Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRĄBKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wyobraźnia a argumenty wiedzy.
Tytuł angielski: Imagination and knowledge arguments.
Autorzy: Trąbka Jan, Sarapata Krzysztof
Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.61-64, il., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,515

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyobraźnia posługuje się wiedzą specjalną - gnozą, która powstaje z emergencji materiału chaotycznego tworzącego wirtualna rzeczywistość, przetwarzaną sposobami hermeneutycznymi. Wyobraźnia gnozyjna spełnia funkcję pomostową między wiedzą dedukcyjną a indukcyjną.

  Streszczenie angielskie: Imagination uses the special kind of knowledge, called gnosis. It arises from an emergency of the chaotic materials that create the virtual reality of potentialities, transformed by the hermeneutic modes. The gnostic imagination functions as a bridge between the deductive knowledge and the inductive one.


  2/9

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne neuroendokrynnego raka krtani.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties of neuroendocrinne carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Trąbka-Zawicki Paweł, Składzień Jacek, Zawiliński Jarosław, Wierzchowski Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.433-435, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego krtani. Sześćdziesięciosześcioletni mężczyzna był poddany całkowitemu usunięciu krtani z powodu czerniaka. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzono wielkokomórkowego, neuroendokrynnego raka. Zwrócono uwagę na błędne rozpoznanie przedopracyjne, które ograniczyło operację węzłową. Niemniej, autorzy podkreślają trudności we właściwej ocenie patomorfologicznej, wymagającej przeprowadzenia odpowiednich testów immunohistochemicznych. Omówiono leczenie oraz rokowanie.

  Streszczenie angielskie: The rare case of the large cell neuroendocrinic carcinoma of larynx was described. 66 years old man was treated by total laryngectomy because of melanoma. Postoperative, immunohistochemical study shoved large cell neuroendocrinic carcinoma. A special emphasis was put ont the preoperative misdiagnose, limiting neck dissection. The authors point out, however, the difficulties of the pathologic differentiation caused by similarity of these tumors. The treatment and prognosis are discussed.


  3/9

  Tytuł oryginału: Wpływ treningu mięśni prądami fazowymi Kotza na przyrost siły i masy głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda u pacjentów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu rzepkowo-udowego.
  Tytuł angielski: The impact of muscle training by Kotz phasal currents on increased strenght and mass of the medial head of the quadriceps muscle of the thigh in patients with degenerative disease of the femoropatellar joint.
  Autorzy: Niedźwiedzka Beata, Wróbel Piotr, Trąbka Rafał
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.218-221, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu treningu mięśni prądami fazowymi Kotza na efekty rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu rzepkowo-udowego. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono na 40 pacjentach, u których stosowano ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda. U 20 z tych pacjentów (grupa eksperymentalna) stosowana również zabiegi prądami fazowymi Kotza. W trakcie rehabilitacji oceniano ewentualną różnicę w obwodzie uda, na poziomie 10 cm od podstawy rzepki, a także siłę mięśniową według skali Lovetta. Wyniki. W grupie eksperymentalnej uzyskano znacznie większą redukcję bólu. Po pierwszych 2 tygodniach terapii różnice w obwodzie i w sile były niewielkie, ale po kolejnych 2 tygodniach zarejestrowano widoczne różnice zarówno w obwodzie, jak i w zakresie siły mięśniowej. W grupie kontrolnej wystąpiła niewielka poprawa w powiększeniu obwodu, ale siła nie uległa zmianie. Wnioski. Uzyskane wyniki badań wykazują, że trening prądami Kotza i ćwiczenia izometryczne są skutecznym środkiem w odbudowaniu masy mięśniowej i siły mięśni.

  Streszczenie angielskie: Background. This article presents the results of research on the impact of muscle training using Kotz phasal currents on rehabilitation outcome in patients with degenerative disease of the femoropatellar joint. Material and methods. Our research involved 40 patients undergoing isometric exercise of the quadriceps muscle of the thigh. In 20 of these patients (the experimental group) we also applied Kotz phassl currents. In the course of rehabilitation we measured any changes occurring in the circumeference of the thigh 10 cm from the base of the patella, as well as muscle strenght on the Lovett scale. Results. A significantly greater reduction in pain was achieved in the experimental group. After the first two weeks, the differences between the two groups in the circumference of the thigh and inmuscle strenght were only slight, but after the next weeks visible changes emerged in both parameters. In the control group there was slight improvement in circumference of the thight, but muscle strenght remained unchanged. Conclusions. The results we obtained indicate that training with Kotz currents and isometric exercises are an effective means of treatment in rebuilding muscle mass and strength.


  4/9

  Tytuł oryginału: Promienica ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of the middle ear.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Wierzchowski Wojciech, Maciejak Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.369-371, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pierwotnej promienicy ucha środkowego. Omówiono częstotliwość schorzenia, obraz kliniczny, diagnostykę, patologię i leczenie. Chory jest w obserwacji 20-miesięcznej bez objawów nawrotu choroby w dobrym stanie ogólnym i miejscowym.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of primary actinomycosis of the middle ear. The frequency of this disease, treatment and pathological diagnosis are discussed. A check-up examination 20 months after the last surgery of the ear revealed a good local at general condition of the patient.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena biologicznej tolerancji protezki strzemienia.
  Tytuł angielski: Evaluation of stapes prothesis biocompability.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Tomaszewska Romana
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.687-688, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej z otosklerozą, której w 1982 r. zastąpiono strzemię tarflenową protezką. Po 18 latach, podczas reoperacji, protezkę usunięto. W uchu środkowym nie znaleziono zmian świadczących o nietolerancji protezki, natomiast w ocenie histopatologicznej stwierdzono reakcję typu ciała obcego.


  6/9

  Tytuł oryginału: Symptomatologia wyobraźni.
  Tytuł angielski: Imagination symptomatology.
  Autorzy: Trąbka Jan, Sarapata Krzysztof, Lasoń Wojciech
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.199-201, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Wyobraźnia przejawia się w bardzo różnych postaciach. Jedną z jej najciekawszych form jest konstruowanie teorii naukowych, co wskazuje na niebagatelną rolę jaką odgrywa w tym procesie. Twórczość, niemal immanentnie związana z wyobraźnią, staje się granicą tego, jak dalece potrafi posunąć się naukowiec w swych spekulacjach i eksploracjach, aby konkretna teoria wnosiła coś istotnego do naszej wiedzy. Odwaga wyobraźni staje się probierzem innowacyjnych heurystyk i niespetryfikowanego oglądu świata.

  Streszczenie angielskie: Imagination manifests itself in very different forms. One of the most interesting problems there is construction of scientific theory, that shows not trifling function of imagination in this process. Creation, almost limit for research worker in his speculations and explorations, so that his specific theory brings something essential to our knowledge. Courage of imagination becomes gauge of innovative heuristics and not petrified view of world.


  7/9

  Tytuł oryginału: Chromanie wyobraźni.
  Tytuł angielski: Claudication of imagination.
  Autorzy: Trąbka Jan, Pyrczak Wiesław, Walecki Piotr
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.283-285, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poprzez ignorowanie zjawiska wyobraźni w zagadnieniach związanych ze świadomością bądź sprowadzanie wyłącznie problemu do jej werbalnych aspektów nastąpił impas w naukach neurobiologicznych. Została tu podjęta próba szerszego spojrzenia na tę kwestię, angażująca zarówno teorię chaosu i nieliniowości oraz zjawiska zsynchronizowanej redukcji obiektywnej, jak i ich filozoficzne implikacje.


  8/9

  Tytuł oryginału: Sulodeksyd - lek skuteczny i bezpieczny w profilaktyce i terapii powikłań naczyniowych miażdżycy, cukrzycy i niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: Effectivity and safety of Sulodexide in prevention and therapy of vascular accidents in atherosclerosis, diabetes and venous insufficiency.
  Autorzy: Kostka-Trąbka Elżbieta, Trąbka-Janik Elżbieta, Woroń Jarosław
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.193-203, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sulodeksyd jest doustnym glikozoaminoglikanem, który ze względu na korzystną kinetykę (natychmiastowa resorbcja z przewodu pokarmowego, przejście do komórek śródbłonka naczyniowego), modyfikuje jego funkcje w kierunku zwiększonego wydzielania mediatorów o działaniu przeciwzakrzepowym, przeciwpłytkowym, fibrynolitycznym (PGI2, NO, t-PA). Dzięki temu uzyskał on znaczącą pozycję w profilaktyce i terapii powikłań naczyniowych w przebiegu miażdżycy, cukrzycy, przewlekłej niewydolności żylnej.

  Streszczenie angielskie: Recently thee is some evidence concerning effectivity of glycosaminoglycan in therapy and prevention of vascular accidents in atherothrombosis. Sulodexide - a highy purified preparation containing an endogenously released fast moving heparin fraction and dermatan fraction is an effective and safe drug to be applied in prevention and therapy of vascular accidents in the course of atherosclerosis, diabetes and women insufficiency.


  9/9

  Tytuł oryginału: Zakażenia ropne tkanek głębokich szyi.
  Tytuł angielski: Deep neck space infections.
  Autorzy: Steczko Andrzej, Trąbka-Zawicki Paweł
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.35-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Presently, deep neck space infections (DNSI) do not constitute an epidemiological threat, but they may endanger human life due to a number of possible complications. The authors present the signs and symptoms of DNSI, as well as available diagnostic and therapeutic methods, and stress that the major treatment of DNSI is surgery.

  stosując format: