Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRAWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Udział diagnostyki patomorfologicznej w rozpoznawaniu stanów zapalnych jelit.
Tytuł angielski: The participation of pathomorphological diagnostic in diagnosis of intestinal inflammatory disease.
Autorzy: Kozłowski Wojciech, Trawiński Jerzy, Wiśniewski Piotr
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.160-163, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady współpracy gastrologa z patomorfologiem w diagnozowaniu schorzeń jelit. Podano optymalne kryteria właściwego pobierania materiału tkankowego oraz jego utrwalania. Uzasadniono znaczenie kompleksowej informacji klinicznej dla ustalenia diagnozy patomorfologicznej. Wskazano na konieczność współpracy gastrologa z patomorfologiem już na etapie planowania procesu diagnostycznego przez klinicystę.

  Streszczenie angielskie: The principles of collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in diagnosis of the intestinal diseases were presented. The optimal criteria of drawing and fixing cytological and tissue samples were presented. The importance of extensive clinical information for pathomorphological diagnosis was proved. It was indicated that an early collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in the process of clinical diagnostic planning is necessary.


  2/3

  Tytuł oryginału: Guz Castelmana - rzadki przypadek nowotworu śródpiersia.
  Tytuł angielski: Castelman's tumor - the rare case of mediastinal neoplasm.
  Autorzy: Chmieliński Arkadiusz, Trawiński Jerzy, Przystasz Tadeusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.237-239, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 21-letniego chorego z dużym bezobjawowym guzem (guz Castelmana) śródpiersia górnego po stronie prawej i bez ograniczeń w wydolności oddechowej. Guz wykryto przypadkowo podczas rutynowych okresowych badań radiologicznych klatki piersiowej. Ze względu na położenie i rozmiary guza, chorego zakwalifikowano do torakotomii prawostronnej. Guz wycięto w całości z dobrym wczesnym i odległym (12 miesięcznym) wynikiem leczenia.

  Streszczenie angielskie: We described case of 21 years of age male with large asymptomatic Castelman's tumor localizated in the upper right mediastinum. The patient has not got any respiratory and circulatory disorders. This mediastinal tumor was discover during routinly chest X-ray for young soldiers. During operation procedure the tumor was resected completely. Right thoracotomy was done due to large dimentions of the tumor and his disadventageous localization - close to vena cava superior. The earlier and late - 1 year treatment results were very good. There is no tumor recurence.


  3/3

  Tytuł oryginału: Opór i sztywność tętnic u młodych mężczyzn z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Arterial stiffness and resistance in young men with positive family history of essential hypertension.
  Autorzy: Czarkowski Marek, Żebrowski Mariusz, Powałowski Tadeusz, Trawiński Zbigniew
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.119-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia w mechanicznych właściwościach dużych naczyń tętniczych mogą przyczyniać się do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego (EH). Oceniano opór naczyniowy oraz sztywność tętnicy szyjnej wspólnej w trzech grupach młodych mężczyzn - H - 8 pacjentów z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 29 ń 2 lat), N - 7 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 25 ń 2 lat) oraz C - 8 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek 25 ń 2 lat). Wielkość badanaych parametrów określono na podstawie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego oraz wielkości przepływu krwi przy pomocy dopplerowskiej aparatury ultradźwiękowej. Symulacja komputerowa wejściowej impedancji naczyniowej na podstawie czteroelementowego modelu układu naczyniowego pozwoliła na wyznaczenie: oporu wzdłużnego (RL), oporu obwodowego (RP), podatności naczyniowej i inertancji. W obecnej pracy analizowano: RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], prędkość rozchodzenia się fali tętna (Ctv) [m/s] i logarytmiczny współczynnik sztywności tętnicy szyjnej wspólnej (ŕ) opracowany przez Powałowskiego. Badania wykonano w pozycji leżącej - w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (-15 mmHg) (LBNP). W spoczyniu ŕ był wyższy w grupie H w stosunku do C i N (2,5 ń 0,5 vs 1,8 ń 0,6 i 2,0 ń 0,3, p 0,05) natomiast nie ...

  Streszczenie angielskie: Abnormalities in the mechanical properties of the arterial wall might be involved in the pathogenesis of the essential hypertension (EH). Thus we evaluated selected resistance and stiffness parameters of the common carotid artery in three groups of young men - H - 8 hypertensive patients with positive family hisotry of EH (mean age - 29 ń 2 years), N - 7 normotensive patients with positive family history of EH (mean age - 25 ń 2 years) and C - 8 normotensive patients with negative family history of EH (mean age - 25 ń 2 years). The calcualtions of the investigated parameters were based on the simultaneous measurements of the blood flow, diameter of the common carotid artery and the arterial blood pressure using the ultrasonic Doppler and echo tracking methods. The computer simulation of the vascular input impedance using the input impedance of the model gave the opportunity for the evaluation of the four elements - the longitudinal resistance (RL), the peripheral resistance (RP), the vessel compliance and the inertance. In present work we analysed resistance parameters RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], pulse wave velocity (Ctv) [m/s] and logarithmic stiffness coefficient (ŕ) elaborated by Powalowski. Examinations were done at rest and after lower body neagetive pressure (-15 mm Hg) (LBNP). At rest the stiffness of the common carotid artery estimated by ŕ was higher in H than in C or N (2.5 ń 0.5 vs 1.8 ń 0.6 and 2.0 ń 0.3 p 0.05). At rest no differences were seen in the ...

  stosując format: