Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TYSZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Deficyt życia jako miara potrzeb zdrowotnych na terenie zróżnicowanym ekologicznie : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Tyszko Piotr Zbigniew; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Społecznej w Warszawie
Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 145 s. : il., tab., bibliogr. 289 poz., powiel., 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,205

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki oceny stanu zdrowia społeczeństwa polskiego.
  Tytuł angielski: The assessment of health status of the Polish population.
  Autorzy: Kopczyński Jan, Goryński Paweł, Tyszko Piotr, Wojtyniak Bogdan, Lewandowski Zbigniew
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.188-202, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan zdrowia zbiorowego określają, wbrew intencji, wskaźniki jego niedoboru, najlepiej - mierniki pojawiania się najważniejszych chorób (zapadalność). Sposób ten ujawnia dobry stan opanowania ostrych chorób zakaźnych w Polsce, a także dowodzi spadku rozpowszechnienia tradycyjnie częstej gruźlicy. Gorzej kształtuje się sytuacja w zakresie nowotworów, ponieważ, mimo zapowiedzi poprawy, częstość zgonów z tych przyczyn należy do najwyższych w Europie, głównie w związku ze znacznym natężeniem palenia. Również zgony z powodu chorób krążenia należą do najliczniejszych w regionie. Ocena dynamiki najważniejszych chorób przewlekłych świadczy o złym stanie wczesnej diagnostyki i leczenia, zwłaszcza braku przesiewów w kierunku nadciśnienia tętniczego i najpospolitszych nowotworów złośliwych. Osiągnięta w ostatniej dekadzie poprawa tego niekorzystnego obrazu nie znajduje odbicia w świadomości zbiorowej, bowiem częstość dobrego samopoczucia zmalała w czasie procesu transformacji, mimo ponad dwuletniego przedłużenia życia.

  Streszczenie angielskie: Community health is reflected, against expectations, by the measures of ill health, preferably - the incidence of most important diseases. By this token, the control of major infectious diseases may be regarded as effective including the incidence of tuberculosis, which had long been an endemic issue of Poland. The control of cancer poses many problems, reflected by the standarized mortality rates exceeding most European values, mainly due to large numbers of cigarettes smoked. The prevalence of cardiovascular conditions looms also high, though major atherogenic conditions are poorly represented by cause-specific death rates. The trends in the prevalence of chronic diseases are strongly suggestive of the poor prognosis in many of them stemming from the lack of screening procedures for many illnesses, like arterial hypertension, or major cancers. The recent improvement in the population health status has not been noticed by the members of the community, since the proportion of self-declared good health has in fact decreased during the transformation period.


  3/6

  Tytuł oryginału: Pojęcie zdrowia : elementy koncepcji systemowej
  Autorzy: Tyszko Piotr, Ostrowski Bogdan
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.233-238, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  4/6

  Tytuł oryginału: Elementy oceny jakości w dużej poradni medycyny rodzinnej w Warszawie
  Autorzy: Dragański Kazimierz, Tyszko Piotr
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.333-338, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  5/6

  Tytuł oryginału: Przemoc wobec dzieci - wiedza i postawy studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The knowledge of child abuse and neglect of the 6th year medical faculty students of the Medical Academy of Warsaw.
  Autorzy: Ziółkowska Anna, Mularczyk-Bal Maria, Tyszko Piotr
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.389-394, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę oceny wiedzy i postaw studentów kończących studia medyczne wobec zjawisk określonych wspólnym terminem "krzywdzenia dzieci". Najczęstszą formą krzywdzenia dzieci w opinii studentów jest ich zaniedbywanie materialne związane z brakiem opieki oraz zaniedbywanie emocjonalne związane z brakiem kontaktu z rodzicami. Lekarz, który może zetknąć się z różnymi formami krzywdzenia dziecka, oprócz udzielania pomocy medycznej, powinien aktywnie włączyć się w proces interwencji. Taki obraz roli lekarza w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci nie znajduje potwierdzenia we własnej gotowości do inetrwencji. Tylko 30 proc. ankietowanych studentów deklaruje podejmowanie interwencji w każdym przypadku krzywdzenia dzieci, 63 proc. - tylko czasami, a aż 7 proc. przyznaje że w żadnej sytuacji nie interweniowałoby. Najczęściej wskazywanymi powodami zaniechania pomocy był brak wiedzy, jak interweniować i przekonanie, że powołane są do tego inne służby.

  Streszczenie angielskie: The medical students' knowledge of an reaction to child abuse and neglect was quantified in this article. In students' opinion the most common forms are material and emotional neglects - due to the lack of parents' love and baby care. The students want medical doctors to have the active part in counterating child abuse and neglect. Suprisignly only 30 p.c. of students would always step in to defined a child, 67 p.c. would step in only in special cases, and 7 p.c. would take no action. The most common reasons of lack of intervention are the lack of knowledge and the certainly that others organisations should react to child abuse and neglect.


  6/6

  Tytuł oryginału: Deficyt życia z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w rejonie Płocka.
  Tytuł angielski: The life deficiency in the Płock area caused by lymphatic and erythrocyte line leukaemia.
  Autorzy: Tyszko Piotr, Wierzba Waldemar M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.540-545, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród różnych specyficznych zanieczyszczeń środowiska szczególne zainteresowanie budzą związki uwalnianie podczas przeróbki ropy naftowej. W Akademii Medycznej od ponad 30 lat prowadzone są badania nad wpływem zanieczyszczeń emitowanych z Rafinerii Płockiej na stan zdrowia mieszkańców tego miasta. W składzie emisji występowały w dużej ilości węglowodory, w tym benzen. Jednym z kierunków badań była analiza przyczyn zgonów w miastach Płocku i Kutnie oraz strefach byłego województwa płockiego i wyodrębnionych na podstawie dokładnych kryteriów środowiskowych. Kutno było obiektem porównawczym, w którym nie występowały zanieczyszczenia charakterystyczne dla Płocka. Wcześniejsza analiza, obejmująca lata 1984-1993, wykazała zwiększoną umieralność z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej i krwiotwórczej wśród mieszkańców Płocka w porównaniu z mieszkańcami Kutna, oraz w strefie ponadnormatywnych skażeń środowiska generowanych przez zakłady rafineryjne, w porównaniu ze strefą wolną od takich zanieczyszczeń. W prezentowanej pracy wykorzystano omówiony model badawczy do oceny potrzeb zdrowotnych i analizy umieralności z powdou omawianej grupy nowotworów na podstawie deficytu życia określonego przy użyciu miary PYLL (Potential Years of Life Lost). Wyniki wskazują na większe nasilenie tych potrzeb, niż wynika to z analizy umieralności.

  Streszczenie angielskie: Among all specific environmental pollution the chemical compounds releaesed in the orall refine process seem to hold the biggest interest. At Medical University of Warsaw we have been studying the influence of the Płock petroleum refinery plant pollution to citizens' health status for over 30 years. The high amount of hydrocarbons - including benzene - were presented in emission. One of the study objectives was to analyze death causes in Płock and Kutno and in the Płock area - according to environmental criteria. The population of the non-petrochemic polluted city Kutno was chosen as the control group. The previous analysis in 1984-1993 showed increased lymphatic or erythrocyte line leukaemia mortality in Płock population vs Kutno population. Similar situation was observed between the area of increased environmental petrochemical pollution and non-polluted area. In this article the Potential Years of Life Lost ratio was used to estimate the life deficiency as the measure of health needs due to to mentioned neoplasms. Data indicate that the health needs are bigger than the mortality analysis has shown.

  stosując format: