Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TROJNAR
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne i położnicze w czasie ciąży i porodu u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca metodą Fontana z powodu wspólnej komory o morfologii komory lewej - opis przypadku.
Autorzy: Markwitz Wiesław, Trojnarska Olga, Ropacka Mariola, Bręborowicz Grzegorz H., Ochotny Romuald, Madejczyk Mateusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.305-307, bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu, analiza zmienności rytmu zatokowego i dyspersja odstępu Q-T u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina.
  Tytuł angielski: Cardiac arrhythmia, heart rate variability parameters and QT dispersion in adult patients with Ebstein's anomaly.
  Autorzy: Trojnarska Olga, Wachowiak-Baszyńska Hanna, Ochotny Romuald, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.59-65, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bardzo rzadko obserwowanej w populacji dorosłych anomalii Ebsteina, polegającej na przemieszczeniu płatków zastawki trójdzielnej w kierunku prawej komory, dochodzi do licznych nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu oraz utrudnienia przewodzenia, co istotnie pogarsza stan kliniczny i rokowanie chorych. Cel pracy: Ocena zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV) i dyspersji QT u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina. Materiał i metody: Badaniem objęto 15 nieoperowanych chorych (4 kobiety i 11 mężczyzn) w wieku 21-60 lat (śr. 38,5 ń 11,9 lat), u których dokonano analizy 12-odprowadzeniowego EKG w celu oceny dyspersji QT oraz wykonao całodobowe monitorownaie EKG metodą Holtera, aby zbadać HRV. Wyniki: Rytm zatokowy, przewiedziony z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa, stwierdzano u 14 pacjentów, u jednego utwalone, a u kolejnego napadowe migotanie przedsionków. Ekstrasystolię nadkomorową zarejestrowano u 10 chorych, w tym u 4 z nich częstoskurcze nadkomorowe. Zespół preekscytacji obserwowano u 2 osób. U jednej z nich, u której napady częstoskórczów powodowały omdlenia, wykonano skuteczną ablację drogi dodatkowej. Komorowe zaburzenia rytmu występowały u 8 badanych, w tym formy złożone (pary, pobudzenia gromadne oraz różnokształtne) jedynie u 3 spośród nich. Zaburzenia przewodzenia pod postacią bloku przedsionkowo -komorowego (AV) Iř obserwowano u 3 pacjentów, u dwóch nasilającego się w nocy do bloku AV IIř typu 1, w tym u ...

  Streszczenie angielskie: Ebstein's anomaly is an infrequent congenital heart disease observed in adult population. The main abnormality refers to tricuspid valve's leaflets displacement, but coexisting cardiac arrytmia and conduction disturbances may have significant impact on natural history and prognosis. The aim of the study: Analysis of cardiac arrhyhmia and conduction disturbances and time-domain heart rate variability (HRV) parameters and QT-dispersion in adult patients with Ebstein's anomaly. Material and methods: Study group included 15 patients (4 women and 11 men) with Ebstein's anomaly (without previous history of cardiosurgery intervention), aged 21-60 years (mean value 38.5 ń 11.9 years), in whom standard 12 lead ECG for QTdispersion assessment and 24-hours Holter monitoring for arrhythmia and parameters analysis were performed. Results: 14 patients were in sinus rhythm (1 patient revealed episodes of paroxysmal atrial fibrillation) and 1 patient had permanent atrial fibrillation (his data were not included into HRV analysis). Supraventricular extrasystole were observedin 10 patients (including 4 patients with episodes of supraventricular tachycardia). Preexcitation syndrome was documented in 2 patients, 1 patients - significantly symptomatic (recurrent syncope) undervent successful RF ablation. Ventricular arrhythmia was observed in 8 patients (3 patients had episodes of multiform ventricular extracystole, ventricular pairs or non-sustained ventricular tachycardia). Ist degree ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Wypadanie płatka zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: Mitral valve prolapse.
  Autorzy: Siwińska Aldona, Bobkowski Waldemar, Trojnarska Olga, Górzna-Kamińska Hanna, Mroziński Bartłomiej, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.155-164, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono patofizjologię, przebieg naturalny, zasady diagnostyki i leczenie wypadania płatka zastawki mitralnej (mitral valve prolapse- MVP) u dzieci i dorosłych. Przeanalizowano obraz kliniczny MVP u 151 dzieci leczonych w latach 1992 - 2001 w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii A.M. w Poznaniu. Szczegółowej ocenie poddano wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego oraz obraz echokardiograficzny oraz ekg u dzieci z MVP.

  Streszczenie angielskie: Contemporary views on pathgenesis, diagnosis and treatment of mitral valve prolapse in children and adults have been presented. The analysis of clinical symptoms of mitral valve prolapse in 151 children treated in Department of Pediatric Cardiology and Nephrology, University of Medical Sciences in Poznań have been indicated.


  4/9

  Tytuł oryginału: Ebstein anomaly. Comparison of echocardiographic and clinical parameters of the rogression of the disease.
  Tytuł polski: Anomalia Ebsteina. Porównanie echokardiograficznego wskaźnika zaawansowania z obrazem klinicznym u dorosłych.
  Autorzy: Trojnarska Olga, Wachowiak-Baszyńska Hanna, Ochotny Romuald, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.242-250, tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Ebstein anomaly is a rare congenital heart disease. Only 5 p.c. of patietns with this disorder survive to the fifth decade. Celenmayer at al. introduced an echocardiographic prognostic index (EGE) which was validated in children with Ebstein anomaly. A high value of this index independently identifies patients at high risk of death. Aim. To assess the progression of Ebstein anomaly in adults using the EGE index and to establish the clinical value of the index. Methods. The study group consisted of 16 patients with Ebstein anomaly, aged 21-60 years (mean 34.6 ń 12.8 years). All patients underwent clinical evaluation, ambulatory ECG monitoring and echocardiography which served for the EGE index calculation. Results and conclusions. None of the patients had EGE 0.5. Nine pateints had EGE index 0.5 - 0.9, three - from 1.0 to 1.49, and four - 1.5. Contrary to the view presented in literature, adults with Ebstein anomaly presented a high progression of the disease. The majority of patients had frequent supraventricular arrhythmias which were not related to the echocardiographically assessed degree of progression of the disease. Preexcitation syndrome which may be a cause of dangerous paroxysmal supraventricular tachyarrhythmias, was observed in patientswith Ebstein anomaly more frequetnly than in the general population. Ventricular ectopy was present in a minority of patients with Ebstein anomaly and was related to the degree of the echocardiographic progression of the disorder which might have been due to the higher area of the atrialised right ventricle in more advanced cases...


  5/9

  Tytuł oryginału: Resztkowe zwężenie przezaortalne a nadciśnienie tętnicze i masa lewej komory u dorosłych pacjentów po skutecznej operacji koarktacji aorty.
  Tytuł angielski: Residual narrowing of the aorta, arterial hypertension and left ventricular mass after successful repair of coarctation of the aorta in adults.
  Autorzy: Trojnarska Olga, Tykarski Andrzej, Ochotny Romuald, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.271-278, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pomimo skutecznej operacji, u części pacjentów z koarktacją aorty utrzymuje się nadciśnienie tętnicze. Celem pracy była ocena wpływu obecności resztkowego gradientu przez aortę zstępującą na wartości ciśnienia tętniczego oraz na wielkość i masę lewej komory serca u dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji chir. koarktacji aorty. Materiał i metody: Badano 62 chorych w średnim wieku 31,5 ń 11,28 roku, operowanych średnio w wieku 11,82 ń 8,75 lat, 19,1 ń 7,51 lat temu. Grupę kontrolną stanowiło 61 osób. U wszystkich oceniono spoczynkowe ciśnienie tętnicze, dokonano pomiarów długości późnorozkurczowej przegrody międzykomorowej (IVS) ściany tylnej (PW), wymiaru końcowoskurczowego lewej komory (LVD), oraz stopnia rezydualnego zwężenia aorty zstępującej. Obliczono masę lewej komory (LVM) i jej wskaźnik masy (LVMI). Wyniki: Nadciśnienie tętnicze ( 140/90 mm Hg) stwierdzono u 54 proc. grupy, częściej - u operowanych w wieku późniejszym. U 22 badanych resztkowy gradient przez aortę zstępującą (GrAoD) był większy od 20 mm Hg, u 14 z nich występowało nadciśnienie tętnicze. Porównano wartości powyższych parametrów między badanymi a grupą kontrolną i w podgrupach chorych z nadciśnieniem i bez nadciśnienia, zarówno z GrAoD jak i bez GrAoD. Oceniono korelacje liniowe między wiekiem pacjenta, w jakim wykonano operację, czasem, który upłynął od operacji, wartościami ciśnienia tętniczego oraz GrAoD a wybranymi parametrami echokardiograf. lewej komory serca. Wnioski: 1. U ponad połowy dorosłych pacjentów ...


  6/9

  Tytuł oryginału: 1st Joint European/North American Sympozjum on Congenital Heart Disease in Adult, Londyn, 26-28 września 2002.
  Autorzy: Trojnarska Olga
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.475-476 - 1 Sympozjum nt. wad wrodzonych serca u dorosłych Londyn 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/9

  Tytuł oryginału: Neuroprotekcja w padaczce.
  Tytuł angielski: Neuroprotection in epilepsy.
  Autorzy: Małek Robert, Trojnar Michał K., Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (4) s.337-342, tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieje wiele prac eksperymentalnych potwierdzających, że drgawkom towarzyszą zmiany neurodegeneracyjne. Niektóre z nich sugerują, że neurodegeneracja może osłabiać działanie leków przeciwpadaczkowych (LPP). W tym kontekście wydaje się, że neuroprotekcyjne oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) powinno odgrywać kluczową rolę w farmakoterapii padaczki. Wśród wielu potencjalnych leków neuroprotekcyjnych LPP wydają się zajmować szczególną pozycję. Dzięki ich dużej heterogenności oraz różnorodnym mechanizmom działania już teoretycznie wydają się one dobrymi kandydatami na leki neuroprotekcyjne. Z tego powodu w pracy naszej skupiliśmy się na przedstawieniu dowodów na neuroprotekcyjne działanie LPP, opartych na eksperymentalnych modelach neurodegeneracji u zwierząt. Mimo, że nasza wiedza dotycząca działania neuroprotekcyjnego LPP jest wciąż niekompletna, leki te mogą stać się w przyszłości niezwykle cenne w terapii wielu stanów degeneracyjnych OUN. Szczególnie dużą nadzieję należy wiązać z nowymi LPP, jednak by to potwierdzić, potrzebne są dalsze badania zarówno eksperymentalne, jak i kliniczne.

  Streszczenie angielskie: There are many experimental data conforming that seizures are associated with neurodegeneration. Some of them suggest that neurodegeneration may decrease the efficacy of antiepileptic drugs (AEDs). In this context, neuroprotection should play a crucial role in the pharmacotherapy of epilepsy. Among many potential neuroprotectants, AEDs serum to be in a privileged position. Theoretically, due to their heterogeneity and diverse mechanisms of action, this group is a perfect candidate for brain protectors. Hence, in this study we focus on evidence of neuroprotective properties of AEDs, based on animal experimental models of neurodegeneration. Although our knowledge about the neuroprotective properties of AEDs is still incomplete, there is hope that this group may become very advantageous in the therapy of many neurodegenerative conditions. Particularly new AEDs seem to hold promise. This, however, necessitates further studies both experimental and clinical.


  8/9

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of an antiepileptic drugs.
  Autorzy: Trojnar Michał K., Małek Robert, Chrościńska Magdalena, Nowak Stanisław, Błaszczyk Barbara, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.557-566, tab., bibliogr. 70 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental and clinical data indicate that epilepsy and seizures lead to neuronal cell loss and irreversible brain damage. This neurodegeneration results not only in the central nervous system dysfunction but may also be responsible for the decreased efficacy of some antiepileptic drugs (AEDs). The aim of this review was to assemble current literature dat on neuroprotective properties of AEDs. The list of hypothetical neuroprotectants is long and consists of substances which act via different mechanisms. We focus on AEDs since this heterogenous group of pharmaceuticals, as far as mechanisms of their action and mechanisms of neuronal death are concerned should provide protection in addition to antiseizure effect itself. Most studies on neuroprotection are based on animal experimental models of neuronal degeneration. Electrically and pharmacologically evoked seizures as well as different models of ischemia are frequently used. Algtough our knowledge about properties of AEDs is still not complete and discrepancies ocassionally occur, the group seems to be promising in terms of neuroprotection. Some of the drugs, though, turn out to be neutral or even have adverse effects on the central nervous system, especially on immature brain tissue (barbiturates and benzodiazepines). Unfortunatelly, we cannot fully extrapolate animal data to humans, therefore further well designed clinical trials are necessary to determine neuroprotective properties of AEDs in humans. However, there is a hope that AEDs will have potential to severe as neuroprotectants not only in seizures, but...


  9/9

  Tytuł oryginału: Optymalizacja wskazań do laparoskopowego usuwania mięśniaków macicy : praca doktorska
  Autorzy: Trojnar-Podleśny Magdalena, Reroń Alfred (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: