), CD4+ (48,9ń10,7 proc.) i HLA-DR+ (1,8ń0,9 proc.) oraz średni współczynnik CD4+/CD8+ (2,97 ń 1,33) u noworodków z posocznicą nie różniły się istotnie od średnich wartości tych parametrów u noworodków zdrowych u których wynosiły odpowiednio 69,1ń1,0 proc., 47,4ń10,6 proc., 1,5ń0,5 proc. i 2,29ń1,29. Podobnie średnie liczby tych limfocytów były zbliżone do wartości stwierdzonych w grupie kontrolnej. Natomiast średni odsetek limfocytów CD8+ wynoszący u chorych noworodków 19,2ń4,6 procd. był istotnie mniejszy (p=0,007) niż u zdrowych (23,6ń6,6 proc.), a średni odsetek komórek CD25+ był istotnie (p=0,01) większy u noworodków z posocznicą (8,5ń2,5) w porównaniu z grupą kontrolną (6,6ń1,3 proc.). Średnie liczny tych komórek u chorych noworodków nie różniły się istotnie od ich średnich ...

  Streszczenie angielskie: Objective: influence of staphylococcal septicemia on changes of share and changes of amount of CD3+ lymphocytes and their subpopulation as well as CD25+ cells in eutrophic fullterm neonates. Materials and methods: in 52 fullterm neonates, with birthweight ranged from 2900 to 4500g, including 30 infants with staphylococcal septicemia caused by Staphylococcus epidermidis (19 cases), S. sciuri (2 cases) S. varneri, S. hominis, S. haemolyticus and S. aureus (6 cases) and 22 healthly neonates (control group) the subpopulation of CD3+, CD4+, CD8+, HLA-DR+ lymphocytes in venous blood was estimated using flow cytometer FACScan with monoclonal antibodies of Becton Dickinson. Results: Average percentage of CD3+ (69.2ń5.9 p.c.), CD4+ (48.9ń10.7 p.c.) and HLA-DR+ (1.8ń0.9) lymphocytes and average CD4+/CD8+ ration (2.79ń1.33) in neonates with septicemia did not significantly differ from average valuess of these parameters in healthy neonates that were: CD3+(69.1ń9.0 p.c.), CD4+ (47.4ń10.6) p.c.), HLA-DR+(1.5ń0.5 p.c.) and CD4+/CD8=(2.29n ń 1.29). Likewise the average numbers of these lymphocytes were close to the values found in the control group. Whereas the average subpopulation of CD8+ (19.2ń4.6 p.c.) lymphocytes in ill neonates was significantly lower (p = 0.007) than in healthy ones (23.6ń6.6 p.c.), and the average number of CD25+ cells was essentially (p=0.01) higher in septicemia neonates (8.5 ń 2.5) compared to the control group (6.6ń1.3 p.c.). Average numbers of these ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Długotrwała dysfunkcja protezy mitralnej leczona skutecznie fibrynolizą.
  Tytuł angielski: Prosthetic mitral valve chronic thrombosis - a case report.
  Autorzy: Rezler Joanna, Wąsek Wojciech, Zaborska Beata, Maciejewski Paweł, Budaj Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.641-643, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A case of a 71-year-old female with thrombosis of the prosthetic mitral valve complcated by pulmonary oedema is described. The diagnosis was confirmed by transoesophageal echocardiography (TEE). The patient received heparin followed by streptokinase infusion which restored the normal funciotn of the prothetic valve with thrombus disappearance confirmed by TEE.


  4/4

  Tytuł oryginału: Problemy stomatologiczne dzieci i młodzieży z niedorozwojem umysłowym w materiale własnym [AM w Katowicach].
  Tytuł angielski: Dental problems of mentally retarded children and young adults on the basis of the authors' own material.
  Autorzy: Wąsek Anna, Wiśniewska Joanna, Koziarz Aleksandra, Łukasik Maria, Postek-Stefańska Lidia, Dziadek Hubert
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.46-48, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 210 pacjentów z oligofrenią w wieku od 3,5 do 27 lat, u których przeprowadzono leczenie zachowawczo-chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych. W pracy omowiono przygotowanie pacjentów do znieczulenia ogólnego oraz rodzaje wykonywanych zaniegów stomatologicznych. Zwrócono uwagę na problem opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą z niedorozwojem umysłowym.

  Streszczenie angielskie: The stusdy involved 210 patients with oligophrenia aged from 3.5 to 27 years and who had conservative-surgical treatment under general anaesthesia in a hospital environment. The study describes the preparation of patients for GA and also the types of dental procesdures which are carried out. Attention was paid to the problem of dental care for mentally retarded children and young adults.

  stosując format: