Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMIK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Trzepotanie przedsionków u noworodków.
Tytuł angielski: Atrial flutter in neonates.
Autorzy: Tomik Agnieszka, Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.165-169, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Trzepotanie przedsionków występuje sporadycznie u noworodków, może rozpocząć się już w okresie życia płodowego. Przedstawiono postępowanie diagnostyczne i lecznicze u 3 noworodków z trzepotaniem przedsionków, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji zapisu EKG. Były to noworodki urodzone cięciem cesarskim z powodu stwierdzanej przed porodem tachykardii płodu, bez strukturalnej wady serca. U 1 noworodka arytmia była przyczyną obrzęku płodu i niewydolności krążenia. W leczeniu u wszystkich stosowano digoksynę, u 2 konieczne było zastosowanie amiodaronu. U wszystkich stosowano przez okres 8-12 mies. profilaktyczne leczenie antyarytmiczne.

  Streszczenie angielskie: Atrial flutter is a rather rare disease in neonates, but it can be observed even in fetal life. In this article we present 3 patients treated for atrial flutter, with particular consideration of difficulties in interpretation ECG. All of them were born by caesarean section due to fetal arrhythmia without any congenital heart pathology. One neonate was born with signs of hydroprs fetalis and heart failure. In all of the patients digoxin was used and in 2 cases amiodarone was need. Prophylaxis with antiarrhytmic drugs was continued up to 8-12 months.


  2/11

  Tytuł oryginału: Technika i wyniki przezskórnej endoskopowej gastrostomii.
  Tytuł angielski: The technique and results of percutaneous endoscopic gastrostomy.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Tomik Barabara, Budzyński Andrzej, Szczudlik Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.371-378, bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie techniki zakładania endoskopowej gastrostomii odżywczej, wskazań do zabiegu oraz wstępnej analizy własnych wyników i powikłań. Materiał i metodyka. W latach 1999-2001 założono 17 przezskórnych endoskopowych gastrostomii. U 12 z nich wskazaniem było stwardnienie boczne zanikowe, u 3 następstwa ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych, u 2 zaburzenia połykania w przebiegu zaawansowanych nowotworów szyi. Wyniki. U dwóch chorych zanotowano dość masywne ropienie wokół mankietu, które opanowano jego zwolnieniem i sączkowaniem okolicy. Wśród chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym pięciu zmarło w okresie 9 dni do 14 miesięcy, siedmiu pozostaje w obserwacji. Trzech z pozostałych 5 chorych zmarło w okresie do 6 tygodni. Wniosek. Gastrostomia przezskórna jest małoinwazyjną procedurą skutecznie przywracającą drogę pokarmową. Przyczynia się do przedłużenia życia chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present method of endoscopic gastrostomy (PEG) insertion, procedure indications and initial analysis of its results and complications, based upon oun experience. Material and methods. During the period 1999-2001 we performed 17 PEG tube insertions, in 12 patients with SLA, 3 with head injuries, and 2 with inability to swallow resulting from advanced neck cancer. Results. In two patients we noticed an important infection surrounding the gastrostomy tube that was treated by means of drainage. Among patients with SLA 5 died between 9 days and 14 months, 7 remain under follow-up. Ther out of the remaining 5 patients died within 6 weeks. Conclusion. Percutaneous gastrostomy is a safe minimally invasive procedure that enables enteral feeding in selected cases It prolongs the life span of SLA patients.


  3/11

  Tytuł oryginału: Wieloletni przebieg naturalnego, nierozpoznanego rozwoju padaczki - trudności diagnostyczne. Opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: The dynamics of natural, undiagnosed epilepsy of many years'duration - diagnostic difficulties. Three case studies.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna, Leńska-Mieciek Marta, Tomik Bożena J.
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.163-176, il., tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Dominująca w ostatnich latach hipoteza dynamicznego rozwoju padaczki zwróciła uwagę na konieczność wnikliwej obserwacji procesu epileptogenezy. Mimo standardów zalecających wczesne włączanie LPP istnieją, wcale nie tak rzadkie, przypadki wieloletniego, naturalnego przebiegu nierozpoznanej padaczki. Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków długoletniej, nie leczonej padaczki w aspekcie zarówno epileptogenezy, jak i trudności diagnostycznych. Omowienie. Przedstawione trzy przypadki chorych z wieloletnią, nierozpoznaną, nieleczoną padaczką z coraz bogatszą symptomatologią kliniczną i wzrastającą częstością napadów mogą być dowodem naturalnego rozwoju ogniska padaczkowego. Chora B.O.: incydenty napadowe w postaci wrażenia nieprzyjemnego, zawsze takiego samego zapachu występowały od 24 r.ż. ze wzrastającą częstością. Po 5 latach dołączyły się objawy wegetatywne, zawsze poprzedzane uczuciem nieprzyjemnego zapachu. Częstość obu postaci incydentow stale wzrastała. W 31 r.ż. u chorej wystąpił napad wtórnie uogólniony toniczno-kloniczny. Po siedmiu latach trwania epizodów napadowych rozpoznano padaczkę z napadami częściowymi prostymi czuciowymi i wegetatywnymi oraz wtórnie uogólnionymi toniczno-klonicznymi, włączając leczenie przeciwpadaczkowe OCBZ. Chora W.W. - w 44 r.ż. podczas snu pojawiły się incydenty nagłego wybudzenia z subiektywnym uczuciem zakrztuszenia i koniecznością przełykania śliny; częstość ich wzrastała. Mniej więcej po roku wyżej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The dynamic development of epilepsy hypothesis, prevalent in recent years, has drawn attention to the need to observe the process of epileptogenesis very carefully. Despite the existence of standards indicating early AED intervention, cases of undiagnosed epilepsy with natural dynamics lasting many years are not so rare. Objective. The purpose of this study is to present three cases of years long, untreated epilepsy in terms of epileptogenesis and the diagnostic problems they involve. Discussion. The three cases of patients with years long, undiagnosed and untreated epilepsy with increasingly more rich clinical symptomatology and increasing seizure frequency, presented here, suggest that the epileptic focus may develop naturally. Patient B.O.: Since she was 24, the patient experienced incidents of increasing frequency, in which she always smelt the same unpleasant odour. Five years after onset, this symptom was joined by vegetative symptoms, always preceded by the unpleasant odour. The frequency of both forms of incidents continued to increase. When she was 31 the patient had a secondary generalised tonic-clonic seizure. Seven years after the onset of the seizures epilepsy with partial simple sensory and vegetative seizures and secondary generalised tonic-clonic seizures was diagnosed and antiepileptic OCBZ treatment was initiated. Patient W.W.: when she was 44 she began to have nocturnal incidents of sudden awakening accompanied by the subjective ...


  4/11

  Tytuł oryginału: Częstość występowania surowiczych przeciwciał przeciwko pałeczce krztuśca w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Occurrence of antibodies against Bordetella pertussis in sera of patients with Parkinson's disease.
  Autorzy: Fiszer Urszula, Tomik Bożena, Krygowska-Wajs Anna, Michałowska Małgorzta, Witold Palasik
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.185-187, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia przeciwciał klasy IgG przeciwko pałeczce krztuśca w surowicy przeprowadzono przy użyciu testu ELISA u 59 chorych (w tym: 30 z chorobą Parkinsona i 15 innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi) oraz u 14-osobowej grupie kontrolnej. Średnia wieku wynosiła odpowiednio 64,0; 64,4 i 58,7 lat. Stwierdzono występowanie dodatnich wyników u 17/30 badanych z chorobą Parkinsona, 8/15 z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi oraz u 7/14 badanych z grupy kontrolnej. Wynik ten jest zaskakujący i świadczy o dużej częstości zachorowalności na krztusiec w postaci subklinicznej u dorosłych, nie stwierdzono natomiast różnicy statystycznie istotnej między badanymi z chorobą Parkinsona a chorymi z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi. Zaobserwowano tendencję do występowania wyższego odsetka ujemnych wyników w grupie kontrolnej w porównaniu z badanymi z chorobą Parkinsona i innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi.


  5/11

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w mikronaczyniowej rekonstrukcji płatem powięziowo-skórnym z przedramienia.
  Tytuł angielski: Our experiences in microvascular reconstruction with free forearm skin flap.
  Autorzy: Modrzejewski Maciej, Składzień Jacek, Stręk Paweł, Tomik Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.533-536, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wolny płat skórno-powięziowy z przedramienia został zastosowany u 14 chorych. Ubytek tkanek objemował gardło środkowe u 6 chorych, zachyłek gruszkowaty u 2, błonę śluzową policzka u 1, krtaniową część gardła u 4 chorych oraz rozległy ubytek części środkowej gardła, twarde i miękkie podniebienie u 1 chorego. Do chwili obecnej żyje 11 chorych, w tym 1 ze wznową choroby nowotworowej. Najważniejszym elementem wytworzenia płata mikronaczyniowego jest prawidłowość połączenia żylnego. Chorzy po operacji odtwórczym płatem mikronaczyniowym wykazują mniejszy odsetek powikłań (przetoki). Interesującą perspektywę stwarza połączenie techniki mikronaczyniowej (rekonstrukcja części gardła) z operacjami częściowymi krtani. Wolny płat mikronaczyniowy skórno-powięziowy z przedramienia jest skuteczny i przydtany do różnorodnych operacji odtwórczych w zakresie głowy i szyi.


  6/11

  Tytuł oryginału: Przezskórna gastrostomia endoskopowa u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym i dysfagią. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis patients with dysphagia. A preliminary report.
  Autorzy: Tomik Barbara, Szczudlik Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Budzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Banach Marta, Pichór Anna, Partyka Dorota
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.891-901, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna gastrostomia endoskopowa (PEG) jest polecana metodą leczenia objawowego dysfagii u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Celem badania była ocena bezpieczeństwa, powikłań oraz przeżywalności i po założeniu PEG u 13 chorych z SLA. W pracy dyskutowane są czynniki związane z przeżywalnością chorych po założeniu PEG w dwóch grupach chorych: zmarłych po założeniu PEG (6 z 13) i nadal żyjących (7 z 13). Praca wskazuje, że w naszym materiale procedura związana z założeniem PEG jest bezpieczna oraz, że należna pojemność życiowa (FVC) jest czynnikiem istotnie związanym z przeżywalnością chorych po założeniu PEG.


  7/11

  Tytuł oryginału: Badanie koronarograficzne.
  Autorzy: Putkiewicz Krzysztof, Rak Arkadiusz, Tomik Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.228, 231, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  8/11

  Tytuł oryginału: The heterogeneity of neuropathological changes in amyotrophic lateral sclerosis. A review of own autopsy material.
  Autorzy: Adamek Dariusz, Tomik Barbara, Pichór Anna, Kałuża Józef, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.119-124, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: As an approach to the validation of different pathological findings in ALS, we have reviewed the histopathological slides of 24 cases (12 men, 12 women) of autopsy-confirmed ALS which had been treated in our centre (18 definite, 3 probable and 3 possible ALS). The mean age and survival was 57.1 years and 23.5 months respectively. The slides (from motor cortex, basal ganglia, brain stem and spinal cord) were reviewed with special attention paid to the severity of motor cortex and corticospinal tract degeneration, infiltrations of macorphages, atrophy of lower motor neurones, accumulation of lipofuscin, chromatolysis and gliosis. We also searched for the occurrence of axonal spheroids and various kinds of inclusions, like Bunina bodies, large hyaline, Lewy-body-like inclusions and even larger "hyaline balls", and ubiquitinated inclusions. The histological examination revealed considerable differences between particular cases. Different kinds of inclusions were found in 19 out of 24 cases. A shorter duration of the disease was found in the cases with numerous macrophages. The apparent histological degeneration of the motor cortex was found in cases with longer duration of the disease. However, the differences were not significant and no correlation between the occurrence of any type of inclusion or any other pathological finding and the duration of the disease was found. Whether apparent pathomorphological "heterogeneity" reflects some true differences in the pathogenesis of ALS is disputable.


  9/11

  Tytuł oryginału: Zapalenie gardła - czynniki etiologiczne, patomechanizm i leczenie.
  Tytuł angielski: Pharyngitis - etiopathology and treatment.
  Autorzy: Tomik Jerzy, Faustyniak-Modrzejewska Maria
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.29-30, 32, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the function and pathophysiology of the pharyngeal mucosa and lymphoid tissue. They discuss the etiology, signs, symptoms and treatment of tonsillitis.


  10/11

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i leczenie nagłej głuchoty.
  Tytuł angielski: Etiopathogenesis and therapy of sudden deafness.
  Autorzy: Tomik Jerzy
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.32-34, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sudden deafness is a sensoneural hearing loss of various aetiolgoy. It occurs in patients between 30 and 50 years old. Sudden deafness can be diagnosed by GPs as well as ENT specialists. The treatment of the disease is difficult, requiring the use of many pharmacological agents.


  11/11

  Tytuł oryginału: X-ray Fluorescence analysis of human brain tissue and body fluids.
  Autorzy: Boruchowska M., Lankosz M., Adamek D., Ostachowicz B., Ostachowicz J., Tomik B.
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.173-181, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The suitability of the Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) technique to determine of the elemental composition of human brain tissue samples and body fluids was investigated. The XRF was used in the study of pellet samples of white and grey matter of brains. A quantitative analysis of the specimens was performed using a method of fundamental parameters. The Total Refluction-X-ray Fluorescence (TXRF) method was applied to determine trace elements in the whole blood, blood serum and the cerebrospinal fluid. Two methods of sample preparation, i.e. without any sample preparation and that with digestion of sample with nitric acid were applied with respect to detection limits. For both methods gallium was used as an internal standard.

  stosując format: