Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TROJAN
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Czynniki rokownicze w leczeniu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego : praca doktorska
Autorzy: Sarna Robert, Trojanowski Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Kielcach
Źródło: 2002, [1], 101 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21690

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/21

  Tytuł oryginału: Porównawcza analiza bakteriologiczna zakażeń krwi i drzewa tchawiczo-oskrzelowego u chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Bacteriologic comparison analysis of blood and tracheo-bronchial infections in intensive therapy unit patients.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniadkowska Alicja, Kołowrotkiewicz Andrzej, Trojanowska Iwona, Tamowicz Barbara, Szarata Małgorzata, Fabiszewska-Miszczuk Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.69-71, il., bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/21

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
  Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  4/21

  Tytuł oryginału: Charakterystyka grzybów izolowanych z żołądka u chorych z wrzodami oraz z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej.
  Tytuł angielski: Characteristic of fungi isolated from stomach at patients with gastric ulcers and chronic gastritis.
  Autorzy: Budak Alicja, Trojanowska Danuta, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Borecka Bogusława
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.7-12, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Występowanie kolonizacji grzybiczej wrzodów żołądka dotyczy 30-50 proc. populacji chorych z endoskopowo rozpoznanym wrzodem żołądka. Badania potwierdziły, że kolonizacja grzybicza blony śluzowej żołądka wpływa na proces gojenia wrzodu żołądka. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była: 1) ocena występowania grzybów w materiałach klinicznych pobranych z żołądka od chorych z wrzodem żołądka oraz przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, 2) określenie aktywności proteolitycznej izolowanych szczepów grzybów - jednego z czynników patogenności Candida spp. Materiał i metody: Badaniem mikologicznym objęto 29 chorych z wrzodem żołądka oraz 60 z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Zbadano 261 próbek pobranych podczas badania endoskopowego. Stężenie grzybów w materiałach klinicznych (CFU/ml) określono na podstawie badania ilościowego. Identyfikację grzybów przeprowadzono, stosując: podłoże Albicans ID 2 oraz testy ID 32C odczytywane w systemie ATB (bioM‚rieux). Do określenia aktywności proteolitycznej szczepów candida zastosowano metodę spektrofotometryczną. Pomiar absorpcji supernatantów badanych szczepów odczytywano w spektrofotometrze przy długości fali 380 nm. Wyniki: U 20,7 proc. chorych z wrzodem żołądka oraz 5 proc. z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka stwierdzono klinicznie istotne stężenie grzybów, odpowiadające ň10**5 CFU/ml. W badaniu mikologicznym 85 próbek pobranych od chorych z wrzodem żołądka wyhodowano grzyby z gatunków: C. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Fungal colonization of the stomach ulcer occurs in 30-50 p.c. of the patients with stomach ulcer which is endoscopically recognized. The investigations confirmed that fungal colonization of the mocous membrane of the stomach influences healing of stomach ulcer in delaying this process. Aim: The aim of the imvestigations was: the estimation of the occurrence of fungi in samples taken from patients suffering from stomach ulcer and chronic inflammation of the mucous membrane (gastritis) and the estimation of proteinase activity of isolted strains which is one of the mechanisms of virulence in Candida strains. Material and methods: The samples were collected from 29 patients with stomach ulcer and 60 person suffering from gastritis. 261 samples taken endoscopically were investigated. The fungal concentration in all samples was estimated on the basis of quantitative investigation. In the identification of isolated fungi the ollowing tests were used: Albicans ID 2 and test ID 32 ATB system (bioM‚rieux). In the estimation of the proteinase activity of Candida strains the spectrophotometric method was used. The absorbance measurements of the culture supernatants were carried out at wave lengh 280 nm in spectrophotometer. The pathognomic significant fungal concentration amounting to ň 10**5 CFU/ml was found in 20.7 p.c. patients with stomach ulcer and in 5 p.c. with gastritis. In 85 samples taken from patients with ulcer the following species were isolated: C. ...


  5/21

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza metod stosowanych w ocenie wrażliwości grzybów z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of methods used in the estimation of the sensitivity of Candida species to antifungal drugs.
  Autorzy: Budak Alicja, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Trojanowska Danuta, Bogusz Bożena
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.83-92, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej różnych metod określających w warunkach in vitro wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze spowodowało konieczność ich standaryzacji w celu uzyskania porównywalnych wyników. Cel pracy: Analiza porównawcza wrażliwości wybranej grupy szczepów Candida na leki przeciwgrzybicze przy zastosowaniu różnych metod stosowanych w diagnostyce mikologicznej. Materiał i metody: Określono wrażliwość na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol i flukonazol 50 szczepów z gatunków: C. albicans (17), C. tropicals (7), C. krusei (6) oraz C. glabrata (20). Zastosowano porównawczo metody rozcieńczeniowe: system ATB (bio-M‚rieux), Fungi-test (Sanofi Diagnostics Pasteur), oraz metody dyfuzyjne z zastosowaniem krążków (Mast Diagnostica), E-testy (AB Biodisk). Wyniki: Porównując wrażliwość szczepów z różnych gatunków Candida, stwierdzono różnice w zależności od zastosowanej metody, zwłaszcza w odniesieniu do gatunkow nie-albicans. Niniejsze badania zwróciły uwagę na możliwość usyskania fałszywie dodatniego wyniku przy oznaczaniu wrażliwości na flukonazol C. albicans oraz C. glabrata w zależności od metody. Wnioski: Niniejsze badania wskazały na trudności, z jakimi zespół laboratorium może sie zetknąć przy interpretacji wyników. Analiza rezultatów badań potwierdziła wartość metod rozcieńczeniowych stosowanych do oceny wrażliwości szczepów na leki przeciwgrzybicze.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Intodruction to the laboratory practice different methods to estimation in vitro the yearsts-like fungi sensitivity on the antifungal drugs caused the necessity of their standarization, with the aim to achieve comparable results. Objective: Comparative analysis of sensitivity of chosen Candida strain group to antifungal drugs using diferent methods applied in mycological diagnostics. Materilas and methods: The sensitivity of 50 strains from species: C. albicans (17), c. tropicalis (7), C. krusei (6), C. glabrata (20) to amphotericine B, 5-fluorocystosine, ketoconazole, miconazole, fluconazole has been determined. the dilution methods (system ATB bio-M‚rieux, Fungitest) and diffusion methods (disc-diffusion test and E-test) were comparatively applied. Results: Comparison f the sensitivity strains from different Candida species, gave rise to differences depending on the methods applied, especially in non-albicans species. Our investigations notified the possibility of getting false-positive results while determining the sensitivity of C. albicans and C. glabrata strains to fluconazole depending on the method applied. Conclusions: Our investigations pointed out the diffuculties which laboratory staff may encounter while interpreting results. Analysis of investigation results confirmed the value of dilution methods in the estimation the sensitivity of fungi to antifungal drugs.


  6/21

  Tytuł oryginału: Sibutramina - działania niepożądane.
  Tytuł angielski: Sibutramine - adverse drug reactions.
  Autorzy: Maciejczyk Agata, Trojan Monika
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.46-47, biblogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/21

  Tytuł oryginału: Ewolucja w leczeniu przepuklin pachwinowych
  Autorzy: Trojanowski Piotr, Witczak Witold, Najdecki Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.86-89, bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/21

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja całkowitego ubytku gardła płatem z mięśnia piersiowego większego
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk, Morshed Kamal, Kłos Adam, Trojanowski Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.362-365, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  9/21

  Tytuł oryginału: IGF-I: from diagnostic to triple-helix gene therapy of solid tumors.
  Autorzy: Trojan Ladislas A., Kopiński Piotr, Wei Ming X., Ly Adama, Głogowska Aleksandra, Czarny Jolanta, Shevelev Aleksander, Przewłocki Ryszard, Henin Dominique, Trojan Jerzy
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.979-990, il., bibliogr. s. 985-990
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Alterations in the expression of growth factors and their receptors are associated with the growth and development of human tumors. One such growth factor is IGF-I (insulin-like growth factor I), a 70-amino-acid polypeptide expressed in many fissues, including brain. IGF-I is also expressed at high levels in some nervous system-derived tumors, especially in glioblastoma. When using IGF-I as a diagnostic marker, 17 different tumors are considered as expressing the IGF-I gene. Malignant glioma, the most common human brain cancer, is usually fatal. Average survival is less than one year. Our strategy of gene therapy for the treatment of gliomas adn other solid tumors is based on: 1) diagnostic using IGF-I gene expression as a differential marker, and 2) application of "triple-helix anti-IGF-I" therapy. In the latter approach, tumor cells are transfected wtih a vector, which encodes an oligoribonucleotide - an RNA styrand containing oligopurine sequence which might be capaable of forming a triple helix with an oligopurine and/or oligopyrimidine sequence of the promotor of IGF-I gene (RNA-IGF-I DNA triple helix). Human tumor cells trensfected in vito become down-regulated in the production of IGF-I and present immunogenic (MHC-I adn B7 expression) and apoptotic characteristics. Similar results were obtained when IGF-I antisense strategy was applied. In both strategies the transfected cells reimplanted in vivo lose tumorigenicity and elicit tumor specific immunity which leads to elimination of establaished tumors.


  10/21

  Tytuł oryginału: Funkcjonowanie emocjonalne a wiedza o chorobie dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Emotional functioning and children's level of knowledge about asthma.
  Autorzy: Trojanowska Alina, Bernat Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.192-194, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wiedzy o chorobie i funkcjoowania emocjonalnego dzieci chorych na astmę oskrzelową. Badaniami objęto 30 dzieci chorych na astmę leczonych w DSK w Lublinie. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz PAQLQ, test wiadomości i analizę dokumentacji medycznej. Analiza materiału badawczego pozwoliła określić poziom wiedzy, deficyty w zakresie określonych treści i umiejętności oraz funkcjonowanie emocjonalne dzieci chorych na astmę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the children's level of konwledge about asthma and emotional functioning among asthmatic children. The study was carried out among 30 children with bronchial astma, treated at Children University Teaching Hospital in Lublin. Questionnaires PAQLQ, information test and medical documentation analysis were used as tools. The analysis of the material collected allowed us to determine the level of knowledge, deficits in certain areas and emotional functioning children suffering from asthma.


  11/21

  Tytuł oryginału: Rozpowszechnianie ważnych informacji o bezpieczeństwie farmakoterapii na przykładzie cizapridu.
  Tytuł angielski: Dissemination of important drug information on the example of cisapride.
  Autorzy: Trojan Monika
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.38, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/21

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo leków - rola farmakoepidemiologii.
  Tytuł angielski: Safety of medicinal products: the role of pharmacoepidemiology.
  Autorzy: Arcab Anna, Maciejczyk Agata, Trojan Monika
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.47-50, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie angielskie: There are three parameters that medicinal products should comply with: quality, safety and efficacy. The most difficult is to get complete information concerning risk connected with drug use, especially before marketing. Data on adverse drug reactions from clinical trials are often limited. Spontaneous monitoring system is not ideal but this is the way population could benefit from healt care professional experience. In practice only 10 p.c. of health professionals report adverse drug reaction suspicion. The information get from this source sometimes leads to update of Summary of Products Characteristics or patient information leaflet or require urgent action as "Dear Doctor Letter" or even suspension or withdrawal the product from the market. In this paper some examples are given considering important safety issues during last 3 years.


  13/21

  Tytuł oryginału: Porównanie i optymalny dobór beznapięciowych metod leczenia chirurgicznego przepuklin pachwinowych. [Streszczenie pracy doktorskiej].
  Autorzy: Trojanowski Piotr
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.34-35
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  14/21

  Tytuł oryginału: Labyrinthitis in chronic otitis media.
  Tytuł polski: Zapalenie błędnika w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
  Autorzy: Siwiec Henryk, Klatka Janusz, Szymański Marcin, Trojanowski Piotr
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.127-130, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/21

  Tytuł oryginału: Wysiłek fizyczny - niedoceniona forma leczenia cukrzycy i chorób cywilizacyjnych.
  Autorzy: Trojanowski Zygmunt
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.24, 26
  Sygnatura GBL: 313,343

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/21

  Tytuł oryginału: Pompy insulinowe w intensywnej insulinoterapii cukrzycy.
  Autorzy: Trojanowski Zygmunt, Markuszewski Leszek
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.8-9
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/21

  Tytuł oryginału: Neurochirurgia.
  Autorzy: Trojanowski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.191-194, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/21

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnozowaniu obrażeń mnogich i powikłań pourazowych w warunkach współczesnej intensywnej terapii.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Trojanowska Iwona, Galicki Jacek, Sowińska Elżbieta, Kolasiński Piotr
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.40-41, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/21

  Tytuł oryginału: Znaczenie zabiegów higienicznych dla czystości mikrobiologicznej oddziału intensywnej terapii.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Muszyński Zygmunt, Długaszewska Jolanta, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Trojanowska Iwona, Brońska Krystyna
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.42-43, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/21

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjenta znieczulonego jako miernik jakości opieki anestezjologicznej.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Trojanowska Iwona, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Torliński Tomasz, Wojewoda Tomasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.44-45, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/21

  Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
  Autorzy: Trojanowska Iwona, Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Tamowicz Barbara, Stefańska-Wronka Karina
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.50-52, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: