Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TUPIKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Etyka sportu.
Tytuł angielski: The ethic of the sport.
Autorzy: Tupikowski Jerzy
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.21-23, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • medycyna sportowa

    Typ dokumentu:
  • praca przeglądowa

    Streszczenie polskie: Perspektywa antropologii filozoficznej dostarcza rozumienia człowieka jako istoty w ciągłym rozwoju. Człowiek jest osobą - jest to fundamentalny powód, dla któ ego byt ludzki (dusza i ciało) jest ujmowany jako byt etyczny. Każdy człowiek jest wezwany do bycia coraz bardziej doskonałym zarówno w swoim rozwoju cielesnym, jak i duchowym. Antropologiczne i etyczne zarazem "bycie ku pełni wzrostu" jest zasadniczym celem sportu. W tym świetle sport, traktowany jako nieodzowny sposób rozwoju sportowców (kobiet i mężczyzn), jest najlepszą drogą (poza przestrzenią duchową) kształtowania osobowej doskonałości. Sport jest więc integralną częścią ludzkiej kultury.

    Streszczenie angielskie: The perspective of the philosophical anthropology gives the understanding of the man as the creature in the permanent becoming. The man is the person - this is a fundamental reason in which the human being (soul and body) is treated as a ethical being. Each man is evocated to be more and more perfect in his bodily and spiritual development. The anthropological and ethical "to be in full swing" is the main purpose of the sport. In this light the sport, treated as the very good way of the increase of the sportsmen and sportswomen is the best manner (besides the spiritual area) of the personal perfection. Thus the sport is the part of the human culture.

    stosując format: