Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TUROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wpływ czynników okołoporodowych na parametry hematologiczne krwi pępowinowej.
Tytuł angielski: Influence of peripartum factors on hematological values in the cord blood.
Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Wysocka Jolanta, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Remigiusz, Lemancewicz Adam, Urban Jan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.375-381, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  2/9

  Tytuł oryginału: Expression of very late antigen-4 and lymphocyte function-associated antigen-1 on peripheral blood lymphocytes from patients with graves disease.
  Autorzy: Bossowski Artur, Urban Mirosława, Stasiak-Barmuta Anna, Turowski Dariusz
  Źródło: Pediatr. Res. 2002: 52 (4) s.533-537, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 300,504

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the syudy was to estimate the expression of á1 integrin CD49d (very antigen-4), á2 integrin CD11a (lymphocyte function-associated antigen 1 alpha), l-selectin (CD62L), and intercellular adhesion molecule-1 [ICAM-1 (CD54)] on peripheral blood mononuclear cells in patients with Graves disease (GD0 (n = 45, mean age 15.9 ń 5.9 y), in patients with nontoxic nodular goiter (NTNG) (n = 25, mean age 15.2 ń 5.7 y), and in sex- and age-matched healthy control subjects (n = 25, mean age 15.9 ń 2.4 y). The expression of the lymphocyte adhesion molecules was analyzed by three-color flow cytometry. decreased percentages of CD49d+ and CD11a+ lymphocytes were observed in untreated Graves' patients in comparison to healthy controls (p 0.007, p 0.036) and non-toxic nodular goiter patients (p 0.006, p 0.019). The analysis of CD62L+ and CD54+ antigen expression on peripheral blood lymphocytes revealed increased percentages of L-selectin- and ICAM-1-positive cells in patients with GD (p 0.005 for CD62L, p 0.008 for ICAM-1) before methimazole therapy, compared with healthy controls. These abnormalities were absent in children with NTNG. In patients with unterated GD, a positive correlation was found between serum levels of free thyroxine and the percentage of CD54+ lymphocytes (r = 0.47, p 0.036). Statistically significant negative correlations existed between free tyroxine concentration in blood serum and the percentage of CD11a+ lymphocytes (r = -0.39,p 0.033). No such correlation was detected between the percentage of lymphocyte markers and serum levels of antithyroid antibodies...


  3/9

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości opieki pielęgniarskiej prowadzonej metodą procesu pielęgnowania i metodą tradycyjną nad pacjentami z nowotworem mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Baczewska Bożena, Turowski Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego w Lublinie
  Źródło: 2002, 215 k. : il., tab., bibliogr. 214 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Trans unsaturated fatty acids are components of atheromatous plaque.
  Tytuł polski: Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych są składnikami ludzkiej blaszki miażdżycowej.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Szumiłowicz Halina, Gutowski Piotr, Turowski Radosław, Samad Rabih
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przeprowadzono badania chromatograficzne blaszek miażdżycowych pobranych od 21 pacjentów w Klinice Chirurgii Naczyniowej PAM w Szczecinie, których operowano z powikłań zaawansowanej miażdżycy tętnic brzusznych i udowych. Cel pracy. Celem analizy było ustalenie czy izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych (występujące w utwardzonych tłuszczach spożywczych pochodzenia roślinnego) są istotnymi składnikami blaszki miażdżycowej. Materiał i metody. Kwasy tłuszczowe ekstrahowano mieszaniną Folcha, zmydlano metanolem 2-procentowym roztworem KOH i metylowano 14-procentowym BF3 w metanolu, otrzymując estry metylowe kwasów tłuszczowych. Analizę badanego materiału przeprowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Perkin-Elmer 8500, stosując program Chromed PI. Oceny zależności pomiędzy otrzymanymi parametrami dokonano na podstawie współczynnika korelacji rang Spearmana, przyjmując za istotne statystycznie wartości 0,05. Wyniki. W badanym materiale stwierdzono obecność różnych izomerów kwasów tłuszczowych, w tym także charakterystycznych dla utwardzanych tłuszczów roślinnych (zwłaszcza margaryn). Kwas elaidynowy (trans 9 C18:1) okazał się dominującym trans izomerem wśród jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Głównym reprezentantem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych był jeden ze sprzężonych dienów kwasu linolowego: cis 9 trans 11 C18:2. Wnioski. Wyniki badań wskazują na zależność pomiędzy występowaniem w diecie izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Chromatographic studies on fatty acid composition of atheromatous plaques obtained from 21 patients treated surgically in the Department of Vascular Surgery (Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland) for complications of atherosclerosis of abdominal aorta, iliac or femoral arteries, were carried out. Aim of the study. The aim of the study was to assess if the trans unsaturated fatty acids (occurring in hardened fats of plant origin) are substantial components of the atheromatous plaques. Material and methods. Fatty acids were extracted using Folch mixture, saponified in 2 p.c. KOH solution and methylated with 14 p.c. solution of BF3 in methanol, obtaining fatty acid methyl esters. The analysis of obtained material was carried out with a gas chromatograph Perkin-Elmer 8500, applying Chromed PI software. Correlations between obtained parameters were calculated using the Spearman's correlation coefficient, taking p 0,05 as statistically significant. Results. The presence of varied isomers of fatty acids in the analysed material (among them typical for the hardened plant fats) was established. Elaidic acid (trans-9 C18:1) served as a major trans isomer among monounsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids was one of conjugated diens of linoleic acid: cis-9, trans-11 C18:2. Conclusions. The results of the study show the relationship between trans unsaturated ...


  5/9

  Tytuł oryginału: Retikulocyty krwi pępowinowej i ich frakcje w ciąży fizjologicznej i powikłanej.
  Tytuł angielski: Cord blood reticulocytes and reticulocyte subtypes in normal and complicated pregnancy.
  Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Jan, Wysocka Jolanta
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.145-153, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie automatycznej oceny retikulocytów za pomocą cytometrii przepływowej znacznie poprawia dokładność badania, a także tworzy możliwość analizy nowych jakościowo zmiennych - wskaźników dojrzałości retikulocytów. Wiadomo, że niedotlenienie jest ważnym czynnikiem krwiotwórczym, a retikulocyty są czyłym wykładnikiem funkcji i dojrzałości hematopoezy. Celem pracy była ocena liczby retikulocytów i ich frakcji w krwi pępowinowej uzyskanej po porodzie z ciąż fizjologicznych oraz ciąż, w których powikłania mogły być związane z przewlekłym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym. Przebadano 294 próbki krwi pępowinowej, uzyskane pomiędzy 26 a 42 tygodniem ciąży, z czego 233 pochodziły z ciąż o prawidłowym przebiegu, a 58 z ciąż powikłanych. Uzyskano następujące wyniki (średnia ń odchylenie standardowe): liczba retikulocytów - 268 ń 63 10**9l odsetek retikulocytów - 6,4 ń 1,5 proc., frakcja młodych retikulocytów (HFR - high fluorescence reticulocyte) - 11,3 ń 3,8 proc.; frakcja średnio dojrzałych retikulocytów (MFR - medium reticulocyte fraction) - 18,1 ń 4,7 proc.; frakcja dojrzałych retikulocytów (LFR - low reticulocyte fraction) - 70,7 ń 7 proc.; frakcja niedojrzałych retikulocytów (IRF - immature reticulocyte fraction) - 29,3 ń 7 proc. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wieku ciążowego obniża się odsetek retikulocytów, zaś wartość ich frakcji nie zmienia się w istotny sposób. W ciąży powikłanej obserwuje się różnice dojrzałości w subpopulacjach retikulocytów w porównaniu z ciążą fizjologiczną.


  6/9

  Tytuł oryginału: Promocja i edukacja zdrowia psychicznego.
  Tytuł angielski: Psychical health promotion and psychical health education.
  Autorzy: Cegiełkowska-Bednarczyk Agnieszka, Turowski Krzysztof
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.10-12, bibliogr. 12 poz. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/9

  Tytuł oryginału: Różne zależności między chorobą somatyczną a stanem psychicznym oraz konsekwencje edukacyjne.
  Tytuł angielski: Different dependences between somatic illness and psychical state; educational consequences.
  Autorzy: Cegiełkowska-Bednarczyk Agnieszka, Turowski Krzysztof
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.69-74, bibliogr 12 poz. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: The effects of radioiodine therapy on peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with Graves' disease. Preliminary report.
  Autorzy: Turowska Magdalena D., Turowski Dariusz, Wysocka Jolanta, Rogowski Franciszek
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.35-38, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Treatment of Graves' disease patients with radioactive iodide (131I) is becoming the standard therapy in an increasing group of cases but can induce alterations in immune response, like increasing levels of thyroid autoantibodies, and, in part, exacerbation of ophthalmopathy. The aim of this study was to assess the changes in peripheral blood (PB) lymphocyte subpopulations after 131I treatment of patients with Graves' disease. Material and methods: The study was carried out in a group of 30 patients with Graves' disease (23 f; 7 m) 49.5 ń 10.0 years of age, 26 with different subjective ocular signs like gritty sensation, increased lacrimation, orbital pain, and exophthalmos. PB lymphocyte subsets were analysed by cytofluorometry, serum concentration of TSH and fT4 were evaluated before and 6 weeks after radioiodine treatment. Results: After 131I treatment a signficant increase in CD3+, CD4+, CD3+HLA-DR+ and a decrease in CD19+ percentages of lymphocyte subsets were found in comparison with the initial evaluation. No significant changes in percentage of CD8+ and NK (CD3-CD16+ CD56+) cells were observed during this study. A significant increase in TSH and a slight decrease in fT4 concentration took place in the 6th week after 131I appliation. The patients without subjective improvement of ocular signs during the therapy initially had a percentage of CD3+, CD8+ lymphocytes which was signficantly lower compared with those with regression of ocular signs observed after 131I treatment. Conclusions: The changes in PB lymphocyte caused by 131I treatment of Graves' disease confirm the involvement of acquired cellular immunity after radiation damage of the thyroid gland...


  9/9

  Tytuł oryginału: Wszczepienie protezy prostej jako metoda z wyboru w leczeniu tętniaków aorty brzusznej : ocena chorych operowanych w latach 1986-2000 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej : praca doktorska
  Autorzy: Turowski Radosław, Gutowski Piotr (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 57 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: