Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TYKARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Resztkowe zwężenie przezaortalne a nadciśnienie tętnicze i masa lewej komory u dorosłych pacjentów po skutecznej operacji koarktacji aorty.
Tytuł angielski: Residual narrowing of the aorta, arterial hypertension and left ventricular mass after successful repair of coarctation of the aorta in adults.
Autorzy: Trojnarska Olga, Tykarski Andrzej, Ochotny Romuald, Cieśliński Andrzej
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.271-278, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pomimo skutecznej operacji, u części pacjentów z koarktacją aorty utrzymuje się nadciśnienie tętnicze. Celem pracy była ocena wpływu obecności resztkowego gradientu przez aortę zstępującą na wartości ciśnienia tętniczego oraz na wielkość i masę lewej komory serca u dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji chir. koarktacji aorty. Materiał i metody: Badano 62 chorych w średnim wieku 31,5 ń 11,28 roku, operowanych średnio w wieku 11,82 ń 8,75 lat, 19,1 ń 7,51 lat temu. Grupę kontrolną stanowiło 61 osób. U wszystkich oceniono spoczynkowe ciśnienie tętnicze, dokonano pomiarów długości późnorozkurczowej przegrody międzykomorowej (IVS) ściany tylnej (PW), wymiaru końcowoskurczowego lewej komory (LVD), oraz stopnia rezydualnego zwężenia aorty zstępującej. Obliczono masę lewej komory (LVM) i jej wskaźnik masy (LVMI). Wyniki: Nadciśnienie tętnicze ( 140/90 mm Hg) stwierdzono u 54 proc. grupy, częściej - u operowanych w wieku późniejszym. U 22 badanych resztkowy gradient przez aortę zstępującą (GrAoD) był większy od 20 mm Hg, u 14 z nich występowało nadciśnienie tętnicze. Porównano wartości powyższych parametrów między badanymi a grupą kontrolną i w podgrupach chorych z nadciśnieniem i bez nadciśnienia, zarówno z GrAoD jak i bez GrAoD. Oceniono korelacje liniowe między wiekiem pacjenta, w jakim wykonano operację, czasem, który upłynął od operacji, wartościami ciśnienia tętniczego oraz GrAoD a wybranymi parametrami echokardiograf. lewej komory serca. Wnioski: 1. U ponad połowy dorosłych pacjentów ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ leków hipotensyjnych na strukturę i funkcję dużych i małych naczyń tętniczych.
  Tytuł angielski: Effect of antihypertensive drugs on small and large arteries structure and funcion.
  Autorzy: Tykarski Andrzej, Krasińska Beata
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.25-31, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Changes in strucutre and function of arterial blood vessels are a part of pathogenesis of hypertension. On the other hand they develop in the course of the disease, being a serious risk factors for cardiovascular and cerebral complicatoins as well as cardiovascular mortality in hypertensive patients. A number of studies indicate that particular groups of preparations act differently on arterial wall despite similar hypotensive effect. Angiotensinconverting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor antagonists and calcium channel blockers significantly improve the structure of arterial vessels. Moderate effects were observed after administration of drugs, that inhibit autonomical nervous system, in particular blockers of alpha and beta-adrenergic receptors. THe majority of diuretics, non-cardioselective beta-blockers and dihydrazine cause only slight effects. The influence of particualr antihypertensive drugs on blood vessels structure should be one of factors regarding in the treatment of hypertension.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ pory zażywania wybranych leków hipotensyjnych o przedłużonym działaniu na całodobową skuteczność hipotensyjną i odpowiedź presyjną na kontrolowany wysiłek fizyczny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym : praca doktorska
  Autorzy: Mastej Mirosław, Tykarski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 193 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20804

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ leków hipotensyjnych na podatność tętnic w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: The influence of hypotensive drugs on the arterial compliance in hypertension.
  Autorzy: Krasińska Beata, Tykarski Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.176-183, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najpoważniejszych czynników ryzyka występowania incydentów sercowo-naczyniowych i mózgowych, a tym samym śmiertelności sercowo-naczyniowej wśród dorosłej populacji. Badania ostatnich lat wykazały, że ciśnienie skurczowe jest lepszym wskaźnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego i śmiertelności miż ciśnienie rozkurczowe, co zwróciło szczególną uwagę na rolę podatności dużych tętnic, zwłaszcza aorty. Upośledzenie podatności aorty i wzrost aortalnej prędkości fali tętna, stanowią wykładniki sztywności aorty. Upośledzenie podatności aorty powoduje podwyższone ciśnienia tętna i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Duże znaczenie patogenetyczne i rokownicze podatności dużych naczyń oraz możliwość oddziaływania na ich właściwości elastyczne poprzez leczenie hipotensyjne spowodowała zainteresowanie wpływem różnych grup leków obniżających ciśnienie na ścianę naczyń. Wiele przeprowadzonych badań wskazuje, że poszczególne grupy leków hipotensyjnych odmiennie wpływają na ścianę naczyniową, pomimo podobnmego efektu na wysokość ciśnienia tętniczego. takie leki, jak inhibitory konwertazy, blokery kanału wapniowego iazotany powodują istotne zwiększenie podatności. Umiarkowanie korzystny wpływ wykazują leki blokujące autonomiczny układ nerwowy, zwłaszcza blokujące zarówno receptory ... i ...Niewielkie zmiany obserwuje się po podaniu większości leków moczopędnych, niekardioselektywnych...-blokerów (propranolol) i dihydrazyny. Stąd wpływ poszczególnych grup leków hipotensyjnych na podatność tętnic powinien być jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze terapii hipotensyjnej.

  Streszczenie angielskie: Hypertension is a well - recognized cardiovascular risk factor in the population. A number of epidemiological studies have shown that systolic blood pressure is a better predictor of cardiovascular risk, morbidity and mortality than diastolic blood pressure. These studies have, in turn, drawn attention to loss of arterial flexibility. Reduced arterial compliance and increased aortic pulse wave velocity are markers of arterial rigidity. Increased pulse pressure is the results of arterial rigidity and is an independent marker of cardiovascular risk. Thus arterial compliance is becoming an increasing important clinical parameter. Recent studies have directed attention to the influence of antihypertensive therapy on the properties of the vessel wall and to arterial comliance. Drugs may affect compiliance in a number of ways despite of the same effect on decreasing blood pressure. ACE-inhibitors, calcium antagonist and nitrovasodilators increase arteruial compliance. Alpha and beta blockers demonstrate an intermediate beneficial effect on compliance. Diuretics and noncardioselective beta-blockers do not not change arterial comliance significantly. The influence of antihypertensive drugs on arterial comliance should be one of the factors in selecting the type of hypotensive therapy to adopt.

  stosując format: