Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TYRPIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Analiza stężeń trans-3'-hydroksykotyniny w surowicy matki i noworodka w okresie okołoporodowym u kobiet narażonych na dym tytoniowy.
Tytuł angielski: The intranatal analysis of trans-3'-hydroxycotinine concentrations in serum of mother and neonate exposed to tobacco smoke.
Autorzy: Mańka Grzegorz, Tyrpień Krystyna, Olejek Anita
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.780-783, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Nikotynizm jest nałogiem stosunkowo często występującym również wśród kobiet w okresie ciąży. Składniki dymu tytoniowego wywierają szkodliwy wpływ na płód w sposób zarówno pośredni, poprzez niekorzystne zmiany u matki, jak i bezpośredni, przenikając przez barierę łożyskową. Trans-3'-hydroksykotynina jest obok kotyniny jednym z głównych metabolitów nikotyny, które powstają w organizmie ludzkim. Badaniom poddano 17 kobiet podczas porodu o przebiegu fizjologicznym. Jak wykazano wcześniej na podstawie oznaczeń stężeń kotyniny w surowicy matek, wszystkie badane były narażone na dym tytoniowy. Stężenia kotyniny oraz stężenia trans-3'-hydroksykotyniny w równocześnie pobranych próbkach krwi żylnej matki i krwi mieszanej pępowinowej oznaczano techniką chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu STATISTICA, za znamienny statystycznie przyjęto poziom istotności p 0,05. Stwierdzono, iż wraz ze wzrostem stężenia trans-3'-hydroksykotyniny w surowicy krwi matki narażonej na dym tytoniowy, proporcjonalnie wzrasta stężenie tego metabolitu w surowicy krwi pępowinowej mieszanej. Współczynnik korelacji jest istotny statystycznie i wynosi 0,7. Jednakże stężenie we krwi pępowinowej płodu pozostaje niższe niż stężenie we krwi żylnej matki.

  Streszczenie angielskie: The smoking habit is widely spread between pregnant women too. Tobacco smoke components have negative influence on infant's development. In human tran-3'-hydroxycotinine is besides cotinine, one of the main nicotine metabolites. The research covered 17 patients with physiological pregnancy, which ended with delivery through natural passages at term. All women were active smokers as we revealed before according to their serum cotinine concentrations. Assessment of cotinine and trans-3'-hydroxycotinine concentrations has been done by the use of very sensitive liquid chromatographic techniques in the mothers venous blood samples and in the mixed umbilical cord blood of the newborns. Obtained results of the research have been statistically analysed using the STATISTICA package. Significance level p 0.05 has been adopted as statistically relevant. In conclusion, trans-3'-hydroxycotinine concentrations were significantly lower in the neonates then in their smoking mothers and there was strong positive linear relationship between maternal and neonatal trans-3'-hydroxycotinine concentrations. The value of linear correlation coefficient was 0,7 with a p-value of 0.05.


  2/6

  Tytuł oryginału: Metabolizm nikotyny.
  Tytuł angielski: Nicotine metabolism.
  Autorzy: Tyrpień Krystyna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377


  3/6

  Tytuł oryginału: The relationship between concentrations of cotinine in serum during labour and concentrarions of haemoglobin and erythrocyte count in the blood during pregnancy.
  Autorzy: Mańka Grzegorz, Bodzek Piotr, Tyrpień Krystyna, Wielkoszyński Tomasz, Olejek Anita
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.47-49, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the research was to determine the relationship between the haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count in the blood of pregnant women in given trimesters of pregnancy and exposure to tobacco smoke expressed in values of cotinine concentrations in the mother blood serum during labour. The research covered 100 patients with physiological pregnancy, which ended with delivery through natural passages at term. Analyses of regression curves for relationship between haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count and cotinine concentrations in the mother serum during labour show that when cotinin concentrations grow, the erythrocyte count and haemoglobin concentrations in the mother blood drop in the 3rd trimester.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zróżnicowanie poziomu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej o chorobach cywilizacyjnych.
  Tytuł angielski: Differentiation of students' knowledge on civilisation-related diseases.
  Autorzy: Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław, Stęplewski Zygmunt, Malara Beata, Woźniak Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.157-163, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów o przyczynach i występowaniu chorób cywilizacyjnych, w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza (lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia). Ankieta zawiera 15 pytań "zamkniętych" dotyczących szeroko pojętego problemu chorób cywilizacyjnych. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu, przyjęto jednolitą metodę oceny, zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczano: rozstęp, modalną, medianę, średnią arytmetyczną, wariancję, odchylenie standardowe, łatwość zadania, trudność zadania, frakcję opuszczeń, moc różnicującą zadania oraz współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel dla potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badaniami objęto 104 studentów III i 116 studentów IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentów studiów licencjackich z ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentów podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia Wydziału Lekarskiego w Zabrzu i Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 151 studentów IV i 121 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (zadziwiająco niski poziom u przyszłych menedżerów ochrony zdrowia), jak i różną skalę trudności poszczególnych pytań w zależności od reprezentowanego przez respondentów kierunku i roku studiów.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to check and compare the current condition of students' knowledge on civilisation-related diseases in relation to their future career as doctors, dentists, health care managers. The questionnaire consisted of 15 closed questions concerning civilisation-related diseases. As opposed to majority of studies referring to this problem uniform method of assessment in accordance with the principles of didactic measurement was applied. The following test components were measured: Range, Mode, Median, Arithmetic Mean, Variance, Standard Deviation, Task Simplicity, Task Compexity, Reliability. Calculations were carried out using our own updated Excel programme. Study group consisted of 104 III year students of Division of Dentistry, 116 students of IV year Division of Dentistry, 31 students of Licentiate Faculty of Emergency Medicine in Zabrze, 18 students of Postgraduate Course in Management and Administration in Health Care Medical Faculty in Zabrze and Technical University in Gliwice, 151 IV year students of Medical Faculty in Zabrze and 121 VI year students of Medical Faculty in Zabrze. Significant differences between individual groups (suprisingly low level among future menagers of health care) as well as different degree of difficulty of questions depending on the faculty and the year of study.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej na temat roli i znaczenia kas chorych.
  Tytuł angielski: The appreciation of the Silesian Medical Academy students' knowledge concerning the role and importance of medical care funds.
  Autorzy: Tyrpień Mirosław, Jaskólecki Henryk, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Woźniak Joanna, Malara Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.531-539, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów (różnych wydziałów i lat studiów) o roli kas chorych w dotychczasowym systemie opieki zdrowotnej oraz prawach pacjenta w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza, lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia i ratownika medycznego. Ankieta zawierała 15 pytań dotyczących problemu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej po wprowadzonej w 1999 r. reformie służby zdrowia. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu przyjęto jednolitą metodę oceniania zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczono: rozstęp, modalną: medianę, średnią i asymetryczną; wariancję; odchylenie standardowe; łatwość zadania; frakcję opuszczeń; moc różnicującą zadania; współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel do potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badanie przeprowadzono na 104 studentach III roku Oddziału Stomatologicznego, 116 studentach IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentach licencjackich studiów ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentach podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia przy Wydziale Lekarskim w Zabrzu i Politechnice Śląskiej, 151 studentach IV roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu oraz 121 studentach VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (wysoki poziom u przyszłych menedżerów ochrony ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of this research was vertification and comparison of the present state of knowledge among the students of different departments and years of study. The questions concerned the role of Medical Care Funds in the up-to-now healthcare system and the patient's right as far as the students' future professions as doctors, dentists, healthcare managers and medical rescuers is concerned. The questionnaire included 15 questions referring to the problem of functioning of the medical care institutions after the reform of healthcare services introduced in 1999. Distinct from most of the published works of this kind, the authors adopted a uniform "assessment" method following the principles of didactic measurement. The researches calculated: Range, Modal, Mediana, Arithmetic Average, Variance, Standard Deviation, Easiness of the Task, Difficulty of the Task, Skip Fraction, the Task's Differentiating Power, Reliability Coefficient of the Test. The calculation was conducted with the use of the Excel programme modified by the researchers to suit the needs of didactic measurement. The survey included 104 students of the 3rd of Dental Department, 116 of the students 4th year of Dental Department, 31 students of Bachelor's Medical Rescue Studies by the Medical Department in Zabrze, 18 students of Post-Graduate Management and Administration in Healthcare by the Medical Department in Zabrze and Silesian Technical University, 151 4th year students of the Medical Department in ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu odżywienia studentów medycyny a rzeczywiste mierniki oceny rozwoju somatycznego.
  Tytuł angielski: Self-assessment of medical students' state of nutrition and the real measures of somathic development estimation.
  Autorzy: Miarczyńska-Jończyk Halina, Malara Beata, Woźniak Joanna, Stęplewski Zygmunt, Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.341-346, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zainteresowanie problemem "epidemii otyłości" jest coraz powszechniejsze, jednak wiedza na jej temat jest płytka i rozwija się w sposób nieodpowiadający skali zjawiska. Wydaje się, że dotyczy to nawet środowiska studentów medycyny obcujących na codzień z problemami zdrowia i mających w przyszłości czuwać nad zdrowiem społeczeństwa. Piśmiennictwo oceniające zdrowie ludności opiera się na rozpowszechnieniu negatywnych mierników stanu zdrowia. Mniej uwagi poświęca się miernikom pozytywnym, które dzięki swej prostocie, dostępności i jednocześnie niewielkich nakładach finansowych, mogą być użyte w znacznie szerszym zakresie do badań epidemiologicznych nad otyłością. Celem pracy była ocena stopnia otyłości wśród studentów medycyny oraz porównanie deklarowanej samooceny z rzeczywistym stanem odżywienia wyrażonym wskaźnikiem BMI (body mass index). Badaniem objęto 416 studentów III-VI roku medycyny i stomatologii ŚAM. Zastosowano metodę anonimowej ankietyzacji przy użyciu kwestionariusza. Analizowano obiektywne wartości wskaźnika BMI, zawartość tkanki tłuszczowej, samoocenę oraz satysfakcję studentów ze swego stanu odżywienia. Analizy statystycznej dokonano za pomocą programu statystycznego Epi Info v. 5,01 Ib. Analiza zgromadzonego materiału wykazała niedowagę u 10,3 proc., nadwagę u 12 proc., a otyłość II stopnia u 1,9 proc. populacji studentów. U osób ze stwierdzoną otyłością tylko kobiety miały tego stuprocentową świadomość, natomiast 44,2 proc. mężczyzn uznało swoją ...

  Streszczenie angielskie: Problem of "obesity epidemic" is still very common, but the knowledge about this is limited and it develops very slowly. Probably it even concerns medical students who are in touch with health problems every day and who will watch over society's health in the future. Available literature estimating people's health is mainly connected with negative measures of human health condition. Positive measures are rarely used, although they are simply inuse and accessible (including financial accessibility). This kind of measures should be used in widest range to epidemiological investigation of obesity. The aim of this study was to estimate the level of medical student's obesity and to compare declared self-asssessment expressed by BMI. In the research 416 III - VI year students of Medical University in Silesia were involved. We used a number of anonymous questionnaires to receive required information. We analyzed objective value of BMI, fat tissue capacity, student's self-assessment and student's satisfaction of their state of nutrition. Statistic analyzes were done using Epi Info v. 5,0 1b program. Distribution of abnormal body weight among students under research was following: underweight - 10,3 p.c. of the students, overweight - 12 p.c. and IIř obesity - 1,9 p.c. of investigated population. Among people with confirmed obesity only 100 p.c. of women realized this fact and 44,2 proc. of men found their overweight as normal. Students' satisfaction of state of nutrition ...

  stosując format: