Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TYLKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Warunki socjalno-bytowe, stan zdrowia, cykl miesiączkowy, współżycie seksualne - co pomaga a co przeszkadza dziewczętom w postrzeganiu siebie w otaczającej rzeczywistości?
Tytuł angielski: Socio-economical status, state of health, menstrual cycle, sexual relation - how they influence girls' self-evaluation in surrounding conditions?
Autorzy: Zabielska Renata, Tylka Jan
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.88-90, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że na dziewczęta w wieku dojrzewania ogromny wpływ ma rodzina, szkoła i środowisko, w którym dojrzewają. Badaniami objęto 1371 dziewcząt (średnia wieku 16 ń 0,49 lat) ze szkół warszawskich, które wypełniły ankiety zawierające pytania dot. ich warunków życia, ogólnego stanu zdrowia, zaburzeń cyklu miesiączkowego, współżycia seksualnego oraz znajomości metod planowania rodziny. Przeanalizowano wskaźniki samooceny dziewcząt i ich skłonność do depresji. Średnia wieku wystąpienia menarche u dziewcząt warszawskich wynosi 12,8 ń 0,39 (11-20) lat. Po dwóch latach po menarche regularnie miesiączkuje 70,9 proc. nastolatek, 65,6 proc. zgłasza dolegliwości bólowe związane z menstruacją. Ponad 18 proc. 18-latek ma za sobą inicjację seksualną. Pożycie rodziców, rozwód lub śmierć jednego z nich nie wpływają na zmianę ocenianych wskaźników psychol. nastolatek. Nie wpływa również na nie rodzaj szkoły oraz faza i dzień cyklu miesiączkowego czy stosowanie antykoncepcji hormonalnej. Obecność partnera wyraźnie wpływa na podwyższenie samooceny nastolatek.

  Streszczenie angielskie: School and home environment may deeply affect adolescent girls's behavior. This investigation included 1371 girls (mean age 16ń 0,49 years) from different schools in Warsaw who were inquired about their living conditions, health menstrual cycle disturbances, sexual relations and knowledge of family planning. Their self-evaluation and sucseptibility to depression were estimated. The girls's mean age of menarche was 12,8 ń 0,39 yrs. Majority of the subjects (70,9 p.c.) had regular cycles and 65,6 p.c. suffered from menstrual pain two years after menarche. 18 p.c. of adolescents started intercourse up to the age of eighteen. Relation between parents, their divorce or death did not affect the girls's self-evaluation. Type of school, day and phase of menstrual cycle or hormonal contraception did not influence their psychological indices. Presence of a partner markedly increased adolescent's self-evaluation.


  2/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Stres psychiczny jako przyczyna rozwoju nadciśnienia i chorób układu sercowo-naczyniowego].
  Autorzy: Tylka Jan
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.25, il. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2001; 3 : 249-254
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Psychologiczna ocena pacjentów z tachyarytmiami nadkomorowymi leczonych ablacją przeznaczyniową.
  Tytuł angielski: Psychological profile of patients treated with transcatheter ablation.
  Autorzy: Pytkowski Mariusz, Tylka Jan, Kowalska Monika, Pytkowska Hanna, Kowalik Ilona
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.241-245, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: U chorych z częstoskurczami nadkomorowymi (SVT) po udanej ablacji preznaczyniowej przy użyciu prądu o wysokiej częstotliwości (RFA) wykazywano istotną poprawę jakosci życia. Cel pracy: Ocena wpływu RFA na obraz samego siebie i poziom lęku pacjentów z SVT. Materiał i metody: Do badania włączono 52 pacjentów (w tym 25 kobiet), w średnim wieku 43 lata (18-75 lat), poddanych ablacji SVT. Wskazaniami do RFA były: zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW) - u 28 chorych, częstoskurcz nawrotny w obrębie łącza przedsionkowo-komorowego (AVNRT) - u 20 pacjentów i migotania przedsionków (AF) - u 4 osób. Oceniano wpływ RFA na obraz samego siebie i poziom lęku u pacjentów poddanych temu zabiegowi. Badania wykonano przed zabiegiem ablacji oraz 3 miesiące po RFA. Do badania poziomu lęku użyto inwentarza stanu i cechy lęku (STAI). Do oceny obrazu samego siebie wykorzystano test przymiotnikowy Gougha i Heilbruna (ACL), a do badania nastroju - krótką skalę oceny nastroju (SMCS). Wyniki analizowano, używajac testu t-Studenta, wartości p ó 0,05 uznano za znamienne. Wyniki: Wstępne wyniki RFA były dobre u wszystkich pacjentów. Po 3 miesiącach obserwacji po zabiegu zanotowano nawrót SVT u 3 pacjentów. Jedynym istotnym powikłaniem RFA było wystąpienie bloku przedsionkowo-komorowego IIIř w 1. dobie po ablacji AVNRT. U tego chorego wszczepiono układ stymulujący serce typu VDD. W 3. miesiące po zabiegu zanotowano istotną redukcję poziomu lęku, mierzonego za pomocą kwestionariusza STAI (lęk jako: stan, p 0,002; cecha, p 0,02). Niektóre aspekty obrazu siebie...


  4/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Depresja po zawale mięśnia sercowego].
  Autorzy: Tylka Jan
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.128, 130, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Cardiology in Review 2001; 9(1) : 45
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: