Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: URBAN
Liczba odnalezionych rekordów: 82Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/82

Tytuł oryginału: Dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych między 19. a 26. tygodniem jako skrining ciąży powikłanej.
Tytuł angielski: Uterine artery Doppler velocimetry between 19 and 26 weeks' gestation as a screening for pregnancy complications.
Autorzy: Lemancewicz Adam, Urban Remigiusz, Przepieść Jerzy, Redźko Sławomir, Urban Jan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.250-252, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/82

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników okołoporodowych na parametry hematologiczne krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Influence of peripartum factors on hematological values in the cord blood.
  Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Wysocka Jolanta, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Remigiusz, Lemancewicz Adam, Urban Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.375-381, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  3/82

  Tytuł oryginału: Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną.
  Tytuł angielski: CT angiography with 3D reconstruction and virtual angioscopy.
  Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Sztuk Stanisław, Grotyńska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie spiralnej tomografii komputerowej umożliwiło stworzenie metody angiografii TK (aTK). Technika ta odgrywa coraz większą rolę w diagnostyce układu naczyniowego skutecznie konkurując z angiografią. Aby uzyskać odpowiedniej jakości obrazy aTK, konieczny jest dobór odpowiednich parametrów; w szczególności dotyczy to szerokości wiązki, skoku, nakładki oraz opóźnienia skanowania. Autorzy omawiają parametry techniczne, których znajomość warunkuje wykonanie badania oraz zastosowania kliniczne aTK w badaniach tętnic mózgowych, szyjnych, nerkowych, trzewnych, płucnych i kończyn dolnych. Szczególną uwagę poświęcono użyciu metod postprocesingu umożliwiających otrzymywanie obrazów w rekonstrukcji trójwymiarowej (3D) oraz endoskopii wirtualnej. Porównano także aTK z aniografią, usg dopplerowską i anigoMR.

  Streszczenie angielskie: The introduction of helical CT allowed for creation of the computed tomography angiography method (CTA). The technique plays an increasingly larger role in the diagnostics of the vascular system, successfully competing with angiography. In order to achieve CTA images of an appropriate quality, it is necessary to select the right perimeters. It especially refers to collimation, pitch, increment and scan delay. The authors discuss technical perimeters, the konwledge of which is a condition for performing the examination. They present clinical applications of CTA as refers to intracranial vessels, carotid arteries, renal arteries, visceral arteries, arteries of lower extremities and pulmonary arteries. Special attention has been to the application of post-processing methods wich allow for obtaining images such as 3D reconstructions and virtual endoscopy. CTA has also been compared with angiography, US Doppler and MRA.


  4/82

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Comparison of the uselfullness of the MRCP and ERCP in the biliary ducts diseases.
  Autorzy: Herman-Sucharska Izabela, Urbanik Andrzej, Karcz Danuta, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.69-74, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grupę badawczą stanowiło 110 chorych skierowanych do MRCP z powodu cholestazy. Wyniki MRCP u wszystkich zostały zweryfikowane w ECPW, u 89 - operacyjnie lub na drodze biopsyjnej. Badania MRCP wykonano przy użyciu systemu MR 1,5T Signa Horizon (GEMS) i cewki powierzchniowej. Stosowano sekwencje silnie T2-zależne z zatrzymanie oddechu lub bramkowane oddechem. We wszystkich przypadkach MRCP uzyskano obrazy diagnostycznie przydatne. W 7 proc. przypadków w ECPW nie uzyskano wystarczającego zakontrastowania dróg żółciowych. Uzyskane wyniki były diagnostycznie porównywalne. MRCP i powinno zastąpić diagnostyczne ECPW we wzorcu diagnostycznym jest ponadto metodą z wyboru w diagnostyce pacjentów z zespoleniami dróg żółciowych, przed planowanym przeszczepem wątroby lub po nieudanym ECPW.

  Streszczenie angielskie: The study group consist 110 patients who underwent MRCP, complaining with cholestasis. In all cases ERCP was performed, in 89 - surgery or biopsy. MRCP were performed using 1,5 T Signa Horizon (GEMS) system, flex coil. To get cholangiographic images haevily T2-weighted breat-hold and non-breath-hold sequences were used. In all MRCP good diagnostic quality images were obtained. ERCP failed in visualisation of the biliary tree in 7 p.c. of cases. Diagnostic results were comparable. MRCP is able to providing diagnsotic information equivalent to ERCP. MRCP should replase diagnostic ERCP. MRCP is also a method of choice in patients after biliary surgery, before liver transplantation and after failed ERCP.


  5/82

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oceny stanu kości wyrostka zębodowołowego w chorobach przyzębia.
  Autorzy: Urbaniak Barbara, Wilamski Maciej
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.20-22, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie 45 rentgenogramów zębowych dokonano pomiarów wysokości wyrostka zębodołowego metodą wizualną, używając rentegonwskiego wskaźnika kostnego Engelbergera. Rateitschaka, Marthalera (ERM-Index). Pomiary te powtórzono na radiogramach wykonanych za pomocą systemu radiografii cyfrowej Digora. Porównanie metod wykazało tendencję do przeszacowania wysokości wyrostka zębodołowego metodą ERM - 46,67 proc. przypadków. Rzadziej dochodziło do niedoszacowania wysokości wyrostka zębodowłowego (8,89 proc.). Zgodność pomiarów obiema metodami stwierdzono w 44,44 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Visual measurements were made of the height of the dental alveolus on 45 dental radiographs using the radiological ERM-Index. These measurements were repeated on radiographs using the Digora digital radiography system. Comparison of the methods showed a tendency to overestimate the alveolar height with ERM in 46.67 p.c. of cases. More rarely was the height underestimated (8.89 p.c.). Agreement in results with both methods was obtained in 44.44 p.c. of cases.


  6/82

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie moczowodu jako powikłanie operacji ginekologicznej - możliwości leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Ureteral injury as gynecological surgery complication - prospect for conservative treatment.
  Autorzy: Bar Krzysztof, Klijer Robert, Urban Marek, Białek Waldemar, Lasota Waldemar
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.50-55, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 3 przypadki uszkodzeń moczowodu po operacjach ginekologicznych. W dwóch przypadkach doszło do częściowej niedrożności moczowodu, w których wytworzenie przezskórnej przetoki nerkowej doprowdziło do wyleczenia. W trzecim przypadku pomimo leczenia zachowawczego (szynowanie wewnętrzne moczowodu za pomocą cewnika podwójnie zagiętego) powstała przetoka moczowodowo-pochwowa.

  Streszczenie angielskie: There we presented three cases of ureteral injury after gynecological operations. In two cases partial ureteral obstruction was treated by creating percutaneous renal fistule. In the latter case, in spite of conservative treatment (double J catheter), a uretero-vaginal fistula was detected.


  7/82

  Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji.
  Tytuł angielski: Evaluation of credibility of CT virtual endoscopy using phantom of own construction.
  Autorzy: Charzan Robert, Urbanik Andrzej, Kozub Justyna, Wyrobek-Renczyńska Monika, Werewka-Maczuga Agnieszka
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.4-7, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Za pomocą spiralnego aparatu TK wykonano serie badań fantomu własnej konstrukcji, z doborem kolejnych kombinacji wartości skoku spirali, szerokości kolimacji i odstępu rekonstrukcji. Dla każdej kombinacji opracowano pośredni obraz 3D i docelowy obraz endoskopii wirtualnej fantomu. Obrazy porównano ze sobą oraz z rzeczywistym obrazem fantomu, określając wpływ powyższych parametrów badania na jakość obrazu w opcji endoskpoii wirtualnej; największe znaczenie dla doboru optymalnych parametrów ma ustalenie właściwej szrokości kolimacji. Do celów rekonstrukcji w opcji endoskopii wirtualnej, takich jak bronchoskopia, nie nadają się serie obrazów uzyskanych w badaniach TK z wykorzystaniem standardowych protokołów określających szerkość kolimacji na 8-10 mm; optymalnymi wydają się wartości szerokości kolimacji ok. 3 mm. Dobór skoku spirali i odstępu rekonstrukcji ma mniejsze znaczenie, optymalnymi wartościami wydają się odpowiednio 1 i 50 proc.

  Streszczenie angielskie: Using spiral CT scanner series of examinations of own construction phantom were performed, with selection of following combinations of pitch, collimation and reconstruction increment. For every above-mentioned combination an intermediate 3D image and a target virtual endoscopy image of phantom were worked out. Obtained images were compared to each other and to real image of phantom, defining an influence of above-mentioned parameters of CT examination for quality of obtained virtual endoscopy image. The most important for selection of optimal examinations parameters is setting proper collimation. Series of images obtained in CT examinations with standard protocols, using 8-10 mm collimation, are not suitable for reconstruction in virtual endoscopy option, as virtual bronchoscopy or colonoscopy - values of collimation about 3 mm seem to be optimal. Selection of pitch and increment is less imoprtant, adequately, values of 1 and 50 p.c. seem to be optimal.


  8/82

  Tytuł oryginału: System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu radiologii.
  Tytuł angielski: System of computer medical database specialised for needs of radiology department.
  Autorzy: Chrzan Robert, Urbanik Andrzej, Wyrobek-Renczyńska Monika, Pawlik Wiesław
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.61-64, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń z zakresu opracowania, wykonania i eksploatacji systemu komputerowej bazy danych, pracującej w środowisku sieciowym, specjalizowanej dla potrzeb placówki medycznej wykonującej badania obrazowe. Uzupełnieniem powyższego systemu jest urządzenie do automatycznego podpisywania wykonywanych zdjęć rentgenowskich, z wykorzystaniem danych personalnych pacjenta, wprowadzonych w trakcie rejestracji oraz układ akwizycji danych obrazowych z przystosowanych do tego urządzeń diagnostycznych, a także skanera zdjęć rentgenowskich. Zaprojektowanie i wdrożenie funkcjonującego systemu komputerowej medycznej bazy danych dla celów zakładu radiologii możliwe jest z wykorzystaniem stosunkowo niewielkich środków. Powstały system i zdobyte doświadczenia mogą umożliwić w przyszłości rozbudowę i wykorzystanie istniejącej struktury nie tylko jako systemu RIS/HIS ale i systemu PACS.

  Streszczenie angielskie: The aim of study is to present own experience in the field of working out, making and exploatation of computer database system, functioning in network environment, specialized for needs of medical department, performing imaging examinations. The supplements of above-mentioned system are: a device for automatic signing of obtained X-ray films using patient's personal data inserted during registration and a device for acquisition of imaging data from adapted imaging modalities and a scanner of X-ray films. Designing a functioning computer medical database system for radiology department and putting it into practice is possible with using limited financial resources. Created system and acquired experience may enable development in future and making use of existing structure not only as RIS/HIS but also PACS.


  9/82

  Tytuł oryginału: Związek między wskaźnikiem masy ciała i stężeniem lipoproteiny (a), a rodzinnym obciążeniem chorobami układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży z otyłością, nadciśnieniem i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Correlation between body mass index, lipoprotein (a) level and positive family history of cardiovascular diseases in obese, hypertensive and diabetic children and adolescents.
  Autorzy: Głowińska Barbara, Urban Mirosława, Koput Alicja
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.108-114, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badniem objęto 285 dzieci i młodzieży w wieku 4-20 lat. Badanych podzielono na grupy na podstawie rozpoznania: grupa z otyłością, z otyłością i współistniejącym nadciśnieniem, z nadciśnieniem oraz z cukrzycą. Każdą badaną grupę podzielono na dzieci z rodzinnym obciążeniem i grupę bez obciążeń rodzinnych chorobami układu krążenia. Oceniano podtsawowe parametry lipidowe, masę ciała oraz nowe czynniki ryzyka miażdżycy: lipoproteinę (a), apolipoproteiny B oraz A-I, homocysteinę, fibrynogen, t-PA oraz PAI-1. Obciążenie rodzinne chorobami układu krążenia stwierdzono u 28 proc. badanych dzieci, przy czym u 8 proc. było to obciążenie przedwczesną chorobą układu krążenia. U 48 proc. dzieci w rodzinach występowało nadciśnienie tętnicze krwi. Dzieci z obciążeniem rodzinnym miały znamiennie wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) - 25,4 vs 23,8 kg/mý niż dzieci bez onciążeń rodzinnych; dzieci z grupy z otyłością i nadciśnieniem miały znamiennie wyższe stężenie cholesterolu (182 vs 160 mg/dl) iLDL cholesterolu (114 vs 93 mg/dl). Stężenie lipoproteiny (a) było znamiennie wyższe u dzieci z rodzinnym obciążeniem: 38 vs 28 mg/dl. Istotne różnice stwierdzono również dla apolipoproteiny B: 90 vs 84 mg/dl. Analiza regresji logistycznej wykazała istotne znaczenie BMI oraz lipoproteiny (a) w przewidywaniu przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych. Dzieci i młodzież z otyłością, nadciśnieniem i cukrzycą często pochodzi z rodzin obciążonych chorobami układu krążenia. Najczęściej w rodzinach ...

  Streszczenie angielskie: The study was carried out in a group of 285 children and adolescents aged 4-20 yrs. Children were divided according to their main disease: group with obesity, obesity and coexisting hypertension, hypertension and diabetes. Each group was divided into children with positive or negative family history of cardiovascula diseases We assessed routine lipid parameters, body mass index and new atherosclerosis risk factors: lipoprotein (a), apolipoproteins A-I and B, homocystein, fibrinogen, t-PA and PAI-1. Positive family history of cardiovascular diseases was found in 28 p.c. families, and in 8 p.c. families it was premature cardiovascular disease. In 48 p.c. children we found hypertension in family. Children with positive family history had significantly higher body mass index (25.4 vs 23.8 kg/mý). In the group with obesity and hypertension we found significantly higher cholesterol (182 vs 160 mg/dl) and LDL-cholesterol level (114 vs 93 mg/dl). Lipoprotein(a) level was significantly higher in children with positive family history (38 vs 28 mg/dl). Significant differencies were also found in apolipoprotein Blevel (90 vs 84 mg/dl). In logistic regression analysis only BMI and lipoprotein(a) were significant in predicting future cardiovascular events in children. Obese, hypertensive and diabetic children often come from families with cardiovasculaer diseases. Hypertension is the most often prevalent atherosclerosis risk factor in families. Children with positive family ...


  10/82

  Tytuł oryginału: Malformacja naczyniowa oczodołu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Orbital venous anomaly - case report.
  Autorzy: Składzień Jacek, Urbanik Andrzej, Obtułowicz Magdalena
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.32-34, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Orbital venous anomalies are very rare congenital changes. In presented case 36 old woman the main symptoms of illness were the feeling of falling out of a bulbus oculi and tratient amblyopia. The additional diagnostic tools confirmed the orbital congenital varix. After the operation a regression of all symptoms disappeared.


  11/82

  Tytuł oryginału: Monitorowanie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
  Tytuł angielski: Monitoring the response to therapy of chronic myelogenous leukemia patients.
  Autorzy: Urbaniak Joanna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.95-104, il., tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Streszczenie polskie: Remisja w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) jest obecnie definiowana na kilku poziomach: hematologicznym, cytogenetycznym, molekularnym. Ponieważ uzyskanie remisji hematologicznej nie zapobiega progresji choroby do fazy terminalnej, celem leczenia chorych na CML jest zniszczenie klonu białaczkowego i przywróćenie prawidłowej hemopoezy. Monitorowanie leczenia choroby szczątkowej jest oparte na wykrywaniu komórek białaczkowych na podstawie obeacności chromosomu FIadelfia, genu bcr/abl lub jego transkryptów. Celem artykułu jest przedstawienie metod stosowanych obecnie do monitorowania chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po przeszczepieniu szpiku kostnego (BMT) i w czasie terapii interferonem ŕ.

  Streszczenie angielskie: Remissions in chronic myelogenous leukemia (CML) are now defined at several levels: hematologic, cytogenetic and molecular. Because hematologic remissions alone do not prevent progression of the disease to a terminal stage, the current therapeutic goals in CML include the eradication of the malignant clone and the restoration of normal hemopoiesis. The monitoring of residual disease is based on detection of leukemic cells with Philadelphia chromosoem, chimeric bcr/abl fusion gene or his transcripts. The aim of this article is to present the techniques currently employed in the monitoring of residual leukemia in chronic myelogenous patients after bone marrow transplantation (BMT) or during interferon-ŕ-therapy.


  12/82

  Tytuł oryginału: Małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia wrodzonych skrzywień prącia.
  Tytuł angielski: Small invasive method of surgical treatment of congenital penile curvature.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Robert, Klijer Robert, Stępnik Dariusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.26-30, il., tab., bibligor. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena własnych wyników leczenia wrodzonych skrzywień prącia metodą fałdowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem do osłonki. Materiał i metoda. W latach 1999 - 2000 u 10 pacjentów w wieku od 17 do 25 lat., obarczonych wrodzonym skrzywieniem prącia wykonano chirurgiczną korektę wady. Kąt skrzywienia wynosił od 30ř do 70ř, kierunek zagięcia w siedmiu przypadkach był brzuszny w trzech zaś boczny. Wszystkich pacjentów poddano operaacji fałdowania osłonki białawej zmodyfikowaną metodą Esseda-Schr”dera z założeniem na osłonkę od 2 do 6 odwróconych szwów ósemkowych z niewchłanialnego materiału. Stosowano podłużne cięcie po wypukłej stronie prącia w miejscu największej krzywizny, uzyskując miejscowy dostęp do osłonki. Nie wykonywano cięcia okrężnego, denudacji i obrzezania. Badania kontrolne przeprowadzano po 10 - 14 dniach od operacji oraz w okresie od 10 do 1 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki. Całkowite wyprostowanie prącia uzyskano u siedmiu (70 proc.) pacjentów, u trzech (30 proc.) pozostało nieznaczne skrzywienie o kącie 10ř - 15ř. Wszyscy podawali możliwość bezbolesnego odbycia stosunku. Żaden z pacjentów nie zaobserwował znaczącego skrócenia prącia. Pięciu pacjentów odczuwało nieznaczny dyskomfort w miejscu szwów. U żadnego z leczonych nie stwierdzono istotnych powikłań. Wnioski. Operacja faldowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem jest minimalnie inwazyjnym, prostym technicznie zabiegiem, obarczonym niewielkim ryzykiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate our own resutls in management of congenital penile curvature with the method of tunica albuginea plication with the local access to the tunica. Materials and method. In 1999 - 2000 10 patients (age: 17 - 25) with congenital penile deviation underwent a surgical correction of a malformation. The angel of the deviation ranged from 30ř to 70ř, the direction was ventral in 7 cases and lateral in 3. All patients were subjected to the operation of tunical albuginea plication with the modified Essed-Schr”der method using 2 - 6 nonabsorbable inverting interrupted sutures. Longitudinal incision in the plaace of the greatest curvature on the convex side of the penis was perforemd. Neither cirucmeferential incision with denudation nor circumcision was applied. Postoperative examination was performed 10 - 14 days after surgery and follow-up was from 10 to 16 months. Results. A total straightening of the penis was achieved in 7 patients (70 p.c.), 3 patients (30 p.c.) had insignificant deviation (10ř - 15ř). All patients reported possibility of painless vaginal intromission. Significant penile shortening was not noticed, 5 patients felt small discomfort at the place of palpable sutures. Significant complications were not observed. Conclusions. Tunica albuginea plication with the local access to the tunica is a minimal invasive, simple procedure with low risk rate of complications. In treatment of congenital penile curvature this method gives good functional ...


  13/82

  Tytuł oryginału: Niektóre czynniki wzrostu w ciąży powikłanej preeklampsją.
  Tytuł angielski: Some of growth factors in pregnancy complications with preeclampsia.
  Autorzy: Bielecki Dariusz Adam, Klonowska-Dziatkiewicz Ewa, Jarocki Sławomir, Urban Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.422-429, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy postanowiono oznaczyć stężenie w surowicy krwi obwodowej czynników wzrostu: PDGF, TGF i VEGF. Badania przeprowadzono w grupach kobiet ciężarnych z preeklampsją. Otrzymane wyniki porównano z analogicznymi, uzyskanymi w grupach kontrolnych ciężarnych kobiet. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost wszystkich badanych czynników wzrostowych u kobiet z preeklampsją w porównaniu z ciężarnymi zdrowymi. Uzyskane wyniki sugerują, że czynniki wzrostu mogą mieć istotne znaczenie w etiologii i patogenezie preeklampsji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the concentrations of TGF-á, PDGF and VEGF growth factors in peripheral blood. The examinations were carried out in the group of pregnant women with preeclampsia. The results were compared to those obtained in a control group of healthy pregnant women. The statistically significantincrease in all examined growth factors was observed in women with preeclampsia in comparison to healthy women. The results suggest that factors may play an important role in etiology and pathophysiology of preeclampsia.


  14/82

  Tytuł oryginału: Możliwości oszczędzania krwi na oddziale ortopedyczno-urazowym i wynikające z tego korzyści.
  Tytuł angielski: Possibilities and profits of blood saving in orthopedics and traumatology.
  Autorzy: Dutka Julian, Sorysz Tomasz, Urban Mariusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.87-92, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poddano ocenie możliwości oszczędzania krwi na Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie opierając się na własnych doświadczeniach. Ocenę przeprowadzono na grupie 56 chorych po dużych zabiegach ortopedycznych, 35 alloplastykach stawu biodrowego, 19 alloplastykach całkowitych kolana i 2 zespoleniach złamań kręgosłupa, operowanych na przełomie 1998/1999. Pacjentów do zabiegów planowanych przygotowywano na drodze autotransfuzji uzyskując średnio 2 jednostki krwi. W okresie pooperacyjnym odzyskiwano krew do zwrotnej transfuzji z rany na drodze drenażu czynnego za pomocą aparatów CBC Consta VAC (Strayker) i drenażu grawitacyjnego, korzystając ze standardowych worków transfuzyjnych firmy Baxter. Pozwoliło to na odzyskanie każdorazowo około 350-700 ml. krwi po alloplastyce stawu biodrowegoo, 500-800 ml po alloplastyce stawu kolanowego i 500 ml po stabilizacji złamania kręgosłupa. Analiza wartości morfologicznych krwi z aparatów CBC (Strayker) i worków transfuzyjnych (Baxter) nie wykazała istotnych różnic statystycznych. Na tej podstawie stwierdzono, że obie te metody są równie przydatne w pozyskiwaniu krwi z rany pooperacyjnej, a niewielki koszt i prostota metody grawitacyjnej preferują ją w naszych warunkach. Szeroko pojęta autotransfuzja stosowana w naszym oddziale pozwala na zaoszczędzenie rocznie około 250 l krwi i w wielu planowych zabiegach na wyeliminowanie konieczności transfuzji krwi allogennej.

  Streszczenie angielskie: The author presents his own experiences related to blood saving methods in orthopedics and traumatology. The analysis was carried out on 56 patients who underwent major orthopedic procedures: 35 total hip arthroplasties, 19 total knee arthroplasties and two fusions of fractures of the spine performed between the end of 1998 and the begining of 1999. Patients were prepared for elective surgery by carrying out autotransfusion, which gave on average 2 units of blood for each patients. During the post operative period blood for retransfusion was obtained throught active drainage using CBC Consta VAC (Strayker) equipment and through active drainage using standard Baxter transfusion bags. This gave approx. 350-700 ml of blood after hip arthroplasties, 500-800 ml after knee arthroplasty and 500 ml after stabilization of spince fractures. An analysis of the morphotic values of blood from CBC (Strayker) and the transfusions bags (Baxter) did not reveal any statistically significant differences. This confirmed that both methods are equally useful for obtaining blood from the post-operative wound. However, the low cost and simplicity of dowward drainage make this method more suitable for our hospitals. Autotransfusion yielded in our department an annual saving of 250 l of blood and in many planned operations eliminate to necessity for allogenic blood transfusion.


  15/82

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą.
  Tytuł angielski: Blood pressure in neonates born from pregnancies complicated by diabetes.
  Autorzy: Alifier Marek, Szczepański Marek, Dzienis Krystyna, Tołwińska Joanna, Urban Mirosława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.130-133, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca jest jednym z najczęstszych zaburzeń metabolicznyxch, które ujawnić się mogą pod wpływem i w trakcie ciąży. Inny czynnik rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nerek - nadciśnienie, często współtowarzyszy cukrzycy. Cukrzyca u ciężarnej należy do stanów chorobowych predysponujących płód, a następnie dziecko do rozwoju zaburzeń metabolicznych. Zaburzenia obserwowane u noworodka są następstwem m.in. nieprawidłowej homeostazy glukozy oraz wykładnikiem kontroli glikemii u matki. Materiał i metody: Do badania włączono grupę 44 noworodków (28 chłopców i 16 dziewczynek) urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą (12 noworodków z ciąż powikłanych cukrzycą insulinozależną (IDDM) rozpoznaną i leczoną już przed ciążą, 32 z ciąż powikłanych cukrzycą ciężarnych (GDM)). U wszystkich noworodków zakwalifikowanych do badań w trakcie snu noworodka lub spokojnego czuwania wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą napływową wg Korotkowa w pierwszej dobie życia aparatem Vital Signs Dinamap Plus (Criticon Inc., USA). Po każdym pomiarze ciśnienia tętniczego dokonywano oznaczenia poziomu glikemii obwodowej przy użyciu testów paskowych GlucoStix firmy Bayer GmbH. Wyniki. Statystycznie znamienne różnice glikemii znaleziono pomiędzy grupą noworodków z cukrzycą insulinozależną i insulinoniezależną cukrzycą ciążową w 1/2 i 2 godziny po porodzie. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi wykazał u noworodków z ciąż IDDM istnienie podwyższonego ciśnienia skurczowego w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Diabetes in one of the most frequent metabolic disorders that may be influenced by and occur during pregnancy. Hypertension is frequently associated with a diabetes and, as well as diabetes, is considered to be one of the risk factors, of the cardiovascular and the renal disease. Diabetes during a pregnancy may predispodse fetus, and therefore neonate, to develop several metabolic abnormalities. Abnormalities observed after delivery are primarly due to disregulated glucose homeostasis and are considered as indices of pregnant glycemic status. Materials and methods: 44 neonates (28 boys and 16 girls) from pregnancies complicated by the diabetes (12 from pregnancy in course of insulin dependent diabetes mellitus diagnosed before the conception) were included into the study. During first day of life all newborns have blood pressure evaluated (Korotkoff's method; automated measurements using Vital Signs Dinamap Plus (Criticon Onc., USA)). After each blood pressure measurements the capilary blood glucose evaluation was performed (GlucoStix, Bayer GmbH, Germany). Results: We found statistically significant differences between IDDM and GDM neonates in blood glucose concentration at 1/2 and 2 hours after delivery. In all mesaurements the mean results of systolic blood pressure were higher in IDDM than GDM group, however the difference did not reach significance level. When comparising mean arterial blood pressure significant difference was observed at 18 hour ...


  16/82

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich.
  Tytuł angielski: Results of the surgical treatment of primary obstructive megaureters.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Górniak Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.57-61, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Na podstawie analizy materiuału własnego poddano ocenie wyniki leczenia zabiegowego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich (PPMO) u noworodków, niemowląt i dzieci starszych. Metoda. W latach 1995 - 2001 z powodu pierwotnych moczowodów olbrzymich leczono 67 dzieci. 63 z nich wymagało leczenia zabiegowego, polegającego na resekcji zwężenia przypęcherzowego i przeszczepienia moczowodu sposobem Politano-Leadbetter lut Mathisena. U 12 pacjentów wykonano zwężenie przeszczepianego moczowodu sposobem Hendrena, Kalicińskiego lub Starra. U pięciu chorych leczenie radykalne poprzedzało wytworzenie czasowej przetoki nerkowej. Wyniki. U wszystkich chorych wyniki leczenia były dobre, co wyrażało się poprawą funkcji nerki w badaniu scyntygraficznym i urograficznym. U 10,4 proc. chorych po przeszczepianej stronie wystąpiły odpływ pęcherzowo-moczowodowy, w dalszym przebiegu leczony ostrzykiwaniem endoskopowym. Nie stwierdzano nawrotu zwężenia po operowanej stronie. Wnioski. Leczenie pierwotnych moczowodów olbrzymich u noworodków i niemowląt powinien poprzedzać okres obserwacji. Chirurgiczną metodą z wyboru jest resekcja zwężenia i przeszczepienie przeciwodpływowe. W przypadku znacznego poszerzenia moczowodu dobre wyniki daje zwężanie moczowodu.

  Streszczenie angielskie: Purpose. W reviewed and analysed the results of our surgical treatment of primary obstructive megaureters in neonates, infants and older children. Method. From 1995 to 2001, 67 children were treated for primary obstructive megaureter. In 63 of them surgical treatment was necessary and they underwent partial resection of the lower part of the ureter an ureteroneocystostomy m. Poltiano-Leadbetter or m. Mathisen. In 12 patients narrowing of the reimplanted ureter was done, using the method of Hendren, Kaliciński or Starr. Five patients underwent transient percutaneous nephrestomy before the operation. Results. Postoperative renal scintigraphy and intravenous pyelography revealed improvement of the renal function in all patients. In 10.4 p.c. of them the vesicoureteral reflux was observed and they were treated by endoscopic ostial injection. None of patients had stricture recurrence after surgery. Conclusions. Patients with primary obstructive megaureters should be observed before treatment. The surgical method of choice is a resection of the stricture and anti-refluxing reimplantation of the ureter. In patients with considerably enlarged ureters, surgical narrowing schould be performed.


  17/82

  Tytuł oryginału: Videoendoskopowa nefrektomia zaotrzewnowa w ułożeniu na boku oraz brzuchu: porównanie technik.
  Tytuł angielski: Videoendoscopic retroperitoneal nephrectomy performed in flank or prone position: a comparison of two techniques.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Wieczorek Maria, Górniak Marek, Wolnicki Michał, Mrożek Barbara
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.62-65, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Zabiegi nefrektomii oraz nefroureterektomii videoskopowych z dojścia zaotrzewnowego wykonywane były u pacjentów w ułożeniu na boku. Pojawienie się doniesień o wykonywaniu tych operacji u dzieci w ułożeniu na brzuchu, jak w dostępie grzbietowym, skłoniło nas do przeprowadzenia zabiegów w tej pozycji. Celem pracy jest przekazanie własnego doświadczenia po przeprowadzeniu 14 takich operacji. Materiał i metoda. W tutejszej klinice wykonano dotychczas 89 operacji videoskopowych z dojścia zaotrzewnowego związanych z patologią układu moczowego. Powyższą techniką przeprowadzono 77 nefrektomii lub nefro-ureterektomii, w tym 63 w ułożeniu na boku (flank position) oraz 14 w ułożeniu na brzuchu (prone position). Wyniki. W obydwu grupach pacjentów nie było konieczności dokonywania konwersji do zabiegu otwartego, żadne z dzieci nie wymagało podawnia krwi. Operacje przeprowadzane w ułożeniu na brzuchu, z racji łatwiejszej identyfikacji nerek ich wnęk oraz dochodzących do niej naczyń, stawały się bardziej proste, przez co zajmowały mniej czasu. Ułożenie rąk operatora w czasie całego zabiegu jest znacznie wygodniejsze, niż w przypadku operacji przeprowadzonej u pacjenta ułożonego na boku. Wnioski. Ułożenie pacjenta w pozycji na brzuchu stwarza szczególnie dogodne warunki dla przeprowadzenia videoskopowych operacji z dojścia zaotrzewnowego, takich jak nefrektomia lub nefroureterektomia. Z racji przejrzystości anatomii tej przestrzeni, to znaczy nerki oraz jej wnęki, jest techniką bezpieczniejszą dla pacjenta, a zatem i dla lekarza.

  Streszczenie angielskie: Purpose. Retroperitoneal videoscopic nephrectomies and nephroureterectomies have usually been performed in flank position of the patient. There have been some recent publications about operating on patients in a prone position, so we wanted to try this techinique. We report our experience of 14 such procedures. Material and method. Videoscopic retroperitoneal operations have been performed on 89 patients with urinary tract pathology. On 77 patients nephrectomy or nephroureteroctomy was performed, 63 of them in flank position, and 14 m prone position. Results. None of evaluated patients required conversion to open surgery or blood transfusion. Operations performed in prone position were simplest because of the convenient view of the renal vessels. The time taken for surgery was therefore shorter. Also, the position of the surgeon's hands was more comfortable. Conclusions. Prone position of the patient is convenient for videoscopic retroperitoneal nephrectomy or nephroureterectomy. The visibility of the anatomy of the kidney and renal hilus makes this technique safe for the patient.


  18/82

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki gospodarki lipidowej w surowicy krwi otyłych kobiet z zespołem hiperandrogenizacji jajnikowej.
  Tytuł angielski: The serum concentrations of some factors of lipid metabolism in hyperandrogenic obese woman.
  Autorzy: Skałba Piotr, Dyrek Barbara, Urban Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.43-44, 46, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizowali wpływ 3-miesięcznej terapii redukującej masę ciałą u 16 otyłych kobiet z zespołem policystycznych jajników na profil lipidowy oraz poziom androgenów jajnikowych. Uzyskano redukcję masy ciała, obniżenie stężenia trójglicerydów, testosteronu całkowitego. Nie stwierdzono zmian stężenia cholesterolu i jego frakcji oraz wolnego testosteronu.

  Streszczenie angielskie: The study concerns 16 polycystic ovary syndrom women who were treated for obesity for 3 month. The authors have analysed the influence of the body mass reduction therapy on the lipid profile and ovary androgens level. Body mass reduction as well as decrease of levels of triglicerides and total testosteron were achieved. Changes in cholesterol and its fractions or free testosteron concentrations were not observed.


  19/82

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji za okres od 18 listopada 1998 r. do 12 grudnia 2001 r.
  Autorzy: Supady Jerzy, Pomaska Alicja, Szczepański Władysław, Urbanik Monika, Zwolski Stanisław, Gaertner Henryk
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.93-112, il.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji


  20/82

  Tytuł oryginału: Blood serum levels of soluble forms of adhesion molecules ICAM-1 (sICAM-1) and selectin E (s-selectin E) in patients with various phases of non-Hodgkin's lymphomas.
  Autorzy: Wołowiec Dariusz, Frydecka Irena, Kapelko-Słowik Katarzyna, Potoczek Stanisław, Urbaniak-Kujda Donata, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR175-BR178, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Monitoring of disease activity and effectiveness of treatment plays an important role in curative management of patients with non-Hodgkin's lymphomas (n-HL). In the search for markers useful for biochemical monitoring of n-HL patients, a group of proteins called adhesion molecules attracted attention. Particular attention has been devoted to sICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1). A correlation between sICAM-1 levels and histological malignancy grades and clinical staging of n-HL, activity of the disease and tumor mass has been observed. The aim of the study was to assess the utility of determining serum levels of selected adhesion molecules in n-HL monitoring. The study was carried out in 60 patients with intermediate and high malignancy grade n-HL according to Working Formulation (anaplastic, lymphoblastic, immunoblastic, centroblastic and centroblastic-centrocytic). Soluble ICAM-1 adhesion molecule (sICAM-1) and selectin E levels were determined in the sera of 31 newly diagnosed patients, 18 with complete remission, and 11 with relapse of the disease. The control group consisted of 15 healthy subjects. The results were expressed in ng/ml. sICAM1 levels were similar in healthy controls and patients in the remission phase and significantly lower in patients with diagnosed active disease and relapses. Relapses were associated with slightly lower levels (on borderline of statistical significance) than of diagnosis Serum selectin E levels, however, demonstrated no differences among patient grups or as compared with controls. The presented results indicate the utility of serum sICAM-1 level determination in assessmetn of acaitivty of intermediate and high malignancy grade non-Hodgkin's lymphomas.


  21/82

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
  Tytuł angielski: Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Urbanik M., Wesołowski M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.443-445, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  22/82

  Tytuł oryginału: Mumia cenniejsza niż złoto.
  Tytuł angielski: Mummy more precious than gold.
  Autorzy: Urbanik Monika, Rzepiela Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.572-579, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: The article describes a phenomenon of popularity of mummy (asphalt) during the ages. According to original texts like herbaria, pharmacopoeias, collections of recipes and many historical and archeological works, the authors present the knowledge level of this popular medicine, which gained an extraordinary fame. Worth considering is the fact, that mummy held the interest of people more because of its practical use (in medicine) than from the archeological or anthropological point of view.


  23/82

  Tytuł oryginału: Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-ŕ) i sercowa troponina I (cTnI) w surowicy młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
  Tytuł angielski: Proinflammatory cytokines (IL-6, TNF-ŕ) and cardiac troponin I (cTnI) in serum of young people with ventricular arrhythmias.
  Autorzy: Kowalewski Marek, Urban Mirosława, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.647-651, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przyczyną powstawania komorowych zaburzeń rytmu serca może być ognisko martwicy, niedokrwienia lub obecność tkanki łącznej w mięściu sercowqym. Celem badania jest ocena troponiny I (cTnI), interleukiny 6 (IL-6) i czynnika martwicy nowotworów ŕ (TNF-ŕ) u młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Do badania włączono pacjentów bez ograniczonych wad serca, bez zaburzeń elektrolitowych oraz z prawidłowym zapisem EKG, u których nie stwierdzono podwyższonych wartości CRP (55 osób). Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych kilkunastolatków. Stężenia cTnI były poniżej wartości prawidłowych. Wartości TNF-ŕ były znacząco wyższee w grupie badanej (92 ń 232 pg/mL) w porównaniu z grupą kontrolną (2 ń 1 pg/mL - p 0,001 . Stężenie IL-6 było wyższe, aczkolwiek bez znamienności statystycznej (1,5 ń 4,5 pg/mL i ),1 ń 0,04 pg/mł, p = 0,06). Wnioski: U osób młodych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca nie stwierdza się jawnych cech uszkodzenia mięśnia sercowego (poziom c TnI). Obserwuje się natomiast podwyższone wartości cytokin prozapalnych, co może świadczyć o zapalnym podłożu powstawania arytmii komorowej.

  Streszczenie angielskie: In the most cases the origin of ventricular arrhythmias is ischaemic, necrosis focus or presence of the connective tissue in cardiac muscle. The aim of the study was the evaluate troponin I (cTnI0, interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ) vs in young subject with ventricular arrhythmias. Into the study group included young people without organic heart diseases, dyselectrolitemia, with normal ECG which has not elevated levels of C-reactive protein (55 persons). The control group consisted of 22 healthy persons. The valuess of cTnI were not increased. The TNF-ŕ concentrations were elevated in persons with ventricular arrythmias (92 ń 232 pg/mL vs. 2 ń 1 pg/mL, p 0,001). The IL-6 concentrations were slightly elevated without statistical significance (1,5 ń 4,5 pg/mL i 0,1 ń 0,04 pg/mL, p = 0,06). Conclusion. There was no evidence of myocardial injury in young people with ventricular arrythmias (cTnI). We noted increase levels of proinflammatory cytokines. It might suggest that the background of ventricular arrhythmias is inflammation.


  24/82

  Tytuł oryginału: Uzupełniająca plastyka kostna panewki w pierwotnej cementowej allplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Acetabular bone grafting in primary total hip arthroplasty.
  Autorzy: Dutka Julian, Sosin Paweł, Urban Mariusz, Libura Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.143-150, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej ocenie poddano wyniki 108 cementowych allplastyk całkowitych biodra z plastyką kostną panewki, wykonanych u 102 chorych w latach 1989-1998 na tutejszym Oddziale. Średnia wieku dla 81 kobiet i dla 21 mężczyzn wynosiła 66,9 lat. Użyto następującą liczbę i rodzaj endoprotez: Wellera - 62, Charnleya - 28, Ultima-Straight - 12 i Centrament - 6. W 76 przypadkach wskazaniem do operacji były pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, w 21 rzs, w 9 - dysplazja lub wrodzone zwichnięcie biodra i w 2 - zmiany pourazowe. Okres obserwacji wahał się od 12 miesięcy do 9 lat i 8 miesięcy (średnia 43,2 miesięcy). Pierwotna plastyka kostna panewki w 57 przypadkach miała charakter wypełnienia przeszczepami gąbczastymi dużych torbieli lub jamistych ubytków panewki, w 26 przypadkach polegała na wzmocnieniu cienkiego sklerotycznego dna panewki, w 16 polegała na wypełnieniu dna przeszczepami gąbczastymi panewki protruzyjnej oraz w 9 przypadkach na nadbudowie przeszczepem korowo-gąbczastym stropu panewki. W 17 proc. przypadkach zastosowano autogenne i allogenne przeszczepy, w 83 proc. wyłącznie przeszczepy autogenne. Oceny klinicznej i radiologicznej dokonano na podstwie kryteriów podanych przez wspólny komitet The Hip Society, SICOT i AAOS. W analizowanym materiale średnia ocena kliniczna wyniosła 83,5 punktu w skali Harrisa. Radiologiczne obluzowanie stwierdzono w przypadku 15 panewek i 9 trzpieni. Przeszczepy nie wgoiły się w 25 przypadkach, z tego w 14 przypadkach doszło do ...

  Streszczenie angielskie: A group of 108 hips in 102 patietns (81 females and 21 males; average age: 66.9 years) operated at our Centre between 1989 and 1998 was evaluated. There were 76 hips with idiopathic arthritis, 21 hips with rheumatoid arthritis, 2 hips with post-traumatic lesions and 9 cases of dysplatic arthritis of the hip. Cemented total hip artroplasty was performed in all cases (62 Weller prostheses, 28 Charnley prostheses, 12 Ultima-Straight prostheses and 6 Centrament prostheses). In the presented material three different kinds of bone grafting were performed: "impaction boen grafting" with autogenous cancellous bone grafts in cases of bone cysts and cavitary lesions (57 cases); augmentation of thin sclerotic or protrosive acetabulums with autogenous cancellous bone grafts with or without allogenous cancellous bone grafts (26 and 16 cases respectively); and reconstruction of the roof of the acetabulum with autogenic cortico-cancellous bone grafts 9 cases). In 17 p.c. cases autogenous and allogenous bone grafts were used simultaneously and in 83 p.c. autogenous bone grafts only were employed. Acetabular bone grafting was necessary to create proper bone substrate for endoprostheses implantation. Evaluatioon of results was based on criteria proposed by a joint committee of The Hip Society, SICOT and AAOS. A mean of 83.5 points were achieved in the Harris Hip Score. Aseptic loosening was observed in 15 sockets and 9 stems. Bone grafts didn't heal in 25 hips, of which 14 had loose ...


  25/82

  Tytuł oryginału: Kamica układu moczowego.
  Tytuł angielski: Urolithiasis.
  Autorzy: Starownik Radosław, Bar Krzysztof, Urban Marek
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.2-5, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urolithiasis is a frequently encountered urological condition. For many years it has been at the forefront of urology. The ethiology, diagnosis, and medical and interventional treatment of urinary tract calculi in this article is presented.


  26/82

  Tytuł oryginału: Etiologia, patogeneza i leczenie zakażeń układu moczowego u dorosłych.
  Tytuł angielski: Urinary tract infection in adults - ethiology, pathogenesis and treatment.
  Autorzy: Starownik Radosław, Bar Krzysztof, Urban Marek
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.13-16, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infections are a frquent diseases in everyday practice. Significant progress of treatment of urinary tract infection was observed during last twenty years. The article produce essential problems like an ethiology, pathogenesis and management of urinary tract infections.


  27/82

  Tytuł oryginału: Choroby rozrostowe gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Proliferous diseases of the prostate.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Krzysztof, Starownik Radosław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.17-26, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prostate is the part of the male genitourinary system. It is the organ where pathogenic processes develope most frequently in male. In young men, inflammatory processes occur mainly, in older ones benign prostatic hyperplasia and prostate cancer prevail. A particulary important role in the diagnosis of diseases of the prostate is played by digital rectal examination (DRE) and determination of prostatic specific antigen (PSA) in serum.


  28/82

  Tytuł oryginału: Naczyniak jelita cienkiego leczony superselektywną embolizacją gałęzi tętnicy krezkowej górnej.
  Tytuł angielski: Small bowel haemangioma treated by means of superselective superior mesenteric artery branch embolization.
  Autorzy: Cieciński Piotr, Urbanik Andrzej, Popiela Tadeusz
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.732-736, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek 25-letniej chorej z naczyniakiem jelita cienkiego kilkakrotnie hospitalizowanej z powodu nawracających krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (gopp). Wielokrotnie powtarzana gastroskopia oraz kolonoskopia, wlew kontrastowy, a także pasaż jelitowy z kontrastem barytowym nie zlokalizowały miejsca powtarzających się krwawień z gopp. W pracy podkreślono ważną rolę diagnostyczno-leczniczą arteriografii i embolizacji, która stanowi skuteczną i bezpieczną alternatywę innych technik używanych w leczeniu naczyniaków, takich jak endoskopowa fotokoagulacja laserowa, endoskopowa skleroterapia czy chirurgicznych zabiegów resekcyjnych.

  Streszczenie angielskie: The authors of this study presented a case of a 25 year-old patient with small bowel haemangioma, hospitalized several times due to recurrent upper digestive tract bleeding. Numerous gastroscopies, colonoscopies, barium and contrast enemas could not locate the place of bleeding. This study demonstrated the importance of arteriography and embolization, being an effective and safe alternative to other techniques used in the treatment of haemangiomas, including endoscopic laser photocoagulation, endoscopic sclerotherpay and surgical resections.


  29/82

  Tytuł oryginału: Grupy leków stosowanych w terapii astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Urbanek-Jóźwik Ewa, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.223-225, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/82

  Tytuł oryginału: Wpływ biostymulacyjnego promieniowania laserowego na poziom á-endorfin w surowicy krwi w przebiegu leczenia nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Effect of low level laser radiation on the level of blood serum á-endorphin in the treatment of dentine hypersensitivity.
  Autorzy: Urbaniak Barbara, Wolf-Smentek Anna, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.20-22, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena poziomu á-endorfin w osoczu krwi pacjentów leczonych z powodu nadwrażliwości zębiny. Leczenie nadwrażliwości zębiny polegało na naświetlaniu wyrostków zębodołowych laserem półprzewodnikowym małej mocy o długości fali 904 nm. Wykazano znamienny wzrost stężenia á-endorfin w surowicy krwi badanych w porównaniu ze stanem przed leczeniem i z grupą porównawczą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determin the á-endorphin level in the blood serum of patients with dentine hypersensitivity. Treatment of dentine hypersensitivity consisted of radiation of the alveolar process with a low-level semi-conductor lase of wavelenght 904 nm. The results of the study indicated a significant increase in serum á-endorphins in patients with dentine hypersensitivity as compared to the state before treatment and to the control group.


  31/82

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złośliwych nowotworów sromu w materiale operacyjnym chorych Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu.
  Tytuł angielski: Analysis of treatment reults in vulvar cancer after surgical treatment in material of Clinical Ward of Gynecology and Obstetrics in Bytom, Poland.
  Autorzy: Urban Andrzej, Wala Dariusz, Miszczyk Leszek, Suwiński Rafał
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.458-463, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak sromu jest nowotworem, który w onkologii ginekologicznej nie znalazł do dzisiejszego dnia spójnego i jednolitego standardu postępowania. Wprowadzone modyfikacje zabiegów operacyjnych zmieniały sposób leczenia nie powodując przełomu w wyleczalności. Analizując postępowanie operacyjne opisywane w piśmiennictwie należy podkreślić tendencę do optymalizacji rodzaju zabiegu oraz skrócenia czasu hospitalizacji. Autorzy przeprowadzili analizę 8-letnich wyników leczenia pooperacyjnego 111 chorych na raka sromu (lata 1992-2000) hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu oraz Centrum Onkologii - Instytutu, Oddziale w Gliwicach. Oceniono rodzaj podejmowanego postępowania operacyjnego w zależności od stopnia zaawansowania wg FIGO. Oceniono wpływ rodzaju i rozległości zabiegów operacyjnych na czas hospitalizacji, powikłania pooperacyjne związane z długotrwałym unieruchomieniem i specyfiką zabiegu, jak i długość przeżycia chorych. Poddano również ocenie postępowanie pooperacyjne. Oceniono uzyskany pooperacyjnie materiał histopatologiczny oraz liczbę węzłów chłonnych. Średni czas przeżycia chorych wyniósł 2 lata 10 mies. Opisano również zastosowane leczenie teleradioterapią u 4 chorych z rozpoznanym pooperacyjnie rakiem sromu. Analiza powyższych danych pozwoliła sformułować wniosek, że indywidualizacja leczenia operacyjnego w zależności od zaawansowania raka sromu, pozwala na skrócenie czasu leczenia (o ok. 30 proc. w 2 analizowanych okresach) i zmniejszenie odsetka powikłań pooperacyjnych, nie wpływając jednosześnie na długość czasu przeżycia chorych.

  Streszczenie angielskie: Vulvar cancer is neoplasia very uncommon in oncological gynecology and till now is not well defined in solid and accurate standard of treatment. Each modification in vulvar cancer operational treatment changed the way the surgery was followed but did not cause crucial discovery in total patients recover. Analyzing surgery treatment which we can find in literature we see a tendencies to optymalization of surgery and shortening of hospitalization period. Authors analyzed 111 cases of the surgery treatment and follow-up in patients with vulvar cancer between years 1992 and 2000, treated in Clinical Ward of Gynecology and Obstetrics in Bytom, Poland and Center of Oncology - Institute in Gliwice, Poland. Authors estimated FIGO stage of disease and type of surgery. Type of surgery and type of individual postoperative injury on hospitalization period and postoperative complications dependent on patients immobilisation period and type of surgery was also estiamted. Postoperative treatment was estimated. The histopatological findings after surgery and number of lymph nodules found in surgery material. Mean time of survival was 2 years 10 month. Authors described own experiences in teleradiotherapy in 4 patients with vulvar cancer. Analysis of this data leds to the conclusion that individualisation of the surgery to the exact stage of vulvar cancer can shortens hospitalization time and percentage of postsurgery complications showing no influence on the time of survival.


  32/82

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  33/82

  Tytuł oryginału: Zezłośliwienie olbrzymiego guza kłębka szyjnego.
  Tytuł angielski: Malignant transformation of giant jugular chemodectoma.
  Autorzy: Bilińska-Pietraszek Elżbieta, Mrówka-Kata Katarzyna, Namysłowski Grzegorz, Pietraszek Krzysztof, Motyka Marek, Urbaniec Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.717-720, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma, paraganglioma) jest rzadkim nowotworem głowy i szyi. Najczęstszym jego umiejscowieniem jest ściana tętnicy szyjnej wspólnej. Zezłośliwienie lub przerzuty rozwijają się u 4-9 proc. chorych. W pracy przedstawiono przypadek guza szyi z naciekaniem ściany tętnicy. Guz usunięto w całości oraz wykonano rekonstrukcję naczynia. Leczenie uzupełniono radioterapią.


  34/82

  Tytuł oryginału: Retroperitoneoscopic nephrectomy in the prone position in children (point of technique).
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Wieczorek Maria, Sulisławski Janusz
  Źródło: Eur. Urol. 2002: 42 (5) s.516-519, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 312,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We describe our initial experience with retroperitoneoscopic procedures in children in the prone position. Twelve children (five girls and seven boys; mean age 3.5 years) underwent nephrectomy, nephroureterectomy or heminephrouretectomy for obstruction or reflux within the non-functioning kidney, multicystic dysplastic kidney or upper pole dysplastic moiety. None of the operations were converted to an open procedure. The mean operative time for these procedures was 110 minutes. Blood loss was less than 20 ml.


  35/82

  Tytuł oryginału: Serologia grup krwi : skrypt do ćwiczeń dla studentów Analityki Medycznej
  Autorzy: Dobosz Tadeusz, Urbaniak Joanna, Kornaszewska Aneta; Akademia Medyczna we Wrocławiu
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 117, [2] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,467

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia


  36/82

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  37/82

  Tytuł oryginału: Ogniska zwapnień w obrębie tkanek worka mosznowego jako obraz przebytego smółkowego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: Calcification foci in the scrotum secondary to fetal meconium peritonitis.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Sulisławski Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.893-896, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Do najczęstszych przyczyn rewizji operacyjnej moszny w wieku dziecięcym należą tzw. stany ostrej moszny. Rzadkim znaleziskiem w obrębie tkanek moszny są ogniska zwapnień, bądące z pozostałością po przebytym w okresie życia płodowego smółkowym zapaleniu otrzewnej. W pracy przedstawiono 3-letniego chłopca, operowanego z powodu przepukliny pachwinowej, u którego w obrębie worka przepuklinowego wykryto ogniska zwapnień.


  38/82

  Tytuł oryginału: Moczowody olbrzymie pierwotne u noworodków i niemowląt: operować czy leczyć zachowawczo?
  Tytuł angielski: Primary megaureter in newborns and infants - surgical or conservative treatment?
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Wieczorek-Grohman Maria, Starzyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.787-791, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono definicję, klasyfikację oraz etiologię moczowodów olbrzymich pierwotnych (MOP) u noworodków i niemowląt. Przedstawiono postępowanie u 3 niemowląt leczonych zachowawczo. Na podstawie doświadczenia własnego oraz dostępnego piśmiennictwa podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: kiedy dzieci z MPO należy operować, a kiedy przyjąć postawę wyczekującą wraz z zastosowaniem leczenia zachowawczego przeciwzapalnego.

  Streszczenie angielskie: The report presents the definition, classification and etiology of primary meguareter (PMU) in newborns and infants. Managements is described in three children subjected to conservative treatment. Based on the experience of the authors and available literature an attempt is made to address the question of when patients with PMU should be operated on and when a surgeon should delay the procedure and employ conservative anti-inflammatory treatment.


  39/82

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: The tenision free vaginal tape operation (TVT) for the treatment of stress urinary incontinence in females - the observational data.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Baranowski Włodzimierz, Tomaszewski Jacek, Michalak Jerzy, Urban Marek, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena efektywności klinicznej oraz powikłań metody TVT zastosowanej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiałi metoda. U stu dwudziestu kobiet, z potwierdzonym obiektywnie rozpoznaniem (badanie kliniczne, kwestionariusz Gaudenza oraz badanie urodynamiczne obejmujące cystometrię i profilometrię cewkową) wysiłkowego nietrzymania moczu, przeprowadzono operację korekcyjną sposobem TVT. Zabieg TVT polega na podcewkowym umieszczeniu taśmy prolenowej przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnej techniki. Wprowadzenie znieczulenia miejscowego (czy też podpajęczynówkowego), umożliwiło śródoperacyjne sprawdzenie poprawności wykonania operacji. Wyniki. Spośród 120 leczonych kobiet u 109 (90,8 proc.) uzyskano wyleczenie, u dziewięciu (7,5 proc.) poprawę, u dwóch zaś (1,7 proc.) operacja nie dała pozytywnego rezultatu. Nie wystąpiły żadne poważne powikłania śród- i pooperacyjne. Perforacja ściany pęcherza moczowego, która wystapiła u 9 pacjentek, nie miała negatywnego wpływu na wynik operacji. U 6 pacjentek wystąpiła pooperacyjna niestabilność wypieracza. Wnioski. Blisko dwuletnie, własne doświadczenia kliniczne z metodą TVT pozwalają stwierdzić, że ta mało inwazyjna i niezwykle prosta technicznie oepracja jest wysoce efektywna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W naszej opinii powinna być roważana jako technika z wyboru do leczenia WNM u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate clinical efficacy of TVT procedure as the treatment of stress urinary incontinence (SUI) in women. Moreover, intraoperativ as well as postoperative complications were critically analysed. Patients and methods. One hundred and twenty female patients suffering from SUI were included and underwent clinical evaluation with Gaudenz questionnaire and urodynamic tests (cystometry and urethral profilometry). TVT procedure implies the insertion of prolene tape around mid-urethra via a minimal vaginal incision. Results. Among 120 treated women 109 (90,80 p.c.) were fully recovered, 5 (75 p.c.) were improved and in 2 cases (1,7 p.c.) operation failed. No major intra-or postoperative complications occurred. Nine cases of bladder perforations were treated with catheterisations and had no negative impact on clinical outcome. Six patients developed detrusor instability de novo. Conclusions. After almost two years of clinical experiences we consider TVT procedure as a safe and effective surgical procedure for females with the SUI. Because of very high effectiveness and reproducibility accompanied by its technical simplicity TVT procedure should be considered as the opration of choice for female SUI treatment.


  40/82

  Tytuł oryginału: Znaczenie apoptozy (programowanej śmierci komórki) w chorobach układu naczyniowego - tętniak aorty.
  Tytuł angielski: The role of the programmed cell death (apoptosis) in the vascular diseases - aortic aneurysm.
  Autorzy: Urbanek Tomasz, Sliupkas-Dyrda Elektra, Bednarek Ilona, Skop Barbara, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Sypniewski Daniel, Ziaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.37-44, bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono znaczenia programowanej śmierci komórki (apoptozy) w patogenezie schorzeń układu naczyniowego na przykładzie tętniaka aorty. Omówiono charakterystyczne cechy zjawiska apoptycznej śmierci komórki, uwzględniając najczęstsze bodźce stymulujące oraz czyniki regulacyjne - szczególnie białka rodziny Bcl-2 oraz receoptory śmierci komórki. Na podstawie współczesnej, wieloczynnikowej teorii powstawania tętniaka przedstawiono znaczenie opoptycznej śmierci komórki w zmniejszeniu liczby komórek błony środkowej aorty, charakterystycznym dla tętniaka aorty oraz torbielowatego zwyrodnienia błony środkowej. zwrócono uwage na znaczenie komórek zapalnych (limfocyty, makrofagi) oraz możliwe czynniki wywołujące apoptyczną śmierć komórki u chorych ze zmianami w obrębie błony środkowej aorty.

  Streszczenie angielskie: In the paper a role of programmed cell death (apoptosis) in the vascular disease development was presented. The influence of apoptosis on the aortic aneurysm development was discussed. Characteristic cell changes concerning apoptotic cell death were described, including inducers and regulatory factors - especially Bcl-2 protein family and death receptors. According to the current multivariant theory concerning aneurysm etiology, apoptosis can play the role in the decrease of the smooth muscle cell number in the medial aortic layer in the cases of aortic aneurysm and cystic medial degeneration. The role of inflammatory cells such as lymphocytes and macrophages and the factors inducing apoptotic cell death in the degenerative changes of the aortic wall is emphasized.


  41/82

  Tytuł oryginału: Expression of very late antigen-4 and lymphocyte function-associated antigen-1 on peripheral blood lymphocytes from patients with graves disease.
  Autorzy: Bossowski Artur, Urban Mirosława, Stasiak-Barmuta Anna, Turowski Dariusz
  Źródło: Pediatr. Res. 2002: 52 (4) s.533-537, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 300,504

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the syudy was to estimate the expression of á1 integrin CD49d (very antigen-4), á2 integrin CD11a (lymphocyte function-associated antigen 1 alpha), l-selectin (CD62L), and intercellular adhesion molecule-1 [ICAM-1 (CD54)] on peripheral blood mononuclear cells in patients with Graves disease (GD0 (n = 45, mean age 15.9 ń 5.9 y), in patients with nontoxic nodular goiter (NTNG) (n = 25, mean age 15.2 ń 5.7 y), and in sex- and age-matched healthy control subjects (n = 25, mean age 15.9 ń 2.4 y). The expression of the lymphocyte adhesion molecules was analyzed by three-color flow cytometry. decreased percentages of CD49d+ and CD11a+ lymphocytes were observed in untreated Graves' patients in comparison to healthy controls (p 0.007, p 0.036) and non-toxic nodular goiter patients (p 0.006, p 0.019). The analysis of CD62L+ and CD54+ antigen expression on peripheral blood lymphocytes revealed increased percentages of L-selectin- and ICAM-1-positive cells in patients with GD (p 0.005 for CD62L, p 0.008 for ICAM-1) before methimazole therapy, compared with healthy controls. These abnormalities were absent in children with NTNG. In patients with unterated GD, a positive correlation was found between serum levels of free thyroxine and the percentage of CD54+ lymphocytes (r = 0.47, p 0.036). Statistically significant negative correlations existed between free tyroxine concentration in blood serum and the percentage of CD11a+ lymphocytes (r = -0.39,p 0.033). No such correlation was detected between the percentage of lymphocyte markers and serum levels of antithyroid antibodies...


  42/82

  Tytuł oryginału: Ekspresja inhibitorów cyklu komórkowego p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 w komórkach blastycznych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OSB) i ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL).
  Tytuł angielski: Expression of p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 cell cycle inhibitors on blastic cells in patients with acute myeloblastic leukemia (AML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL).
  Autorzy: Kapelko-Słowik Katarzyna, Wołowiec Dariusz, Sędek Krystyna, Jaźwiec Bożena, Urbaniak-Kujda Donata, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.849-853, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Ważną rolę w patogenezie transformacji nowotworowej chorób rozrostowych odgrywają kinazy cyklinozależne (cyclin-dependent kinases, cdk). Ich aktywność zależna jest m.in. od białek zwanych inhibitorami. Wyróżnia się dwie grupy inhibitorów: INK4 (p16**INK4a, p15**INK4b, p18*8INK4c, p19**INK4d) oraz białka p21**WAF1/Clip1, p27**Kip1, p57**Kip2. Zaburzenia ich ekspresji, będące wynikiem zaburzeń odpowiednich genów były oceniane w ostrych białaczkach, ale ich znaczenie nie jest jednoznaczne. Celem naszych badań była ocena ekspresji białek inhibitorowych p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 w komórkach blastycznych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) i ostrą białaczką szpikową (OBS) metodą cytochemiczną oraz jej związek z efektem leczenia. Badaniem objęto 42 pacjentów: 23 z OBS i 19 z OBL. Ekspresję inhibitorów uznawano jako dodatnią przy obecności reakcji cytochemicznej w 5 proc. komórek blastycznych. Częstość uzyskania remisji całkowitej (CR) w grupie chorych z dodatnią ekspresją p16INK4a i p15INK4b była istotnie statystycznie wyższa niż w grupie chorych z ujemną reakcją na obecność tych inhibitorów (dla p16**INK4a xý = 7,78, p 0,01, dla p15**INK4b, xý z poprawką Yates'a = 3,94 p 0,45). Częstość uzyskiwania całkowitej remisji nie różniła się natomiast istotnie u pacjentów z ekspresją p21**WAF1/Clip1 i bez niej (xý = 1). Wykazano ponadto, że pacjenci wykazujący jednoczesną ekspresję trzech badanych inhibitorów częściej uzyskiwali całkowitą remisję niż pozostali chorzy (xý = 7,43, p = 0.01 dla OBS i xý = 6,74, p 0,01 dla OBL). Nasze badania wykazały, że oznaczenie ekspresji p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1, w komórkach białaczkowych może mieć znaczenie w OBS i OBL.


  43/82

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji receptora Fas oraz stężenie rozpuszczalnego ligandu Fas (sFasL) w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Expression of Fas receptor and soluble Fas ligand (sFasL) concentration in acute leukemias.
  Autorzy: Urbaniak-Kujda Donata, Jaźwiec Bożena, Tomaszewska-Toporska Beata, Wołowiec Dariusz, Kapelko-Słowik Katarzyna, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.873-878, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do podstawowych mechanizmów obrony przeciwbiałaczkowej należy apoptoza wywołana przez oddziaływanie limfocytów T cytotoksycznych z komórkami blastycznymi za pośrednictwem cząstek Fas i Fas ligand (FasL). Słabo poznanym problemem jest skuteczność blokowania Fas na komórce blastycznej przez rozpuszczalną formę FasL (sFasL) obecną w surowicy oraz rola komórek blastycznych jako źródło krążącego sFasL. Badaniom poddano 48 pocjentów, 32 z ostrą białaczką szpikową (o.b.s.) i 16 z ostrą białaczką limfoblastyczną (o.b.l.). Metodą immunocytofluorymetryczną oznaczono ekspresję receptora Fas na komórkach białaczkowych szpiku oraz określono jej związek ze stężeniem rozpuszczalnego FasL w surowicy pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii, po osiągnięciu remisji oraz we wznowie choroby. Na komórkach blastycznych wszystkich pacjentów stwierdzono ekspresję Fas, przy czym poziom ekspresji wahał się od 0,8 do 100 proc. i był statystycznie wyższy na mielo- niż na linfoblastach. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy ekspresją Fas a uzyskaniem remisji białaczki. W porównaniu ze zdrowymi kontrolani surowiczy poziom sFasL był istotnie wyższy u chorych z ostrą białaczką, normalizował się po uzyskaniu remisji całkowitej i ponownie wzrastał we wznowie. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy odsetkiem komórek blastycznych Fas a stężeniem surowiczego sFasL. Otrzynane wyniki sugerują, że komórki białaczkowe mogą być źródłem sFasL, surowicze stężenie sFasL może natomiast służyć jako parametr monitorowania aktywności choroby.


  44/82

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych z zaawansowanymi owrzodzeniami podudzi z zastosowaniem autologicznych przeszczepów skóry.
  Tytuł angielski: The results of surgical treatment with autologous skin grafts in patients with advanced leg ulcers.
  Autorzy: Paliszewski Jan, Włodarkiewicz Adam, Wojszwiłło-Geppert Elżbieta, Urban Marek
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.383-389, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia 118 chorych z zaawansowanymi owrzodzeniami podudzi. Przedstawiono stosowane w Klinice Dermatologicznej AM w Gdańsku metody zachowawczego i chirurgicznego postępowania w przypadkach zaawansowanych owrzodzeń, nie poddających się leczeniu wyłącznie zachowawczemu, oraz wczesne i odległe wyniki leczenia chirurgicznego metodą przeszczepów. Całkowite wgojenie przeszczepów obserwowano u prawie 73 proc. operowanych, nawrót owrzodzenia w badaniach odległych nastąpił u 41 proc. pacjentów. Warunkiem dobrego wgajania się autogennego przeszczepu skóry jest całkowite usunięcie tkanki ziarninowej z rany lub radykalne wycięcie owrzodzenia w przypadkach nowotworów złośliwych w ich obrębie. Niepowodzenia wynikają z nieprzestrzegania systematycznego leczenia uciskowego, a rzadziej z postępu niewydolności żylnej kończyn dolnych.


  45/82

  Tytuł oryginału: Wpływ manganu na układ krążenia.
  Tytuł angielski: The effect of manganese on the cardiovascular system.
  Autorzy: Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Chlebda Ewa, Urban Joanna, Szymańska-Chabowska Anna, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.635-654, bibliogr. [118] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This review describe the effect of manganese on the heart and blood vessels. The interaction between mangnese and redox systems and manganese contribution to atherosclerosis development were also investigated. The results of the experimental studies on animals, on isolated blood vessels in vitro and on people professionally exposed to manganese were presented.


  46/82

  Tytuł oryginału: Osteoporoza.
  Autorzy: Urbaniak Ireneusz
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.58, 60, 65-70, 71, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest chorobą metaboliczną kości o bardzo dużym znaczeniu społecznym. Jest ona często nazywana milczącym złodziejemm kości; zwykle nie daje objawów do chwili złamania osłabionej kości. Mimo, że cały układ kostny ulega osteopenii związanej z wiekiem, to jednak niektóre kości pod tym względem są szczególnie dotknięte. Majczęstszymi miejscami złamań w przebiegu osteoporozy są: trzony kręgów piersiowo lędźwiowych, nasada bliższa kości udowej, nasada dalsza kości promieniowej, nasada bliższa kości ramiennej oraz żebra. W okresie wzrostu szkieletu przeważają procesy tworzenia, osteogenezy. Po osiągnięciu tzw. szczytowej masy kostnej następuje równowaga. Po tym okresie przewagę przejmują procesy kościogubne, osteolityczne. Postawienie właściwej diagnozy pozwakla wdrożyć leczenie zapobiegające ubytkowi masy kostnej i postępowi deformacji w obrębie narządu ruchu. Zapobieganie osteoporozie jest najlepszym sposobem zmniejszenia ilości złamań osteoporotycznych. Leczenie osteoporozy jest domeną poradni specjalistycznych. Lekarz rodzinny powinien skoncentrować się przede wszystkim na profilaktyce.


  47/82

  Tytuł oryginału: Obrazowanie cyfrowe w diagnostyce mammograficznej.
  Tytuł angielski: Digital imaging in mammographic diagnostics.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.42-48, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to present the technique of digital imaging in mammographic diagnostics. Material/Methods: Methods of obtaining a mammographic image in digital form were presented. Approachable technologies of digital mammography were characterized. Most important parameters of digital imaging were discussed. Potential advantages and existing limitations of using digital mammography were qualified. Experimental technolgies using digital mammography were also presented. Results: Digital mammography is currently not a very widespread, but quickly expanding technique, characterized by possibilities, inaccessible in conventional mammography. Digital imaging, compared to conventional one, has better contrast resolution and contrast dynamics, possibilities of digital image postprocessing, reduction of radiation dose, lack of traditional X-ray films developments system, possibility of electronic archiving and using techniques of teleradiology and computer aided diagnosis. However currently digital mammography has worse spatial resolution and is much more expensive then conventional one. Conclusions: In spite of not a wide spread of digital mammography systems, knowledge of technical principles, possibilities and limitations of this method is necessary, because in future it will progressively replace currently used systems of conventional mammography.


  48/82

  Tytuł oryginału: Mammografia cyfrowa w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzkowych.
  Tytuł angielski: Digital mammography in the evaluation of clusters of breast microcalcifications without accompanying masses.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.49-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to determine the usefulness of evaluation of breast microcalcifications clusters without accompanying masses in digital mammography, compared to conventional mammography. Material/Methods: Both conventional mammography with magnified views and digital mammography were performed in 109 women with 122 clusters of brease microcalcifications without accompanying masses. Number of microcalcifications in a cluster, their morphology accordig to Le Gal adn BI-RADS category ratings were determined independently on the basis of conventional and digital images. 10 clusters assessed as certainly benign (BI-RADS 2) both in conventional and digital imaging were only controlled in conventional mammography. 112 clusters of remaining categories (BI-RADS 3-5) were verified pathologically, with material obtained in most cases by stereotactic mammotome biopsy under the quidance of digital mammography. Results: In the group of all clusters an average number of microcalifications in a cluster, assessed in digital mammography, was greater then in conventional mammography. Only in a group of clusters with morphology of type 3 according to Le Gal fewer micorcalcifications were found in digital mammography ten in conventional mammography. BI-RADS classification on the basis of digital mammography better forecased the character of lesions. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values in detection of malignant lesions on the basis of evaluation of microcalcifications clusters in digital mammography were higher then corresponding values in conventional mammography. Conclusions: In the evaluation of breast microcalcifications clusers...


  49/82

  Tytuł oryginału: Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografiii cyfrowej.
  Tytuł angielski: Verification of breast microcalcifications clusters in stereotactic mammotome biopsy under the guidance of digital mammography.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Rudnicka Lucyna, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.59-65, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of study is to determine the usefulness of stereotactic mammotome biopsy (SMB) under the guidance of digital mammography in the verification of clusters of breast microcalcifications BI-RADS 3-5 categories without accompanying masses. Material/Methods: Material included 97 patients with 108 clustsers of microcalcifications BI-RADS 3/5 categories without accompanying masses. In all cases verification in SMB was ordered. Procedure was performed in 98 clustsers. In 10 clustsers using of SMB was not possible and then surgical biopsy was performed. Results: In 98 from among clustsers with SMB performed, pathological examiantion proved presence of only benign lesions in 86 cases, an atypical lesion in 2 cases, malignant lesions in 10 cases (including 8 preinvasive lesions). Most (97.2 p.c.) clussters of microcalcifications, classified as BI-RADS 3 corresonded to benign lesions. In BI-RADS 4 group lesions were benign in 72.7 p.c., atypical in 4.5 p.c., malginant in 22.7 p.c. In BI-RADS 5 group most (80 p.c.) lesions were malignant. Conclusions: It was found, that SM can be used as a safe and reliable method of verification of the nature of clusters of breast microcalcifiactions witout accompanying masses in all casess of BI-RADS 4 adn 5 categories and in selected cases of BI-RADS 3 category. SMB enables avoiding surgery in a considerable number of patients with microcalcifications of BI-RADS 4 category.


  50/82

  Tytuł oryginału: Śródbłonek rogówki u młodzieży z krótkowzrocznością.
  Tytuł angielski: Corneal endothelium in children and adolescents with myopia.
  Autorzy: Urban Beata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Krętowska Małgorzata
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.381-383, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine, whether the myopia could has an influence on corneal endothelium morphology. Material and methods: Patients age was from 13-th to 18-th years. Lens wearers and patients with external eye diseases and ocular surgery in the history, were excluded. The endothelium was imaged by non-contact microscope Topcon SP-2000P. The following parameters were examined: corneal thickness, corneal endothelial density, mean cell area of endothelial cells, coefficient of variation of cell size. Results: There wer eno significant differences in the corneal thickness among various degrees of myopic refractive error. Endothelial cell density (ECD) decreased in eyes with high myopia, but it not correlated wither with corneal thickness nor with axial length of eyes. There was correlation between average cell area (AVG) and the degree of myopia.


  51/82

  Tytuł oryginału: Stosunek chory - pielęgniarka w szpitalach polskich pod zaborem rosyjskim w połowie XIX wieku.
  Autorzy: Urbanek Bożena
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.383-392, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  52/82

  Tytuł oryginału: When is total aortic arch replacement indicated in patients with acute aortic dissection?
  Autorzy: Urbanski Paul P.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR165-CR168, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this preliminary study was to evaluate the effectiveness of our surgical strategy for acute aortic dissection with special emphasis on curative resection of the dissected segments of the aorta. Material/Methods: Between January 1995 and April 1999, 29 patients underwent surgery for acute aortic dissection. in 16 patients (Group 1) the dissection was limited to the ascending aorta (8 patients - Group 1a) or involved the ascending aorta and the entire aortic arch (8 patients - Group 1b). Complete resection of all dissected aortic segments (ascending aorta or ascending aorta with complete aortic arch) was performed in these cases, extending to the healthy tissue border. 13 patients (Group 2) presented with dissection of the entire aorta). These patients underwent replacement of the proximal part only of the dissected aorta. Results: Early mortality (within 30 days) and the incidence of perioperative cerebrovascular events was 3.4 p.c. and 10.3 p.c. respectively. These events all occurred in Group 2. During the follow-up period of up to six years, there were no significant differences between the surviving patients in regards to long-term mortality and morbidity, although a persisting patent false lumen was observed in seven patients from Group 2. Conclusions: Extension of ascending aorta replacement to include the complete aortic arch can be accomplished in patients amenable to complete resection of the dissected aorta without increasing operative risk and with good mid-term results. We believe that total aortic arch replacement is indicated in these cases.


  53/82

  Tytuł oryginału: Rola tomografii komputerowej w diagnostyce układu naczyniowego.
  Tytuł angielski: Role of computed tomography as a diagnostic tool of the vascular system.
  Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Grotyńska Małgorzata, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.611-615, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiografia tomografii komputeowej (aTK) staje się coraz powszechniej stosowaną metodą w diagnostyce układu naczyniowego. Autorzy przedstawiają własne doświadczenia uzyskane na podstawie 1163 badań aTK. W 98 przypadkach były one podstawą do leczenia operacyjnego lub interwencyjnego. 65 badań wykonano jako kontrolne. ATK jest bardzo wiarygodną metodą diagnostyki naczyniowej. Jej dalszy postęp pozwoli na zastąpienie angiografii w większości klinicznych wskazań diagnostycznych.


  54/82

  Tytuł oryginału: Zmniejszona świadomość odczuwania hipoglikemii, a częstość występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Decreased consciousness of hypoglycaemia and the incidence of severe hypoglycaemia in children and adolescents with diabetes type 1.
  Autorzy: Peczyńska Jadwiga, Urban Mirosława, Głowińska Barbara, Florys Bożena
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.77-82, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Utrzymanie dobrej kontroli metabolicznej wiąże się z wzrastającym ryzykiem hipoglikemii, która jest najczęstszym działaniem ubocznym intensywnej insulinoterapii. Ciężkie hipoglikemie są najbardziej niebezpiecznym i najczęściej występującym powikłaniem leczenia cukrzycy typu 1. Wyniki badań DCCT wykazały, że intensyfikacja leczenia insuliną trzykrotnie zwiększa ryzyko pojawienia się ciężkiej hipoglikemii. Ciężką hipoglikemię definiowano jako utratę przytomności, śpiączkę lub drgawki. Świadomość hipoglikemii jest podstawowym mechanizmem obronnym u pacjentów z cukrzycą typu 1, pozwalającym na rozpoczęcie samoleczenia. Zmniejszona świadomość hipoglikemii stanowi ograniczenie możliwości stosowania intensywnej insulinoterapii, której celem jest profilaktyka odległych powikłań. Celem pracy była ocena częstości występowania ciężkich hipoglikemii w okresie 5 lat, próba ustalenia ich przyczyny oraz ocena zależności między występowaniem ciężkich hipoglikemii a zmniejszoną świadomością hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 280 pacjentów w wieku x = 13,1 roku (2,2 - 18,6 roku) chorujących na cukrzycę typu 1 średnio 7 lat (2,0 - 13,9 roku). Badania przeprowadzono retrospektywnie biorąc pod uwagę okres od 1.01.1995 r. do 31.12.2000 r. W analizowanym okresie zanotowano 48 przypadków ciężkiej hipoglikemii u 31 pacjentów (21 chłopców i 10 dziewcząt) w wieku średnio 13,8 roku z czasem trwania cukrzycy typu 1 około 7 lat. Co ...

  Streszczenie angielskie: Maintaining good metabolic control is connected with an increasing risk of hypoglycaemia, which is the most frequent and most dangerous side effect of intensife insulintherapy. The results of the DCCT trial revealed that the intensification in insulintherapy increase three-fold the risk of severe hypoglycaemia. Severe hypoglycaemia was defined by loose of consciousness, coma and/or convulsions. Feeling the state of hypoglycaemia is the basic defensife mechanism in patients with diabetes type 1, making possible to start the self treatment. The decrease consciousness of hypoglycaemia makes limitations to the intensive insulintherapy, the amn aim of which is to stop later complications. The aim of the study was to evaluate the incidence of severe hypoglycaemia during 5 yrs period, the attempt to find the reason and correlations between severe hypoglycaemia and decreased consciousness of feeling this state in children and adolescents with diabetes type 1. Material and methods. The study was carried out on 280 patients aged x = 13,1 yrs (2,2 - 18,6), suffering from diabetes, mean duration 7 yrs (2,0 - 13,9). The study was retrospective, taking into consideration the period from 1.01.1995 to 31.12.2000. Results: During the analysis period we noticed 48 cases of severe hypoglycaemia in 31 patients (21 boys and 10 girls), mean age 13,8 yrs. with diabetes duration about 7 yrs. Every tenth patient had severe hypoglycaemia. Mean level of HbA1c was litle lower in children with ...


  55/82

  Tytuł oryginału: Metody obrazowania diagnostycznego narządu ruchu - rys historyczny.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging of the locomotor system - historical reviev.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Białoszewski Dariusz, Urbanik Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.530-534, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy etapy rozwoju metod obrazowania narządu ruchu. Zwracają jednocześnie uwagę, że uczeni polscy już w początkach "epoki rentgenowskiej" znajdowali się w ścisłym gronie jej najwcześniejszych orędowników i krzewicieli.


  56/82

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na funkcję lewej komory serca i wydolność wysiłkową u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: The influence of cardial rehabilitation of left wentricular function and exercise capacity in patients with congestive heart failure.
  Autorzy: Klecha Artur, Bacior Bogumiła, Kubinyi Aleksandra, Kawecka-Jaszcz Kalina, Brzozowska-Czarnek Agata, Urbanik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.626-628, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znany jest korzystny wpływ rehabilitacji na wydolnośc wysiłkową chorych z przewlekłą niewydolnością serca przy istniejących kontrowersjach dotyczących poprawy morfologicznych i czynnościowych parametrów lewej komory serca. Wprowadzone w ostatnim czasie do diagnostyki niewydolności serca obrazowanie rezonansem magnetycznym jest bardzo precyzyjną, nieinwazyjną metodą oceny serca. Celem badania była ocena wpływu 6-miesięcznej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność wysiłkową i wybrane parametry morfologiczne lewej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnością serca (NYHA II i III, frakcja wyrzutowa poniżej 35 proc.). Do badania włączono 16 pacjentów, których podzielono na dwie grupy: A (7 osób) trenowana metodą ze wzrastającym obciążeniem oraz B (9 osób), która stanowiła grupę kontrolną (nie trenowani). Grupy nie różniły się istotnie w zakresie wieku, płci, czasu trwania niewydolności serca i klasy NYHA. U wszystkich chorych wyjściowo i po 6-miesiącach wykonywano badanie serca metodą rezonansu magnetycznego i wysiłkowy test spiroergometryczny. Wyjściowo obie grupy nie różniły się istotnie w zakresie ocenianych parametrów lewej komory oraz wydolności wysiłkowej. Po 6 miesiącach zaobserwowano istotną poprawę tolerancji wysiłku tylko w grupie poddanej rehabialitacji (grupa A). Czas wysiłku wydłużył się z 357,1 ń 30 sek do 830,1 ń 59 sek (p 0,05), maksymalne obciążenie wzrostło z 2,7 ń 0,36 MET do 6,21 ń 0,8 MET (po p 0,05) a VO2 peak z 14,3 ń 1,8 ml/kg/min do 18,8 ń 2,1 ml/kg/min (p 0,05). Natomiat w grupie B (nie rehabilitowanej) nie stwierdzono po 6 miesiącach istotnych statystycznie zmian w zakresie wymienionych parametrów. Parametry morfologiczne lewej komory serca pozostały niezmienione zarówno w grupie rehabilitowanej jak i kontrolnej.


  57/82

  Tytuł oryginału: Retikulocyty krwi pępowinowej i ich frakcje w ciąży fizjologicznej i powikłanej.
  Tytuł angielski: Cord blood reticulocytes and reticulocyte subtypes in normal and complicated pregnancy.
  Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Jan, Wysocka Jolanta
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.145-153, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie automatycznej oceny retikulocytów za pomocą cytometrii przepływowej znacznie poprawia dokładność badania, a także tworzy możliwość analizy nowych jakościowo zmiennych - wskaźników dojrzałości retikulocytów. Wiadomo, że niedotlenienie jest ważnym czynnikiem krwiotwórczym, a retikulocyty są czyłym wykładnikiem funkcji i dojrzałości hematopoezy. Celem pracy była ocena liczby retikulocytów i ich frakcji w krwi pępowinowej uzyskanej po porodzie z ciąż fizjologicznych oraz ciąż, w których powikłania mogły być związane z przewlekłym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym. Przebadano 294 próbki krwi pępowinowej, uzyskane pomiędzy 26 a 42 tygodniem ciąży, z czego 233 pochodziły z ciąż o prawidłowym przebiegu, a 58 z ciąż powikłanych. Uzyskano następujące wyniki (średnia ń odchylenie standardowe): liczba retikulocytów - 268 ń 63 10**9l odsetek retikulocytów - 6,4 ń 1,5 proc., frakcja młodych retikulocytów (HFR - high fluorescence reticulocyte) - 11,3 ń 3,8 proc.; frakcja średnio dojrzałych retikulocytów (MFR - medium reticulocyte fraction) - 18,1 ń 4,7 proc.; frakcja dojrzałych retikulocytów (LFR - low reticulocyte fraction) - 70,7 ń 7 proc.; frakcja niedojrzałych retikulocytów (IRF - immature reticulocyte fraction) - 29,3 ń 7 proc. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wieku ciążowego obniża się odsetek retikulocytów, zaś wartość ich frakcji nie zmienia się w istotny sposób. W ciąży powikłanej obserwuje się różnice dojrzałości w subpopulacjach retikulocytów w porównaniu z ciążą fizjologiczną.


  58/82

  Tytuł oryginału: Ocena właściwości mechanicznych tętnic ludzkich poddanych procesowi wyjałowienia oraz kontrolowanego zamrażania przy wykorzystaniu krioprotektora.
  Tytuł angielski: Assessment of the mechanical proprieties of human allogenic arterires after antibiotic sterilisation and cryopreservation.
  Autorzy: Urbanek Tomasz, Wala Antoni, Bursig Henryk, Ziaja Krzysztof, Kuczmik Wacław
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.117-124, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy oceniono właściwości mechaniczne allgogenicznych tętnic ludzkich poddanych procesowi wyjałowienia w kąpieli antybiotykowej oraz procesowi kontrolowanego zamrażania przy wykorzystaniu 1-procentowego DMSO jako krioprotektora. Materiał i metody: Badaniu poddano 12 aort i 9 tętnic udowych, wiek dawców wynosił 18-42 lata, czas przechowywani w parach ciekłego azotu - 1 - 36 miesięcy. Tętnice badano w próbie rozciągania, wykorzystując apraturę pomiarową INSTRON oraz układ ciśnieniowy z manometrem. Każdorazowo oceniano wytrzymałość na rozciąganie oraz wartości modułu elastyczności przy narpężeniu równym 300 kPa oraz przy maksymalnym naprężeniu. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi w obrębie naczyń niepoddanych mrożeniu. Wyniki: W badanych rozmrożonych preparatach allograftu aorty ludzkiej wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do długiej osi naczynia wyniosła 1,5 MPa (ń 0,34), wzdłuż osi długiej - 1,05 MPa (ń 0,3). Odpowiednie wartości dla tętnic udowych wyniosły 2,4 MPa (ń 0,93) i 1,35 MPa (ń 0,5). Wartości modułu sprężystości dla wycinków aorty przy narpężeniu równym 300 kPa wyniosły odpowiednio: 1,38 (ń 0,4) i 1,8 (ń 0,85), a dla tętnic udowych - 2,83 (ń 1,34) i 1,47 (ń 0,9). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między wynikami uzyskanymi w grupie badanej w stosunku do uzyskanych w grupie allograftów aortalnych przed poddaniem procesowi preparatyki i zamrożenia. Wnioski: 1. Mrożone tętnice allogeniczne charakteryzują się dużą ...

  Streszczenie angielskie: Background: Assessment of the mechanical properties of human arterires after cryopreservation processing protocol including antibiotic sterilisation and controlled freezing with the use of cryoprotector (10 p.c. DMSO). Material and methods: 12 aortic and 9 femorl artery segments were investigated; the donor age ranged from 18 to 42 years, the time of the storage in the liquid nitrogen vapours was from 1 to 36 months. The stretching tests of vessel specimens (using INSTRON tensile testing machine) and manometric investigations were performed. The mechanical resistance (breaking stress) and elastic moduli were evaluated (at maximal stress value and at the stress of 300 kPa). The results were compared with fresh homograft specimens. Results: The mechanical resistance (breaking stress) of the investigated cryopreserved aortic segments ranged from 1.5 MPa (ń 0.34) (if stretched perpendicular to the vessel long axis) to 1.05 MPa (ń 0.3) (if stretching was performed in parallel). For the femoral artery specimens the respective values were 2.4 MPa (ń 0.93) and 1.35 MPa (ń 0.5). Elastic moduli at the stress of 300 kPa in aortic specimens achieved 1.38 (ń 0.4) and 1.8 (ń 0.85). For the attained femoral arteries respective values were 2.83 (ń 1.34) and 1.47 (ń 0.9). There were no significant differences concerning mechanical properties between fresh and cryopreserved aortic wall segments. Conclusions: 1. Cryopreserved allogenic arteries (aorta, femoral arteries) maintain high ...


  59/82

  Tytuł oryginału: Prostaglandyna E1 w leczeniu chorób zapalnych naczyń obwodowych a zmiany w mikrokrążeniu.
  Tytuł angielski: Prostaglandin E1 in the treatment of inflammatory peripheral vessel diseases - microcirculation assessment.
  Autorzy: Nowakowski Przemysław, Ziaja Krzysztof, Zejc Dariusz, Urbanek Tomasz, Kucharzewski Marcin, Ziaja Damian
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.133-138, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Sprawnie działające mikrokążenie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kończyny. Uszkodzenie mikrokrążenia związane z zapalnymi chorobami naczyń włosowatych stanowi istotny problem dla chirurga naczyniowego. Próby leczenia chirurgicznego za pomocą sympatektomii lędźwiowej lub piersiowej są mało efektywne. Nadzieję na zmniejszenie częstości i rozległości amputacji w przypadku chorób zapalnych naczyń włosowatych stworzył preprat prostaglandyny E1 (alprostadil), którego działanie obejmuje istotne elementy ułatwiające przepływ przez mikrokrążenie. Materiał i metody: W latach 1995-2002 leczeniem objęto 122 pacjentów w przedziale wiekowym 20-55 lat. U chorych wykorzystano uprzednio inne możliwości leczenia chirurgicznego i farmakologicznego z miernym, najczęściej krótkotrwałym efektem. Pacjentów kwalifikowano na podstawie badania klinicznego, wykluczającego istnienie niedrożności naczyń tętniczych na poziomie udowym lub biodrowym oraz wykonując badanie kapilaroskopowe i laserową przepływometrię doplerowską (Laser Doppler Flowmetry). Wyniki: Poprawę stanu miejscowego uzyskano u 60,2 proc. leczonych, pogorszenia w okresie obserwacji nie stwierdzono u żadnego chorego. U 3 pacjentów przerwano kurację ze względu na objawy uczulenia lub złą tolerancję leku. U 46 chorych (37,5 proc.) nie zaobserwowano poprawy. Wnioski: 1. Prostaglandyna E1 (alprostadil) jest skutecznym preparatem w leczeniu zapalnych chorób naczyń i powinna być lekiem z wyboru w przypadku nieskuteczności ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The condition of the microcirculation is one of the decisive factors regulating proper tissue blood supply. Due to the very difficult treatment of the disease concerning this level of the vascular bed, the damage of microvessels occurring in patietns with inflammatory arterial diseases still remains an unsuccessfully resolved problem for the vascular surgeon. The treatment of the disease using lumbar or thoracic sympathectomy is very of ten insufficient. In looking for a new promising pharmacological therpay improving microcirculation flow, the use of prostanoids was proposed (e.g. Prostaglandin E1 - alprostadil). Material and methods: A group of 122 patients (aged 20-55 years) treated with prostanoids at the Department of General and Vascular Surgery of the Silesian Medical Academy was investigated. All the patients underwent previous surgical (sympathectomy, distal amputations) or pharmacological treatemnt (heparin, pentoxyfilin, dextran), usually with moderate and short clinical condition improvement. The patients were qualified according to clinical eamination (excluding the existence of femoral and iliac artery occlusions) and the results of capillaroscopy and laser Doppler Flowmetry of the affected limb. Results: Clinically documented signigicant improvement was obtained in 60.2 p.c. of patients. There were no cases of local conditions worsening the present condition. In 3 cases the treatment was stopped due to allergic reaction or bad tolerance ...


  60/82

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek złożonej wrodzonej wady górnych dróg moczowych i serca.
  Tytuł angielski: Rare case of the complex congenital upper urinary tract and heart malformation.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Krzysztof, Ciechan Janusz
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.147-151, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone układu moczowego stanowią jedne z najczęściej występujących anomalii rozwojowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wady złożone. Autorzy opisują rzadki przypadek wrodzonej złożonej wady górnych dróg moczowych z towarzyszącą wadą serca.

  Streszczenie angielskie: Congenital malformations of the urinary tract are among the most frequently occurring development anomalies. Complex defects take up a particular place among them. The authors describe a rare case of congenital complex urinary tract malformation with accompanying heart defect.


  61/82

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu zdrowia młodzieży a sprawność i aktywność fizyczna.
  Autorzy: Supranowicz Piotr, Miller Maria, Gębska-Kuczerowska Anita, Urban Ewa
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.18-20, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  62/82

  Tytuł oryginału: RetCam - nowoczesna metoda diagnostyki i oceny skuteczności terapii w retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: RetCam - a new diagnostic method to estimate results of therapy in retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Oziębło-Kupczyk Monika, Antosiuk Regina, Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Urban Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.85-88, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków (ROP) jest wazoproliferacyjnym schorzeniem siatkówki stwierdzanym u dzieci przedwcześnie urdzonych. Występuje średnio u około 10-15 proc. wcześniaków na skutek zaburzenia równowagi między procesami utleniania i redukcji w siatkówce. Pomimo możliwości leczenia, ROP jest nadal przyczyną ślepoty u wielu dzieci. W związku z tym niezwykle ważne jest zapobieganie retinopatii poprzez badania profilaktyczne dzieci przedwcześnie urodzonych w celu wczesnego wykrywania i leczenia choroby. Obok standardowego badania okulistycznego (oftalmoskopia pośrednia), które jest badaniem skryningowym wykrywającym ROP, najnowocześniejszą metodą diagnostyki i monitorowania terapii retinopatii jest RetCam 120 - urządzenie cyfrowego zobrazowania szerokiego pola dna oka.

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity is a disease that occurs in premature infants and afects the blood vessels of the developing retina. It occurs in 10-15 p.c. of the premature infants and still is the largest cause of blindness in children. The authors present pathogenesis, risk factors, international classification of ROP and treatment. The standard method of screening for ROP by ophthalmologic examination and the method of photographic screeening using RetCam 120 are discussed. The RetCam 120 provides new technology to diagnose and document retinal changes in retinopathy of prematurity.


  63/82

  Tytuł oryginału: Postępowanie w zaćmie okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: Neonatal cataract management.
  Autorzy: Urban Beata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Antosiuk Regina
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.101-103, bibligor. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat zaćmy okresu noworodkowego. Zaprezentowano najnowsze metody operacji zaćmy noworodkowej. Omówiono również współczesne poglądy dotyczące postępowania w bezsoczewkowości pooperacjnej w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Cataract is the largest preventable cause of visual loss in childhood. Congenital cataract is the opacity of the lens in one or both eyes of child, causing a reduction in vision bad enough to require surgery. The authors present state of knowledge concerning neonatal cataract. Techniques of cataract surgery are discussed. Authors introduced current opinions regarding clinical management of paediatric aphakia. Screening for congenital cataract sholud be made a standard procedure at obstetrical wards and maternity wards.


  64/82

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Licheń 2002 r.
  Autorzy: Urbanek-Brychczyńska Magdalena, Hędzelek Wiesław
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.368-369 - Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Licheń 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  65/82

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki endowaskularnego leczenia krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: The early results of the endovascular treatment of internal carotid artery stenosis.
  Autorzy: Kuczmik Wacław, Ziaja Damian, Kostyra Jacek, Urbanek Tomasz, Kowalewska-Twardela Teresa, Szaniewski Krzysztof, Nowakowski Przemysław, Zjaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.175-181, il., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wczesne wyniki endowaskularnego leczenia krytycznych zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Materiał i metody: Do zabiegu zakwalifikowano 29 chorych z krytycznym ( 70 proc.) i objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej, chorzy pochodzili z grupy wysokiego ryzyka chirurgicznego, byli znacznie obciążeni kardiologicznie. W leczonej grupie było 20 mężczyzn i 9 kobiet, średni wiek chorych wynosił 68 lat (50-78 lat). Część zabiegów wykonano z wykorzystaniem filtra do neuroprotekcji. Chorych w okresie pooperacyjnym poddano wnikliwej ocenie. Wyniki: Podczas jednego zabiegu doszło do dużego niedokrwiennego udaru mózgu, u dwóch dalszych chorych obserwowano w czasie zabiegu przemijające napady niedokrwienne (TIA). Bezpośrednio po implantacji stentu u 4 chorych ciśnienie tętnicze obniżyło się. Wszystkie zabiegi wykonano w znieczuleniu miejscowym. Wnioski: Wczesne wyniki endowaskularnego leczenia zwężeń tętnicy szyjnej w wybranej grupie chorych są dobre, konieczna jest jednak dalsza obserwacja chorych i ocena wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: In the paper, early results of endovascular treatment of critical stenosis of the internal carotid artery (ICA) are presented. Twenty-nine patients from the group with elevated risk of surgery with concomitant cardiac disease suffering from critical ( 70 p.c.) and symptomatic ICA stenosis were qualified to the procedure. There were 9 women and 20 men in the group, the mean age of the patients 68 years (50-78). All the procedures were performed under local anaesthesia and in some procedures the neuroprotective filtr was used. The patients' cases were studied carefully during the perioperative period. One patient revealed the symptoms of massive ischaemic stroke, in two patients symptoms of TIA occurred, and in a further four hypotonia was observed directly after stent implantation. The early results of endovascular treatment of critical stenosis of the internal carotid artery in this group of patients are good, althrough further follow-up and late results' evaluation are necessary.


  66/82

  Tytuł oryginału: Leczenie tętniaków rzekomych tętnic obwodowych po endowaskularnych zabiegach naczyniowych za pomocą wstrzyknięć trombiny do światła tętniaka - opis przypadku, przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Peripheral vessel false aneurysm obliteration by intraluminal thrombin injection - case report and review of the literature.
  Autorzy: Urbanek Tomasz, Biolik Grzegorz, Orawczyk Tomasz, Szaniewski Krzysztof, Ziaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.193-198, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wyniku rozwoju procedur diagnostycznych i terapeutyczych związanych z cewnikowaniem naczyń obwodowych notuje się coraz częstsze występowanie tętniaków rzekomych. Dotychczasowe leczenie z wyboru stanowił zabieg operacyjny lub ucisk pseudotętniaka pod konrolą ultrasonografii. Przedstawiono przypadek 61-letniej pacjentki z pseudotętniakiem tętnicy udowej, będącym powikłaniem koronarografii, u której wykrzepienie pseudotętniaka uzyskano poprzez przezskórną podaż trombiny do jego wnętrza pod kontrolą USG. Iniekcja trombiny pod kontrolą badania USG stanowi obiecującą, małoinwazyjną metodę w leczeniu jatrogennych tętniaków rzekomych.

  Streszczenie angielskie: The more frequent occurrence of peripheral vessel false aneurysms as a result of diagnostic and therapeutic procedures' development is observed. Until recently, the treatment of choice was surgery or ultrasound-guided compression. A caase of pseudoaneurysm of the femoral artery, arising as a complication of coronarography , was reported in a 61-year-old woman. False aneurysm was occluded by percutaneous ultrasound-guided thrombin injection directly into the aneurysm sac. Ultrasound-guided thrombin injection is a promising, minimally invasivwe technique for the treatment of iatrogenic pseudoaneurysms.


  67/82

  Tytuł oryginału: Status chorego operowanego w prawodawstwie medycznym i literaturze I połowy XIX stulecia na ziemiach polskich
  Autorzy: Urbanek Bożena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.82-86, bibliogr. 35 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku


  68/82

  Tytuł oryginału: Ocena procesu starzenia się mózgu metodą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Urbanik Andrzej; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Radiologii w Krakowie
  Źródło: - Kraków, CMUJ 2002, 163 s. : il., tab., bibliogr. 202 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,019

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  69/82

  Tytuł oryginału: Ekspresja cząsteczek adhezyjnych na wybranych subpopulacjach komórek jednojądrzastych krwi obwodowej w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Przemysław Rafał, Urban Mirosława (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Chorób Dzieci w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 135 k. : il., tab., bibliogr. 228 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  70/82

  Tytuł oryginału: Całkowite zamknięcie światła rzekomego aorty piersiowej po chirurgicznym leczeniu ostrego rozwarstwiającego tętniaka aorty wstępującej typu De Bakey I.
  Tytuł angielski: Complete obliteration of false lumen in the thoracic aorta after surgical treatment of acute type De Bakey I aortic dissection - a case report.
  Autorzy: Urbanski Paul, Dinstak Witold, Grudzień Grzegorz, Sadowski Jerzy, Guzik Bartłomiej, Schmitt Reiner
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1041-1043, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizowany był przypadek 62 letniego mężczyzny z ostrym rozwarstwieniem aorty typu De Bakey I. Leczenie chirurgiczne polegało na wymianie aorty wstępującej, zastawki aortalnej oraz całego łuku aorty. Ponadto proksymalny odcinek aorty zstępującej został zaopatrzony przy użyciu techniki "elephant trunk" (trąby słonia), w celu zamknięcia wrót rozwarstwienia. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono obecności światła rzekomego w aorcie zstępującej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 62 year old male with acute type De Bakey I aortic dissectio is presented. The ascending aorta, aortic valve and total aotic arch replacement were performed. Additionaly the proximal descending aorta was repaced using elephant trunk technique, to close the entrance of the dissection. There was no patent false lumen in distal descending aorta in postoperative findings.


  71/82

  Tytuł oryginału: Tętniaki rzekome po operacji Bentalla.
  Tytuł angielski: False aneurysms after Bentall procedure.
  Autorzy: Urbanski Paul, Grudzień Grzegorz, Dinstak Witold, Schmitt Reiner, Guzik Bartłomiej, Sadowski Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.867-870, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od stycznia 1995 do grudnia 2000 roku w Klinice Kardiochirurgii w Bad Neustadt operację wszczepienie protezy aorty wstępującej wykonano u 222 kolejnych pacjentów. Z wyjątkiem 2 przypadków, u wszystkich chorych zastosowano zmodyfikowaną technikę Bentalla polegającą na całkowitej resekcji aorty wstępującej z wycięciem ujść wieńcowych w formie guzków (button technique). W czasie obserwacji obejmującym okres do 6 lat po zabiegu operacyjnym, u 3 chorych doszło do powstania tętniaka rzekomego w okolicy portezy aorty. Dwóch chorych, u których oprócz stwierdzanego w badaniach obrazowych połączenia pomiędzy światłem protezy naczyniowej i tętniakiem rzekomym występowały także objawy kliniczne poddano leczeniu operacyjnemu. Trzeci chory ze względu na całkowity brak objawów klinicznych, brak progresji tętniaka w regularnie powtarzanych badaniach obrazowych jest nadal leczony zachowawczo. Wybór właściwej metody leczenia opisanego powikłania jest trudny i powinien się opierać zarówno na wielokrotnie powtarzanych badaniach dodatkowych jak i na ocenie obrazu klinicznego.

  Streszczenie angielskie: Between January 1995 and December 2000, 222 consecutive patients underwent complete aortic root replacement in the Department of Cardiovascular Surgery of the Hertz- un Gefaess- Klinik Bad Neustadt (Germany). At the exception of 2 cases, all patients received the modified Bentallde Bono procedure with total excision of the ascending aorta and direct reimplantation of the coronary ostia using button technique. During the follow-up period of up to 6 years in 3 patients, a perioprosthetic aneurysm was diagnosed. In two patients with clinical symptoms and a fistula between the prosthetic lumen and the spurium aneurysm, a reoperation was performed. Due to the complete abasence of clinical symptoms or a fistula connecting the prosthesis and the aneurysm or progress in size of the aneurysm during the follow-up period the third patient was treated conservatively. The choice of proper treatment of this complication is difficult and should be based on continuous investigation of clinical symptoms and various technical examiantions.


  72/82

  Tytuł oryginału: The liver and its ultrasonographic picture in children suffering from vitiligo.
  Tytuł polski: Wątroba i jej obraz ultrasonograficzny u dzieci chorujących na bielactwo.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Dybiec Ewa, Urban Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.419-425, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  73/82

  Tytuł oryginału: Krzywdzenie dzieci. Ocena skali zjawiska i możliwości interwencji.
  Tytuł angielski: Child abuse. Evaluation of the situation and possibilities for intervention.
  Autorzy: Urban Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.382-390, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przemoc w rodzinie, a zwłaszcza krzywdzenie dzieci, staje się w Polsce problemem zdrowia publicznego. Mówi się o krzywdzeniu fizycznym, psychicznym, wykorzystywaniu seksualnym oraz o zaniedbywaniu bytowym i wychowawczym dziecka. Przyczyn maltretowania dziecka początkowo upatrywano w specyficznych cechach rodziców, czego nie potwierdziły badania. Rigler i Spinett (1972 r.) tylko u 10 proc. rodziców znęcających się nad dziećmi stwierdzili zaburzenia lub chorobę psychiczną. Wyróżnia się trzy grupy czynników ryzyka wystąpienia przemocy: czynniki ryzyka ze strony dziecka, rodziców, rodziny. Badania, przeprowadzone w roku 1998/99 przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego wśród 250 uczniów VI klas szkół podstawowych jednej z dzielnic Warszawy, wykazały, że: 47 proc. dzieci co najmniej raz doświadczyło poniżających form agresji werbalnej ze strony rodziców; 45 proc. zna przynajmniej jedno dziecko, które bywa głodne, brudne i źle ubrane; 8 proc. dzieci deklaruje, że co najmniej raz dorośli zachęcali je do wspólnego oglądania pornografii; 14 proc. przynajmniej raz dostało od rodziców lanie, w wyniku którego doznało urazu. Ankietę wypełniały także osoby pracujące z dziećmi (pediatrzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni). Dostrzeżono pilną potrzebę rozszerzenia i konsolidacji ich działań na rzecz rozwiązania problemu dziecka krzywdzonego oraz konieczność edukowania rodziców.

  Streszczenie angielskie: The problem of family violence, and especially of child abuse has become a public health problem in Poland. Physical, psychological, sexual child abuse, and existential and educational neglect of a child are discussed. Initially, specific features of parents were considered the cause of child abuse, but this was not confirmed by the reaserch. Rigler and Spinett (1972) showed that only 10 p.c. of parents who abused their children suffered from personality disorders or a mental illness. At present, three groups of risk factors are distinguished: risk factors on the part of a child, of parents and of a family. Research conducted in 1998/99 by the Nobody's Children fund and the Institute of Applied Social Sciences at Warsaw University among 250 6th form schoolchildren, in one of the Warsaw quarters, showed that 47 p.c. of children had experience humiliating forms of verbal aggression from their parents at least once, 45 p.c. of respondents knew at least one hungry, dirty and badly dressed child, 8 p.c. of children mentioned that adults had encouraged them to watch pornogrpahy together at least ocne, 14 p.c. of them admitted that they had been beaten and injured by their parents at least once. Sociological research was also carried out among professionals dealing with children (pediatricians, nurses, social workers, policemen, school teachers). They recognised an urgent need for expanding and joining their activities together to solve the problem of abused children, and the necessity of parents' education.


  74/82

  Tytuł oryginału: Spiralna tomografia komputerowa - nowoczesna technika radiologiczna w diagnostyce zębów zatrzymanych.
  Autorzy: Siegel Renata, Stós Wojciech, Dyras Marta, Urbanik Andrzej, Sztuk Stanksław, Siegiel Wiktor, Wojciechowski Wadim
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono nowoczesną technikę obrazowania - tomografię komputerową i jej zastosowanie w diagnostyce zębów zatrzymanych. Jako przykład wykorzystania tej techniki przedstawiono dwa przypadki zatrzymanych kłów w szczęce.


  75/82

  Tytuł oryginału: Współczesne mianownictwo anatomiczne
  Autorzy: Urbanowicz Zygmunt
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, [8], 535 s., bibliogr. 17 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,590

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  76/82

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  77/82

  Tytuł oryginału: Międzynarodowy Kongres COSMOderm2 i LASERderm1 (Triest, 31 sierpnia - 3 września 2002).
  Autorzy: Urbanowski Sławomir, Kaniowska Ewa
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.350-351 - Międzynarodowy Kongres COSMOderm2Międzynarodowy Kongres LASERderm1 TriestTriest 31.08-02.09.31.08-02.09. 20022002
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  78/82

  Tytuł oryginału: Zastosowanie płata wielokrotnego do wypełniania ubytków onkologicznych nosa zewnętrznego.
  Tytuł angielski: The use of the multilobed nasal flap for the oncological nose defect repair.
  Autorzy: Czubek Maria, Urban Marek, Włodarkiewicz Adam
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (1) s.18, 20-21, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek zastosowania płata wielokrotnego do wypełnienia ubytku nosa zewnętrznego. Dzięki swojej budowie, płat potrójny znacznie ułatwia przeprowadzenie rekonstrukcji: perfekcyjnie zastępuje tkanki brakujące, napięcie tkanek jego szypuły jest rozłożone równomiernie, bez zaburzenia perfuzji, a ryzyko wtórnych deformacji znacznie zmniejszone.

  Streszczenie angielskie: The use of the multilobed nasal flap for the nose defect repair is presented. The trilobed flaps because of their particular construction make the reconstruction easier. They match the normal tissues perfectly, minimize the risk of blood perfusion humpering because of dispersion of the tension in the flap pedicle and reduce the risk of the secondary nose deformities as well.


  79/82

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjne i nieablacyjne fotoodmładzanie skóry za pomocą intensywnego pulsowego źródła światła (Intense Pulsed Light - IPL) - nowy kierunek w dermatologii estetycznej.
  Tytuł angielski: Noninvasive and nonablation photorejuvenation skin using Intense Pulsed Light (IPL) - new direction in aesthetic dermatology.
  Autorzy: Urbanowski Sławomir
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (4) s.210, 212-215, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono nową, nieinwazyjną metodę fotoodmładzania skóry przy użyciu intensywnego pulsowania źródła światła. Przedstawiono także przegląd urządzen stosowanych w nieinwazyjnych zabiegach fotoodmładzania skóry. Efekty terapeutyczne i kosmetyczne tego typu zabiegów są bardzo zachęcające, a przebieg gojenia i stopień uciążliwości dla pacjenta zdecydowanie zminimalizowane.

  Streszczenie angielskie: A study presents a new non-invasive antiaging phototherapy using IPL. Also, a ranking of tools used in non-invasivs antiaging skin procedures. Therapeutic and cosmetic effects in these procedures are very promising and healing process and a level of discomfort for patients definitely minimalized.


  80/82

  Tytuł oryginału: Psychiczne i organiczne podłoże oraz skutki wypadania włosów u kobiet.
  Tytuł angielski: Psychological and organic basis and consequences of women hair falling. P. 2: Cicatricial alopecia.
  Autorzy: Wojdyło Małgorzata, Urban Marek
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.258-260, 262, 264-266, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łysienie bliznowaciejące stanowi trudny problem diagnostyczny i terapeutyczny o złożonej etiologii. Spośród wielu przyczyn wybrano oraz przedstawiono w zarysie mieszkowe rogowacenie bliznowaciejace, martwicę skóry głowy po unieruchomieniu w trakcie zabiegu chirurgicznego, grzybice, trądzik martwiczy, politrychę, erosive pustular dermatosis, zapalenie okołomieszkowe ropowicze, wyłysiające zapalenie mieszków włosowych, pseudopelade oraz alopecia parvimacularis.

  Streszczenie angielskie: Cicatricial alopecia has been difficult diagnostic and therapeutic problem, with really complicated etiology. The selected causes are presented in this article: scarring folicular keratosis, scalp necrosis after immobilization surgery, fungal infections, acne necrotica, tufted folliculitis, erosive pustular dermatosis, dissecting cellulitis of the scalp, folliculitis decalvans, pseudopelade and alopecia parvimacularis.


  81/82

  Tytuł oryginału: Does a correlation between transaminase activity and the size of the liver in psoriatic children exist?
  Tytuł polski: Czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością transaminaz a wielkością wątroby u dzieci chorych na łuszczycę?
  Autorzy: Lechowska-Mazur Irena, Pietrzak Aldona, Urban Janusz, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.211-218, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest chorobą, która dotyczy całego organizmu. Na podstawie piśmiennictwa stwierdzono, iż istnieje możliwość, że proces chorobowy dotyczący skóry może być odzwierciedlony poprzez wzmożoną aktywnosć komórki wątroby. Aktywność tę oceniano za pomocą stężenia tymolu, ALAT, ASPAT oraz pomiarów morfometrycznych wątroby w 3 płaszczyznach przekroju. Badania wykonano u 56 dzieci chorych na łuszczycę i 32 zdrowych dzieci dobranych wiekiem i płcią. W żadnym badanym parametrze nie stwierdzono różnic pomiędzy dziećmi chorymi a zdrowymi. Nie stwierdzono istnienia zależności pomiędzy łuszczycą a powiększeniem wymiarów wątroby ocenianej za pomocą usg jak również pomiędzy łuszczycą a próbą tymolową i transaminazami ALAT i ASPAT.

  Streszczenie angielskie: Psoriasis is a systemic disease. On the basis of the lierature it has been stated that there is a possibility that a disease which is going on in the skin may be reflected by the increase in the activity of the hepatic cell. This activity was estimated by the McLaghan units, concentration of aspartate and alanine aminotransferases and morphometric measurements of the liver in 3 oblong dimensions. The study was conducted on 56 children suffering from psoriasis and 32 healthy ones matched with sex and age. None of the investigated parameters differs statistically between ill and healthy children. No association was stated between psoriasis and the enlargement of the liver dimensions by means of ultrasonography or the McLaghan units, ALAT and ASPAT.


  82/82

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: