Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TURCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Dynamika zmian właściwości reologicznych krwi i osocza w niedokrwiennym udarze mózgu.
Tytuł angielski: Dynamics of the changes of blood and plasma rheological properties in ischaemic stroke.
Autorzy: Turczyński Bolesław, Pierzchała Krystyna, Słowińska Ludmiła, Becelewski Janusz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.189-196, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było ustalenie związku pomiędzy zaburzeniami hemoreologicznymi a stopniem zmian chorobowych u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu oraz badanie dynamiki zmian lepkości krwi i osocza w trakcie hospitalizacji. W zależności od stopnia ciężkości niedokrwiennego udaru mózgu chorych podzielono na dwie grupy: I stanowiło 10 chorych w wieku 64 ń 11,8 roku, u których stopień udaru wyrażony był w skali National Institutes of Health i wynosił 5-8 pkt.; II - 8 chorych w wieku 65 ń 10 roku, u których stopień udaru mieścił się w granicach 16-18 pkt. Pomiary lepkości krwi przeprowadzono za pomocą wiskozymetru Brokfielda w układzie stożek - płytka, a pomiary lepkości osocza za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohda w temeperaturze 37řC. Oprócz badań reologicznych wykonano badania morfologiczne krwi, OB oraz badania biochemiczne (stężenie cukru we krwi, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL, trójglicerydów i białka całkowitego). Stwierdzono, że u chorych z grupy II zarówno lepkość krwi pełnej, jak i osocza, a także lepkość skorygowana były istotnie wyższe. Co więcej, stopień zaburzeń reologicznych krwi i osocza łączył się z ciężkością przebiegu choroby. Obserwacja dynamiki zmian parametrów reologicznych wykazała, że w trakcie hospitalizacji parametry reologiczne krwi i osocza poprawiały się w miarę polepszenia stanu zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish relation between hemorheological disturbances and the degree of pathological changes in patients with ischaemic cerebral stroke as well as to examine the dynamics of changes in blood and plasma viscosity during hospitalization and treatment. The patients were divided into two groups according to ischaemic changes extent recognized on the basis of tomogram and clinical examination: group I - ten patients at the age of 64 ń 11,8, years with hemiparesis and with hypodense cerebral foci several mm in diameter; group II - eight patients at the age of 65 ń 10 years with hemiplegia and more severe course of disease. The hypodense foci in the brain were several centimeters blood viscosity measurements were carried out by Brookfield's viscometer using cone-plate system and plasma viscosity by Ubbelohd's capillary viscometer at the temperature of 37řC. Apart from rheological examinations, blood morphological measurements, ESR and biochemical examinations, such as sugar blood concentration, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglicerides and total serum proteins were performed. It was found that in patients in te group II both viscosity of whole blood and plasma as well as corrected viscosity were significantly higher. What is more, degree or rheological disturbances of blood and plasma was rel;ated to severity of the course of the disease. Observation of the dynamics of changes in rheological parameters showed that rheological parameters of blood and plasma during hospitalization and treatment improved along with recovery.


  2/11

  Tytuł oryginału: Zmiany lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału serca.
  Tytuł angielski: The whole blood and plasma viscosity changes in course of acute myocardial infarction.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Słowińska Ludmiła, Szczęsny Stanisław, Baschton Marek, Bartosik-Baschton Anita, Szyguła Jacek, Wodniecki Jan, Spyra Janusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.971-978, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie zmian lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego - na poczatku choroby (okres 1), w drugim do trzeciego dnia (okres 2) oraz po około 10 dniach od początku choroby (okres 3). Badania przeprowadzono u 77 chorych (średnia wieku 56,8 ń 9,8 lat). Wykonywano pomiary lepkości krwi przy szybkościach ścinania [s**-1]: 0,116; 1,0; 4,59; 150 oraz lepkości osocza. Ponadto oznaczano hematokryt, niektóre składniki biochemiczne krwi, takie jak: stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein i HDL, fibrynogenu oraz wskaźniki morfologiczne krwi. Oprócz lepkości krwi przy naturalnym hematokrycie oznaczano lepkość skorygowaną odniesioną do stałego hematokrytu 45 proc. Wyniki odniesienia do grupy kontrolnej złożonej z 110 osób zdrowych (średnia wieku 56,6 ń 10 lat). Część osób grupy kontrolnej charakteryzowała się obecnością niektórych czynników ryzyka miażdżycy (otyłość, nadciśnienie, palenie papierosów). Stwierdzono, że lepkość krwi przy naturalnym hematokrycie w 1 okresie choroby była istotnie wyższa w porównaniu z grupą kontrolną, obniżyła się w 2 okresie choroby, a następnie wzrosła w 3 okresie. Natomiast lepkość skorygowana krwi we wszystkich okresach zawału serca, a szczególnie w okresie 2 była istotnie podwyższona. Zaburzeniom reologicznym u chorych na zawał serca towarzyszył wzrost stężenia cholesterolu, lipoprotein LDL, triglicerydów oraz fibrynogenu. Natomiast istotnie niższe było stężenie lipoprotein HDL. W zakresie wskaźników morfologicznych krwi, poza istotnym wzrostem liczby leukocytów, nie stwierdzono istotnych różnic...


  3/11

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian lepkości pełnej krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału serca : praca doktorska
  Autorzy: Baschton Marek, Turczyński Bolesław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofizyki w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 78 k. : il., tab., bibiogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/11

  Tytuł oryginału: Leczenie derpesji wieku podeszłego.
  Tytuł angielski: Treatment of old age depression.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Turczyński Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.782-788, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Depresje wieku podeszłego stanowią istotny problem kliniczny nie tylko ze względu na swe znaczne rozpowszechnienie ale także z powodu trudności i ograniczeń związanych z leczeniem przeciwdepresyjnym osób starszych. Ze względu na liczne działania niepożądane i przeciwwskazania, mimo dużej skuteczności trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne wychodzą z użycia w leczeniu depresji wieku podeszłego. Najchętniej stosuje się leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, które są bezpieczne i mają stosunkowo niewiele działań niepożądanych. Wydaje się, że w cięższych, zwłaszcza endogennych depresjach najbardziej odpowiednimi lekami są moklobemid i mianseryna. Nowsze leki przeciwdepresyjne takie jak wenlafaksyna, milnacipran, reboksetyna, mirtazapina są obiecujące jednak niewielka, jak na razie liczba badań klinicznych ogranicza ich zastosowanie. Niedocenianą i bezpieczną metodą leczenia depresji wieku podeszłego są elektrowstrząsy. Stosowane powinny być zwłaszcza w ciężkich i lekooporncyh depresjach endogennych. Kolejną, niedocenianą i niezastąpioną metodą leczenia jest psychoterapia. Błędne przekonanie o jej nieskuteczności w przypadku osób starszych powoduje, że jest sotsowana zbyt rzadko. Nie można także zapominać o ogromnym znaczeniu dla powodzenia terapii wsparcia ze strony osób bliskich, a szczególnie rodziny chorego.

  Streszczenie angielskie: Old age depression is an important clinical problem not only because of its high prevalence but also because of treatment difficulties. In spite of high efficacy tricyclics are not often used in elderly because of its adverse events. The most commonly used are SSRIs which are much more safe. It seems that moclobemide and mianserin are the best choice in melancholic type of derepssion. Newer antidepressants like venlafaxine, milnacipran, reboxetine, mirtazapine seems to be quite promising. Electroconvulsive therapy is a safe method however unappreciated. ECT should be used in severe and drug resistant depression. Another underestimated method of treatment old age depression is pychotherapy. Social support is necessary for successful treatment.


  5/11

  Tytuł oryginału: Depresja u osób w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Old age depression.
  Autorzy: Turczyński Jacek, Bilikiewicz Adam
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (2) s.99-107, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wraz ze starzeniem się społeczeństw i zwiększaniem odsetka ludzi starych w ogólnej populacji problem zaburzeń nastroju staje się coraz bardziej istotny. Zespoły depresyjne obok otępień należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku. Częstość jakichkolwiek zaburzeń depresyjnych osób po 65 roku życia ocenia się na około 15-20 proc., a dużej depresji - na 2-5 proc. Panuje powszechne przekonanie o odmienności obrazu klinicznego depresji u osob w podeszłym wieku. Za objawy charakterystyczne dla depresji osób starszych uważa się płaczliwość, drażliwość, większą intensywność lęku, skargi na rozmaite delegliwości somatyczne oraz urojenia, zwłaszcza hipochondryczne i nihilistyczne, poczucie winy, myśli i zamiary samobójcze. Uznaje się również, że depresja u osób starszych częściej może imitować swym obrazem zespoły nerwicowe. Wiele badań prowadzonych w ostatnich latach wskazuje jednak na brak istotnych różnic w obrazie klinicznym depresji u osób starszych i młodszych, co może się wiązać ze stosowaniem aktualnie obowiązujących kryteriów diagnostycznych ICD-10 i DSM-IV. Najnowsze badania wskazują również na fakt, że wbrew obiegowym opiniom i przekonaniom rokowanie co do ustąpienia depresji nie pogarsza się wraz z wiekiem. Niewątpliwie wpływają na to coraz nowocześniejsze i skutecznjesze metody leczenia, głównie farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: It estimates that the prevalence of depressive disorders in the population over 65 is aproximately 15-20 p.c. and major depressive disorder 2-5 p.c. It is the common opinion that old age depression varies. Characteristic symptoms of old depression are: tearfulness, nervousness, increasing intensity of anaxiety and agitation, somatic complaints, delusions (particulary hypochondrial and nihilistic), feel of guilt, suicidal thougghts and intensions. depresion in eldery often mimics neurosis. Most recent clinical studies indicate that there is no difference between old and young age depression. The reason may be using of DSM-IV or ICD-10 diagnostic criteria. The newest studies indicate that prognosis of depression treatment doesn't get worse as getting older. It seems to be an advantage of present pharmacotherapy of depression.


  6/11

  Tytuł oryginału: Praca Ludwika Przybyłko De pravo organorum situ z 1837 : pierwszy polski opis przepukliny przeponowej oraz wad ułożenia narządów
  Autorzy: Skalski Janusz, Kovalenko Inna, Haponiuk Ireneusz, Turczyński Bolesław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.57-61, il., bibliogr. 7 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku


  7/11

  Tytuł oryginału: Skuteczność wybranych grup leków przeciwdepresyjnych w leczeniu zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Efficacy of selected antidepressants in senile depressive disorders - the author's own research.
  Autorzy: Łapin Joanna, Bidzan Leszek, Turczyński Jacek, Sołtys Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.147-155, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Apart from dementia, depressive disorders are the commonest psychiatric disorders of eldery people. The treatment of these patients encounters numerous limitations due to their susceptibility to undesirable effects. Therefore, new better drugs are being searched for, which would be as effective as tricyclic (TLPD) antidepressants. The purpose of the research was to assess the effectiveness of selected antidepressants in senile depressive disorders. 90 patients (76 women and 14 men), diagnosed with a depressive episode according to the ICD-10 criteria, were examined. The following scales were used: the MMSE, Hachinski, IADL, GDS, ADAS and GdeprS. The CGI scale was used to assess clinical improvement. The research showed that mianserine was as effective as the TLPD. Both the TLPD and mianserine proved to be more efficient than the SSRI.


  8/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji wieku podeszłego i ich znaczenie rokownicze dla farmakoterapii.
  Tytuł angielski: The cognitive deficits in late-life depression and their prognostic value for pharmacotherapy.
  Autorzy: Sołtys Krzysztof, Bidzan Leszek, Turczyńskiut. Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.167-176, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognitive deficits in the late-life depresion are considered as risk factor for presentation of dementia in the long-term prognosis. In this research we were looking for correlation between the cognitive deficits and depression, their influence for the short-term prognosis and the activity of daily living in the eldery. 90 patients with depression (ICD-10 criteria were used) were assessed with scales: MADRS, MMSE, ADAS, IADL. After 3 months the evaluation with clinical improvement scale was made. The results indicate for correlations between the cognitive deficits and intensity of depression. No influence of cognitive deficits level for the clinical improvement after 3 months was proved. The intensity of depression was connected with lower level of daily living activities (assessed with IADL).


  9/11

  Tytuł oryginału: Geriatryczna Skala Depresji (Geriatric Depression Scale) jako pomocnicze narzędzie diagnostyczne u pacjentów powyżej 55 roku życia.
  Tytuł angielski: GDS as auxillary diagnostic tool at patients above 55 of year of life.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.187-192, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to examine the Geriatric Depresion Scale translated into Polish for its sensitivity and specificity in relation to obligatory criterions ICD-10. 208 at random selected patients from Psychiatry Department and Psychiatry Clinic were included into study. Diagnosis was based on ICD 10 criteria. Geriatric Depression Scale were used in full version containing 30 of questions directed to examined (self-rating). Each questions was read to examined persons. At last 185 persons were included to statistical analysis's. Sensitivity and specificity obtained for critical value equal or higher from 11 points, were 81 p.c. and 47 p.c. Geriatric Depression Scale is useful tool in initial diagnosis of depression in older people. However one should be clearly to underline, that investigation with Geriatric Depression Scale should start diagnostic process, never while to take place full psychiatric investigations.


  10/11

  Tytuł oryginału: Strata osoby bliskiej a poziom funkcji poznawczych u osób z otępieniem typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: The loss of a close person and the cognitive functions of persons with Alzheimer type dementia.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Jacek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.695-702, tab., bibliogr 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the present investigations was qualification of influence of loss of near and dear persons on cognitive functions in persons with Alzheimer's disease. Method: The initial population consisted of all the people who in the period from 1/02 to 30/10/2000 were treated at one of the following psychiatric treatment institutions: psychiatric ward of the hospital, psychiatric regional outpatient clinic, psychiatric department. The qualifying criteria were: - patient's consent to the examinations; - possibility of obtaining an objective interview; - no psychic diseases in the interview; - recognition of dementia syndrome on the basis of DSM IV criteria. 59 persons have been qualified for the examinations. After qualifying the patient basic examination was being conducted and consisted of the following elements: - Mini Mental Scale Examination (MMSE); - Alzheimer's Disease Assessment Scale: AMDP scale - invetory 3 - anamnesis was applied to obtain history data. Results: The investigations showed a possible relationship between stress factors and degree of cognitive function.


  11/11

  Tytuł oryginału: Rola urazów psychicznych z dzieciństwa w rozwoju zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of mental trauma in childhood on the development of psychiatric disorders in adulthood.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.37-46, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wpływ niekorzystnych wydarzeń z okresu dzieciństwa na występowanie zaburzeń psychopatologicznych w późniejszych okrseach życia dostrzeżono już dawno. Prawdopodobnie dotyczy on różnych zaburzeń psychicznych, w patogenezie których postuluje się między innymi rolę stresu z zaangażowaniem mechanizmów neurobiologicznych osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (PPN). W świetle koncepcji rozwojowych, wskazujących na istnienie tak zwanych krytycznych okresów w kształtowaniu się poszczególnych regionów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wydaje się, że wiek, w którym występują czynniki zaburzające rozwój, może mieć szczególne znaczenie. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę grupy liczącej 243 pacjentów z rozpoznaniem otępienia, zaburzeń depresyjnych i nerwicowych. Stwierdzono, że wydarzenia niepożądane w grupie otępień występowały częściej w okresie wczesnego dzieciństwa, a w grupie zaburzeń depresyjnych i nerwicowych w okresie późniejszym. U wszystkich badanych wcześniejszy uraz wiązał się również z większym zaburzeniem funkcji poznawczych, podczas gdy zaburzenia napędu psychoruchowego były istotnie bardziej nasilone u pacjentów, u których ekspozycja na czynniki niekorzystne wystąpiła w późniejszym okresie dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The influence of stressful events in childhood on the development of psychopathologic disorders later in life has long been observed. It may play an important role in the pathogenesis of several psychiatric disorders, which involve different neurobiological mechanisms of the hypothalamus-pituitary gland-adrenal axis. Taking in account developmental concepts, which postulate existence of critical periods in the development of the central nervous system, one has to assume that the age at which the mental stress appears may have a crucial role. In our study we analyzed data of 243 patients with dementia, depressive disorders and anxiety disorders. Stressful events were more frequent early during childhood in the group of patients with dementia. In the group of patients with depressive and anxiety disorders mental stress apeared more often later during childhood. Patients who experienced mental trauma early in life had greated impairment in cognitive functions. Impairment in psychomotor functions was greater in those patients who were exposed to mental trauma during later fazes of childhood.

  stosując format: