Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: UCHACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza przyczyn uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie materiału klinicznego.
Tytuł angielski: A cause analysis of removable denture damage based on clinical material.
Autorzy: Chruściel-Nogalska Małgorzata, Światłowska Małgorzata, Uchacz Halina
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.162-166, il., ibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki przedstawiają analizę uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie dokumentacji klinicznej i laboratoryjnej pacjentów Zakładu Protetyki Stomatologicznej PAM w 1999 r. W pracy opisano różne przyczyny zewnątrzustne i wewnątrzustne uszkodzeń protez częściowych osiadających i protez całkowitych. Przedstawiono procentowy rozkład wykonanych napraw spośród 411 reperacji. Warunkiem powodzenia reperacji jest poznanie i usunięcie przyczyny uszkodzenia. Ze względu na zmiany podłoża protetycznego podczas użytkowania protez osiadających konieczne są regularne wizyty kontrolne i dobra współpraca z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The authors present an analysis of damage of functionally unstable removable dentures basing on clincal and laboratory documentation of patients in the Department of Prosthetic Dentistry PAM in 1999. In the study different intra-and extraoral causes of removable partial and compelte denture damage were described. Propartions of carried out repairs among 411 reparations were presented. The condition for repair success is recongnation and removal of the cause of damage. Regarding changes in the denture bearing area during the use of funcitonally unstable dentures, there is a necessity for regular control appontments and good cooperation between the dentist and patient.


  2/2

  Tytuł oryginału: Stan narządu żucia a poziom depresji u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: The state of the stomatognathic system and the level of depression in geriatric patients.
  Autorzy: Czajkowska Ewa, Uchacz Halina, Gołembiewski Jarosław, Studnicki Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.601-606, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych AM Szczecin 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano 73 osoby powyżej 61 roku życia, z których 31 to pacjenci zgłaszający się do Zakładu Protetyki PAM, a 42 to pensjonariusze domu opieki społecznej. Celem pracy było wykazanie różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie higieny jamy ustnej, podłoża protetycznego, zaburzeń w układzie stomatognatycznym oraz oceny dotychczas noszonych uzupełnień. W badaniu stomatologicznym użyto karty badań: w części przedmiotowej badania dot. braków zębowych, starcia i rozchwiania zębów, zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym, zgryzu, zwarcia, typu podłoża protetycznego, stanu błony śluzowej oraz higieny jamy ustnej . Badania poziomu depresji wykonano posługując się geriatryczną skalą GDS. Analiza wyników badań wykazała w obu grupach zły stan higieny jamu ustnej i higieny protez. Stwierdzono też, że pacjenci z wysoką punktacją w skali GDS negatywnie oceniają uzupełnienia protetyczne.

  Streszczenie angielskie: The study was performed on 73 patients above 61 years of age, 31 of whom were patients attending the Department of Prosthetics at the Pomeranian Academy of Medicine, and 42 were occupants of a nursing home. The aim of the study was to show differences between the examined groups with respect to oral hygiene, denture base foundation, disorders of the stomatognathic system and prosthetic appliances used so far. The study consisted of two parts: a dental examination investigated missing teeth, attrition and tooth mobility, disorders of the temporomandibular joint, articulation and occlusion, the type of denture base foundation, the state of the mucosa and oral hygiene. The level of depression was investigated with the use of a geriatric scale of depression evaluation. The analysis of the results showed poor oral hugiene and poor denture hygiene in both groups. It was also found that a high state of depression had a negative impact on the evaluation of the prosthetic appliances used.

  stosując format: