Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TORBUS
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Akceleracja rozwoju somatycznego dzieci w warunkach oddziaływania huty cynku.
Tytuł angielski: Acceleration of somatic development in the surroundings of zinc plant.
Autorzy: Torbus Onufry, Grzywna Teresa, Grzywna Ewa
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.935-941, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z najczulszych mierników stanu zdrowia, zależnego m.in. od warunków materialno-bytowych społeczeństwa i rodziny oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego, jest rozwój somatyczny dzieci. Obserwowane w trakcie dziesięcioleci zmiany wartości somatycznych i opisowych zwane są trendem sekularnym, czyli wiekową tendencją przemian. Częścią trendu sekularnego jest zjawisko powiększenia parametrów rozwoju somatycznego - akceleracja. Liczne badania nad rozwojem dzieci zamieszkujących Śląsk, obszar o nie tylko olbrzymim potencjale ekonomicznum, ale także ogromnym zanieczyszczeniu środowiska zewnętrznego, wskazują coraz częściej na pogarszanie się parametrów rozwojowych dzieci śląskich, w prównaniu z rówieśnikami z innych obszarów Polski. Celem pracy jest ocena akceleracji rozwoju somatycznego dzieci zamieszkujących tereny oddziaływania huty cynku. W Miasteczku Śląskim, w którym znajduje się huta cynku emitujaca do środowiska największe w Polsce zanieczyszczenia związane z hutnictwem metali kolorowych, przeprowadzono w odstępie 15 lat (1983 i 1998) badania rozwoju somatycznego 7 - 15-letnich dzieci, uczęszczających do tej samej szkoły podstawowej. Wyniki badań porównano z rezultatami pomiarów ciała rówieśników z jednej ze szkół w śródmieściu Tarnowskich Gór, wykonanymi w latach 1988 i 1998. Stwierdzono, że dziewczęta i chłopcy z obu środowisk we wszystkich okresach badań wykazują niższe masy oraz wysokości ciała w porównaniu z normami Instytutu Matki i Dziecka ...

  Streszczenie angielskie: One of the most sensitive measures of health state depending on for example social conditions of the society and family as well as the degree of environmental pollution is somatic development of childen. Changes in the somatic and descriptive values, which have been observed for the decades, are known as secular trend that is tendency for changes over centuries. One of its parts is enlargement of parameters of somatic development that is acceleration. Numerous studies on the development of children living in Silesia, the area of great economic potential, however, highly polluted, show the deterioration of developmental parameters of children in Silesia in comparison with their peers from other parts of Poland. The aim of the study is to evaluate the acceleration of somatic development of children living nearby zinc plant. Studies on the somatic development of children at the age between 7 - 15 years attending the same primary school were carried out in Miasteczko Śląskie at interval of 15 years (1983 - 1998). Miasteczko Śląskie is the town known for its zinc plant that emits the highest levels of pollution of all steelworks in Poland. This is related to metalurgy of non-ferrous metals. The results were compared wiht the results of body measurement of the peers from one of the schools in Tarnowskie Góry carried out in the years 1988 and 1998. It was shown that boys and girls from both communities presented lower body mass and height in all periods of study than the ...


  2/10

  Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny siedmioletnich dzieci śląskich w aspekcie zanieczyszczeń środowiskowych.
  Tytuł angielski: Somatic development of seven-year-old Silesian children in view of environment pollution.
  Autorzy: Torbus Onufry, Grzywna Ewa, Grzywna Teresa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.942-949, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Śląsk jest terenem bardzo zmiennym pod względem uprzemysłowienia i urbanizacji. Pociąga to za sobą zróżnicowanie warunków materialno-bytowych jego mieszkańców, co - wraz z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego - wpływa na stan ich zdrowia. Najbardziej podatne na bodźce środowiskowe są dzieci. Czułym miernikiem ich stanu zdrowia jest rozwój somatyczny. Parametry rozwoju somatycznego dzieci ulegają modyfikacji pod wpływem czynników szkolnych. Eliminacja ich daje możliwość dokładniejszej oceny rozwoju somatycznego pod wpływem warunków materialno-bytowych i czynników środowiska zewnętrznego. Celem pracy była ocena wpływu środowiska zewnętrznego na stan rozwoju somatycznego siedmioletnich dzieci, rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. W latach 1998 - 1999 przeprowadzono badania rozwoju somatycznego dzieci szkół podstawowych wybranych miejscowości Śląska, różniących się stopniem zanieczyszczenia środowiska. Porównawczą grupę stanowiły dzieci z czystej ekologicznie Szczawnicy, leżącej z dala od śląskich terenów przemysłowych. Analizie poddano ddzieci w wieku 7 lat, zamieszkujące od urodzenia Brenną Bytom Borek, Miasteczko Śląskie, Pyskowice i Tarnowskie Góry. Rozwój somatyczny oceniono na podstawie podstawowych parametrów - masy i wysokości ciała oraz wskaźnika BMI. Zebrany materiał opracowano statystycznie, stosując skalę odchylenia standardowego Z, dla której punktem odniesienia były normy rozwojowe przyjęte przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie z 1983 r. ...

  Streszczenie angielskie: Silesia is a very variable area as far as industrialization and urban development are concerned. This involves a variation of material - living conditions of its inhabitants; and this, together with the pollution of natural environment, influences the people's health state. Children are the most vulnerable to environmental stimuli. Children's somatic development is a sensitive meter of their health state. The somatic development parameters are subject to modification under the influence of school factors. Elimination of these allows a more accurate evaluation of somatic development infleuenced by material - living conditions and the outside environment factors. The aim of the study is evaluation of the influence of outer environment on the state of somatic development of seven-year-old children who start education in primary school. In the years 1998 - 1999 a research was conducted on somatic development of primary school children from a selection of towns/cities differing in the degree of environment pollution. The control group for comparison consisted of children from ecologically clean town of Szczawnica, which is situated at a distance form industrialized, Silesian area. The children subject to analysis were seven years old and had been living from their birth in Brenna, Bytom Borek, Miasteczko Śląskie, Pyskowice and Tarnowskie Góry. Their somatic development was evaluated on the basis of fundamental parameters: weight and body height and the BMI. The ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Zatrucie bieluniem dziędzierzawą - nowy problem toksykomanii dzieci i młodzieży w Polsce.
  Tytuł angielski: Datura stramonium poisoning - a new problem in children and young people's toxicomania in Poland.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Broll-Waśka Katarzyna, Łukasik Elżbieta, Karczewska Krystyna, Dyduch Antoni
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.950-957, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie narastającego wśród dzieci i młodzieży problemu zatruć bardzo łatwo dostępnym środkiem narkotycznym, jakim jest szeroko rozpowszechniony w środowisku krzew dekoracyjny bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium). W latach 1999 - 2001 w Śląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu leczono 21 dzieci z objawami zatrucia po spożyciu tej rośliny. Przeważajcą grupę stanowili chłopcy (18 przypadków) w wieku między 15 a 17 rokiem życia (15). Były to spożycia celowe, z wyjątkiem jednego przypadku, 3-letniego chłopca. Stwierdzono również zatrucia zbiorowe. Pacjenci pochodzili głównie z rodzin pełnych, z dwojgiem dzieci, w których oboje rodzice nie pracowali lub pracowało tylko jedno z nich. Hospitalizacja nastąpiła w większości przypadków w pierwszych 12 godzinach po spożyciu rośliny. Przy przyjęciu stwierdzono: ograniczenie świadomości (15), pobudzenie psychoruchowe (1), bełkotliwą mowę (11) oraz omamy wzrokowe (7) i agresję (6). Objawy te ustępowały szybko, jedynie u jednego pacjenta pobudzenie i ograniczony kontakt logiczny utrzymywały się przez 2 dni. W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę szerokie źrenice (20), suchość śluzówek (10) i zaczerwienienie skóry (6). Badanie toksykologiczne potwierdzające zatrucie wykonano tylko w 4 przypadkach, w tym u jednego dziecka z zatrucia zbiorowego, obejmującego 6 osób. U pozostałych rozpoznanie postawiono na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. W leczeniu zastosowano przede wszysktim nawadnianie dożylne. Ośmioro ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show the growing problem of poisoning with easily accessible shrub Datura stramonium among children and young people. 21 children with the symptoms of poisoning with this plant were treated in The Silesian Centre for Children's Diseases in Zabrze in the years 1999 - 2001. The majority of patients were boys (18 cases) at the age between 15 - 17 years (15). These were intentional consumptions except for one case of a 3-year-old boy. Cumulative poisoning was also present. The patients came mainly from full families with 2 chidren where either both parents were unemployed or only one of of them worked. In most cases hospitalisation was initiated in the first 12 hours after ingesting the plant. On admission consciousness limitation (15), psychomotor agitation (11), mumbling speech (11), visual hallucinations (7) and aggression (6) were noted. The symptoms subsided quickly, however, only in one patient agitation and limited logical contact were still present for 2 days. Physical examination showed dilated pupils (20), dryness of mucous membrane (10) and skin redness. Toxicological examination confirming poisoning was carried out in 4 cases. It included one child out of 6 belonging to the group of cumulative poisoning. In the remaining children the diagnosis was based on taking a history and clinical picture. Treatment was based mainly on intravenous hydration. 8 children required hydration in the second day of hospitalisation and 2 in the next 2 ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Fibrinogen and von Willebrand factor levels in relation to lipid profile and blood pressure in children whose fathers have a history of premature myocardial infarction.
  Tytuł polski: Fibrynogen i czynnik von Willebranda w relacji do profilu lipidowego i ciśnienia tętniczego u dzieci, których ojcowie przebyli zawał serca w młodym wieku.
  Autorzy: Jastrzębska Maria, Foltyńska Anna, Torbus-Lisiecka Barbara, Chełstowski Kornel, Pieczul-Mróz Jolanta, Klimek Krzysztof, Naruszewicz Marek, Kornacewicz-Jach Zdzisława
  Opracowanie edytorskie: Undas Anetta (koment.), Szczeklik Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.488-499, il., tab., bibliogr. 40 poz. + bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Fibrinogen (Fb), von Willebrand factor (vWF) and other haemostatic factors play an important role in the ethipatogenesis of ischaemic heart disease (IHD). Elevated serum concentration of these factors may identify subjects with an increased risk of IHD, particularly those with a positive family history and the presence of other standard cardiovascular risk factors. Aim. To assess the Fb and vWF levels and their relation to lipid profile and blood pressure in offspring of fathers who had a premature myocardial infarction (MI). Methods. The study group consisted of 50 fathers, aged 40-55 years, who had a history of MI, and their 86 children (52 sons and 34 daughters), aged 9-21 years (IHD group). The group of fathers divided into normofibrinogenic (subgroup A) and hyperfibrinogenic (subgroup B) subjects. The control gorup comprised 16 healthy males and their 22 children (10 sons and 12 daughters) with ages coparable to that of the IHD group. The Fb and vWF serum levels were measured in all subjects. Results. The Fb and vWF levels were significantly higher in the sons of fathers from subgroup B than in controls, the sons included in subgroup A or daughters from all of the analysed gorups. No differences in the Fb or vWF levels were found between female offspring from both IHD subgroups versus controls. Both male and female offspring from the IHD group had an atherogenic lipid profile and significantly higher systolic and diastolic blood pressure values than controls. A significant positive correlation for the total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and diastolic...


  5/10

  Tytuł oryginału: Zespół Ambras - postać uogólnionego wrodzonego nadmiernego owłosienia.
  Tytuł angielski: Ambras syndrome - a form of generalised congenital hypertrichosis.
  Autorzy: Torbus Onufry, Śliwa Franciszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.238-240, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Uogólnione wrodzone nadmierne owłosienie występuje z częstością 1 na miliard ludzi. Na ziemiach polskich znane są zaledwie 4 przypadki tego atawizmu. Autorzy opisują 8-miesięczne niemowlę pokryte od urodzenia ciemnymi, delikatnymi włosami, długości od paru milimetrów na brzuchu, 5 cm na plecach i kończynach do 20 cm na głowie. Wolne od owłosienia były powieki, okolice podoczodołowe, grzbiet i koniec nosa, dłonie, stopy, dłoniowe i boczne powierzchnie palców oraz ostatnie paliczki. Szczególnie długie włosy pokrywały okolice przedskroniowe i przeduszne, barki, kręgosłup i kończyny. Gęste brwi były zrośniete. Skrzydełka nosa i otwory nosowe pokrywał meszek. Uszy porośnięte były długimi, a przewody słuchowe zewnętrzne krótkimi włosami. Twarz cechował hiperteloryzm i szeroki nos z poziomo ustawionymi otworami nosowymi. Gospodarka hormonalna była prawidłowa. Dziecko jeszcze nie ząbkowało, wiek szkieletowy opóźniony był o 2, a rozwój psychoruchowy - o 3 miesiące. Rozpoznano zespół Ambras, który ujawnił się w przebiegu mutacji. Jest to prawdopodobnie 10 przypadek opisany od średniowiecza.

  Streszczenie angielskie: The frequency incidence of generalised congenital hypertrichosis is about 1 to billion of people. There are only 4 reported cases of this atavism in Poland from Middle Ages. Authors describe 8-monthsold infant covered (from birth) with dark, delicate hair. The length of the hair ranged from a few millimetres on the abdominal region to 5 cm on the back and extremities and 20 cm on head. Eyelids, sub orbital regions, ridge and tip of the nose, palms, feet, palmar and lateral surfaces of fingers and distal phalanxes were hairless. Especially long hair covered pre-temporal and pre-auricular regions, shoulders, spine and extremities. Eyebrows were dense and concrescent. Nasal alae and holes were covered with lanugo. Ears were covered with long and auditory canals with short hair. The face was characterised by hypertelorism, wide nose with horisontal nasal holes. Hormonal metabolism was normal. There was no sign of dentition. Skeletal age was 2 months and psychomotor development - 3 months delayed. Upon the basis of above-mentioned features the Ambras syndrome, which occurred due to a mutation, was diagnosed. It is probably the tenth case described since Middle Ages.


  6/10

  Tytuł oryginału: Gorzki koniec depresji - ustąpienie objawów cukrzycy i nadciśnienia po leczeniu przeciwdepresyjnym - opis przypadku.
  Tytuł angielski: A bitter end of depression: subsidence of symptoms of diabetes and hypertension following treatment with antidepressants - case report.
  Autorzy: Gąsiorek-Pakosz Anna, Torbus-Rybacka Renata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.99-102, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Silny stres, stres przewlekły, zaburzenia depresyjne uruchamiają oś: układ limbiczny-podwzgórze-przysadka-nadnercza w efekcie czego dochodzi do pobudzenia adrenergicznego i hiperkortyzolemii z następstwami metabolicznymi, endokrynnymi, zaburzeniami krążenia. Powyższe mechanizmy znalazły odzwierciedlenie w obrazie choroby jednej z naszych pacjentek. U pacjentki tej po leczeniu przeciwdepresyjnym ustąpiły objawy nadciśnienia i cukrzycy.


  7/10

  Tytuł oryginału: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) u 15-letniego chłopca - sześcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: Asphyxiating thoracic dysplasia in a 15-year-old boy - 6-year observation.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Grzybek Henryk, Pięta Marcin, Karczewska Krystyna, Ostański Mariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.635-643, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (asphyxiating thoracic dysplasia, zespół Jeune'a) jest genetycznie uwarunkowaną dysplazją kostną klatki piersiowej, śmiertelną najczęściej w okresie życia płodowego lub wczesnego dzieciństwa. Z zespołem Jeune'a mogą współistnieć inne dysplazje kostne oraz niewydolność nerek, wątroby i trzustki. Dotychczas opublikowano około 100 przypadków zespołu. Celem pracy jest opis schorzenia u 15-letniego chłopca, obserwowanego do 20 roku życia. Choroba rozpoczęła się w 2 roku życia ograniczeniem rozwoju klatki piersiowej i infekcjami dróg oddechowych. W 15 roku życia chłopca hospitalizowano z powodu wystąpienia duszności. Przy przyjęciu stwierdzono niedobór masy i wysokości ciała oraz wąską, długą i płaską klatkę piersiową, hipoksję tkankową, restrykcję i obturację oddechową, a w scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc symetryczne zmniejszenie wychwytu radioznacznika, bez zaburzeń wentylacji regionalnej. W mikroskopie elektronowym uwidoczniono brak nabłonka śluzówki oskrzeli i zgrubienie błony podstawnej z obecnymi w niej i pod nią licznymi włóknami kolagenowymi i fibroblastami. Ponieważ jest to pierwszy w piśmiennictwie elektronomikroskopowy obraz śluzówki oskrzeli w zespole Jeune'a, nie można jednoznacznie ustosunkować się do opisywanych zmian. Po 6 latach zaobserwowano poprawę masy i wysokości ciała oraz niektórych parametrów antorpometrycznych klatki piersiowej, utrzymywanie się restrykcji i obturacji oddechowej, stagnację niewydolności oddechowej i pogłębienie niewydolności krążenia.


  8/10

  Tytuł oryginału: Współistnienie zespołu Jarcho-Levina, jamistość rdzenia kręgowego i osteoporozy u 15-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: The coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in a 15 years old boy.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pięta Marcin, Głowacki Jan, Karczewska Krystyna, Skrzelewski Stanisław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.778-784, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Jarcho-Levina (dziedziczony autosomalnie) jest schorzeniem śmiertelnym najczęściej już w okresie płodowym, noworodkowo-niemowlęcym lub wczesnego dzieciństwa. Dzieci rzadko dożywają późniejszego wieku. Dotychczas opisano niewiele ponad 130 przypadkow zespołu. Wyróżnia sie dwa jego typy: łagodniejszą dysplazję kręgowo-żebrową (spondylocostal dysplasia - SCD) i cięższą (spondylothoracic dysplasia - STD), czyli właściwy zespół Jarcho-Levina. W artykule opisano współistnienie zespołu Jarcho-Levina z jamistością rdzenia kręgowego i osteoporozą u 15-letniego chłopca, u którego choroba wyraziła się wadami rozwojowymi budowy i segmentacji kręgów, ukrytym rozszczepem kręgosłupa szyjno-piersiowego i charakterystyczną, krabopodobną deformacją klatki piersiowej. Anomalie te doprowadziły do kyfoskoliozy i znacznego skrócenia tułowia, a przez to i wzrostu, co zwiększyło proporcje długości kończyn do tułowia i wysokości ciała. Zespołowi towarzyszyła jamistość rdzenia kręgowego w odcinku C5 - Th1 oraz osteoporotyczny kościec, ze znacznie zmniejszoną gęstościa ( w odcinku L2-4Z = 5,17). Przedstawiony prezypadek jest - zgodnie z naszą wiedzą - pierwszym w piśmiennictwie światowym opisem współistnienia zespołu Jarcho-Levina, jamistości rdzenia i osteoporozy. Anomalia , rozpoznana jako STD, posiada rownież cechy SCD. Być może w przyszłości, dzięki większej liczbie obserwacji i rozwojowi genetyki, dojdzie do weryfikacji podstaw klasyfikacji zespołu Jarcho-Levina.

  Streszczenie angielskie: Autosomally inherited Jarcho-Levin syndrome is an illness leading to death usually in the foetal, neonatal or infantile period or in early childhood. The children rarely survive to the age of adolescence. Hardly 130 cases of the syndrome were described up to now. There are two types of the syndrome: milder spondylocostal dysplasia (SCD) and more severe spondylothoracic dysplasia (STD) - the proper Jarcho-Levin syndrome. The authors present a case of coexistence of Karcho-Levin syndrome with syringmyelia and osteoporosis in a 15 years old boy. His disease manifested itself in developmental anomaly of structure and segmentation of vertebrae, occult cervicothoracic spina bifida and characteristics crablike deformation of thorax. These anomalies led to kyphoscoliosis and considerable shortening of trunk as well as to growth which increased the proportions of limbs lenght to the trunk and body height. The syndrome was accompanied by the syringomyelia in C5-Th1 segment and osteoporotic skeleton with significantly decreased bone density (in the L2-4 segment Z = 5,17). According to the best of our knowledge the presented case is the first description of the coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in world literature. The anomaly diagnosed as STD has also the features of SCD. The verification of the classification principles of Jarcho-Levin syndrome may take place in future basing on bigger number of observation and on genetics development.


  9/10

  Tytuł oryginału: Limfocyty B krwi obwodowej i stężenie immunoglobulin w surowicy krwi u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
  Tytuł angielski: Lymphocyte B in peripheral blood and concentration of serum immunoglobulin in children with acute lymphoblastic leukemia.
  Autorzy: Mazur Bogdan, Wyleżoł Iwona, Sońta-Jakimczyk Danuta, Torbus Mariola
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.195-201, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian liczby bezwzględnej subpopulacji limfocytów B krwi obwodowej oraz poziomu immunoglobulin w surowicy krwi u dzieci z rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną średniego ryzyka (SGR ALL). Grupę badaną stanowiło 16 pacjentów z rozpoznaną ALL po II protokole leczenia oraz 25 dzieci w 12 - 13 miesięcy po zakończeniu leczenia ALL, porównując uzyskane dane z grupą 25 dzieci zdrowych. Badanie immunofenotypu limfocytów przeprowadzono w cytometrze przepływowym FACScan (Becton Dickinson) przy użyciu odpowiednich przeciwciał monoklonalnych. Na podstawie wykonanych badań wykazano, że intensywna chemioterapia dzieci z rozpoznaną ALL jest czynnikiem istotnie zmniejszającym liczbę suppopulacji limfocytów B, oraz stężenie immunoglobulin IgG, IgA, IgM. W okresie jednego roku po zakończeniu leczenia następuje noromalizacja badancyh parametrów układu odpornościowego.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was the examiantion of the absolute number B lymphocytes in peripheral blood and serum levels of immunoglobulin in children with low risk acute lymphoblastic leukemai (SGR, ALL). The examined material included 16 children (group I) directly after intensive chemotherapy (after protocol II) and 25 children (group II) after 12 - 13 months following concusion of ALL. Control blood samples were obtained from 25 clinically healthy children. The lymphocytes immune phenotype was examined with FACScan flow cytometer using monoclonal antibodies. The study confirmed that the intensive chemotherapy decreases the absolute of lymphocites B count and levels immunoglobulin in serum. We conclude the period of 12 months after cessation of the chemotherapy is sufficient to recover the immune system function in all examined low risk ALL children.


  10/10

  Tytuł oryginału: Congenital lobar emphysema - 2.5-year follow-up of a boy treated in the neonatal period with bronchoscopic bronchial lumen obstruction.
  Autorzy: Torbus Onufry, Dzielicki Józef, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Mielczarek Maria, Pięta Marcin, Głowacki Jan
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.260-263, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The authors present the case of a neonate with congenital lobar emphysema treated with an atypical method. Case report: Progressive respiratory disturbances requiring resuscitation were present since the first moments of the patient's life. Chest X-ray revealed an excessively bright image of the right lung with mediastinal structures displaced to the left and signs of compression atlectasis of the other lung. After one week mechanical ventilation, improvement of respiratory function allowing spontaneous breathing was obtained. Bronchoscopy performed in the second week of life revealed a fissure-like stenosis of the middle lobe bronchus, due mainly to edema and folded mucosa. According to the scheduled treatment, after aspiration of bronchial secretion, the bronchial lumen was obstructed using a rubber stopper. The condition of the infant after procedure was good. Regression of emphysematous changes was observed during 2.5-year follow-up. The last control chest X-ray revealed normal ventilation of both lungs. Conclusion: Structural treatment of congenital emphysema is not obligatory. Conservative, bronchoscopic management is a safe and effective method of treatment in congenital lobar emphysema.

  stosując format: